خانه / اخبار علمی پزشکی / مجموعه مقررات اداره طرح و پیام آوران بهداشت – دانشگاه علوم پزشكی و …

مجموعه مقررات اداره طرح و پیام آوران بهداشت – دانشگاه علوم پزشكی و …

قابل توجه فارغ التحصيلان مشمول خدمت وظيفه بعنوان پيام آوران بهداشت

گردش كار ثبت نام داوطلبان انجام خدمت دوره ضرورت

)اداره خدمات آموزشي دانشگاه محل تحصيل مدارك فارغ التحصيلي را به اداره فارغ التحصيلان وزارت بهداشت و درمان ارسال مي نمايد
2) اخذ دفترچه آماده بخدمت به نيروهاي انتظامي محل زيست و مراجعه به معاونت پشتيباني استان مورد نظر و ثبت نام .
3) قبل از ثبت نام در دانشگاه علوم پزشكي شيراز با شماره تلفن 2309683 و 2305410 داخلي 2183 تماس حاصل نمائيد تا از تاريخ و رشته هاي قابل ثبت نام و نحوه ثبت نام به عنوان پيام آور بهداشت در ماههاي ذكر شده مطلع شويد .
ماههاي ثبت نام
اعزامهاي 3/2/سال اعزام     يكم الي 23 اسفند ماه
اعزامهاي 3/4/سال اعزام     يكم الي 23 ارديبهشت ماه
اعزامهاي 3/6/سال اعزام    يكم الي 23 تير ماه
اعزامهاي 3/8/سال اعزام    يكم الي 23 شهريور ماه
اعزامهاي 3/10/سال اعزام  يكم الي 23 آبان ماه
اعزامهاي 3/12/سال اعزام  يكم الي 23 دي ماه
مدارك لازم جهت ثبت نام 
1- فتوكپي و اصل دفترچه آماده بخدمت
2- فتوكپي و اصل شناسنامه
3-  فتوكپي و اصل شناسنامه زوجين
4-  يك قطعه عكس براي رشته هاي دارو سازي ، دندانپزشكي و پزشكي .
5-  فتوكپي و اصل كارت ملي
تذكرات مهم   
1-مشمولين ثبت نام شده لزوماً جزو سهميه اين دانشگاه نبوده و تقسيم و توزيع نهايي با در نظر گرفتن تعداد كل نيروهاي معرفي شده به وزارت متبوع و نياز كشور و راساً توسط مركز تامين و توزيع نيروي انساني صورت خواهد گرفت و دانشگاه هيچگونه دخالتي در خصوص تقسيم و توزيع نيروهاي پيام آور بهداشت ندارد .
2- ثبت نام فارغ التحصيلان رشته پزشكي صرفاً در تهران و به آدرس زير مي باشد .
آدرس : تهران شهرك قدس ( غرب ) بلوار فرحزاد خيابان سيماي ايران فاز 5 جنب دبيرستان ابوريحان ساختمان نصر 5 معاونت تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تلفن80 ـ 88363560

3- مشمولاني كه ثبت نام را انجام داده اند پس از 2 ماه آموزش نظامي جهت خدمت در مراكز بهداشتي و درماني پادگانهاي نظامي و وزارت بهداشت و درمان تقسيم مي شوند و هر ماهه جهت پذيرش پيام آوران بهداشت با تهران مكاتبه خواهد شد چون تقسيم آنها در تهران انجام مي شود .
نكته : سهيمه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي هر شش ماه يكبار توسط كميسيوني مركب از يك نفر از ستاد كل نيروهاي مسلح و يكنفر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي با معرفي كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر در هر دوره مشخص مي شوند .
4) مدت خدمت مشمولان پيام آوران بهداشت با احتساب مدت آموزش 20 ماه مي باشد و ضريب منطقه مشمولان طرح نيروهاي انساني شاملشان نمي شود و پيام آوران بهداشت بايستي در مناطق 5/4 ، 5/5/3 و 5/3 خدمت نمايند .
نكته : پزشكان عمومي حداقل يكسال اول خدمت را منحصراً در مراكز بهداشتي درماني روستايي با ايجاد امكانات و تسهيلات مسكن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با بيتوته كامل انجام دهند .
5) مشمولان پيام آوران بهداشت ، دكترا و كارشناسي پس از گذراندن 20 ماه خدمت مي توانند گواهي معافيت از طرح دريافت نمايند و در صورت تمايل مي توانند بقيه مدت طرح را تا مرز 24 ماه بعنوان طرح نيروي انساني در مراكز بهداشتي و درماني ادامه دهند .
6) كليه مشمولان پيام آوران بهداشت در زمان خدمت حقوق و مزاياي قانوني خود را بر اساس درجه نظامي و همچنين ساير مزاياي مربوطه شامل مزاياي ماده 39 قانون كشوري و غيره را با توجه به بخشنامه و دستور العملهاي صادره از سوي مركز تأمين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت از محل خدمت دريافت خواهند نمود .
7) پيام آوران بهداشت از لحاظ انظباطي و كيفري تابع قوانين و مقررات راجب به افراد وظيفه نيروي مسلح بوده و از لحاظ انجام خدمات بهداشتي و درماني تابع قوانين و مقررات مورد عمل براي ساير افراد در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود
8-دانشگاههاي علوم پزشكي مي توانند امكانات زيست پوشاك و خوراك مناسب را در محل خدمت و وسيله اياب و ذهاب وهزينه آن را در هنگام اعزام مشمولان به مرخصي استحقاقي بر اساس ضوابط ستاد كل نيروهاي مسلح براي مشمولان اين آئين نامه فراهم كند .
9) مشمولان موظفند به صورت تمام وقت و بدون كار انتقاعي خصوصي خدمت كنند اما با دو نوبت كار ، علاوه بر حقوق و مزاياي خدمت عمومي مجاز به استفاده از اضافه كاري هستند .
10) مشمولان از نظر بيمه عمر و حوادث مشمول قوانين و مقررات مربوط به كارمندان دولت و از نظر بيمه خدمات درماني مشمول قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و ضوابط مشمولان قانون وظيفه عمومي مي باشند .
11) پيام آوران بهداشت نياز به گزينش ندارند .
12) دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دفترچه مرخصي براي پيام آوران بهداشت صادر خواهند نمود . كه به منزله كارت شناسايي آنان نيز مي باشد  .
13) مشمولين وظيفه كه در مراكز پرتو زا خدمت مي نمايند لازم است به مدت يكماه در سال به دور از محيط مذكور باشند . به همين منظور بايستي در اين مدت در ساير امور بهداشتي درماني مشغول بخدمت شوند .
14) حق اشعه درصدي از حقوق دريافتي كه در قانون مربوط به پرتوكاران مشخص و همه ماهه به آنان پرداخت مي شود و در برخورداري از مزايا حق اشعه فرقي بين نيروهاي پايور وظيفه نمي باشد .
15) مشمولان مجاز به پوشيدن لباس نظامي نمي باشند ولي وزارت متبوع بايستي پوشاك مناسبي ( روپوش براي افراد مشمول تهيه نمايد ) .
16) پرداخت فوق العاده مأموريت و محروميت از مطب براي مشمول ممنوع مي باشد .
17) به پيام آوراني كه در حال گذراندن اضافه خدمت هستند حقوق و مزايا تعلق مي گيرد ( توسط سازمان بكار گيرنده ) همچنين اگر در مدت اضافه خدمت دچار حادثه شوند ضمن تكميل پرونده به كميسيون 134 ايثارگران نزسا معرفي خواهند شد .
18-انتقال پيام آوران در سازمانها از استاني به استان ديگر در صورت موافقت سازمان مركزي بلامانع است و بايستي ابتدا سرباز با تسويه حساب كامل و معرفينامه رسمي به يگان ارشد محل نگهداري پرونده مراجعه نمايد و يگان ارشد كليه سوابق كارگزيني وي را به يگان ارشد محل نگهداري پرونده در استان جديد محل خدمت ارسال تا از آن طريق به اداره كل استان مربوطه جهت ادامه خدمت معرفي گردد .
19) برابر آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به ازاي هر روز غيبت در زمان صلح دو روز اضافه خدمت منظور گرديده و غيبت هاي كمتر از 15 روز توسط سازمان بكار گيرنده مورد بررسي قرار گرفته و به هنگام اعلام گزارش هر شش ماه يكبار مراتب تخلف و نوع و مدت اضافه خدمت در نظر گرفته شده را همراه با حكم ابلاغ تنبيه جهت درج در پرونده ارسال مي گردد و غيبهاي موجه شامل :

1-بيماري مانع از حضور ، به تائيد بهداري يگان ارشد محل خدمت
2- فوت همسر ، پدر و مادر ، فرزند برادر و خواهر ( مراسم اوليه ) و همچنين بيماري سخت يكي از آنها در صورتي كه به مراقبت وي نياز باشد .
3-ابتلاء‌ به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل ، زلزله .
4- در توقيف يا حبس .
20) اعطاي مرخصي تشويقي به سربازان مأمور حداكثر در طول سال 22 روز مي باشد .
21) مرخصي استحقاقي سربازان مأمور ماهيانه 5/2 روز مي باشد ، كه در مورد مناطق بد آب و هوا سالانه 45 روز مي شود .
22) مدارك لازم جهت صدور كارت پايان خدمت شامل :-
1-6 قطعه عكس 3×2 با مشخصات زير
الف ) عكس رنگي با زمينه قرمز و يا سفيد و سياه با زمينه روشن ( كامپيوتري و روتوش نباشد ، بدون عينك )
 ب ) عكس با لباس نظامي ساده خاكي بدون درجه و هيچ نوع علامت و براي افرادي كه حكم درجه دارند با نصب درجه عكس گرفته شود ، كسانيكه داراي درجه رزم آور سوم يا زرم دار يكم مي باشند فقط درجه روز بازوي چپ مشخص و عكس تمام رخ باشد .
ج)برگ سینه مشخص و لباس زیر پیدا نباشد
د ) محاسن متوسط بطوريكه در عكس مشخص باشد .
 ه )  موي سر براي افراد با مدرك تحصيلي بالاي ديپلم و يا درجه رزم آور سوم به بالا در حد متعارف و شانه خور باشد .
2-فتوكپي صفحه اول و آخر شناسنامه هر كدام دو برگ .
3- مشخص نمودن گروه خوني ( كپي كارت خون )
گواهي اتمام دوره ضرورت از وزارتخانه مربوطه و يا نامه جهت تكميل پرونده از سازمان يا وزارتخانه مربوطه
23 ) چهار ماه قبل از اتمام خدمت سربازي شخصاً براي تكميل پرونده همراه با معرفينامه از سازمان بكار گيرنده به يگان ارشد مراجعه تا روز اتمام خدمت كارت پايان خدمت خود را با معرفينامه مبني بر اتمام خدمت سربازي دريافت داريد .
24 ) براي گرفتن هرگونه گواهي عضويت براي ادارات راهنمائي و رانندگي ثبت اسناد و املاك و ساير ادارات مي بايست با معرفينامه سازمان به كار گيرنده و يك قطعه عكس نظامي به يگان ارشد مراجعه نمايد .
25) كسر خدمت به كليه سربازان مأمور تعلق مي گيرد :
الف ) كسر خدمت اوليه سربازي بايستي توسط ناجا در پشت دفترچه اعزام قيد شده باشد يا نامه رسمي جداگانه بدهد به كسر خدمت بسيجي بايستي با سير مراحل اداري و به تائيد نيروي مقاومت بيسج برسد .
26) درصورتي كه مشمول در دانشگاه قبول شود با ارائه معرفينامه از ناجا محل صدور دفترچه اعزام به يگان ارشد جهت ترخيص مراجعه نمايد و راساً نبايستي بدون تسويه حساب و معرفينامه يگان ارشد ادامه تحصيل دهد .
27) مرخصي استعلاجي بيش از سه روز در صورت بستري نشدن حداكثر پس از 48 ساعت و درصورت بستري شدن حداكثر 72 ساعت پس از ترخيص بايد به تائيد بهداري يگان ارشد رسيده باشد .

اطلاعات مربوط به مشمولين طرح نيروي انساني و مشمولين معافيت از انجام خدمات قانوني

A )مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان چه كساني هستند ؟
 طبق ماده يك قانون مذكور كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ ¼/1367 از مراكز آموزشي عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمات آنان از سوي كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند .
B ) مدت خدمت مشمولان
مدت خدمت در مقطع كارداني يكسال و در مقطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، دكترا و بالاتر به مدت دو سال مي باشند كه با توجه به ضريب منطقه محل خدمت محاسبه مي گردد .
C ) رشته هاي مورد نياز
الف ) پزشكي ‍ـ دندانپزشكي ـ داروسازي و تخصص هاي مربوطه
 ب ) پرستاري ـ اتاق عمل ـ هوشبري ـ راديولوژي ـ علوم آزمايشگاهي ـ و علوم پايه پزشكي در مقاطع دكتري و بالاتر .
بديهي است ساير رشته ها بعنوان مازاد بر نياز وزارت متبوع شناخته شده و از انجام خدمات موضوع قانون مذكور معاف مي باشند و تنها درصورت تمايل فارغ التحصيلان اين رشته ها و نياز دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور انجام خدمات در چارچوب قانون بلامانع خواهد بود .
تذكر:
1- فارغ التحصيلان رشته هاي مازاد بر نياز كه بعد از تاريخ 1/4/83 فارغ التحصيل شده اند مي توانند درصورت عدم نياز دانشگاهها به خدمات آنان بدون دريافت گواهي معافيت از طرح جهت اخذ گواهينامه موقت تحصيلي به اداره خدمات آموزشي دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند .
2- با مشمولان بيمار طبق شورايعالي پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي رفتار خواهد
D ) وضعيت حقوقي و بيمه مشمولين طرح
     مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي ( مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق ، پاداش ، كمكهاي غير نقدي و بيمه عمر ، درمان و حادثه و ساير مزايا ) تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري وقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ميباشد
و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي باشند تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود .

E ) محل خدمت مشمولين طرح
1-عهدات خدمتي دانش آموختگان براساس سهميه پذيرفته شده در آزمون سراسري درسه منطقه يك ، دو و سه انجام خواهد شد .
1- پزشكان عمومي ذكور مكلفند يكسال اول خدمات را در مراكز بهداشتي درماني روستائي خدمت نمايند .
3-كاركنان رسمي دولت از انجام خدمات روستايي معاف مي باشند .
2- شهرهاي شيراز ـ تهران ـ تبريز ـ اصفهان و مشهد جهت خدمت فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي نقاط غير مجاز اعلام مي گردد .
3- بانوان متاهل و كارمندان رسمي دولت از قاعده مذكور مستثني مي باشند .
مدت خدمت در مناطق مختلف
24 ماه در منطقه 5/5/4 به 21 ماه و 18 روز تقلیل می یابد
24 ماه در منطقه 5/4 به 19 ماه و 6 روز تقلیل می یابد
24 ماه در منطقه 5/5/3 به 16 ماه و 24 روز تقلیل می یابد
24 ماه در منطقه5/3 به14 ماه و12 روز تقلیل می یابد
12 ماه در منطقه 5/5/4 به 10 ماه و 24 روز تقلیل می یابد
12 ماه در منطقه 5/4 به 9 ماه و 18 روز تقلیل می یابد
12 ماه در منطقه 5/5/3 به 8 ماه و 12 روز تقلیل می یابد
12 ماه در منطقه5/3 به 7 ماه و 6روز تقلیل می یابد

نحوه صدور معرفينامه شروع خدمات فارغ التحصيلان پس از تاريخ 1/4/1383
الف ) فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي
فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي سراسر كشوري مي توانند پس از فراغت از تحصيل به مديريت منابع انساني دانشگاه مورد نظر خود كه تمايل دارند طرح نيروي انساني خود را در آنجا سپري نمايند مراجعه نمايند مراجعه و پس از اخذ و تكميل فرم اعلام نياز مهلت تعيين محل خدمت به  معاونت درمان و يا معاونت بهداشتي آن دانشگاه مراجعه نمايند . در صورتيكه محل خدمت نامبردگان در معاونت مربوطه مشخص گرديد مراحل زير به انجام خواهد رسيد .
1-اخذ تائيديه تحصيلي مشمول از معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل توسط مديريت نيروي انساني .
2- تشكيل پرونده شامل : اصل و كپي شناسنامه ( درصورت متاهل بودن ارائه اصل شناسنامه زوجين الزامي است ) اصل و كپي كارت وضعيت نظام وظيفه عمومي ـ 4قطعه عكس ( جهت رشته هاي پروانه دار 5 قطعه عكس مور نياز مي باشد ) يك عدد پوشه روغني .
3-دريافت معرفينامه شروع خدمات و مراجعه به محل خدمت .
تذكر :
درخصوص رشته هاي پروانه دار مشمولان مي توانند پس از دريافت معرفي نامه به سازمان نظام پزشكي شهرستان محل خدمت مراجعه و كارهاي مربوطه را به انجام برسانند .
ب) فارغ التحصيلان دانشگاههاي آزاد اسلامي
1- مراجعه به معاونت درمان و يا بهداشتي دانشگاه مورد نظر و اخذ فرم اعلام نياز
2- مراجعه به مديريت منابع انساني دانشگاه و ارائه اصل و كپي شناسنامه و همچنين فرم تكميل شده اعلام نياز .
3- ارسال ليست متقاضيان طرح توسط مديريت منابع انساني به دفتر طرح تهران
4-اخذ تائيديه تحصيلي مشمولان توسط مديريت منابع انساني و تشكيل پرونده ( مدارك ذكر شده در بالا )
5- دريافت معرفينامه شروع خدمات  مراجعه به محل خدمت .
شرايط معافيت از طرح
مشمولين معافيت از انجام خدمات قانوني پزشكان و پيراپزشكان عبارتند از :
معافيت مشمولين موضوع ماده 2قانون
الف ) فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي
 ب ) خواهر و برادر شهيد
 ج ) آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان
 د ) جانباز بالاي 25%
 ه ) تك فرزند
 و ) مادري كه حضانت فرزند خود را بر عهده دارد

مدارك لازم جهت صدور معافيت موضوع ماده 2 قانون :
1-تائيديه تحصيلي و انطباق با مدارك شناسايي مشمول
2- اصل شناسنامه و كپي (زوجين )
3- چهار قطعه عكس
4- يك عدد پوشه روغني
5- براي فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي و همچنين خواهر و برادر شهيد ارائه اصل كارت كامپيوتري يا نامه از بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركز ( تهران )
6- براي جانبازان بالاي 25% ارائه كارت معتبر بنياد مستضعفان و جانبازان و يا نامه از بنياد مستضعفان و جانبازان تهران
7- براي فرزند جانباز بالاي 50% باستناد مصوبه شماره 498 مورخ 28/3/81 شوراي عالي انقلاب فرهنگي گواهي از بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تهران
8- همسر جانباز بالاي 70%
9- براي آزادگان و همسران آزادگان ارائه اصل كارت كامپيوتري و يا گواهي از ستاد كل رسيدگي به امور آزادگان تهران
10- براي تك فرزند خانواده با ارائه شناسنامه پدر و مادر مشمول و استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدين
11- براي مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند ارائه حكم حضانت رسمي از دادگستري
معافيت مشمولين موضوع ماده 3 قانون
دانش آموختگان رشته هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه حداقل 17 ماه از خدمت نظام وظيفه را پس از فراغت از تحصيل در حرف پزشكي انجام داده باشد از خدمت موضوع اين قانون معاف مي باشند . اين مدت جهت فارغ التحصيلان مقطع كارداني حداقل يك سال مي باشد .
مدارك لازم جهت صدور معافيت مشمولين ماده 3 قانون :
1-اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه
2-اصل شناسنامه و كپي ( زوجين )
3- 4 قطعه عكس 4-  تائيديه موقت تحصيلي
4-   يك عدد پوشه روغني
تذكر :
 فارغ التحصيلاني كه كسر خدمت دارند و تتمه خدمات قانوني خود را در دانشگاهها انجام ميدهند گواهي انجام خدمات دريافت مي نمايند .

معافيت مشمولين موضوع ماده 12 قانون :
مشمولين اين قانون كه به سن بالاي 45 سال رسيده باشند از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند
**مدارك مورد نياز :
1)اصل شناسنامه و كپي ( زوجين )  ـ 2)   4 قطعه عكس
3)   تائيديه موقت تحصيلي  ـ 4)   يك عدد پوشه روغني
معافيت رشته هاي مازاد بر نياز :
رشته هاي تحصيلي زير به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت در سال 83 اعلام مي گردد و فارغ التحصيلان اين رشته ها از انجام خدمات موضوع قانون معاف مي باشند . بديهي است به كار گيري اين افراد در صورت نياز دانشگاه و تمايل مشمول بلامانع خواهد بود
مامايي ، تغذيه ، مددكاري اجتماعي ، علوم اجتماعي گرايش خدمات اجتماعي ، آمار حياتي ، تمام رشته هاي علوم پايه پزشكي ، اعضاي مصنوعي . كاردرماني ، بينايي سنجي ، شنوايي سنجي ، گفتار درماني ، مديريت بيمارستاني ، فيزيوتراپي ، راديوتراپي ، علوم صنايع غذايي ، اقتصاد بهداشت ، مهندسي پزشكي ، كليه رشته هاي بهداشتي ، (حرفه اي ، محيط ، مبارزه با بيماريها ، تنظيم خانواده ، عمومي ) ضبط آمار و مدارك پزشكي ، روانشناسي باليني و پروتز دندان .
تذكر :
 فارغ التحصيلان فوق نيازي به دريافت گواهي معافيت ندارند و مي توانند جهت اخذ مدرك موقت به اداره خدمات آموزشي دانشگاه خود مراجعه نمایند.
معافیت گروههای مازاد بر نیاز (کمیسیون موضوع مواد 2و3)
1) فارغ التحصیلان رشته های مختلف مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شزط ارایه گواهی از نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر انجام 6 ماه خدمت داوطلبانه بسیجی در جبهه های جنگ تحمیلی
2) کارمندان رسمی و پیمانی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح با ارایه حکم استخدامی رسمی و معرفینامه معتبر از محل کار.
3) مشمولین سطح اول آیین نامه عملکرد استثنایی و تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان مصوب 8/10/83 شورای هدایت استعدادهای درخشان .

همچنین بررسی کنید

طرز تهیه رولت گوشت رژیمی

مواد لازم مواد اصلیگوشت چرخ کرده۲۵۰ گرمپیاز۱ عددآرد نخودچی۲ قاشق غذا خوریسیب زمینی۱ عددهویج۱ عددفلفل …

علل و راه حل های موثر برای رفع مشکل قورت دادن قرص

مشکل بلع قرص افراد چند دلیل مختلف دارد و استفاده از عسل، مصرف آب پرتقال …