شناخت مراجعه کننده در فرایند مشاوره

درک احساسات ، نیازها ، رویاروئی با احساسات ، رازداری حرفه ای
  ضرورت شناخت احساسات و نیازهای مراجع:
  انتظارات آموزشی :
از خوانندگان محترم انتظار می رود در پایان مطالعه بتوانند :
  ۱- اهمیت شناخت احساسات و نیازهای مراجع را بفهمند .
  ۲- نکات مهم در شناخت مراجع رابدانند.
  ۳- انعکاس احساسات و انعکاس محتوای گفتار مراجع را توضیح دهند .
  ۴- رازداری حرفه ای و اصول اخلاقی فرایند مشاوره را بیان نمایند .
  ضرورت شناخت احساسات و نیازهای مراجع :
  یکی از مهمترین گامهای انجام یک مشاوره کیفی و اثر بخش شناخت مراجعه کننده است .
  شناخت احساسات ، نیازها و جنبه های شخصیتی مراجع  یک اولویت مهم جهت کمک به شناسائی و حل مشکلات مراجع می باشد.
  شناسائی احساسات مراجع لازمه موفقیت مشاور در فرایند مشاوره است.
  با شناسائی احساسات و انعکاس آن مراجع در می یابد که احساس و گفتارش توسط مشاوربخوبی پذیرفته شده است .
  احساس پذیرش مراجع را تشویق می کند تا بهتر و عمیقتر به بررسی مشکلات خود بپردازد .
  شناخت احساسات و پاسخ مناسب آن از مقاومت مراجع می کاهد .
  شناخت و انعکاس احساسات ، شناسائی و تغییر رفتار نامناسب مراجع را تسهیل می کند .
  شناخت احساسات به شناسائی کامل جوانب مختلف زندگی مراجع می انجامد.
   شناخت احساسات ، شرائطی را فراهم می آورد که مراجع به ارزیابی اعمال و رفتارخود تشویق شود.
   شناخت احساسات ، به مراجع کمک می کند تا بمنظور تغییر رفتارمسئولیت پذیر شود .
  و درنهایت به مراجع می فهماند که او می تواند تصمیم گیرنده موفقی باشد . 
  طبقه بندی یکسانی برای احساسات وجود ندارد . می توان احساسات را به سه دسته تقسیم نمود :
  احساسات مثبت مانند : شادی ، احساس ارزشمندی ، اعتماد به نفس ، عشق و محبت ، رضایت و خشنودی ، خوش بینی ، احساس امنیت و…
  احساسات منفی مانند : ترس ، اضطراب ، احساس گناه ، غمگینی ، خصومت و…
  احساسات دوگانه ( داشتن احساسات متضاد در یک لحظه نسبت به یک مورد ) مانند : عشق و نفرت ، غم و شادی ، امنیت و دلهره ، و…
  نکات مهم جهت شناخت مراجع :
۱- ثبت مشخصات دموگرافیک و اجتماعی (ID  ):
  نام نام خانوادگی / سن / وضعیت تاهل / سن ازدواج / سطح تحصیلات / وضعیت اجتماعی ، اقتصادی / شغل / تعداد فرزندان / درمورد خانم ها تعداد بارداری ها و نتایج آن /
۲- بررسی وضعیت ( SITUATION ) :
  خودش مراجعه کرده ( مراجعه مستقیم ) / ازسوی بهورز / کاردان / کارشناس / ماما معرفی و ارجاع شده است .
  در مورد خانم ها مثلاٌ برای تنظیم خانواده: سابقه شکست در روش پیشگیری از بارداری / سابقه مصرف کنتراسپتیو / اطلاع همسر از مراجعه وی / نظر همسر / سابقه سقط و نوع  آن و… بررسی می شود .
۳- بررسی وضعیت عاطفی ( EMOTIONAL) :
  اضطراب و نگرانی / غمگینی و افسردگی / خشم و عصبانیت / آرام /و…
  ۴- وضعیت فیزیکی :
  چگونگی نشستن مراجع : راحت و آرام نشسته / بی قرار است / دچار درد شدید است / خونریزی دارد و…
  رویاروئی با احساسات مراجعه کننده :
               انعکاس احساسات مراجع :
  احساسات با افکار کاملاٌ تفاوت دارد .
  جای افکار در سر است ولی جای احساسات در پیوند با حواس فیزیولوژیکی است .
  فردی که احساس هیجان می کند ممکن است در عضلاتش : درگردن یا شانه هایش احساس کشیدگی کند / یک شخص مضطرب ممکن است کف دستهایش عرق کرده و تپش قلب داشته باشد یا دلش بهم بخورد .
  مراجعان غالباٌ سعی می کنند تا از شناسائی احساساتشان اجتناب کنند چراکه آنها می خواهند از دردی که همراه هیجانات نیرومندی مانند : غم ، ناامیدی ، خشم ، اضطراب و.. وجود دارد دوری نمایند .
  اگر مراجع در تماس با احساساتش باشد و آنها را تجربه کند معمولاٌ به سمت جلو حرکت خواهد کرد .
  مشاوران کم تجربه معمولاٌ مراجع را به گریز از احساساتشان تشویق می کنند .ما یادگرفته ایم که بگوئیم : گریه نکن ، همه چیز درست خواهد شد .در حالی که به احتمال زیاد هیچ چیز درست نخواهد شد و شخص واقعاٌ نیاز دارد گریه کند تا از درد هیجانیش خلاص شود .
  باید به مراجع آموخت تا هیجاناتشان را تجربه کنند یعنی می توانند گریه کنند ، فریاد بکشند ، در اندیشه غرق شوند ، سرگردان باشند ، گاه بترسند و…
  با این کارشما به مراجع کمک کرده اید که از هیجاناتش خالی شود و پیشرفت کند . این فرایند رها کردن هیجانات را اصطلاحاٌ تخلیه هیجانی یا پالایش ( CATHARSIS )  می نامند .
  باید میان احساسات و افکار مراجع تفاوت قائل شویم .
  غالباٌ افراد واژه احساس را در توصیف یک فکر بکار می برند . مانند:اگر بگوئیم احساس عصباینت می کنم / یک احساس را بیان نموده ایم .اما وقتی می گوئیم احساس می کنم همسر برای TL رضایت نمی دهد درواقع یک احساس را بیان نمی کنم . بلکه که یک اندیشه و فکر را بیان می کنم .
  عبارت احساس می کنم اگر متعاقبش یک ردیف واژه باشد معمولاٌ اندیشه است که بیان شده و احساس نیست .
  احساسات معمولاٌ با یک واژه بیان می شوند . مانند : عصبانیت ، غمگینی ، افسردگی ، ناکامی ، شادی ، آرامش و…
  افکار تنها می توانند بصورت عبارتی از واژ ه ها  بیان شوند .
  یک مشاور با تجربه بطور مداوم احساسات مراجع خود را تشخیص داده و آنها رزا در زمانهای مناسب به خود او برمی گرداند .
  گاهی اوقات یک مراجع مستقیماٌ خودش به شما می گوید چه احساسی دارد .
  گاه لازم است مشاور در خلال گوش کردن به حرفهای مراجع و یا از راه توجه به رفتارهای غیرکلامی به احساس مراجع پی ببرد .
  با تمرین ، تشخیص احساساتی مانند تنیدگی ، پریشانی ،غمگینی ، اضطراب و… از حالت بدنی و حرکات و چهره فرد بسیار آسان است .
  اشکهائی که در چشمان مراجع جمع می شود غم اورا به شما نشان   می دهد .گاهی اوقات اشخاص نیازمند اجازه اند تا بگریند زیرا گریه در فرهنگ ما و بویژه برای مردان اغلب کاری ناپسندیده شمرده                    می شود .
  گاهی اوقات به مراجع می توان گفت : از نظر من اشکالی ندارد اگر گریه کنی . یا مانعی ندارد گریه کنی . هنگام گریه به اودستمال ندهیئ تا اشکهایش را پاک کند و سعی در آرام کردن او داشته باشید. بگذارید هیجان او به طور طبیعی فروکش کند .
  گاهی اوقات وقتی شما عصبانیت مراجع را با گفتن اینکه شما عصبانی هستید و یا به نظر عصبانی می رسید به او باز می گردانید او با حالت عصبانیت می گوید : نه من عصبانی نیستم . این عصبانیت مستقیماٌ متوجه مشاور است . در این مواقع شما مراجع را قادر ساختید عصبانیتش را که نمی خواست بروز دهد ، آشکار سازد .
  نتیجه آنکه یک مشاور باید مراجع را قادر سازد تا بطور کامل هیجانات خود را تجربه کند و در نتیجه تخلیه هیجانی احساس آرامش نماید .
  مانند مثال :
  مراجع : من از همسرم انتظار بیشتری دارم تا شرائط مرا با توجه به بیماری ام درک کند .حتی اصلاٌ فکر    نمی کردم با من این گونه رفتار کند .
  مشاور : شما آزرده شده اید و یا شما عصبانی هستید .
  انعکاس محتوای گفتار مراجع :
  یکی دیگراز وظایف مشاور آن است که جزئیات مهم محتوائی که مراجع در حال گفتن آن است را بیرون بکشد و آنها را برای مراجع روشن سازد .
  موثرترین روش برای انجام این کار ، بازگو کردن محتوای گفتار یا انعکاس محتواست .
   انعکاس محتوا به معنی این نیست که مشاور گفته های مراجع را طوطی وار و یا کلمه به کلمه بیان کند .
  مشاور جزئیات مهم محتوائی که مراجع گفته است را بگونه ای روشنتر و گاهاٌ با عبارات خودش نه مراجع بیان می کند .
  مانند مثال :
  مراجع : شوهرم شرائط مرا درک نمی کند ، علیرغم داشتن دو بچه با توجه به بیماری می خواهد من بچه دار شوم . دائماٌ بهانه کرده و با من بد اخلاقی می کند و…
  مشاور : به نظر می رسد شما نمی توانید همسرتان را راضی کنید .و یا شما مشکلات ارتباطی بسیاری با همسرتان دارید .
  مراجع : می خواهم در مورد موضوعی که واقعاٌ مرا نگران کرده است برای شما صحبت کنم .
  مشاور : اوهوم
  در مثالهای بالا مشاهده نموده ایم که  مراجع از هیچ پاسخی به غیر از پاسخهای کوتاه و انعکاس محتوی استفاده نکرده است .
  پاسخهای کوتاه ، انعکاس محتوی و انعکاس احساسات اساسی ترین و مهمترین مهارتها هستند .
  به تجربه در خواهید یافت که می توانید ترکیبی از انعکاس محتوی و احساس را به کار ببرید .
  مانند: شما عصبانی هستید چراکه همسر شما به قول خود در خصوص TL عمل نکرد .
  پاسخ مشاور شامل احساس و محتوااست .
  شما عصبانی هستید همان بیان احساس است .
  علت عصبانیت و قول همسر انعکاس محتوا است .
  رازداری حرفه ای ورعایت اصول اخلاقی :
  ۱- رازداری : محرمانه ماندن اسرارموجب می شود :
   مشاوره حداکثر تاثیر گذاری را داشته باشد.
  مراجع نسبت به رازداری مواردی که برای مشاور بازگو نموده است اطمینان خاطر پیدا کند .
  اطمینان خاطر از مشاور و رازداری باعث می شود تا مراجع درمورد جزئیات محرمانه ترین افکار خود صحبت کند .
  اطلاعات شخصی مراجع در رابطه با همسریا شریک جنسی او نباید در اختیار سایر اعضای خانواده ویا پرسنلی که در ارتباط مستقیم با او نیستند قرار گیرد .  مگر در مواردی که تهدیدی برای سلامت مراجع باشد .
  مواردی وجود دارد که در آنها رازداری کامل یا غیرممکن و یا نامطلوب و یا غیر اخلاقی است :
  نیاز برای نگهداری سوابق .
  الزامات حرفه ای ( درمیان گذاشتن وضعیت مراجع با مراجع انتظامی در شرائط خاص مانند مراجع خطرناک ).
  مواردی که مراجع نیازمند حمایت اجتماعی ، روانی ، اقتصادی و.. باشد . مانند : معرفی به اداره بهزیستی و یا کمیته امداد .
  هنگام کاربا سایر دست اندرکاران، مانند : پزشکان همکار  ، مددکاران ، سازمانهای مرتبط و…
  هنگام شرکت در سمینارها ، کنفرانسها ،برنامه های آموزشی ، پژوهشی و … هرچند با تغییر اسامی و دیگر جزئیات می توان هویت مراجع را پنهان نگهداشت .اما تصویر برداری و یا ضبط برنامه های جلسات مشاوره گهگاهی مشکلاتی را بوجود می آورد .
  مشاوره خانوادگی : هنگامی دویا چند عضو خانواده به مشاوره نیاز دارند .
  در مواردی که قانون افشای اطلاعات را مقرر می دارد . مانند :احضار مشاور به جلسات دادگاه جهت ادای پاره ای توضیحات پیرامون مراجع .
  هنگامی که سلامت فرد تهدید شود .
  علیرغم شرائط فوق باید به مراجع این اطمینان را داد که رازداری تاحد امکان محفوظ نگهداشته می شود .
  لازم است مشاورنیزدر مورد اینکه چگونه با موضوع راز داری برخورد کند تصمیم بگیرد .
  گاه لازم است منتظر مان تا خود مراجع موضوع راز داری را مطرح نماید .بعد می گوئیم آنچه را که شما در اینجا مطرح می کنید تنها بین من و شماست .
  چنانچه موردی برای افشاء اطلاعات باشد می توان از مراجع اجازه گرفت .
  ۲- خلوت مشاوره ( PRIVACY) :
  فضای مشاوره باید بگونه ای باشد که مراجع در آن احساس امنیت کند .
  صدای بیرون در اتاق مشاوره شنیده نشود و صدای مراجع به بیرون نرود .
  در شرائط استاندارد باید ضد صدا باشد .
  شرائط طوری نباشد که افراد در آن تردد داشته باشند .
  فرایند مشاوره نباید بوسیله افراد دیگر که در میزنند و یا بی اجازه وارد اتاق می شوند قطع شود .
  هیچکس حق ورود به اتاق مشاوره را ندارد مگر در مواقع خیلی استثنائی .
  ۳- حفظ منزلت مراجعه کننده ( DIGNITY) :
  صرف نظر از اینکه مراجع چه کسی باشد و یا رفتار او چگونه است ، چه لباسی پوشیده است ، خوشبو باشد و یا بد بوو… برای کمک نزد شما آمده است .
  شایسته است با او همانند انسان ارزشمندی رفتار کنید .
  بها دادن به مراجع شرائط مطلوبی را فراهم می آورد تا توانمندیهای بالقوه خود را به حد اکثر برساند .
  احساسات خوب و ارزشمندبودن موجب شناخته شدن استعداد های فرد می شود.  
  ۴- ارزشها و نگرشهای مراجع :
  ارزشها و باورهای فرهنگی و اجتماعی مراجع برای او دارای اهمیت هستند .
  ارزشها با مذهب ، تحصیلات ، فرهنگ و تجارب شخصی فرد تحت تاثیر قرار می گیرند .
  ارزشهای هرفرد نگرش اورا شکل داده و راهی است که از طریق آن درباره افراد یا ایده های مشخص فکر می کند و یا واکنش نشان می دهد .
  واکنشهای متقابل بین مراجع و مشاور یا پرسنل ارائه دهنده خدمت از زمانی که مراجع وارد سیستم می شود تا زمانی که از سیستم خارج  می شود رضایت مراجع از مشاور یا پرسنل ارائه دهنده خدمت تحت تاثیر قرار می دهد .
  رعایت زمان انتظار دریافت خدمت و نجوه ارائه خدمت در میزان رضایت فرد موثر خواهد بود .
  ۵- حقوق مراجعه کننده :
  هر مراجع که برای دریافت خدمت مراجعه می کند دارای حقوقی است .
  در برخی سیستمها ارائه کننده خدمت برای مراجع حقی قائل نبوده و براین باور است که تنها اوخیر و صلاح مراجع را  می داند و می تواند برای او تصمیم بگیرد .
  حقوق مراجعه کننده عبارتند از :
  ۱- حق دریافت اطلاعات . در مورد تنظیم خانواده مواردی مانند : مکانیسم عمل روشهای پیشگیری ، محاسن ، عوارض احتمالی ، روشهای استفاده و..
  ۲- حق دسترسی به خدمات . صرفنظر از جنسیت ، کیش ، رنگ ، نژاد ، وضعیت تاهل ، محل سکونت …
  ۳- حق انتخاب آگاهانه : ( مثلاٌ در خصوص تنظیم خانواده )
– حق استفاده از تنظیم خانواده
– حق استفاده از روش دلخواه
– حق تغییر روش
– حق ادامه ندادن روش پیشگیری از بارداری
– حق انتخاب محل گرفتن خدمات
– ۴- حق سالم بودن خدمات : مانند ارائه صحیح خدمات ، رعایت استریلیزاسیون ، سالم بودن وسائل ، آگاهی از عوارض ، میزان موثر بودن روشها و..
– ۵- حق حفظ محرمیت و رازداری .
– ۶- حق احترام و ارائه نکته نظرات .
– ۷- حق دریافت تداوم خدمت .
  خلاصه مطالب ارائه شده :
  آنچه مشاورباید بداند و در فرایند مشاوره بدان عمل نماید :
  درباره محیط فیزیکی مانند اتاق ، صندلیها ، ترتیب نشستن ، خلوت بودن محیط توجه داشته باشد.
  مرزهای رازداری را بداند .
  به سطح توانائی خود آشنا باشد .
  از پیشداوری ، تقلید و تعصب خود آگاه باشد .
  زمان کافی در نظر بگیرد .
  سایر نگرانیها و دلواپسیها را کنار بگذارد .
  آرام و خونسرد باشد .
  در شرائط راحتی بنشیند ، به حالات و حرکات خود توجه نماید .
  آهنگ و بلندی صدای خود را تنظیم کند .
  به ارتباطهای غیر کلامی خود توجه کند .
  بصورت متناوب تماس چشمی برقرار کند .
  اجازه مکث و سکوت مختصر بدهد .
  به احساسات مربوطه توجه نماید .
  در حالت عادی گوش فرا دهد .
  از هدف جلسه آگاهی داشته باشد .
  جزئیات و اسامی را به خاطر بسپارد .
  پرسشهای مشخص و روشن مطرح نماید .
  در تصمیم گیری کمک نماید .
  به یافتن راه حل کمک کند .
  آنچه مشاور نباید انجام دهد :
  اطمینان بخش نابجا داشته باشد و قول دهد .
  هنگامی که مقدور نباشد ، به رازداری قول دهد .
  تمسخر کند .
  قضاوت نماید .
  تحقیرکننده باشد .
  منتقد ، زورگو باشد .
  برچسب بزند .
  نصیحت کند .
  احساسات مراجع را نپذیرد .
  وابستگی ایجاد کند .
  قصد فریب داشته باشد .
  حالت باز جوئی داشته باشد .
  اظهارات عاطفه آمیز داشته باشد .
  موجب قطع سخنان مراجع شود .
  زیاد سخن بگوید .
  به صدای بلند اظهار نظر نماید .
  زیاد سئوال نماید .
  چارچوب جلسه را رعایت ننماید .
  دنبال جزئیات باشد .
  سکوت غیر ضرور داشته باشد .
  برای مراجع تصمیم گیری کند .
  راه حل ارائه نماید .
تنظیم : 

محمودرضا هاشم ورزی کارشناس ارشد بهداشت روان

MPHبهداشت روان و اعتیاد – مدرس دانشگاه  

 RELAX_892@YAHOO.COM

همچنین بررسی کنید

شرکت‌های فایزر و مدرنا در حال تولید واکسن کرونای اختصاصی اُمیکرون هستند

گرچه هنوز روشن نیست که واکسن اختصاصی اُومیکرون مورد نیاز هست یا نه و در …

مصرف روغن زیتون خطر مرگ را کاهش می‌دهد

علاوه بر این، این میزان مصرف روغن زیتون با کاهش ۲۹ درصدی خطر مرگ ناشی …