خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / حقوق اطفال را از یاد نبریم

حقوق اطفال را از یاد نبریم

***مطلب زیر به زبان زیبای  فارسی دری است بدون هیچکونه تغییر انتشار یافت ***  

امروز تقريبا ٥٠ ميليون انسان در سراسر جهان وجود دارند، كه هيچ گونه ارتباطي با كشوري آباهي شان، خانه و خانواده هاي شان نداشته، يا در داخل كشور از يك منطقه به منطقه ديگر بزور انتقال داده شده و يا از روي مجبوريت در يكي از كشوري ديگري دنيا پناه جُسته و به حيث مهاجر زنده گي اختيار نموده اند. از جمله تعداد ياد شده در بالا، تقريبآ نيمي از آنها را اطفال تشكيل مي دهند.

* دفتري كميشنري عالي سازمان ملل متحد همين اكنون از بيشتر از ٣،٢٢ ميليون انسان در جهان مراقبت مي نمايد. از جمله آنها تقريبآ ١٠ ميليون آنرا اطفال و نو جوانان زيرسنين ١٨ سال تشكيل مي دهند. 

* اكثري از بيجا شده گان و كوچ داده شده گان كه مجبور به فرار گردانيده شده اند، در اثري جنگ هاي بوده اند، كه در اوطان شان به وقوع پيوسته اند. احصاييه ها نشان مي دهند، كه درين ده سالي اخير اضافه از ٢ ميليون طفل در اثري اختلافات گوناگون داخلي، زدو خورد هاي قومي و درگيري هاي نظامي كشته شده اند. به احتمال قريب اضافه از ٦ ميليون طفل زخمي و يك ميليون ديگر هم يتيم يا يكي از والدين خود را از دست داده اند.

* در دهه هاي اخير به تناسب تلفات ميان قوماندانان مسلح به تعداد قربانيان ملكي از ٥ تا به ٩٠ فيصد افزايش به عمل آمده است.

* در بيشتر از ٨٧ كشوري جهان، اضافه از ٦٠ ميليون طفل روزانه با احتمال خطر تصادم با مين هاي انفلاق نه يافته زنده گي مي نمايند. سالانه اضافه از ٠٠٠،١٠٠ هزار طفل قرباني انفجاري مين هاي فرش شده مي گردند.  

* همين اكنون در سراسر جهان اضافه از٠٠٠،٣٠٠ هزار پسر و دختري سرباز زنده گي دارند، كه بعضي از آنها هنوز به سن ده سالگي نه رسيده اند.اكثرآ از سربازان دختر آن روزانه قرباني غريزه هاي مُختلف جنسي، شهواني و برده گي قوماندانان شان مي گردند.

* عهد نامه دفاع از حقوق اطفال سازمان ملل متحد از سال ١٩٨٩ به اين طرف يكي از مهم ترين ابزار دفاع از حقوق اطفال بوده و مي باشد. آن ميثاق بين المللي را بسياري از كشور هاي اروپايي، سازمان هاي اجتماعي به دفاع از اطفال، به استثناي ايالات متحده امريكا و سومالي تاييد نموده  و به امضا رسانيده اند.

* در سال هاي اخير سازمان ملل متحد در جلسات عمومي خويش دو پروتوكول اختياري يا غيري اجباري را راجع به اطفال به تصويب رسانيد.

اول آن راجع به منع فروش و انتشار فلم هاي سكسي اطفال( صحنه هاي شهواني و مُخالف عفت عمومي)

دوم آن جلوگيري از فرستادن اطفال در جبهات جنگ(كمترين سن ١٨ سال تعين گرديد) 

* سازمان ملل متحد در اين اواخر نياز ها و احتياجات عمومي جوانان و اطفال را كه نهاد ها و ريشه هاي اصلي خود را از دست داده و بي وطن گرديده اند و يا از اوطان اصلي شان رانده شده اند، درك و آنها را برسميت شناخت. در سال هاي اخير آن اداره پروگرام هاي جديد را روي دست گرفته و تلاش مي نمايد، كه جوانان را در فعاليت هاي انتي گراسيوني يا(همرنگي با جماعت) خود متحد گردانيده و شركت دهد.

* بيش از ٥٠ فيصد مهاجراني را كه در كشور هاي بزُرگ صُنعتي اروپا پناهنده گي مي دهند، اطفال تشكيل مي دهند، بسياري از آنها را يا فاميل هاي شان همرايي مي نمايند و يا هم به تنهايي پناهنده گي مي دهند. كانادا منحيث يگانه كشوري استوار و داراي پايه هاي مستحكم اجتماعي در ١٩٩٦ روش مناسب و مخصوصي رسيده گي به دوسيه هاي پناهنده گان كه در سنين طفوليت قرار دارند رويدست گرفته و برويت آن اجراحات مي نمايد.

* همين اكنون در اروپاي غرب بيشتر از ٠٠٠،١٠٠ هزار طفل از تمام قاره هاي جهان بدون همراه و سرپرست اقامه يا توقف دارند. سالانه اضافه از ٠٠٠،٢٠ هزار جواناني كه فاميل هاي خود را ترك مي نمايند، عرايض پناهنده گي شانرا به كشور هاي اروپايي، شمال امريكا و اتلانتيك مي دهند. 

* سازمان ملل متحد از سال هاي ١٩٩٤ الي ١٩٩٩ مبلغ ٥،١٣ ميليارد دالر امريكايي را براي اتخاذ تدابير عاجل براي اطفال و رسانيدن كُمك به آنها از كشور هاي كُمك دهنده تقاضا ورزيد. از جمله آن كُمك ها بايد كه قسمت بزُرگ آن اطفال به مصرف مي رسيد. مگر آن موسسه كمتر از ٩ ميليارد آنرا بدست آورد.

* اندازه كُمكها(وسايل نيل به هدف) از يك منطقه به منطقه ديگر متفاوت بوده و مي باشند. اگر كشور هاي كُمك دهنده براي مصارفات روزانه ٥،٣ ميليون انسان محتاج در كوسوا و جنوب اروپا صرف ٥٩ سنت امريكايي را دراختياري سازمان ملل متحد قرار دادند، ولي براي مصارفات روزانه ١٢ ميليون انساني كه قرباني بُحران ها در افريقا گرديده بودند، صرف ١٢ سنت را به دسترس آن موسسه قرار دادند.

* تاكنون اضافه از ٨،٣ ميليون طفل در اثري مبتلاشدن به ويروس ايدس جان خود را از دست داده اند و اضافه از ١٣ ميليون ديگر يتيم گرديده اند. درين پنج سال اخير انتشار مرض ايدس و مصونيت در مقابل ويروس آن به مثابه يكي از بزُرگترين منبع خطر و تهديد اطفال در جهان گرديده است. محاسبات نشان مي دهند، اكثرآ از كشورهاي كه در اثري جنگ ها در افريقا تخريب گرديده اند، تا به ٥٠ فيصد از جوانان آن داراي سنين كمتر از ١٥ در اثري مبتلا شدن به ويروس آن به بد ترين شكل آن جان شانرا از دست داده اند.

* در سال ١٩٩٨ كشور هاي كُمك دهنده مبلغ ٣٠٠ ميليون دالر امريكايي را غرض مبارزه با ويروس ايدس تهيه و در اختياري سازمان ملل متحد قرار دادند، در آينده ها نيز به تقريبآ اضافه از ٣ ميليارد دالري ديگر نيز ضرورت عاجل مي رود.

* در اثري تعقيب و پيگيري يك پروگرام ارزشمند بنام وصلت دوباره كه يكي از موسسات هومانيستي در سال ١٩٩٤ و ٢٠٠٠ در جهان به پيش بُرد، اضافه از٠٠٠،٦٧ هزار طفل از مناطق بالا دريايي افريقا مجددآ با فاميل هاي شان وصلت دوباره را حاصل نموده و يكجا شدند. 

* امروز تنها در رووندا تخميننآ اضافه از٠٠٠،٤٥ هزار طفل اختطاف مي گردد، كه اضافه از ٩٥ فيصد آنرا دختران تشكيل مي دهند.

* اهداف اوليه حملات را در جنگ هاي چريكي تعميرات مكاتب، معلمين و اطفال تشكيل مي دهند. طوري مثال ايام اختلاف در موزنبيق در سال هاي ٨٠ و ٩٠ تقريبآ ٤٥ فيصد از مكاتب آن كشور تخريب و ويران گردانيده شدند.

* اگر كشور هاي انكشاف يافته صُنعتي جهان به وعده هاي خويش وفاه نموده و صرف حدود ٧،٠ فيصد از توليدات ناخالص شانرا غرض انكشاف كشور هاي عقب مانده جهان قرار مي دادند، در آن صورت اضافه از صد ميليارد دالر ديگري اضافي در اختياري آنها قرار مي گرفت. بدان ترتيب مي شد، كه حجم كُمك ها را به آن كشور ها ازدياد بخشيد.

* تخمينات نشان مي دهند، كه اضافه از ٢،١ ميليارد انسان روزانه در جهان بايد روزي شانرا با كمتر از يك دالر امريكايي به سر رسانند، از جمله ارقام ياد شده نصف آنها را اطفال تشكيل مي دهند.

* سالانه برابر به ده ميليون طفل زيري سن پنج سالگي نظر به عوامل گوناگون جان شانرا از دست مي دهند، عواملي كه از بروز آنها مي توان قبلآ جلوگيري به عمل آورد، مثلآ تخفيف امراض طبعيي كم غذايي و غيره آفات جهاني.

* حدود ٤٠ ميليون طفل سالانه ايام تولد ثبت نه مي گردند، بنآ  از داشتن حق يك تابعيت، يك نام بعد از تولد و غيره حقوق اجتماعي به طوري اتوماتيك از آنها سلب گردانيده مي شود.

نشريه سازمان ملل متحد بنام ” پناهنده گان”

نجيب الله عظيمي ( المان  )    

همچنین بررسی کنید

گونه ای از مالاریا پلاسمودیوم فالسی پارم در کامبوج غربی شناسایی شده که به داروی آرتمیسینین مقاوم است

محققین سه گونه مالاریا را در کامبوج غربی شناسایی کرده اند که به یکی از …

چین چهاردهمین مرگ ناشی از ابتلا به گونه جدیدی از آنفولانزای مرغی H۷N۹ را تایید کرد

تا کنون ۱۴ نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست …