حقوق اطفال را از یاد نبریم

***مطلب زیر به زبان زیبای  فارسی دری است بدون هیچکونه تغییر انتشار یافت ***  

امروز تقریبا ۵٠ میلیون انسان در سراسر جهان وجود دارند، که هیچ گونه ارتباطی با کشوری آباهی شان، خانه و خانواده های شان نداشته، یا در داخل کشور از یک منطقه به منطقه دیگر بزور انتقال داده شده و یا از روی مجبوریت در یکی از کشوری دیگری دنیا پناه جُسته و به حیث مهاجر زنده گی اختیار نموده اند. از جمله تعداد یاد شده در بالا، تقریبآ نیمی از آنها را اطفال تشکیل می دهند.

* دفتری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد همین اکنون از بیشتر از ٣،٢٢ میلیون انسان در جهان مراقبت می نماید. از جمله آنها تقریبآ ١٠ میلیون آنرا اطفال و نو جوانان زیرسنین ١٨ سال تشکیل می دهند. 

* اکثری از بیجا شده گان و کوچ داده شده گان که مجبور به فرار گردانیده شده اند، در اثری جنگ های بوده اند، که در اوطان شان به وقوع پیوسته اند. احصاییه ها نشان می دهند، که درین ده سالی اخیر اضافه از ٢ میلیون طفل در اثری اختلافات گوناگون داخلی، زدو خورد های قومی و درگیری های نظامی کشته شده اند. به احتمال قریب اضافه از ۶ میلیون طفل زخمی و یک میلیون دیگر هم یتیم یا یکی از والدین خود را از دست داده اند.

* در دهه های اخیر به تناسب تلفات میان قوماندانان مسلح به تعداد قربانیان ملکی از ۵ تا به ٩٠ فیصد افزایش به عمل آمده است.

* در بیشتر از ٨٧ کشوری جهان، اضافه از ۶٠ میلیون طفل روزانه با احتمال خطر تصادم با مین های انفلاق نه یافته زنده گی می نمایند. سالانه اضافه از ٠٠٠،١٠٠ هزار طفل قربانی انفجاری مین های فرش شده می گردند.  

* همین اکنون در سراسر جهان اضافه از٠٠٠،٣٠٠ هزار پسر و دختری سرباز زنده گی دارند، که بعضی از آنها هنوز به سن ده سالگی نه رسیده اند.اکثرآ از سربازان دختر آن روزانه قربانی غریزه های مُختلف جنسی، شهوانی و برده گی قوماندانان شان می گردند.

* عهد نامه دفاع از حقوق اطفال سازمان ملل متحد از سال ١٩٨٩ به این طرف یکی از مهم ترین ابزار دفاع از حقوق اطفال بوده و می باشد. آن میثاق بین المللی را بسیاری از کشور های اروپایی، سازمان های اجتماعی به دفاع از اطفال، به استثنای ایالات متحده امریکا و سومالی تایید نموده  و به امضا رسانیده اند.

* در سال های اخیر سازمان ملل متحد در جلسات عمومی خویش دو پروتوکول اختیاری یا غیری اجباری را راجع به اطفال به تصویب رسانید.

اول آن راجع به منع فروش و انتشار فلم های سکسی اطفال( صحنه های شهوانی و مُخالف عفت عمومی)

دوم آن جلوگیری از فرستادن اطفال در جبهات جنگ(کمترین سن ١٨ سال تعین گردید) 

* سازمان ملل متحد در این اواخر نیاز ها و احتیاجات عمومی جوانان و اطفال را که نهاد ها و ریشه های اصلی خود را از دست داده و بی وطن گردیده اند و یا از اوطان اصلی شان رانده شده اند، درک و آنها را برسمیت شناخت. در سال های اخیر آن اداره پروگرام های جدید را روی دست گرفته و تلاش می نماید، که جوانان را در فعالیت های انتی گراسیونی یا(همرنگی با جماعت) خود متحد گردانیده و شرکت دهد.

* بیش از ۵٠ فیصد مهاجرانی را که در کشور های بزُرگ صُنعتی اروپا پناهنده گی می دهند، اطفال تشکیل می دهند، بسیاری از آنها را یا فامیل های شان همرایی می نمایند و یا هم به تنهایی پناهنده گی می دهند. کانادا منحیث یگانه کشوری استوار و دارای پایه های مستحکم اجتماعی در ١٩٩۶ روش مناسب و مخصوصی رسیده گی به دوسیه های پناهنده گان که در سنین طفولیت قرار دارند رویدست گرفته و برویت آن اجراحات می نماید.

* همین اکنون در اروپای غرب بیشتر از ٠٠٠،١٠٠ هزار طفل از تمام قاره های جهان بدون همراه و سرپرست اقامه یا توقف دارند. سالانه اضافه از ٠٠٠،٢٠ هزار جوانانی که فامیل های خود را ترک می نمایند، عرایض پناهنده گی شانرا به کشور های اروپایی، شمال امریکا و اتلانتیک می دهند. 

* سازمان ملل متحد از سال های ١٩٩۴ الی ١٩٩٩ مبلغ ۵،١٣ میلیارد دالر امریکایی را برای اتخاذ تدابیر عاجل برای اطفال و رسانیدن کُمک به آنها از کشور های کُمک دهنده تقاضا ورزید. از جمله آن کُمک ها باید که قسمت بزُرگ آن اطفال به مصرف می رسید. مگر آن موسسه کمتر از ٩ میلیارد آنرا بدست آورد.

* اندازه کُمکها(وسایل نیل به هدف) از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت بوده و می باشند. اگر کشور های کُمک دهنده برای مصارفات روزانه ۵،٣ میلیون انسان محتاج در کوسوا و جنوب اروپا صرف ۵٩ سنت امریکایی را دراختیاری سازمان ملل متحد قرار دادند، ولی برای مصارفات روزانه ١٢ میلیون انسانی که قربانی بُحران ها در افریقا گردیده بودند، صرف ١٢ سنت را به دسترس آن موسسه قرار دادند.

* تاکنون اضافه از ٨،٣ میلیون طفل در اثری مبتلاشدن به ویروس ایدس جان خود را از دست داده اند و اضافه از ١٣ میلیون دیگر یتیم گردیده اند. درین پنج سال اخیر انتشار مرض ایدس و مصونیت در مقابل ویروس آن به مثابه یکی از بزُرگترین منبع خطر و تهدید اطفال در جهان گردیده است. محاسبات نشان می دهند، اکثرآ از کشورهای که در اثری جنگ ها در افریقا تخریب گردیده اند، تا به ۵٠ فیصد از جوانان آن دارای سنین کمتر از ١۵ در اثری مبتلا شدن به ویروس آن به بد ترین شکل آن جان شانرا از دست داده اند.

* در سال ١٩٩٨ کشور های کُمک دهنده مبلغ ٣٠٠ میلیون دالر امریکایی را غرض مبارزه با ویروس ایدس تهیه و در اختیاری سازمان ملل متحد قرار دادند، در آینده ها نیز به تقریبآ اضافه از ٣ میلیارد دالری دیگر نیز ضرورت عاجل می رود.

* در اثری تعقیب و پیگیری یک پروگرام ارزشمند بنام وصلت دوباره که یکی از موسسات هومانیستی در سال ١٩٩۴ و ٢٠٠٠ در جهان به پیش بُرد، اضافه از٠٠٠،۶٧ هزار طفل از مناطق بالا دریایی افریقا مجددآ با فامیل های شان وصلت دوباره را حاصل نموده و یکجا شدند. 

* امروز تنها در رووندا تخمیننآ اضافه از٠٠٠،۴۵ هزار طفل اختطاف می گردد، که اضافه از ٩۵ فیصد آنرا دختران تشکیل می دهند.

* اهداف اولیه حملات را در جنگ های چریکی تعمیرات مکاتب، معلمین و اطفال تشکیل می دهند. طوری مثال ایام اختلاف در موزنبیق در سال های ٨٠ و ٩٠ تقریبآ ۴۵ فیصد از مکاتب آن کشور تخریب و ویران گردانیده شدند.

* اگر کشور های انکشاف یافته صُنعتی جهان به وعده های خویش وفاه نموده و صرف حدود ٧،٠ فیصد از تولیدات ناخالص شانرا غرض انکشاف کشور های عقب مانده جهان قرار می دادند، در آن صورت اضافه از صد میلیارد دالر دیگری اضافی در اختیاری آنها قرار می گرفت. بدان ترتیب می شد، که حجم کُمک ها را به آن کشور ها ازدیاد بخشید.

* تخمینات نشان می دهند، که اضافه از ٢،١ میلیارد انسان روزانه در جهان باید روزی شانرا با کمتر از یک دالر امریکایی به سر رسانند، از جمله ارقام یاد شده نصف آنها را اطفال تشکیل می دهند.

* سالانه برابر به ده میلیون طفل زیری سن پنج سالگی نظر به عوامل گوناگون جان شانرا از دست می دهند، عواملی که از بروز آنها می توان قبلآ جلوگیری به عمل آورد، مثلآ تخفیف امراض طبعیی کم غذایی و غیره آفات جهانی.

* حدود ۴٠ میلیون طفل سالانه ایام تولد ثبت نه می گردند، بنآ  از داشتن حق یک تابعیت، یک نام بعد از تولد و غیره حقوق اجتماعی به طوری اتوماتیک از آنها سلب گردانیده می شود.

نشریه سازمان ملل متحد بنام ” پناهنده گان”

نجیب الله عظیمی ( المان  )    

همچنین بررسی کنید

گونه ای از مالاریا پلاسمودیوم فالسی پارم در کامبوج غربی شناسایی شده که به داروی آرتمیسینین مقاوم است

محققین سه گونه مالاریا را در کامبوج غربی شناسایی کرده اند که به یکی از …

چین چهاردهمین مرگ ناشی از ابتلا به گونه جدیدی از آنفولانزای مرغی H۷N۹ را تایید کرد

تا کنون ۱۴ نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست …