برنامه های آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵– (پزشکان عمومی)

برنامه های آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵– (پزشکان عمومی)
پزشکان عمومی
۱ برنامه مدون یکروزه داخلی (۷)  دانشگاه علوم پزشکی اهواز(اندیمشک) ۲۳/۱/۱۳۸۵ ۲۳/۱/۱۳۸۵ ۳۰۴۰۸
۲ برنامه مدون یکروزه بیماریهای کودکان  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۲۲۳۳۸۹۷
۳ برنامه مدون کودکان ۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۲۸-۵۲۵۰۰۲۶
۴ برنامه مدون روانپزشکی (۴) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۵ برنامه مدون یکروزه گوش وحلق و بینی۱  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۶۶۷۰۳۰۳۷
۶ برنامه مدون یکروزه گوش وحلق و بینی۲  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۶/۱/۱۳۸۵ ۲۶/۱/۱۳۸۵ ۶۶۷۰۳۰۳۷
۷ برنامه مدون پوست ۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  ۲۸/۱/۱۳۸۵ ۲۸/۱/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۸ برنامه مدون پوست ۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  ۲۹/۱/۱۳۸۵ ۲۹/۱/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۹ برنامه مدون چشم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  ۳۰/۱/۱۳۸۵ ۳۰/۱/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۱۰ برنامه مدون رادیولوژی (۱)و(۲) دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۳۰/۱/۱۳۸۵ ۳۰/۱/۱۳۸۵ ۵-۵۵۵۰۰۲۲
۱۱ برنامه مدون یکروزه گوش وحلق و بینی۱ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۰/۱/۱۳۸۵ ۳۰/۱/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۱۲ برنامه مدون داخلی ۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۴-۲۷۲۵۹۰۱
۱۳ برنامه مدون کودکان ۸ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۲۸-۵۲۵۰۰۲۶
۱۴ برنامه مدون یکروزه داخلی (۳)  دانشگاه علوم پزشکی اهواز(شوشتر) ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۲۴۲۴۲
۱۵ برنامه مدون گوش و حلق و بینی۲ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۱۶ برنامه مدون فوریتهای رایج کودکان  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۲۲۳۳۸۹۷
۱۷ برنامه مدون یکروزه گوش وحلق و بینی۲ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۱۸ برنامه مدون یکروزه فشارخون سری اول  دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۱۹ برنامه مدون یکروزه بیماریهای کودکان  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱/۲/۱۳۸۵ ۱/۲/۱۳۸۵ ۲۲۳۳۸۹۷
۲۰ برنامه مدون یکروزه جراحی  دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱/۲/۱۳۸۵ ۱/۲/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۲۱ برنامه مدون روانپزشکی (۵) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴/۲/۱۳۸۵ ۴/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۲۲ برنامه مدون طب کار (۳)و(۴)و(۵) دانشگاه علوم پزشکی کاشان ۵/۲/۱۳۸۵ ۷/۲/۱۳۸۵ ۵-۵۵۵۰۰۲۲
۲۳ برنامه مدون یکروزه اعصاب یک  دانشگاه علوم پزشکی اهواز(اندیمشک) ۵/۲/۱۳۸۵ ۵/۲/۱۳۸۵ ۳۰۴۰۸
۲۴ برنامه مدون یکروزه پوست ۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶/۲/۱۳۸۵ ۶/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۲۵ برنامه مدون یکروزه داخلی ۳  دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۶/۲/۱۳۸۵ ۶/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۲۶ برنامه مدون هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷/۲/۱۳۸۵ ۷/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۲۷ برنامه مدون روانپزشکی (۲) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۷/۲/۱۳۸۵ ۷/۲/۱۳۸۵ ۸-۵۲۵۰۰۲۶
۲۸ برنامه مدون کودکان (۷) دانشگاه علوم پزشکی اهواز(شوشتر ۷/۲/۱۳۸۵ ۷/۲/۱۳۸۵ ۲۴۲۴۲
۲۹ دوبرنامه مدون یکروزه بیماریهای کودکان  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۷/۲/۱۳۸۵ ۸/۲/۱۳۸۵ ۲۲۳۳۸۹۷
۳۰ برنامه مدون داخلی ۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۹/۲/۱۳۸۵ ۹/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۳۱ برنامه مدون سل (۱) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۹/۲/۱۳۸۵ ۹/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۳۲ برنامه مدون تب مالت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰/۲/۱۳۸۵ ۱۰/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۳۳ برنامه مدون یکروزه مسمومیتهای رایج دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۰/۲/۱۳۸۵ ۱۰/۲/۱۳۸۵ ۳۱۳۶۰۵۵
۳۴ دو برنامه مدون اعتیاد (۱)و (۲) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۰/۲/۱۳۸۵ ۱۲/۲/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۳۵ برنامه مدون  بیماریهای خون و بدخیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۱/۲/۱۳۸۵ ۱۱/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۳۶ برنامه مدون یکروزه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۲/۲/۱۳۸۵ ۱۲/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۳۷ برنامه مدون یکروزه مسمومیتهای رایج دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۳/۲/۱۳۸۵ ۱۳/۲/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۳۸ برنامه مدون دیابت سری دوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۳/۲/۱۳۸۵ ۱۳/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۳۹ برنامه مدون فشارخون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۴-۲۷۲۵۹۰۱
۴۰ برنامه مدون روانپزشکی ۶ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۲۸-۵۲۵۰۰۲۶
۴۱ برنامه مدون یکروزه سردرد و کمردرد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۴۲ برنامه مدون یکروزه بیماریهای کودکان  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۲۲۳۳۸۹۷
۴۳ برنامه مدون چشم سری اول و دوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۴۴ دوبرنامه مدون یکروزه پوست ۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۱۵/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۴۵ برنامه مدون یکروزه داخلی۱ دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱۵/۲/۱۳۸۵ ۱۵/۲/۱۳۸۵ ۳۲۰۴۰۰۸
۴۶ برنامه مدون داخلی ۴و۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۸/۲/۱۳۸۵ و۲۵/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۴۷ برنامه مدون یکروزه داخلی۱ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۰/۲/۱۳۸۵ ۲۰/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۴۸ برنامه مدون یکروزه دیابت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۴۹ برنامه مدون یکروزه فوریتهای ۱ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۳/۲/۱۳۸۵ ۲۳/۲/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۵۰ برنامه مدون یکروزه فوریتهای ۴ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۳/۲/۱۳۸۵ ۲۳/۲/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۵۱ برنامه مدون یکروزه فشارخون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۴/۲/۱۳۸۵ ۲۴/۲/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۵۲ برنامه مدون یکروزه کودکان ۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۴/۲/۱۳۸۵ ۲۴/۲/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۵۳ برنامه مدون یکروزه کودکان ۳و۴و۵و۷ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۵/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۵۴ برنامه مدون یکروزه کودکان (۱) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۵/۲/۱۳۸۵ ۲۵/۲/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۵۵ برنامه مدون گوش و حلق و بینی ۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۲/۱۳۸۵ و۲۳/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۵۶ برنامه مدون یکروزه داخلی (۷) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۶/۲/۱۳۸۵ ۲۶/۲/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۵۷ برنامه مدون یکروزه داخلی ۴ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۵۸ برنامه مدون یکروزه بلوک زنان و مامائی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۲۸۰۴
۵۹ برنامه مدون بهداشت باروری ۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۶۰ برنامه مدون پوست (۱) دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۴۴۴۱۷۳۰
۶۱ برنامه مدون داخلی ۳ دانشگاه علوم پزشکی اهواز(دزفول) ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۶۲ برنامه مدون کودکان ۱و۳ دانشگاه علوم پزشکی اهواز(دزفول) ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۳۰۴۷-۲۳۰۳۹
۶۳ برنامه مدون پوست (۲) دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۴۴۴۱۷۳۰
۶۴ برنامه مدون یکروزه داخلی (۶) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۳۲۲۶۲۸۵
۶۵ برنامه مدون دیابت دانشگاه علوم پزشکی اهواز(دزفول) ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۶۶ برنامه مدون اعصاب ۲ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۲۹۴۵۱۴
۶۷ برنامه مدون یکروزه داخلی ۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۰/۲/۱۳۸۵ ۳۰/۲/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۶۸

۳ برنامه یکروزه فوریتهای ۱و۲و۴

دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۳۰/۲/۱۳۸۵ ۴و۲/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۶۹ دوبرنامه مدون زنان و مامائی سری اول و دوم دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۳۱/۲/۱۳۸۵ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۷۰ برنامه مدون داخلی ۳ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱/۳/۱۳۸۵ ۱/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۷۱ برنامه مدون مسمومیتهای رایج دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱/۳/۱۳۸۵ ۱/۳/۱۳۸۵ ۳۲۰۰۳۰۹
۷۲ برنامه مدون یکروزه عفونی (۱) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱/۳/۱۳۸۵ ۱/۳/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۷۳ دو برنامه یکروزه پوست ۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲/۳/۱۳۸۵ ۳/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۷۴ برنامه مدون یکروزه آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲/۳/۱۳۸۵ ۲/۳/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۷۵ سه برنامه مدون  عفونی۱و۲و۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲/۳/۱۳۸۵ ۴/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۷۶ برنامه مدون یکروزه پوست ۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳/۳/۱۳۸۵ ۳/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۷۷ برنامه مدون فوریتهای (۱) دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۳/۳/۱۳۸۵ ۳/۳/۱۳۸۵ ۴۴۴۱۷۳۰
۷۸ برنامه مدون یکروزه پوست (۱) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳/۳/۱۳۸۵ ۳/۳/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۷۹ برنامه مدون رادیولوژی (۱) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴/۳/۱۳۸۵ ۴/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۸۰ برنامه مدون فوریتهای (۲) دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۴/۳/۱۳۸۵ ۴/۳/۱۳۸۵ ۴۴۴۱۷۳۰
۸۱ برنامه مدون کودکان (۱)و(۲) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴/۳/۱۳۸۵ و۱۱/۳/۱۳۸۵ ۲-۴۴۶۶۷۱۰
۸۲ برنامه مدون یکروزه داخلی (۳) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۶/۳/۱۳۸۵ ۶/۳/۱۳۸۵ ۸۳۶۷۳۳۵
۸۳ برنامه مدون جراحی ( جراحی های کوچک) دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۷/۳/۱۳۸۵ ۷/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۸۴ برنامه مدون یکروزه داخلی (۷)و (۸) دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۸/۳/۱۳۸۵ ۹/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۸۵ برنامه مدون پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۰/۳/۱۳۸۵ ۱۰/۳/۱۳۸۵ ۳۱۳۶۰۵۵
۸۶ برنامه مدون روانپزشکی (۱) و (۲) دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۰/۳/۱۳۸۵ ۱۱/۳/۱۳۸۵ ۲۲۳۹۲۵۷
۸۷ برنامه مدون کودکان (۸)  دانشگاه علوم پزشکی اهواز( دزفول) ۱۰/۳/۱۳۸۵ ۱۰/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۸۸ برنامه مدون فوریت های (۴)  دانشگاه علوم پزشکی اهواز( دزفول) ۱۱/۳/۱۳۸۵ ۱۱/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۸۹ برنامه مدون روانپزشکی (۳) و (۴) دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۷/۳/۱۳۸۵ ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۲۲۳۹۲۵۷
۹۰ دوبرنامه مدون داخلی(۷) سری ۱و ۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۷/۳/۱۳۸۵ ۱۷/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۹۱ برنامه مدون گیاهان دارویی و روش علمی کاربردی آنها دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۷/۳/۱۳۸۵ ۱۷/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۹۲ دوبرنامه مدون داخلی(۸) سری ۱و ۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۹۳ برنامه مدون یکروزه داخلی ۹ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۱/۳/۱۳۸۵ ۲۱/۳/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۹۴ برنامه مدون یکروزه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۲/۳/۱۳۸۵ ۲۲/۳/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۹۵ برنامه مدون یکروزه عفونی ۱و۳ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۲۳/۳/۱۳۸۵ و۲۴/۳/۱۳۸۵ ۵۵۱۲۸۱۰
۹۶ برنامه مدون روانپزشکی (۵) و (۱) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۳/۳/۱۳۸۵ و۲۴/۳/۱۳۸۵ ۳-۲۲۳۸۷۲۳۲
۹۷ برنامه مدون روانپزشکی (۲) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۳-۲۲۳۸۷۲۳۲
۹۸ برنامه مدون روانپزشکی (۵) دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۲۳۹۲۵۷
۹۹ برنامه مدون اعصاب (۲) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۶۳۱۲۱۱
۱۰۰ برنامه مدون  دیابت دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۸-۳۱۳۶۰۵۵
۱۰۱ برنامه مدون کودکان (۸) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۳۲۲۶۲۸۵
۱۰۲ برنامه مدون اعصاب (۲) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۶۳۱۲۱۱
۱۰۳ برنامه مدون عفونی (۳) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۰/۳/۱۳۸۵ ۳۰/۳/۱۳۸۵ ۴۴۶۶۷۰۴
۱۰۴ برنامه مدون زنان و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۱/۳/۱۳۸۵ ۳۱/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۱۰۵ برنامه مدون بیماریهای بومی منطقه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۱/۳/۱۳۸۵ ۳۱/۳/۱۳۸۵ ۴-۲۷۲۵۹۰۱
۱۰۶ برنامه مدون اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۱/۴/۱۳۸۵ ۱/۴/۱۳۸۵ ۳۲۰۰۳۰۹
۱۰۷ برنامه مدون تغذیه (۱) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱/۴/۱۳۸۵ ۱/۴/۱۳۸۵ ۱۲-۴۴۶۶۷۱۰
۱۰۸ برنامه مدون سل (۱) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۱۱/۴/۱۳۸۵ ۱۱/۴/۱۳۸۵ ۲۰۱۰۹۵۰۷
۱۰۹ برنامه مدون چشم دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲۵/۴/۱۳۸۵ ۲۵/۴/۱۳۸۵ ۲۲۳۹۲۵۷
۱۱۰ برنامه مدون گوش ، حلق و بینی ۲ دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۳۰/۴/۱۳۸۵ ۳۰/۴/۱۳۸۵ ۲۲۹۴۵۱۴
۱۱۱ برنامه مدون هپاتیت B دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۳۱/۶/۱۳۸۵ ۳۱/۶/۱۳۸۵ ۲۲۹۴۵۱۴
۱۱۲ برنامه مدون یکروزه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز(اندیمشک) ۲/۷/۱۳۸۵ ۲/۷/۱۳۸۵ ۲-۳۰۴۰۱
۱۱۳ برنامه مدون یکروزه روانپزشکی (۲) دانشگاه علوم پزشکی اهواز(اندیمشک) ۱۵/۸/۱۳۸۵ ۱۵/۸/۱۳۸۵ ۲-۳۰۴۰۱
۱۱۴ برنامه مدون یکروزه داخلی(۴) دانشگاه علوم پزشکی اهواز(اندیمشک) ۱۴/۹/۱۳۸۵ ۱۴/۹/۱۳۸۵ ۲-۳۰۴۰۱
۱۱۵ برنامه مدون  چشم دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۲۴/۹/۱۳۸۵ ۲۴/۹/۱۳۸۵ ۲۲۹۴۵۱۴
۱۱۶ برنامه مدون یکروزه داخلی(۱) دانشگاه علوم پزشکی اهواز(اندیمشک) ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ ۱۷/۱۰/۱۳۸۵ ۲-۳۰۴۰۱
۱۱۷ برنامه مدون یکروزه جراحی دانشگاه علوم پزشکی اهواز(اندیمشک) ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ ۲-۳۰۴۰۱
۱۱۸ برنامه مدون یکروزه  فوریت های(۲) دانشگاه علوم پزشکی اهواز(اندیمشک) ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
 

More...

همچنین بررسی کنید

چهارمین کنگره سرطانهای زنان ایران ۳۰ خرداد تا ۱ تیر ماه برگزار می شود

چهارمین کنگره سراسری سرطانهای زنان ایران از تاریخ  ۳۰ خرداد الی ۱ تیر ماه در …

چهارمین کنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی از ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ دردانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار می شود

چهارمین کنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشکی از ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ماه امسال دردانشگاه …