خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / برنامه هاي آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵– (پزشکان عمومي)

برنامه هاي آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵– (پزشکان عمومي)

برنامه هاي آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵– (پزشکان عمومي)
پزشكان عمومي
1 برنامه مدون يكروزه داخلي (7)  دانشگاه علوم پزشكي اهواز(انديمشك) 23/1/1385 23/1/1385 30408
2 برنامه مدون يكروزه بيماريهاي كودكان  دانشگاه علوم پزشكي اروميه 24/1/1385 24/1/1385 2233897
3 برنامه مدون كودكان 5 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 24/1/1385 24/1/1385 28-5250026
4 برنامه مدون روانپزشكي (4) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 24/1/1385 24/1/1385 7922998
5 برنامه مدون يكروزه گوش وحلق و بيني1  دانشگاه علوم پزشكي تهران 24/1/1385 24/1/1385 66703037
6 برنامه مدون يكروزه گوش وحلق و بيني2  دانشگاه علوم پزشكي تهران 26/1/1385 26/1/1385 66703037
7 برنامه مدون پوست 1 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  28/1/1385 28/1/1385 5512810
8 برنامه مدون پوست 2 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  29/1/1385 29/1/1385 5512810
9 برنامه مدون چشم دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  30/1/1385 30/1/1385 5512810
10 برنامه مدون راديولوژي (1)و(2) دانشگاه علوم پزشكي كاشان 30/1/1385 30/1/1385 5-5550022
11 برنامه مدون يكروزه گوش وحلق و بيني1 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 30/1/1385 30/1/1385 2269892
12 برنامه مدون داخلي 3 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 31/1/1385 31/1/1385 4-2725901
13 برنامه مدون كودكان 8 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 31/1/1385 31/1/1385 28-5250026
14 برنامه مدون يكروزه داخلي (3)  دانشگاه علوم پزشكي اهواز(شوشتر) 31/1/1385 31/1/1385 24242
15 برنامه مدون گوش و حلق و بيني2 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  31/1/1385 31/1/1385 5512810
16 برنامه مدون فوريتهاي رايج كودكان  دانشگاه علوم پزشكي اروميه 31/1/1385 31/1/1385 2233897
17 برنامه مدون يكروزه گوش وحلق و بيني2 دانشگاه علوم پزشكي مازندران 31/1/1385 31/1/1385 2269892
18 برنامه مدون يكروزه فشارخون سري اول  دانشگاه علوم پزشكي اهواز 31/1/1385 31/1/1385 3338908
19 برنامه مدون يكروزه بيماريهاي كودكان  دانشگاه علوم پزشكي اروميه 1/2/1385 1/2/1385 2233897
20 برنامه مدون يكروزه جراحي  دانشگاه علوم پزشكي مازندران 1/2/1385 1/2/1385 2269892
21 برنامه مدون روانپزشكي (5) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 4/2/1385 4/2/1385 7922998
22 برنامه مدون طب كار (3)و(4)و(5) دانشگاه علوم پزشكي كاشان 5/2/1385 7/2/1385 5-5550022
23 برنامه مدون يكروزه اعصاب يك  دانشگاه علوم پزشكي اهواز(انديمشك) 5/2/1385 5/2/1385 30408
24 برنامه مدون يكروزه پوست 1 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 6/2/1385 6/2/1385 7922998
25 برنامه مدون يكروزه داخلي 3  دانشگاه علوم پزشكي اهواز 6/2/1385 6/2/1385 3338908
26 برنامه مدون هپاتيت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 7/2/1385 7/2/1385 7922998
27 برنامه مدون روانپزشكي (2) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 7/2/1385 7/2/1385 8-5250026
28 برنامه مدون كودكان (7) دانشگاه علوم پزشكي اهواز(شوشتر 7/2/1385 7/2/1385 24242
29 دوبرنامه مدون يكروزه بيماريهاي كودكان  دانشگاه علوم پزشكي اروميه 7/2/1385 8/2/1385 2233897
30 برنامه مدون داخلي 7 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 9/2/1385 9/2/1385 7922998
31 برنامه مدون سل (1) دانشگاه علوم پزشكي تهران 9/2/1385 9/2/1385 66921144
32 برنامه مدون تب مالت دانشگاه علوم پزشكي تهران 10/2/1385 10/2/1385 66921144
33 برنامه مدون يكروزه مسموميتهاي رايج دانشگاه علوم پزشكي اراك 10/2/1385 10/2/1385 3136055
34 دو برنامه مدون اعتياد (1)و (2) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 10/2/1385 12/2/1385 5512810
35 برنامه مدون  بيماريهاي خون و بدخيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران 11/2/1385 11/2/1385 66921144
36 برنامه مدون يكروزه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 12/2/1385 12/2/1385 66921144
37 برنامه مدون يكروزه مسموميتهاي رايج دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 13/2/1385 13/2/1385 5512810
38 برنامه مدون ديابت سري دوم دانشگاه علوم پزشكي اهواز 13/2/1385 13/2/1385 3338908
39 برنامه مدون فشارخون دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 14/2/1385 14/2/1385 4-2725901
40 برنامه مدون روانپزشكي 6 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 14/2/1385 14/2/1385 28-5250026
41 برنامه مدون يكروزه سردرد و كمردرد دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 14/2/1385 14/2/1385 5512810
42 برنامه مدون يكروزه بيماريهاي كودكان  دانشگاه علوم پزشكي اروميه 14/2/1385 14/2/1385 2233897
43 برنامه مدون چشم سري اول و دوم دانشگاه علوم پزشكي اهواز 14/2/1385 14/2/1385 3338908
44 دوبرنامه مدون يكروزه پوست 1و2 دانشگاه علوم پزشكي تهران 14/2/1385 15/2/1385 66921144
45 برنامه مدون يكروزه داخلي1 دانشگاه علوم پزشكي لرستان 15/2/1385 15/2/1385 3204008
46 برنامه مدون داخلي 4و3 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 18/2/1385 و25/2/1385 7922998
47 برنامه مدون يكروزه داخلي1 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 20/2/1385 20/2/1385 7922998
48 برنامه مدون يكروزه ديابت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 21/2/1385 21/2/1385 7922998
49 برنامه مدون يكروزه فوريتهاي 1 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 23/2/1385 23/2/1385 8367335
50 برنامه مدون يكروزه فوريتهاي 4 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 23/2/1385 23/2/1385 5512810
51 برنامه مدون يكروزه فشارخون دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 24/2/1385 24/2/1385 8367335
52 برنامه مدون يكروزه كودكان 1 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 24/2/1385 24/2/1385 5512810
53 برنامه مدون يكروزه كودكان 3و4و5و7 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 25/2/1385 28/2/1385 5512810
54 برنامه مدون يكروزه كودكان (1) دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 25/2/1385 25/2/1385 8367335
55 برنامه مدون گوش و حلق و بيني 1و2 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 26/2/1385 و23/3/1385 7922998
56 برنامه مدون يكروزه داخلي (7) دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 26/2/1385 26/2/1385 8367335
57 برنامه مدون يكروزه داخلي 4 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 27/2/1385 27/2/1385 8367335
58 برنامه مدون يكروزه بلوك زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 27/2/1385 27/2/1385 3332804
59 برنامه مدون بهداشت باروري 2 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 27/2/1385 27/2/1385 7922998
60 برنامه مدون پوست (1) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 27/2/1385 27/2/1385 4441730
61 برنامه مدون داخلي 3 دانشگاه علوم پزشكي اهواز(دزفول) 27/2/1385 28/2/1385 3338908
62 برنامه مدون كودكان 1و3 دانشگاه علوم پزشكي اهواز(دزفول) 27/2/1385 28/2/1385 23047-23039
63 برنامه مدون پوست (2) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 28/2/1385 28/2/1385 4441730
64 برنامه مدون يكروزه داخلي (6) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 28/2/1385 28/2/1385 3226285
65 برنامه مدون ديابت دانشگاه علوم پزشكي اهواز(دزفول) 28/2/1385 28/2/1385 3338908
66 برنامه مدون اعصاب 2 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 29/2/1385 29/2/1385 2294514
67 برنامه مدون يكروزه داخلي 6 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 30/2/1385 30/2/1385 8367335
68

3 برنامه يكروزه فوريتهاي 1و2و4

دانشگاه علوم پزشكي اهواز 30/2/1385 4و2/3/1385 3338908
69 دوبرنامه مدون زنان و مامائي سري اول و دوم دانشگاه علوم پزشكي اهواز 31/2/1385 31/2/1385 3338908
70 برنامه مدون داخلي 3 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1/3/1385 1/3/1385 7922998
71 برنامه مدون مسموميتهاي رايج دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1/3/1385 1/3/1385 3200309
72 برنامه مدون يكروزه عفوني (1) دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 1/3/1385 1/3/1385 8367335
73 دو برنامه يكروزه پوست 1و2 دانشگاه علوم پزشكي اهواز 2/3/1385 3/3/1385 3338908
74 برنامه مدون يكروزه آسم و آلرژي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 2/3/1385 2/3/1385 8367335
75 سه برنامه مدون  عفوني1و2و3 دانشگاه علوم پزشكي تهران 2/3/1385 4/3/1385 66921144
76 برنامه مدون يكروزه پوست 2 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 3/3/1385 3/3/1385 7922998
77 برنامه مدون فوريتهاي (1) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 3/3/1385 3/3/1385 4441730
78 برنامه مدون يكروزه پوست (1) دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 3/3/1385 3/3/1385 8367335
79 برنامه مدون راديولوژي (1) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 4/3/1385 4/3/1385 7922998
80 برنامه مدون فوريتهاي (2) دانشگاه علوم پزشكي سمنان 4/3/1385 4/3/1385 4441730
81 برنامه مدون كودكان (1)و(2) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 4/3/1385 و11/3/1385 2-4466710
82 برنامه مدون يكروزه داخلي (3) دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 6/3/1385 6/3/1385 8367335
83 برنامه مدون جراحي ( جراحي هاي كوچك) دانشگاه علوم پزشكي اهواز 7/3/1385 7/3/1385 3338908
84 برنامه مدون يكروزه داخلي (7)و (8) دانشگاه علوم پزشكي تبريز 8/3/1385 9/3/1385 3362700
85 برنامه مدون پزشكي قانوني دانشگاه علوم پزشكي اراك 10/3/1385 10/3/1385 3136055
86 برنامه مدون روانپزشكي (1) و (2) دانشگاه علوم پزشكي قزوين 10/3/1385 11/3/1385 2239257
87 برنامه مدون كودكان (8)  دانشگاه علوم پزشكي اهواز( دزفول) 10/3/1385 10/3/1385 3338908
88 برنامه مدون فوريت هاي (4)  دانشگاه علوم پزشكي اهواز( دزفول) 11/3/1385 11/3/1385 3338908
89 برنامه مدون روانپزشكي (3) و (4) دانشگاه علوم پزشكي قزوين 17/3/1385 18/3/1385 2239257
90 دوبرنامه مدون داخلي(7) سري 1و 2 دانشگاه علوم پزشكي اهواز 17/3/1385 17/3/1385 3338908
91 برنامه مدون گياهان دارويي و روش علمي كاربردي آنها دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 17/3/1385 17/3/1385 7922998
92 دوبرنامه مدون داخلي(8) سري 1و 2 دانشگاه علوم پزشكي اهواز 18/3/1385 18/3/1385 3338908
93 برنامه مدون يكروزه داخلي 9 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 21/3/1385 21/3/1385 5512810
94 برنامه مدون يكروزه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 22/3/1385 22/3/1385 5512810
95 برنامه مدون يكروزه عفوني 1و3 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 23/3/1385 و24/3/1385 5512810
96 برنامه مدون روانپزشكي (5) و (1) دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 23/3/1385 و24/3/1385 3-22387232
97 برنامه مدون روانپزشكي (2) دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 25/3/1385 25/3/1385 3-22387232
98 برنامه مدون روانپزشكي (5) دانشگاه علوم پزشكي قزوين 25/3/1385 25/3/1385 2239257
99 برنامه مدون اعصاب (2) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 25/3/1385 25/3/1385 2631211
100 برنامه مدون  ديابت دانشگاه علوم پزشكي اراك 25/3/1385 25/3/1385 8-3136055
101 برنامه مدون كودكان (8) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 25/3/1385 25/3/1385 3226285
102 برنامه مدون اعصاب (2) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 25/3/1385 25/3/1385 2631211
103 برنامه مدون عفوني (3) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 30/3/1385 30/3/1385 4466704
104 برنامه مدون زنان و مامائي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 31/3/1385 31/3/1385 7922998
105 برنامه مدون بيماريهاي بومي منطقه اي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 31/3/1385 31/3/1385 4-2725901
106 برنامه مدون اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1/4/1385 1/4/1385 3200309
107 برنامه مدون تغذيه (1) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 1/4/1385 1/4/1385 12-4466710
108 برنامه مدون سل (1) دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 11/4/1385 11/4/1385 20109507
109 برنامه مدون چشم دانشگاه علوم پزشكي قزوين 25/4/1385 25/4/1385 2239257
110 برنامه مدون گوش ، حلق و بيني 2 دانشگاه علوم پزشكي گلستان 30/4/1385 30/4/1385 2294514
111 برنامه مدون هپاتيت B دانشگاه علوم پزشكي گلستان 31/6/1385 31/6/1385 2294514
112 برنامه مدون يكروزه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي اهواز(انديمشك) 2/7/1385 2/7/1385 2-30401
113 برنامه مدون يكروزه روانپزشكي (2) دانشگاه علوم پزشكي اهواز(انديمشك) 15/8/1385 15/8/1385 2-30401
114 برنامه مدون يكروزه داخلي(4) دانشگاه علوم پزشكي اهواز(انديمشك) 14/9/1385 14/9/1385 2-30401
115 برنامه مدون  چشم دانشگاه علوم پزشكي گلستان 24/9/1385 24/9/1385 2294514
116 برنامه مدون يكروزه داخلي(1) دانشگاه علوم پزشكي اهواز(انديمشك) 17/10/1385 17/10/1385 2-30401
117 برنامه مدون يكروزه جراحي دانشگاه علوم پزشكي اهواز(انديمشك) 17/11/1385 17/11/1385 2-30401
118 برنامه مدون يكروزه  فوريت هاي(2) دانشگاه علوم پزشكي اهواز(انديمشك) 14/12/1385 14/12/1385 3338908
 

More...

همچنین بررسی کنید

چهارمين كنگره سرطانهای زنان ايران 30 خرداد تا 1 تير ماه برگزار می شود

چهارمين كنگره سراسري سرطانهاي زنان ايران از تاریخ  30 خرداد الی 1 تير ماه در …

چهارمین كنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشكی از 27 اردیبهشت 1391 دردانشگاه علوم پزشكی لرستان برگزار می شود

چهارمین كنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشكی از 27 تا 29 اردیبهشت ماه امسال دردانشگاه …