خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / آخرين تغييرات آزمون گواهينامه ودانشنامه تخصصي در ایران

آخرين تغييرات آزمون گواهينامه ودانشنامه تخصصي در ایران

دبيرشوراي آموزش پزشكي وزارت بهداشت ایران:
برگزاري همزمان آزمونها،حدنصاب قبولي وحذف محدوديت دفعات شركت در آزمون

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تشريح آخرين تغييرات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي، از برگزاري همزمان آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي در اواسط شهريور ماه خبر داد.

دكتر بهرام عين‌الهي ، ‌با بيان اينكه آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي از امسال در يك زمان و در يك دفترچه با 150 سوال برگزار مي‌شود، گفت: حدنصاب قبولي در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي 60 درصد نمره معادل 90 از 150 و حد نصاب قبولي در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي 70 درصد نمره معادل 105 از 150 است، همچنين هر سوال در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي داراي يك نمره مي‌باشد.

شرايط معرفي به آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي

وي با بيان اينكه كسب حداقل 90 نمره از ارزيابي درون بخشي يكي از اين شرايط است، تصريح كرد: دستياران سال آخر براي معرفي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جهت شركت در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي نيازي به شركت در امتحان كتبي ارتقا پايان سال دانشگا‌ه‌ها ندارند.

وي افزود: همچنين جهت معرفي دستياران به آزمون گواهينامه تخصصي ‌بايد حداقل مدت 12 ماه از زمان كسب قبولي در مقطع ماقبل گواهينامه متقاضي گذشته باشد و دستيار در اين مدت مشغول به طي دوره آموزشي بوده و در بخش مربوطه حضور داشته باشد.

شايان ذكر است مشمولين دو ارتقاي همزمان مقاطع آخر مشمول اين بند نيستند.

دكتر عين‌الهي اظهار كرد: كليه دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي شركت مي‌كنند، موظفند دفاعيه پايان نامه خود را قبل از معرفي به آزمون گواهينامه انجام دهند.

شرايط مردودي  و حد نصاب قبولي داوطلبان

وي با بيان اينكه در صورت عدم معرفي جهت شركت در آزمون و يا عدم شركت در آزمون گواهينامه تخصصي دستيار مردود گواهينامه شناخته مي‌شود، به ايسنا گفت: اين دسته از دستياران بايد بر اساس برنامه آموزشي مدون سال آخر با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره شوند.

به گفته وي، دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي سه بار مردود شوند، بدون اينكه در آزمون ارتقا مردود شده باشند، از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي خارج مي‌شوند.

همچنين دستياراني كه در دوران دستياري به جز مرحله گواهينامه تخصصي، دو بار مردود شوند، حداكثر مي‌توانند در دو دوره متوالي و بدون وقفه تحصيلي در آزمون گواهينامه تخصصي شركت كنند.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: افرادي كه طبق مصوبات حائز شرايط شركت در آزمون ارتقا ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي در يكسال ‌باشند، با توجه به مصوبات موجود مبني بر اينكه هر دستيار فقط يك بار در طول دستياري مي‌تواند از دو ارتقاي همزمان استفاده نمايد، مي‌توانند مشمول دو آزمون مذكور در يكسال شوند.

وي افزود: همچنين داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث كاهش طول دوره نخواهد شد.

وي با بيان اينكه دانشگاه موظف است ليست واجدين جهت آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي را به اين دبيرخانه ارايه كند، ‌اظهار كرد: اين ليست در يك نوبت ارسال شده و غير قابل تغيير است.

به گفته وي، آزمون دانشنامه تخصصي در يك نوبت و در دو قسمت كتبي و شفاهي به منظور سنجش آگاهي‌ها و مهارت‌هاي فارغ التحصيلان رشته‌هاي تخصصي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هر ساله در سطح كشوري و توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي برگزار مي‌گردد.

وي افزود: از نظر تعداد دفعات شركت در آزمون دانشنامه تخصصي هيچگونه محدوديتي وجود ندارد.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت با بيان اينكه كليه سوالات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي بر اساس منابع تعيين شده توسط هيات ممتحنه رشته‌هاي مربوطه تهيه مي‌گردد، خاطر نشان كرد: حدنصاب نمره قبولي جهت كسب مدرك دانشنامه تخصصي 70 درصد كل نمره آزمون كتبي و 70 درصد كل نمره آزمون شفاهي خواهد بود.

همچنين شرط شركت در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي كسب حداقل 70 درصد كل نمره آزمون كتبي خواهد بود.

اعتبار قبولي آزمون كتبي

دكتر عين‌الهي ادامه داد: در صورت مردودي در آزمون شفاهي، اعتبار قبولي آزمون كتبي حداكثر تا پنج سال به قوت خود باقي خواهد بود و در صورت عدم شركت و يا عدم موفقيت در آزمون شفاهي متقاضيان موظف به شركت مجدد در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي هستند.

وي با بيان اينكه قبول‌شدگان كتبي دانشنامه تخصصي، جهت آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي معرفي مي‌شوند، گفت: اين امتحان صرفا به صورت OSCE برگزار خواهد شد.

نحوه رسيدگي به اعتراضات

وي در رابطه با رسيدگي به اعتراضات تصريح كرد: رسيدگي به اعتراضات دريافت شده در مورد آزمون كتبي،‌ گواهينامه و دانشنامه تخصصي در موعد مقرر اعلام شده از سوي دبيرخانه توسط هيات هاي ممتحنه انجام مي‌گيرد.

وي با اشاره به ساير شرايط اين آزمون، اظهار كرد: در اعلام نتايج آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي به مقالات پژوهشي كه در ارتباط با رشته تحصيلي مربوطه توسط دستياران و در طول دوره دستياري در يكي از مجلات معتبر به چاپ رسيده و يا پذيرفته شده باشند، حداكثر تا 15 نمره به شرط قبولي در آزمون شفاهي تعلق مي گيرد.

وي افزود: تعيين نفرات برتر بر اساس آزمون كتبي با ضريب دو و آزمون شفاهي با ضريب يك محاسبه مي‌شود.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت در خاتمه ، با بيان اينكه زمان آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي نيمه اول شهريور ماه است، گفت: ميزان حق ثبت‌نام شركت در آزمون دانشنامه تخصصي براي نوبت اول 110 هزار ريال و نوبت دوم220 هزار ريال و براي نوبت سوم 495 هزار ريال است.

همچنین بررسی کنید

مصرف سيگار در دانشگاه‌هاي کشور ایران ممنوع شد و در صورت تخلف تا دو ترم محروميت از تحصیل ، در انتظار سيگاري‌ها خواهد بود

هرچند طرح ممنوعيت فروش سيگار در 100 متري مدارس معلوم نشد به كجا كشيد اما …

2400 نفر در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی پذیرفته شده اند و ثبت‌نام آنان از 15تیر آغاز می‌شود

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ایران  گفت: نتایج سی ‌و هفتمین دوره پذیرش …