برنامه های آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵ — (جراحی عمومی – چشم پزشکی – داروسازی – داخلی – دندانپزشکی – روانپزشکی – زنان و زایمان – کودکان – ENT)

 

برنامه های آموزش مداوم در سال ۱۳۸۵ — (جراحی عمومی – چشم پزشکی – داروسازی – داخلی – دندانپزشکی – روانپزشکی – زنان و زایمان – کودکان – ENT)
متخصصین جراحی عمومی
۱ برنامه مدون بلوک جراحی در آبستنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۰/۱/۱۳۸۵ ۳۰/۱/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
۲ برنامه مدون بلوک کیست هیداتیک وافزایش فشارورید باب دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۳۱/۱/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
۳ برنامه مدون بلوک یبوست وضایعات رکتوم وکولون  دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۳۲۲۹۴۷۸
۴ برنامه مدون بیماریهای عروقی اندام فوقانی و Amputation دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۵ دو برنامه مدون فصل پستان (۲) و (۳) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۳۰/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۶ برنامه مدون بیماریهای پستان (۱)   دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۷ برنامه مدون بلوک تومورهاجدار قفسه سینه و ریه  دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۲/۹/۱۳۸۵ ۲۲/۹/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
۸ برنامه مدون بلوک دیافراگم و فتق های آن و درمان فتق های جداری شکم  دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۳/۹/۱۳۸۵ ۲۳/۹/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
۹ برنامه مدون بلوک یبوست وضایعات رکتوم وکولون  دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
۱۰ برنامه مدون بلوک ترومای لگن و پرینه و ترومای کبد و طحال  دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۷/۱۲/۱۳۸۵ ۱۷/۱۲/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
متخصصین چشم پزشکی
۱ برنامه مدون بلوک تجویز لنز تماسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۸/۲/۱۳۸۵ ۸/۲/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
داروسازی
۱ برنامه مدون مباحث اجتماعی و حرفه ای ۱ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۸/۲/۱۳۸۵ ۸/۲/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۲ دوبرنامه مدون دارودرمانی زنان و زایمان سری۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۲/۲/۱۳۸۵ ۱۲/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۳ برنامه مدون دارو درمانی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۵/۲/۱۳۸۵ ۱۵/۲/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۴ دوبرنامه مدون مباحث اجتماعی و حرفه ای ۵ سری۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۹/۲/۱۳۸۵ ۱۹/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۵ برنامه مدون دارو درمانی بیماریهای گوارشی انجمن متخصصین علوم داروئی ایران ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۷۲۲۴۰
۶ برنامه مدون دارو درمانی بیماریهای تنفسی انجمن متخصصین علوم داروئی ایران ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۷۲۲۴۰
۷ برنامه مدون دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئیدی انجمن متخصصین علوم داروئی ایران ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۷۲۲۴۰
۸ برنامه مدون دارو درمانی سرطان و بیماریهای خونی انجمن متخصصین علوم داروئی ایران ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۷۲۲۴۰
۹ برنامه مدون دارو درمانی سرطان و بیماریهای خونی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۱۰ دو برنامه مدون مباحث اجتماعی حرفه ای ۲و۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۱۱ برنامه مدون دارو درمانی سرطان و بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۱۲ برنامه مدون دارو درمانی اختلالات کلیه و مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۲/۲/۱۳۸۵ ۲۲/۲/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۱۳ برنامه مدون دارودرمانی اختلالات رنگ دانه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۳/۲/۱۳۸۵ ۲۳/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۱۷۴۸۲
۱۴ برنامه مدون دارودرمانی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۴/۲/۱۳۸۵ ۲۴/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۱۷۴۸۲
۱۵ برنامه مدون دارودرمانی اختلالات عصبی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۵/۲/۱۳۸۵ ۲۵/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۱۷۴۸۲
۱۶ برنامه مدون دارودرمانی بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۶/۲/۱۳۸۵ ۲۶/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۱۷۴۸۲
۱۷ دو برنامه مدون مباحث اجتماعی وحرفه ای  ۲ سری۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲۶/۲/۱۳۸۵ ۲۶/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۱۸ برنامه مدون دارو درمانی اختلالات تنفسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۹-۴۲۲۰۶۵۱
۱۹ برنامه مدون دارودرمانی سرطان و بیماریهای خونی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۱۷۴۸۲
۲۰ برنامه مدون دارو درمانی سرطان و بیماریهای خونی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۲۱ دوبرنامه مدون مباحث اجتماعی حرفه ای ۲و۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۲۲

۴برنامه مدون مباحث اجتماعی ـحرفه ای ۱-۳-۴و۵

انجمن متخصصین علوم داروئی ایران ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۸۸۹۷۲۲۴۰
۲۳ دوبرنامه مدون دارو درمانی اختلالات عصبی  سری۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۲۴ برنامه مدون دارو درمانی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۲۵ دو برنامه مدون نوآوری و تازه ها (۱) سری۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱/۳/۱۳۸۵ ۱/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۲۶ برنامه مدون اختلالات کلیه و مجاری ادراری   دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴/۳/۱۳۸۵ ۴/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۲۷ دوبرنامه مدون دارو درمانی بیماریهای گوارشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۴/۳/۱۳۸۵ ۴/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۲۸ برنامه مدون دارو درمانی زنان و زایمان   دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵/۳/۱۳۸۵ ۵/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۲۹ برنامه مدون دارو درمانی اختلالات عصبی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۵/۳/۱۳۸۵ ۵/۳/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۳۰ دوبرنامه مدون دارو درمانی بیماریهای گوارشی سری ۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۹/۳/۱۳۸۵ ۹/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۳۱ برنامه مدون مباحث اجتماعی و حرفه ای ۵ سری۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۰/۳/۱۳۸۵ ۱۰/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۳۲ برنامه مدون دارو درمانی بیماریهای خونی   دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۱/۳/۱۳۸۵ ۱۱/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۳۳ برنامه مدون دارو درمانی بیماریهای گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۳۴ دو برنامه مدون نوآوریها و تازه ها ۳و۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۳۵ برنامه مدون دارو درمانی  اختلالات عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۳۶ دو.برنامه مدون نوآوری و تازه ها (۱)و(۲) دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۱۹/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۳۷ برنامه مدون مباحث اجتماعی و حرفه ای (۱) دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۳۸ برنامه مدون دارو درمانی بیماریهای گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۳۹ دو برنامه مدون نوآوریها و تازه ها ۳و۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۴۰ برنامه مدون دارو درمانی  اختلالات عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۴۱ برنامه مدون دارو درمانی بیماریهای گوارشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۵/۴/۱۳۸۵ ۱۵/۴/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۶۴۵
۴۲ برنامه مدون دارو درمانی اختلالات عصبی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۲/۴/۱۳۸۵ ۲۲/۴/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۶۴۵
۴۳ ۲برنامه مدون دارودرمانی اختلالات غدددرون ریز دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۲/۴/۱۳۸۵ و۲۹/۴/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۴۴ دو برنامه مدون نوآوریها و تازه ها ۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۲/۴/۱۳۸۵ و۲۹/۴/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۴۵ ۲برنامه مدون دارودرمانی اختلالات رتگدانه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۲/۴/۱۳۸۵ و۲۹/۴/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۴۶ ۲برنامه مدون دارودرمانی بیماریهای قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۲/۴/۱۳۸۵ و۲۹/۴/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۴۷ برنامه مدون دارو درمانی اختلالات کلیه ومجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۹/۴/۱۳۸۵ ۲۹/۴/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۶۴۵
۴۸ برنامه مدون دارودرمانی بیماریهای قلب وعروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵/۵/۱۳۸۵ ۵/۵/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۶۴۵
۴۹ برنامه مدون دارودرمانی بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲/۵/۱۳۸۵ ۱۲/۵/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۶۴۵
۵۰ ۲برنامه مدون دارودرمانی اختلالات تنفسی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹/۵/۱۳۸۵ ۲۶/۵/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۵۱ ۲برنامه مدون مباحث احتماعی ـ حرفه ای۱و۴ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹/۵/۱۳۸۵ و۲۶/۵/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۵۲ ۲برنامه مدون دارودرمانی اختلالات عصبی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۹/۵/۱۳۸۵ و۲۶/۵/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۵۳ برنامه مدون دارودرمانی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۵/۱۳۸۵ ۲۶/۵/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۶۴۵
۵۴ ۲برنامه مدون نوآوری ها و تازه ها (۱) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۳/۶/۱۳۸۵ و۳۰/۶/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۵۵ ۲برنامه مدون دارو درمانی بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۳/۶/۱۳۸۵ و۳۰/۶/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۵۶ دوبرنامه مدون مباحث اجتماعی ـ حرفه ای ۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۳/۶/۱۳۸۵ و۳۰/۶/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
۵۷ دوبرنامه مدون دارو درمانی بیماریهای گوارشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۳/۶/۱۳۸۵ و۳۰/۶/۱۳۸۵ ۶۶۹۵۹۰۷۸
داخلی
۱ برنامه مدون یکروزه بلوک روماتولوژی ۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
۲ دو.برنامه مدون یکروزه بیماریهای عفونی و۲ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲۰/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۳۱۳۲۰۵۴
۳ برنامه مدون بلوک گوارش    دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
۴ برنامه مدون بیماریهای غدددرون ریزومتابولیسم ۱ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۳۲۲۹۴۷۸
۵ دو.برنامه مدون یکروزه بیماریهای گوارش ۱و۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۸/۲/۱۳۸۵ و۲۴/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۶ برنامه مدون عفونی  دانشگاه علوم پزشکی بابل ۳/۳/۱۳۸۵ ۳/۳/۱۳۸۵ ۵-۲۲۲۹۵۹۱
۷ برنامه مدون عفونی (۲) دانشگاه علوم پزشکی بابل ۴/۳/۱۳۸۵ ۴/۳/۱۳۸۵ ۵-۲۲۲۹۵۹۱
۸ برنامه مدون گوارش  ۱  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  ۲۳/۳/۱۳۸۵ ۲۳/۳/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۸۸۷۱
۹ برنامه مدون گوارش  ۲  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  ۲۴/۳/۱۳۸۵ ۲۴/۳/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۸۸۷۱
۱۰ برنامه مدون دستگاه گوارش ۳  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی  ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۸۸۷۱
۱۱ برنامه مدون  بیماریهای کلیه (۲)  دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۱۲ .برنامه مدون اورژانسها و بیماریهای مهم (مدون قلب ) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ ۱۲/۱۱/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
متخصص دندانپزشکی
۱ برنامه  مدون پریودنتیکس انجمن دندانپزشکی ایران ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۲۵/۱/۱۳۸۵ ۳-۸۸۲۶۹۵۹۲
۲ برنامه مدون دندانپزشکی کودکان (۱)و(۲) انجمن دندانپزشکی ایران ۳۱/۱/۱۳۸۵ و۱/۲/۱۳۸۵ ۳-۸۸۲۶۹۵۹۲
۳ برنامه مدون بیماریهای دهان و دندان(۱)و(۲) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۴/۲/۱۳۸۵ و۱۱/۲/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۴ دوبرنامه مدون ترمیمی (۲) دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۹/۲/۱۳۸۵ و۱۶/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۵ دوبرنامه مدون دندانپزشکی کودکان ۲سری ۲و ۱ دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۸/۲/۱۳۸۵ ۱۸/۲/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۶ برنامه مدون پاتولوژی دهان وفک و صورت(۱)و(۲) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۱۸/۲/۱۳۸۵ و۲۵/۲/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۷ برنامه مدون رادیولوژی دهان وفک و صورت و ۱ دانشکده علوم پزشکی سبزوار ۱۹/۲/۱۳۸۵ ۱۹/۲/۱۳۸۵ ۹-۲۲۳۸۷۱۱
۸ برنامه مدون پاتولوژی دهان و فک وصورت ۱ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۰/۲/۱۳۸۵ ۲۰/۲/۱۳۸۵ ۹-۲۲۳۸۷۱۱
۹ برنامه مدون یکروزه پروتزهای دندانی (۴) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۱۰ برنامه مدون تشخیص و طرح درمان و آماده سازی پروتز پارسیل ( تروتزهای دندانی )(۶) دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۱۱ برنامه مدون پاتولوژی دهان و فک وصورت ۲ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۹-۲۲۳۸۷۱۱
۱۲ برنامه مدون یکروزه پروتزهای دندانی (۲) دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۲/۲/۱۳۸۵ ۲۲/۲/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۱۳ برنامه مدون یکروزه دندانپزشکی کودکان (۲) دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ۲۲/۲/۱۳۸۵ ۲۲/۲/۱۳۸۵ ۹-۲۲۳۸۷۱۱
۱۴ برنامه مدون یکروزه جراحی (۲)آشنائی با بیماریهای سیستمیک درگیربا بیماران دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۲/۲/۱۳۸۵ ۲۲/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۱۵ برنامه مدون دندانپزشکی ترمیمی (۱) دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۵/۲/۱۳۸۵ ۲۵/۲/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۱۶ برنامه مدون پریودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۱۷ برنامه مدون پریودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۳-۲۳۸۷۲۳۰۲
۱۸ برنامه مدون دندانپزشکی بیماریهای دهان و دندان ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۳-۲۳۸۷۲۳۰۲
۱۹ برنامه مدون اصول کنترل و درمانهای عفونتها ـ اورژانسها دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۲۰ برنامه مدون دندانپزشکی کودکان (۱) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۱۱-۴۴۶۶۷۱۰
۲۱ برنامه مدون پاتولوژی دهان و فک و صورت (۱) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۲۲ برنامه مدون یکروزه دندانپزشکی جراحی ۱ اصول کنترل و درمان عفونتها ـ اورژانسها دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۲۳ برنامه مدون یکروزه دندانپزشکی جراحی۱ اصول کنترل و درمان عفونتها ـ اورژانسها دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۲۴ دوبرنامه مدون یکروزه مبانی آماده کردن و پرکردن کانال‌ابزارووسایل‌جدید‌‌در درمان دندانهای تروماتیزه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۹/۲/۱۳۸۵ و۴/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۲۵ برنامه مدون آشنائی باسه مرحله اصلی درمان ریشه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۱/۳/۱۳۸۵ ۱/۳/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۲۶ برنامه مدون تشخیص در اندودانتیکس آماده کردن کانال + حوادث ابزار در وسایل جدید دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱/۳/۱۳۸۵ ۱/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۲۷ برنامه مدون رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴/۳/۱۳۸۵ ۴/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۲۸ برنامه مدون پروتزهای دندانی (۳) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴/۳/۱۳۸۵ ۴/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۲۹ برنامه مدون پروتزهای دندانی (۴) دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵/۳/۱۳۸۵ ۵/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۲۱۱۴۴
۳۰ برنامه مدون یکروزه اصول کنترل و درمانهای عفونتها ـ اورژانسها دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵/۳/۱۳۸۵ ۵/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۳۱ برنامه مدون ترمیمی (۱) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵/۳/۱۳۸۵ ۵/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۳۲ برنامه مدون مروری برمراحل مختلف درمان ریشه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۸/۳/۱۳۸۵ ۸/۳/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۳۳ برنامه مدون تشخیص در اندودانتیکس آماده کردن کانال + حوادث ابزار در وسایل جدید دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۸/۳/۱۳۸۵ ۸/۳/۱۳۸۵ ۳۳۳۸۹۰۸
۳۴ برنامه مدون یکروزه آشنائی با بیماریهای سیستمیک درگیر با بیماران دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۱/۳/۱۳۸۵ و۱۸/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۳۵ برنامه مدون جراحی۳ اصول جراحی های دهان و دندان  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۱/۳/۱۳۸۵ ۱۱/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۳۶ برنامه مدون بیماریهای دهان و دندان (۲) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲/۳/۱۳۸۵ ۱۲/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۳۷ برنامه  مدون تشخیص در اندودانتیکس آماده کردن کانال + حوادث ابزار و وسایل جدید دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۲/۳/۱۳۸۵ ۲۲/۳/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۳۸ برنامه مدون بیماریهای مبانی تئوری و درمان ارتودنسی (۱) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۳۹ برنامه رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۲۵/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۴۰ برنامه مدون جراحی (۴) آشنائی با بیماریهای فک و صورت در جراحی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۳/۱۳۸۵ ۲۶/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۴۱ برنامه مدون پروتزهای دندانی (۴)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۳/۱۳۸۵ ۲۶/۳/۱۳۸۵ ۳-۴۴۶۶۷۱۱
۴۲ برنامه مدون بیماریهای دهان و دندان (۱) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۳/۱۳۸۵ ۲۶/۳/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۴۳ برنامه  مدون آماده و پرکردن کانال و ابزار و وسایل جدید درمان دندانهای تروماتیزه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۹/۳/۱۳۸۵ ۲۹/۳/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۴۴ برنامه  مدون پاتولوژی دهان و فک و صورت ۱  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱/۴/۱۳۸۵ ۱/۴/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۴۵ برنامه  مدون بیماریهای دهان و دندان ۱  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲/۴/۱۳۸۵ ۲/۴/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۴۶ برنامه مدون جراحی (۴) آشنائی با بیماریهای فک و صورت در جراحی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۶/۴/۱۳۸۵ ۶/۴/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۴۷ برنامه  مدون پروتزهای دندانی ۵  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۹/۴/۱۳۸۵ ۹/۴/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۴۸ برنامه  مدون جراحی(۲) آشنائی با بیماریهای سیستمیک درگیر با بیماران دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۱۲/۴/۱۳۸۵ ۱۲/۴/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۴۹ برنامه مدون جراحی۳اصول جراحیهای درهان و دندان  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۱۹/۴/۱۳۸۵ ۱۹/۴/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۵۰ برنامه مدون پروتزهای دندانی (۴)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۲/۴/۱۳۸۵ ۲۲/۴/۱۳۸۵ ۳-۴۴۶۶۷۱۱
۵۱ برنامه  مدون جراحی(۴) آشنائی با بیماریهای فک و صورت در جراحی دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۲۶/۴/۱۳۸۵ ۲۶/۴/۱۳۸۵ ۲۲۴۱۴۵۴۷
۵۲ برنامه مدون پریودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۹/۴/۱۳۸۵ و۳۰/۴/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۵۳ برنامه مدون ترمیمی (۱)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۵/۱۳۸۵ ۲۶/۵/۱۳۸۵ ۳-۴۴۶۶۷۱۱
۵۴ برنامه مدون ترمیمی (۲)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۵/۱۳۸۵ ۲۶/۵/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۵۵ برنامه مدون جراحی(۴)آشنائی با بیماریهای فک و صورت در جراحی دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷/۵/۱۳۸۵ ۲۷/۵/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۵۶ برنامه مدون ترمیمی (۲)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۶/۶/۱۳۸۵ ۱۶/۶/۱۳۸۵ ۳-۴۴۶۶۷۱۱
۵۷ برنامه مدون پروتزهای دندانی(۵) درمانهای تکمیلی پروتز کامل  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۰/۶/۱۳۸۵ ۳۰/۶/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۵۸ برنامه مدون ترمیمی (۱)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۱/۶/۱۳۸۵ ۳۱/۶/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۵۹ برنامه  مدون دندانپزشکی کودکان (۱)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳/۷/۱۳۸۵ ۱۳/۷/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۶۰ برنامه  مدون بیماریهای دهان و دندان (۲)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۴/۷/۱۳۸۵ ۱۴/۷/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۶۱ برنامه  مدون  ترمیمی (۳)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۹/۷/۱۳۸۵ ۱۹/۷/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۶۲ برنامه  مدون  ترمیمی (۲)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۵/۷/۱۳۸۵ ۲۵/۷/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۶۳ برنامه  مدون دندانپزشکی کودکان  (۲)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۷/۱۳۸۵ ۲۶/۷/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۶۴ برنامه  مدون آشنائی با سه مرحله اصلی درمان ریشه  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷/۷/۱۳۸۵ ۲۷/۷/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۶۵ برنامه  مدون جراحی(۳) اصول جراحیهای دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷/۷/۱۳۸۵ ۲۷/۷/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۶۶ برنامه  مدون جراحی ۲ آشنائی با بیماریهای سیستمیک درگیر با بیماران دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳/۸/۱۳۸۵ ۳/۸/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۶۷ برنامه  مدون پاتولوژی دهان و فک و صورت ۲  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵/۸/۱۳۸۵ ۵/۸/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۶۸ برنامه  مدون پروتزهای دندانی ۴  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۸/۸/۱۳۸۵ ۱۸/۸/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۶۹ برنامه  مدون پریودانتیکس  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۸/۸/۱۳۸۵ ۱۹/۸/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۷۰ برنامه  مدون ترمیمی ۳  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۵/۸/۱۳۸۵ ۲۵/۸/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۷۱ برنامه  مدون دندانپزشکی کودکان ۲  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۸/۱۳۸۵ ۲۶/۸/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۷۲ برنامه  مدون  جراحی ۴  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۳/۹/۱۳۸۵ ۲۳/۹/۱۳۸۵ ۳-۴۴۶۶۷۱۱
۷۳ برنامه  مدون  مروری بر مراحل مختلف درمان ریشه  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۰/۹/۱۳۸۵ ۳۰/۹/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۷۴ برنامه  مدون  بیماریهای دهان و دندان (۲)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱/۱۰/۱۳۸۵ ۱/۱۰/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۷۵ برنامه  مدون  آماده کردن کانال با سیستم روتاری + پرکردن کانال + آشنائی با ابزارهای جدید در اندودنتیکس  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۱/۱۰/۱۳۸۵ ۲۱/۱۰/۱۳۸۵ ۳-۴۴۶۶۷۱۱
۷۶ برنامه  مدون  رادیولوژی دهان و فک و صورت  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۸/۱۰/۱۳۸۵ ۲۸/۱۰/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۷۷ برنامه  مدون  پروتزهای دندانی (۶)تشخیص و طرح درمان ومراحل آماده نمودن پروتزپارسیل  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۹/۱۰/۱۳۸۵ ۲۹/۱۰/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۷۸ برنامه  مدون جراحی(۱)اصول کنترل و درمان عفونتها ،اورژانسها  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۰/۱۱/۱۳۸۵ ۱۰/۱۱/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۷۹ برنامه  مدون دندانپزشکی کودکان (۱)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۶/۱۱/۱۳۸۵ ۲۶/۱۱/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۸۰ برنامه  مدون پروتزهای دندانی(۶)  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷/۱۱/۱۳۸۵ ۲۷/۱۱/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۸۱ برنامه  مدون آشنائی با۳ مرحله اصلی درمان ریشه  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۷/۱۱/۱۳۸۵ ۲۷/۱۱/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۸۲ برنامه مدون آشنائی مروری برمراحل مختلف درمان ریشه  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳/۱۲/۱۳۸۵ ۳/۱۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۸۳ برنامه مدون اصول تشخیص ودرمانهای ارتودنسی۲  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴/۱۲/۱۳۸۵ ۴/۱۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۸۳۸
۸۴ برنامه  مدون مبانی تئوری و درمانهای ارتودنسی ۱  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ ۲۴/۱۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
۸۵ برنامه مدون اصول تشخیص ودرمانهای ارتودنسی۲ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ ۶۶۹۴۵۹۰
روانپزشکی
۱ برنامه مدون اختلالات اضطرابی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۲ برنامه مدون شیرخوارگی ـکودکی ونوجوانی ۳ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۱۸/۳/۱۳۸۵ ۳۳۶۲۷۰۰
۳ برنامه مدون اختلالات اضطرابی انجمن علمی روانپزشکان ایران  ۲۰/۳/۱۳۸۵ ۲۰/۳/۱۳۸۵ ۶۶۵۵۱۵۷۵
۴ برنامه مدون روانپزشکی سالمندان انجمن علمی روانپزشکان ایران  ۲۱/۳/۱۳۸۵ ۲۱/۳/۱۳۸۵ ۶۶۵۵۱۵۷۵
۵ برنامه مدون اختلالهای مربوط به مصرف مواد انجمن علمی روانپزشکان ایران  ۲۲/۳/۱۳۸۵ ۲۲/۳/۱۳۸۵ ۶۶۵۵۱۵۷۵
۶ برنامه مدون اختلالهای شیرخوارگی ، کودکی و نوجوانی (۱)  انجمن علمی روانپزشکان ایران  ۲۳/۳/۱۳۸۵ ۲۳/۳/۱۳۸۵ ۶۶۵۵۱۵۷۵
زنان و زایمان
۱ برنامه مدون بیماریهای مدیکال در طول بارداری ۱ دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۲۴/۱/۱۳۸۵ ۳۱۳۲۰۵۴۰
۲ برنامه مدون بیماریهای مدیکال در طول بارداری  دانشگاه علوم پزشکی بابل ۲۰/۲/۱۳۸۵ ۲۰/۲/۱۳۸۵ ۵-۲۲۲۹۵۹۱
۳ برنامه مدون ارزیابی سلامت جنین و مشکلات بعد از زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۲۱/۲/۱۳۸۵ ۵-۲۲۲۹۵۹۱
۴ دو برنامه مدون بیماریهای مدیکال درطول بارداری ۱و ۲ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۷/۲/۱۳۸۵ ۲۸/۲/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۵ برنامه مدون اختلالات و بیماریهای زنان  دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۹/۲/۱۳۸۵ ۲۲۶۹۸۹۲
۶ برنامه مدون بیماریهای مدیکال در طول بارداری ۱ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۰/۲/۱۳۸۵ ۳۰/۲/۱۳۸۵ ۹-۸۸۰۵۲۱۹۱
۷ برنامه مدون بلوغ و میروسوتیسم  دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۱/۲/۱۳۸۵ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ۹-۸۸۰۵۲۱۹۱
۸ برنامه مدون آمنوره و عدم تخمک گذاری  دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱/۳/۱۳۸۵ ۱/۳/۱۳۸۵ ۹-۸۸۰۵۲۱۹۱
۹ برنامه مدون اختلالات و بیماریهای زنان  دانشگاه علوم پزشکی ایران ۲/۳/۱۳۸۵ ۲/۳/۱۳۸۵ ۹-۸۸۰۵۲۱۹۱
متخصصین کودکان
۱ برنامه مدون یکروزه اختلالات آلرژیک در کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم ۷/۲/۱۳۸۵ ۷/۲/۱۳۸۵ ۷۷۶۰۳۳۵
۲ برنامه مدون بیماریهای گوارشی در اطفال (۲) دانشگاه علوم پزشکی قم ۸/۲/۱۳۸۵ ۸/۲/۱۳۸۵ ۷۷۶۰۳۳۵
۳ برنامه مدون یکروزه بیماریهای گوارشی در اطفال دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۰/۲/۱۳۸۵ ۱۰/۲/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
۴ برنامه مدون یکروزه بیماریهای خونی در اطفال دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۱/۲/۱۳۸۵ ۱۱/۲/۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۳۷
۵ برنامه مدون بیماریهای عفونی در اطفال (۲) دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۱۴/۲/۱۳۸۵ ۷۷۶۰۳۳۵
۶ برنامه مدون floppyدر اطفال و بیماریهای قلبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم ۱۵/۲/۱۳۸۵ ۱۵/۲/۱۳۸۵ ۷۷۶۰۳۳۵
گوش و حلق و بینی
۱ برنامه مدون اختلالات حنجره (۱) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۵/۲/۱۳۸۵ ۵/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۲ برنامه مدون غدد بزاقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۹/۲/۱۳۸۵ ۱۹/۲/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۳ برنامه مدون سینوس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲/۳/۱۳۸۵ ۲/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸
۴ برنامه مدون عفونت گوش میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۳/۳/۱۳۸۵ ۲۳/۳/۱۳۸۵ ۷۹۲۲۹۹۸

همچنین بررسی کنید

مراقبت ازسلامت دهان و دندان در روزهای کرونایی

مراقبت از سلامت دهان و دندان‌ها حتی در دوران همه‌گیری یک بیماری، ضروری است و …

۷ روش موثر کشتن باکتری‌های دهان و رفع بوی بد دهان

برای رفع و درمان بوی بد دهان راه‌های ساده و مفیدی وجود دارد که در …