خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / مقررات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي

مقررات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي

مقررات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي

ماده 1 – آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي در يك زمان و در يک دفترچه با 150 سوال برگزار ميگردد ضمن اينکه حدنصاب قبولي در آزمون کتبي گواهينامه تخصصي 60% نمره (معادل 90 از 150 نمره) و حدنصاب قبولي در آزمون کتبي دانشنامه تخصصي 70% نمره (معادل 105 از 150 نمره) مي باشد

تبصره 1 : هر سؤال در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي داراي يک نمره مي باشد.

ماده 2 – در هر رشته هيأت ممتحنه تخصصي تشكيل مي گردد. (طبق نظر كميسيون 7 نفره ناظر بر انتخابات اعضاي هيأت ممتحنه)

ماده 3 – شرايط معرفي به آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي:

1/3 – کسب حداقل 90 نمره از ارزيابي درون بخشي بديهي است دستياران سال آخر براي معرفي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي جهت شرکت در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي نيازي به شرکت در امتحان کتبي ارتقاء پايان سال دانشگاهها را ندارند.

2/3 – جهت معرفي دستياران به آزمون گواهينامه تخصصي مي بايست حداقل مدت 12 ماه از زمان كسب قبولي در مقطع ماقبل گواهينامه ايشان گذشته باشد و دستيار در اين مدت مشغول به طي دوره آموزشي بوده و در بخش مربوطه حضور داشته باشد. شايان ذكر است مشمولين دو ارتقاء همزمان مقاطع آخر مشمول اين بند نبوده، بديهي است ميزان مدت آموزش جهت فراغت از تحصيل از ديگر مصوبات مربوطه پيروي دارد.

3/3 – كليه دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي شركت مي نمايند موظفند دفاعيه پايان نامه خود را قبل از معرفي به آزمون گواهينامه انجام دهند.

ماده 4 – در صورت عدم معرفي جهت شركت در آزمون و يا عدم شرکت در آزمون گواهينامه تخصصي (به هر دليل) دستيار مردود گواهينامه، شناخته شده و لازم است براساس برنامه آموزشي مدون سال آخر با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره شود.

ماده 5 – دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي سه بار مردود شوند، بدون اينكه در آزمون ارتقاء مردود شده باشند، از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي خارج خواهند شد.

تبصره: دستياراني كه در دوران دستياري به جز مرحله گواهينامه تخصصي، دو بار مردود شوند، حداكثر مي توانند در دو دوره متوالي و بدون وقفه تحصيلي در آزمون گواهينامه تخصصي شركت نمايند.

ماده 6 – افرادي كه طبق مصوبات حائز شرايط شركت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي در يكسال مي باشند، با توجه به مصوبات موجود مبني بر اينكه هر دستيار فقط يكبار در طول دستياري مي تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نمايد، مي توانند مشمول دو آزمون مذكور در يكسال گردند.

ماده 7 –داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث كاهش طول دوره نخواهد شد.

ماده 8 – دانشگاه موظف است ليست واجدين شرايط جهت آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي را به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور ارائه نمايد، اين ليست در يك نوبت ارسال شده و غير قابل تغيير است.

ماده 9 – به منظور سنجش آگاهي ها و مهارت هاي فارغ التحصيلان رشتــــه هاي تخصصي (شركت كننده هاي اين دوره آزمون گواهينامه تخصصي و دارندگان گواهينامه تخصصي سالهاي قبل) دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، هر ساله در سطح كشوري و توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، آزمون دانشنامه تخصصي در يك نوبت و در دو قسمت كتبي و شفاهي برگزار مي گردد.

تبصره 1: از نظر تعداد دفعات شركت در آزمون دانشنامه تخصصي هيچگونه محدوديتي وجود ندارد.

تبصره 2: داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه تخصصي كه فارغ التحصيل گواهينامه در سالهاي قبل مي باشند، جهت شركت در آزمون مربوطه در دوره هاي بعد ملزم به ارائه گواهي اشتغال از دانشگاه محل خدمت (طرح و ضريب K) يا گواهي اتمام خدمات مربوطه با تائيد معاونت سلامت مي باشد.

ماده 10 –  ثبت نام مشروط دستياراني كه دوره دستياري آنان حداكثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه پايان مي يابد، بلامانع مي باشد.

تبصره 1: داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث كاهش طول دوره (تا آخر آبان ماه) نخواهد شد.

تبصره 2: لازم است دستياراني كه به صورت مشروط در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي شركت
مي نمايند، باقيمانده دوره تحصيلي خود را در مراكز آموزش مربوطه گذرانده و گواهي لازم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند.

ماده 11 – كليه سؤالات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي، براساس منابع تعيين شده توسط هيات ممتحنه رشته هاي  مربوطه تهيه مي گردد.

ماده 12 – حدنصاب نمره قبولي جهت كسب مدرك دانشنامه تخصصي 70% كل نمره آزمون كتبي و
 70% كل نمره آزمون شفاهي خواهد بود.

تبصره 1: شرط شركت در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي كسب حداقل 70% كل نمره آزمون كتبي خواهد بود.

تبصره 2: در صورت مردودي در آزمون شفاهي، اعتبار قبولي آزمون كتبي حداكثر تا پنج سال به قوت خود باقي خواهد بود و در صورت عدم شركت و يا عدم موفقيت در آزمون شفاهي متقاضيان موظف به شركت مجدد در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي مي باشند.

ماده 13 – قبول شدگان كتبي دانشنامه تخصصي، جهت آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي معرفي خواهند گرديد. اين امتحان صرفابه صورت OSCE برگزار خواهد شد.

ماده 14 – رسيدگي به اعتراضات دريافت شده در مورد آزمون كتبي، گواهينامه و دانشنامه تخصصي در موعد مقرر اعلام شده از سوي دبيرخانه آموزش پزشكي و تخصصي كشور، توسط هيات هاي ممتحنه انجام مي گيرد.

ماده 15 – در اعلام نتايج آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي به مقالات پژوهشي كه در ارتباط با  رشته تحصيلي مربوطه توسط دستياران و در طول دوره دستياري در يكي از مجلات معتبر به چاپ رسيده و يا پذيرفته شده باشند، بر طبق دستورالعمل دبيرخانه و با نظر هيات ممتحنه حداكثر تا 15 نمره به شرط قبولي در آزمون شفاهي تعلق مي گيرد.

ماده 16 – تعيين نفرات برتر براساس آزمون كتبي با ضريب 2 و آزمون شفاهي با ضريب 1 محاسبه خواهد شد.

ماده 17 – زمان آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي، نيمه اول شهريور ماه مي باشد.

ماده18 – ميزان حق ثبت نام شركت در آزمون دانشنامه تخصصي براي نوبت اول 000/110 ريال، نوبت دوم 000/220- ريال و براي نوبت سوم 000/495 ريال مي باشد.

كليه مواد اين آئين نامه از سال 1385 لازم الاجرا مي باشد.

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …