خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / عبارات ايمنی و عبارات خطر در برچسب‌ گذاری

عبارات ايمنی و عبارات خطر در برچسب‌ گذاری

در روش بر چسب‌گذاري (Labeling) به كدهاي S و R اشاره مي‌شود. مفاهيم اين كدها به قرار ذيل مي‌باشند:

الف : عبارت ايمني (Safety Phrase)

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز، اين عبارت معمولا با كد S بر روي برچسب ديده مي‌شود. به عنوان مثال كد اسيد سولفوريک S: 2-26-36 مي‌باشد. يعني اين ماده بايد دور از دسترس اطفال نگهداري شود – در صورت تماس با چشم‌ها، محل را با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نماييد – در طول کار از لباس محافظ مناسب استفاده شود.

ب: عبارت خطر (Risk Phrase)

اين عبارت معمولا با كد R برروي برچسب ديده مي‌شود. به عنوان مثال كد اسيد سولفوريک R-35 مي‌باشد. يعني اين ماده سوختگي‌هاي خورنده شديد ايجاد مي‌نمايد.

در رابطه با عبارات ايمني كدهاي S1 الي S62 به صورت ذيل تعريف مي‌شوند:

S1 – در محل امن نگهداري شود.
S2 – دور ازدسترس اطفال نگهداري شود.
S3 – در جاي خنک نگهداري شود.
S4 – دور از محل زندگي نگهداري شود.
S5 – در مايعي که توسط کارخانه سازنده توصيه شده نگهداري شود.
S5.1 – آب
S5.2 – نفت
S6 – در گاز بي‌اثر که توسط کارخانه سازنده توصيه شده نگهداري شود.
S6.1 – نيتروژن
S6.2 – آرگون
S6.3 – دي اکسيد کربن
S7 – در ظرف کاملا در بسته نگهداري شود.
S8 – در ظرف کاملا خشک نگهداري شود.
S9 – در محلي با تهويه خوب نگهداري شود.
S10 – ندارد.
S11 – از نفوذ هوا جلوگيري شود.
S12 – در ظرف مهر و موم شده نگهداري شود.
S13 – به دور از مواد غذايي، نوشيدني و خوراک دام نگهداري شود.
S14 – به دور از مواد ناسازگار که توسط کارخانه سازنده اعلام شده نگهداري شود.
14.1 – فلزات سنگين، اسيدها، بازها.
14.2 – اکسيدکننده‌ها و اسيدها و فلزات سنگين
14.3 – آهن
14.4 – آب و بازها
14.5 – اسيدها
14.6 – بازها
14.7 – فلزات
14.8 – اکسيدکننده‌ها و اسيدها
14.9 – مواد آلي قابل اشتعال
14.10 – مواد قابل اشتعال، اسيدها
14.11 – مواد قابل اشتعال
S15 – دور از گرما نگهداري شود.
S16 – به دور از منابع جرقه و احتراق نگهداري شود.
S17 – به دور مواد قابل احتراق نگهداري شود.
S18 – درب ظرف با احتياط باز شود.
S19 – ندارد.
S20 – در هنگام استفاده از خوردن و آشاميدن خودداري شود.
S21 – در هنگام استفاده سيگار نکشيد.
S22 – گرد و غبار آن را تنفس نکنيد.
S23 – بخارات آن را تنفس نکنيد.
23.1 – گازهاي آن را تنفس نکنيد.
23.2 – بخارات آن را تنفس نکنيد.
23.3 – اسپري آن را تنفس نکنيد.
23.4 – فيوم‌هاي آن را تنفس نکنيد.
23.5 – بخارات و اسپري آن را تنفس نکنيد.
S24 – از تماس با پوست اجتناب شود.
S25 – از تماس با چشم‌ها اجتناب شود.
S26 – در صورت تماس با چشم‌ها، محل را سريعا با آب جاري شسته و به پزشک مراجعه کنيد.
S27 – سريعا همه لباس‌ها را عوض کنيد.
S28 – بعد از تماس با پوست محل را سريعا با کف صابون فراوان بشوييد.
28.1 – با آب
28.2 – آب و صابون
28.3 – آب و صابون، در صورت امکان پلي‌اتيلن گليکول 400
28.4 – پلي‌اتيلن گليکول 300 و اتانول (2 به 1) و مقداري آب و صابون.
28.5 – پلي‌اتيلن گليکول 400
28.6 – پلي‌اتيلن گليکول 400 با آب فراوان
28.7 – آب و صابون اسيدي
S29 – در فاضلاب تخليه نکنيد.
S30 – هرگز به اين محصول آب اضافه نکنيد.
S31 – دور از موارد قابل انفجار نگهداري شود.
S32 – ندارد.
S33 – نکات ايمني در مورد مواد  و اجسام الکتريسيته‌دار را رعايت نماييد.
S34 – از ايجاد اصطکاک و وارد آمدن ضربه خودداري کنيد.
S35 – مواد زايد و ظروف بايد به روش ايمني دفع شود.
S36 – از لباس محافظ مناسب استفاده کنيد.
S37 – از دستکش مناسب استفاده کنيد.
S38 – اگر تهويه کافي نبود از ماسک تنفس مناسب استفاده کنيد.
S39 – از عينک مناسب استفاده کنيد.
S40 – کف محل کار و اشياي آلوده را با ماده‌اي که توسط کارخانه سازنده توصيه کرده تميز نماييد.
S41 – در صورت آتش‌سوزي يا انفجار از استنشاق فيوم‌ها خودداري شود.
S42 – به هنگام انتشار دود يا اسپري کردن، از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده کنيد.
S43 – در صورت بروز حريق از خاموش کننده‌اي که توسط کارخانه سازنده توصيه شده استفاده کنيد.
43.1 – آب
43.2 – خاموش کننده آب يا پودر
43.3 – خاموش کننده پودر، هرگز از آب استفاده نشود.
43.4 – دي‌اکسيد کربن، هرگز از آب استفاده نشود.
43.5 – هالون‌ها، هرگز از آب استفاده نشود.
43.6 – ماسه، هرگز از آب استفاده نشود.
43.7 – پودر فلزات، هرگز از آب استفاده نشود.
43.8 – ماسه، دي‌اکسيدکربن يا پودر، هرگز از آب استفاده نشود.
S44 – در صورت احساس ناراحتي به پزشک مراجعه کنيد (در صورت امکان برچسب را نشان دهيد)
S45 – به هنگام بروز حادثه يا احساس ناراحتي سريعا به پزشک مراجعه کنيد (در صورت امکان برچسب را به پزشک نشان دهيد).
S46 – در صورت خوردن آن سريعا به پزشک مراجعه کنيد – ظرف يا برچسب را به پزشک نشان دهيد.
S47 – در دماي پايين نگهداري شود.
S48 – با توجه به نوع ماده در آب نگهداري شود.
S49 – فقط در ظرف اصلي نگهداري شود.
S50 – اجازه ندهيد با مواد زير مخلوط شود:
50.1 – اسيدها
50.2 – قلياها
50.3 – اسيدهاي قوي، بازهاي قوي، فلزات غير آهني
S51 – فقط در محلي با تهويه خوب استفاده شود.
S52 – توصيه نمي‌شود به مقدار زياد در داخل محيط استفاده شود.
S53 – از تماس با آن اجتناب شود (قبل از استفاده دستورالعمل آن را بگيريد) .
S54 – ندارد.
S55 – ندارد.
S56 – مواد زايد و ظروف خطرناک و ضايعات ويژه آن را در نقطه‌اي جمع کنيد.
S57 – از ظرف مخصوص استفاده کرده و از آلوده کردن محيط اجتناب کنيد.
S58 – ندارد.
S59 – با مراجعه به کارخانه سازنده و تهيه کننده اطلاعات بازيافت را بدست آوريد.
S60 – اين ماده و ظروف آن بايد به عنوان ضايعات خطرناک دفع شوند.
S61 – از رها کردن آن در محيط اجتناب شود (مراجعه به دستورالعمل مخصوص MSDS).
S62 – در صورت خوردن، از استفراغ جلوگيري شود. سريعا به پزشک مراجعه کرده و ظرف يا برچسب را به پزشک نشان دهيد.
كدهاي ترکيبيS
S1/2 = در محل امن (قفل دار) و دور از دسترس اطفال نگهداري مي‌شود.
S3/7/9 = در ظرفي کاملا در بسته در محل خنک و با تهويه خوب نگهداري شود.
S3/9 = در ظرفي کاملا در بسته در محلي با تهويه خوب نگهداري شود.
S3/9/14 = در محل خنک با تهويه خوب بدور از مواد زير نگهداري شود:
3/9/14.1 = فلزات سنگين، اسيدها و قلياها
3/9/14.2 = اکسيد کننده، اسيدي، ترکيبات فلزي سنگين
3/9/14.3 = آهن
3/9/14.4 = آب و قلياها
3/9/14.5 = اسيدها
3/9/14.6 = قلياها
3/9/14.7 = فلزات
3/9/14.8 = اکسيدکننده و مواد اسيدي
3/9/14.49 = فقط در ظرف اصلي در محل خنک با تهويه خوب بدور از مواد ذيل نگهداري شود:
3/9/14.1/49 = ترکيبات فلزي سنگين اسيدها و قلياها
3/9/14.2/49 = اکسيد کننده، اسيدها ترکيبات فلزي سنگين
3/9/14.3/49 =  آهن
3/9/14.4/49 = آب و قلياها
3/9/14.5/49 = اسيدها
3/9/14.6/49 = قلياها
3/9/14.7/49 = فلزات
3/9/14.8/49 = اکسيد کننده و اسيد
3/9/49 =در ظرف اصلي در جاي خنک در محلي با تهويه خوب
3/14 = در جاي خنک بدور از مواد ذيل نگهداري شود:
3/14.1 = مواد کاهنده ترکيبات فلزي سنگين، اسيدها و قلياها
3/14.2 = اکسيدکننده ، مواد اسيدي ترکيبات فلزي سنگين
3/14.3 = آهن
3/14.4 = آب و قلياها
3/14.5 = اسيدها
3/14.6 = قلياها
3/14.7 = فلزات
3/14.8 = اکسيدکننده و مواد اسيدي
S7/8 = در ظرف کاملا در بسته و خنک نگهداري شود.
S7/9 = در ظرف کاملا در بسته در محلي با تهويه خوب نگهداري شود.
S20/21 = در موقع کار و استفاده، از خوردن آشاميدن و سيگار کشيدن خودداري کنيد.
S24/25 =  از تماس با پوست و چشم‌ها اجتناب شود.
S36/37 = از دستکش و عينک مناسب استفاده کنيد.
S36/37/39 = از لباس، دستکش و عينک مناسب استفاده کنيد.
S36/39 = از لباس و عينک مناسب استفاده کنيد.
S37/39 = از دستکش و عينک مناسب استفاده کنيد.
S47/49 = فقط در ظرف اصلي و در دمايي که توسط کارخانه سازنده توصيه شده نگهداري ‌شود.

در رابطه با عبارات خطر كدهاي R1 الي R68 به صورت ذيل تعريف مي‌شوند:
R1 – در حالت خشک قابل انفجار است.
R2 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و يا ديگر منابع جرقه، خطر انفجار وجود دارد.
R3 – در اثر ضربه، اصطکاک، آتش و يا ديگر منابع جرقه، خطر انفجار زياد است.
R4 – شکل ترکيبات فلزي بسيار حساس و قابل انفجار است.
R5 – گرما ممکن است باعث انفجار شود.
R6 – در صورت وجود يا عدم وجود هوا، قابل انفجار است.
R7 –  ممکن است آتش بگيرد.
R8 – در صورت تماس با مواد قابل احتراق ممکن است آتش بگيرد.
R9 – در صورت ترکيب با مواد قابل احتراق خطر انفجار وجود دارد.
R10 – قابل اشتعال است.
R11 – قابليت اشتعال بالا دارد.
R12 – به شدت مشتعل مي‌شود.
R13 – گاز مايع با اشتعال بالا
R14 – با آب واکنش شديد مي‌دهد.
R15 – در صورت تماس با آب، گازهاي قابل اشتعال زيادي توليد مي‌کند.
R16 – در صورت تماس و اختلاط با مواد اکسيد کننده، خطر انفجار وجود دارد.
R17 – در هوا خود بخود مشتعل مي‌شود.
R18 – در هنگام استفاده و مخلوط هوا و بخار ممکن است مشتعل يا منفجر شود.
R19 – ممکن است پروکسيدهاي قابل انفجار تشکيل دهند.
R20 – براي تنفس مضر است.
R21 – در تماس با پوست، مضر است.
R22 – اگر خورده شود، مضر است.
R23 – براي تنفس سمي است.
R24 – در تماس با پوست، سمي است.
R25 – اگر خورده شود، سمي است.
R26 – براي تنفس، خيلي سمي است.
R27 – در تماس با پوست خيلي سمي است.
R28 – اگر خورده شود خيلي سمي است.
R29 – در تماس با آب گاز سمي توليد مي‌کند (آزاد مي‌کند).
R30 – هنگام استفاده ممکن است شديدا مشتعل شود.
R31 – در تماس با اسيدها گاز سمي توليد مي‌کند (آزاد مي‌کند).
R32 – در تماس با اسيدها گاز خيلي سمي آزاد مي‌کند.
R33 – خطر اثرات تجمعي وجود دارد.
R34 – باعث سوختگي مي‌شود.
R35 – باعث سوختگي‌هاي شديد مي‌شود.
R36 – باعث تحريک چشم‌ها مي‌شود.
R37 – باعث تحريک سيستم تنفس مي‌شود.
R38 – باعث تحريک پوست مي‌شود.
R39 – خطر خيلي جدي و اثرات غير قابل برگشت وجود دارد.
R40 – اثر سرطان‌زاي محدودي مشاهده شده است.
R41 – خطر آسيب جدي به چشم‌ها وجود دارد.
R42 – در صورت تنفس ممکن است باعث حساسيت شود.
R43 – در صورت تماس با پوست ممکن است باعث حساسيت شود.
R44 – در صورت محبوس شدن گرما خطر انفجار وجود دارد.
R45 – ممکن است باعث سرطان شود.
R46 – ممکن است باعث آسيب توارث ژنتيکي شود.
R47 – ممکن است باعث تولد ناقص شود.
R48 – در تماس طولاني، خطر جدي داشته و باعث آسيب به سلامتي فرد مي‌شود.
R49 – در صورت تنفس ممکن است باعث سرطان شود.
R50 – براي موجودات آبي خيلي سمي است.
R51 – براي موجودات آبي سمي است.
R52 – براي موجودات آبي ضرر دارد.
R53 – در طولاني مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محيط آبي شود.
R54 – براي کليه گياهان سمي است.
R55 – براي کليه جانوران سمي است.
R56 – براي موجودات خاکي سمي است.
R57 – براي زنبور عسل سمي است.
R58 – در تماس طولاني مدت ممکن است باعث اثرات مضر در محيط شود.
R59 – براي لايه ازون خطرناک است.
R60 – ممکن است به حاصلخيزي خاک آسيب برساند.
R61 – ممکن است باعث آسيب به جنين شود.
R62 – خطر صدمه به حاصلخيزي خاک وجود دارد.
R63 – امکان وارد شدن صدمه به جنين وجود دارد.
R64 – ممکن است باعث صدمه به بچه‌هايي که با شير مادر تغذيه مي‌شوند، گردد.
R65 – اگر خورده شود مضر است؛ ممکن است باعث آسيب ديدگي شود.
R66 – در صورت تکرار تماس ممکن است باعث خشکي و ترک پوست شود.
R67 – بخارات آن ممکن است باعث گيجي و خواب آلودگي شود.
R68 – خطر اثرات غير قابل برگشت ممکن است وجود داشته باشد.

كدهاي ترکيبي R
R14/15 – به شدت با آب واکنش داده و گازهاي قابل اشتعال آزاد مي‌کند.
R45/29 – با آب واکنش داده و گازهاي سمي و قابل اشتعال آزاد مي‌کند.
R20/21 – در صورت تماس با پوست و استنشاق مضر است.
R20/22 – در صورت خوردن و استنشاق مضر است.
R20/21/22 – در صورت خوردن، استنشاق و تماس با پوست مضر است.
R21/22 – در صورت خوردن و تماس با پوست مضر است.
R23/24 – در تماس با پوست و استنشاق، مسموميت ايجاد مي‌کند.
R23/25 – در صورت خوردن و استنشاق مسموميت ايجاد مي‌کند.
R23/24/25 – در صورت استنشاق، خوردن و تماس با پوست مسموميت ايجاد مي‌کند.
R24/25 – در صورت تماس با پوست يا خوردن مسموميت ايجاد مي‌کند.
R26/27 – در صورت استنشاق و تماس با پوست مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.
R26/28 – در صورت استنشاق و خوردن مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.
R26/27/28 – در صورت استنشاق، تماس با پوست و خوردن، مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.
R27-28 – در تماس با پوست و خوردن مسموميت شديد ايجاد مي‌کند.
R36/37 – چشم ها و دستگاه تنفسي را تحريک مي‌کند.
R36/38 – باعث تحريک چشم‌ها، و پوست مي‌شود.
R36/37/38 – باعث تحريک چشم‌ها دستگاه تنفسي و پوست مي‌شود.
R37/38 – باعث تحريک دستگاه تنفسي و پوست مي‌شود.
R42/43 – در صورت استنشاق و تماس با پوست ممکن است باعث حساسيت شود.

روح‌الله قاسم زاده، كارشناس بهداشت حرفه‌اي

همچنین بررسی کنید

6 درمان طبیعی برای حالت تهوع

حالت تهوع به احساس ناراحتی و دل بهم خوردگی گفته می شود که اغلب با …

داروی جدید نانویی برای درمان سرطان‌های سینه

بیمارانی که دارای سلول‌های منفی سه گانه هستند، به‌دلیل عوارض جانبی تنها داروی تایید شده …