ایرنا : تمرین ذهنی و تصور یک مهارت فیزیکی در تسهیل یادگیری آن موثر است

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد،تمرین ذهنی و تصور یک مهارت فیزیکی باعث تسهیل یادگیری حرکتی می‌شود.

بر اساس یافته‌های یک تحقیق که در هفدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران ارایه شده است،تمرین ذهنی کسب یک مهارت فیزیکی از طریق تصور حرکت است و توصیه می‌شود هنگامی که تمرین فیزیکی به هر دلیلی برای بیمار قابل انجام نیست از تمرین ذهنی انجام شود.

انسانها دارای توانایی ایجاد ارتباطات ذهنی بین فرآیندهای درکی و حرکتی می‌باشند بدون اینکه محرک خارجی این فرآیندها را تحریک کرده باشد که این توانایی را “تصور حرکت” می‌گویند.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تمرین ذهنی بر هماهنگی چشم و دست در دختران سالم ‪ ۲۰‬تا‪ ۲۵‬سال انجام شده،پژوهش بصورت یک مطالعه شبه تجربی آینده نگر و بصورت بنیادی کاربردی صورت گرفته است.

جامعه پژوهش شامل ‪ ۱۵‬نفر از دختران سالم ‪ ۲۰‬تا‪ ۲۵‬سال دانشگاه علوم پزشکی اهواز بودند.دراین پژوهش هماهنگی چشم و دست بعد از تمرین فیزیکی و تمرین ذهنی مورد بررسی قرار گرفت.

افراد به طور تصادفی به سه “گروه فیزیکی” که افراد به مدت ‪ ۱۰‬جلسه تمرین را بصورت فیزیکی انجام دادند،گروه “تمرین ذهنی” که بصورت ذهنی مراحل انجام را تصور کردند و “گروه کنترل” که هیچ گونه تمرینی را انجام نمی‌دادند تقسیم شدند.

نتایج به دست آمده نشان داد که گروه تمرین فیزیکی بیشترین پیشرفت را در هماهنگی چشم و دست پیدا کرده بود در گروه تمرین ذهنی هم پیشرفت هماهنگی چشم و دست دیده می‌شد اما این پیشرفت کمتر از میزان پیشرفت گروه فیزیکی بود و گروه کنترل پیشرفت آماری معنی داری را نشان نداد.

“تصور کردن حرکت” در تکنیک‌های دستی به ویژه وقتی حرکات غیرفعال انجام می‌شود قابل استفاده است.

بر اساس این تحقیق تشویق افراد به فکر کردن راجع به حرکت باعث تسهیل یادگیری حرکتی می‌شود.همزمان شدن حرکات غیر فعال با بینایی قسمتهای بیشتری از سیستم حرکتی را درگیر و ایجاد فیدبک حسی می‌کند.

در این حالت برنامه حرکتی ایجاد می‌شود و سطح فعالیت عضلات به طور ذهنی تنظیم می‌شود.

نتایج این تحقیق توسط دکتر “جعفر شاطر زاده یزدی” ،”رضا صالحی”،”شبنم شاه علی” و “رابعه آرین” انجام شده در هفدهیمن کنگره فیزیوتراپی ایران ارایه شده است.

هفدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران توسط انجمن فیزیوتراپی ایران از ‪۲۶‬ ت‌ا ‪ ۲۸‬اردیبشهت ماه سال جاری در مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت کار در حال برگزاری است.

همچنین بررسی کنید

بریتانیا ” پایتخت اعتیاد ” در اروپا است

موسسه پژوهشی “مرکز عدالت اجتماعی” هشدار داده که بریتانیا به “پایتخت اعتیاد” به الکل و …

فقر و مشکلات مالی موجب می شود که مغز کندتر و ضعیفتر عمل کند

پژوهشگران تازه‌ای توسط محققان دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد درگیر شدن در مسائل و مشکلات مالی …