خانه / قوانین و مقررات / آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه

آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه

هيأت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 58983/101 مورخ 7/4/1383 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه را به شرح زير تصويب نمود.

ماده 1ـ نخبه فردي است با هوش، مستعد، خلاق، کارآفرين و با نبوغ فکري که با فعاليت ذهني خود و ايجاد نوآوري، موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه کشور مي‌گردد.

ماده 2ـ افرادي که داراي ويژگي‌هاي زير هستند، نخبه شناخته شده و مشمول اين تصويب‌نامه مي‌باشند:

الف ـ برگزيدگان آزمون سراسري کارشناسي ارشد که به ازاي هر پنجاه نفر پذيرفته شده در هر رشته حداکثر سه نفر به ترتيب امتيازات علمي

ب ـ برگزيدگان المپيادهاي علمي و تخصصي رسمي کشور، با داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي

ج ـ مخترعين و مکتشفين که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذي‌ربط به ثبت رسيده است و برگزيدگان رتبه‌هاي اول تا سوم جشنواره خوارزمي، با داشتن مدرک تحصيلي حداقل کارشناسي

د ـ رتبه‌هاي اول دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر که از طريق کنکور سازمان سنجش آموزش کشور پذيرش گرديده‌اند (با ورودي مشترک) و رتبه‌هاي اول فارغ‌التحصيل مقطع کارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي معتبر خارج از کشور (با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)

هـ ـ فارغ‌التحصيلان مقطع کارشناسي دانشگاه‌ها که در آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي‌گردد، داراي رتبه‌هاي ذيل مي‌باشند:

1ـ رتبه‌هاي کل زير 500 براي رشته رياضي فيزيک

2ـ رتبه‌هاي کل زير250 براي رشته‌ علوم تجربي

3ـ رتبه‌هاي کل زير 100 براي رشته علوم انساني

4ـ رتبه‌هاي کل زير 10 براي رشته هنر

و ـ دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي و بالاتر که در آزمون استخدام ادواري سازمان سنجش آموزش کشور، داراي رتبه‌هاي ذيل مي‌باشند:

1ـ هرکدام از گروه‌هاي فني، مهندسي و فرابري داده‌ها با رتبه کمتر از 100

2ـ هرکدام از گروه‌هاي پزشکي، پيراپزشکي، کشاورزي و محيط زيست با رتبه کمتر از 70

3ـ هرکدام از گروه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و طرح معلمان با رتبه کمتر از 40

4ـ هرکدام از گروه‌هاي اداري و مالي با رتبه کمتر از 20

ماده 3ـ مشمولين اين تصويب‌نامه از مزاياي ذيل بهره‌مند مي‌باشند:

الف ـ براي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي از شرکت در آزمون استخدام ادواري و شرط انتشار آگهي معاف مي‌باشند. دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براساس سهميه‌هاي استخدامي از طريق آزمونهاي تخصصي و مصاحبه و احراز شرايط عمومي گزينش نسبت به استخدام پيماني اينگونه افراد اقدام کنند.

ب ـ تا مبلغ يک ميليون و پانصد هزار (000ر500ر1) ريال به عنوان فوق‌العاده ويژه نخبگان به صورت غيرمستمر (علاوه بر فوق‌العاده مقرر) قابل پرداخت است. اين رقم هر سال متناسب با رشد ميزان ضريب کارکنان دولت، افزايش مي‌يابد.

ج ـ براي ارتقا به سطوح کارشناسي ارشد، خبره و عالي، موضوع تصويب‌نامه شماره 4169/ت25703هـ مورخ 23/5/1381 امتياز ويژه‌اي به عنوان امتياز نخبگان منظور مي‌گردد تا امکان کسب رتبه ارشد در ابتداي خدمت يا سالهاي اوليه خدمت براي اينگونه مستخدمين فراهم گردد.

د ـ ميزان حق‌التحقيق و حق‌التأليف و ترجمه و حق حضور در جلسه براي مشمولين اين تصويب‌نامه پنجاه درصد (50%) بيش از ساير مستخدمين منظور گردد.

هـ ـ به منظور خريد يک دستگاه خودرو از توليدات داخلي معادل هفتاد درصد (70%) قيمت خودرو، حداکثر يکصد ميليون (000ر000ر100) ريال تسهيلات دراز مدت و با پنجاه درصد (50%) نرخ سود بخش صنعت از بانکهاي کشور وام دريافت مي‌نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اعتبار معادل پنجاه درصد (50%) باقيمانده نرخ سود تسهيلات بانکي پرداختي را در بودجه سالانه پيش‌بيني نمايند. شوراي عالي بانکها شش ماه پس از تصويب اين مصوبه، تسهيلات ويژه‌اي را براي برخورداري مشمولين اين تصويب‌نامه از وام خريد مسکن، تصويب و جهت اجراء به بانکهاي عامل ابلاغ خواهد نمود.

تبصره ـ مشمولين اين تصويب‌نامه حداقل پس از دو سال خدمت در دستگاه ذيربط و در صورت رضايت دستگاه از خدمات آنان مي‌توانند از تسهيلات اين بند استفاده نمايند.

ط ـ ساعات کار مشمولين اين تصويب‌نامه در سقف (44) ساعت کار در هفته و با موافقت مقامات مسئول، به صورت شناور قابل تنظيم است.

ي ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند ميزان سوابق تجربي مورد نياز براي انتصاب به پستهاي مديريتي و سرپرستي اين افراد را نسبت به ساير مستخدمين تا پنجاه درصد (50%) کاهش دهند.

ک ـ در استفاده از بورسهاي آموزشي کوتاه مدت داخلي و خارجي کشور در اولويت قرار دارند.

ل ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند مشمولين اين تصويب‌نامه را که دوران خدمت وظيفه عمومي خود را طي ننموده‌اند،‌ در اولويت استفاده از سهميه امريه قرار دهند و در صورتي که سهميه‌اي براي امريه نداشته باشند از طريق سهميه متمرکزي که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور درخواست خواهد نمود، اقدام نمايند.

ماده 4ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي مشمولين اين تصويب‌نامه اهداف کاري مشخصي تعيين کنند و ضمن پيش‌بيني آزادي عمل نسبي، آنان را متناسب با توانمندي براي انجام امور ستادي از قبيل امور تحقيقاتي، برنامه‌ريزي و تنظيم سياستها که موجب ايجاد تحول و رشد و ارتقاي کيفي دستگاه مي‌گردد، به کار گيرند و نظارت مستمر در استفاده از آنان صورت پذيرد تا از استعداد، خلاقيت و کارآفريني اين افراد به نحو مطلوب استفاده گردد.

تبصره ـ مزاياي پيش‌بيني شده در اين تصويب‌نامه شامل افرادي مي‌گردد که در پستهاي کارشناسي، مشاور و مديريت و ساير مشاغل مشابه که به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي کشور خواهد رسيد، اشتغال يابند.

ماده 5ـ استمرار برخورداري از مزاياي مندرج در اين تصويب‌نامه پس از دو سال اول برخورداري از آنها،‌ مشروط به حفظ توانمنديهاي تخصصي، سطح دانش و مهارت و روحيه تلاش و تحرک افراد مشمول اين تصويب‌نامه، قابل اجرا و پرداخت مي‌باشد. درصورتي که شرايط مذکور منتفي گردد، با پيشنهاد مدير ذي‌ربط و تأييد بالاترين مقام اجرايي دستگاه، تمام يا بخشي از امتيازات مذکور در بندهاي “ب، ج، د، هـ‌ ، ط” ماده (3) اين تصويب‌نامه حذف مي‌گردد.

ماده 6ـ دستگاههاي اجرايي مجازند به افرادي که داراي ويژگي‌هاي خاص علمي و تخصصي بوده و از توانمندي‌هاي بالايي برخوردار مي‌باشند، لکن مشمول ماده (2) اين تصويب‌نامه نمي‌شوند تا پنجاه درصد (50%) امتيازات مندرج در بندهاي “ب، ج و د” ماده (3) را اعطاء نمايند.

تبصره ـ ضوابط، ويژگي‌ها و شرايط موضوع اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي کشور خواهد رسيد.

ماده 7ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از طريق شوراها و کميسيونهاي تحول اداري بر اجراي صحيح اين تصويب‌نامه نظارت کنند و نسبت به توجيه مديران براي اجراي دقيق اين تصويب‌نامه اقدام نمايند.

ماده 8ـ به منظور نظارت و راهبري بر حسن اجراي اين تصويب‌نامه و ايجاد وحدت رويه، کارگروهي تحت عنوان کارگروه جذب و نگهداري نخبگان با رياست رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا يکي از معاونين سازمان يادشده تشکيل مي‌گردد. اعضا و وظايف کارگروه يادشده به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي کشور مي‌رسد.

ماده 9ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند يک نسخه از حکم استخدامي مشمولين اين تصويب‌نامه را براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ارسال دارند تا سازمان يادشده نسبت به ايجاد بانک اطلاعات نخبگان کشور براي استفاده در برنامه‌هاي آموزشي و پيشنهاد براي سمتهاي مديريتي و ساير موارد اقدام نمايد.

ماده 10ـ دستورالعمل اجرايي اين تصويب‌نامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد.

مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور پس از صدور اين آيين‌نامه و با توجه به عدم اشاره به برگزيدگان جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي در فهرست نخبگان كشور، پيگيري‌هاي متعددي را انجام داد و در نتيجه هيأت وزيران تصويب‌نامه شماره 7647/ت 31998هـ مورخ 14/2/1384 را به شرح ذيل تصويب نمود:

هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 150692 مورخ 28/9/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370ـ تصويب نمود:

در بند (ج) ماده (2) آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه، موضوع تصويب‌نامه شماره 17814/ت 30987هـ مورخ 12/7/1383 بعد از عبارت “جشنواره خوارزمي” عبارت “و جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي” اضافه شود.

همچنین بررسی کنید

آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكترای عمومی پزشكی

دستورالعمل اجرایی پيش نويس طرح پژوهشی (PROPOSAL)