خانه / قوانین و مقررات / آيين‌نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

آيين‌نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

مقدمه:
در اجرا بند 2 مادة 2 آيين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي مصوب جلسة شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه براي دانشجويان ممتاز در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و ناپيوسته، دكتراي حرفه اي (پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي)، PhD، و دستياري باليني، اين آيين نامه تدوين و به اجرا گذاشته مي شود:
مادة 1- دانشجوياني كه مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند عبارتند از:
1- برگزيدگان كشوري آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور.
2– برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزان كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات آيين نامه نحوة پذيرش برگزيدگان المپيادهاي علمي و جشنواره هاي دانش آموزي در رشته هاي علوم پزشكي، مصوب 7/10/82 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي).
3– برگزيدگان كشوري جشنواره هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران.
4- دانشجوياني كه 2 ترم متوالي به شرح زير جزء رتبه هاي برتر ترم تحصيلي خود باشند، به تاييد معاونت آموزشي دانشكده مربوط:
الف) در مورد رشته هاي دكترا، رتبه هاي اول تا سوم هر ترم به شرط كسب معدل حداقل 17.
ب) در مورد رشته هاي غير دكترا (كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و ناپيوسته،PhD، دستياري باليني)، نفر اول هر ترم تحصيلي به شرط كسب معدل حداقل 17.
تبصره 1- در مورد دانشجويان دوره هاي دستياري تخصصي باليني، شرط لازم براي عضويت، كسب نمرة حداقل 20 % بالاتر از حد نصاب آزمون ارتقاء هر سال براي سال تحصيلي نامبرده مي باشد.
5- نفرات اول تا پنجم آزمونهاي جامع كشوري، به تاييد معاونت آموزشي.
تبصره 2- برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند 1 كساني هستند كه مجموع نمرات اكتسابي آنها در آزمون سراسري حداقل 5/2 انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آموزشي مربوط بالاتر باشد.
تبصره 3- دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي 1 تا 5 باشند اما بدليل داشتن ويژگي هاي استثنايي (مثلاً پژوهشهاي برگزيده، مقالات چاپ شده در مجلات معتبر، ابداع و ابتكار، …) به تاييد شوراي آموزش دانشگاه و شوراي هدايت استعدادهاي درخشان، دانشجوي ممتاز شناخته شوند مي توانند به شرط كسب حداقل معدل كل 15 در دوترم متوالي از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند. تعداد دانشحوياني كه به اين روش به عضويت دفتر استعدادهاي درخشان در مي آيند نمي بايست از 15 درصد تعداد كل اعضاي دفتر بيشتر شود.
مادة 2- در هر يك از دانشگاهها معاونت آموزشي عهده دار انجام كليه امور مربوط به استعدادهاي درخشان در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت، دانشگاه مي تواند نسبت به تاسيس دفتر ويژة استعدادهاي درخشان در حوزة معاونت آموزشي اقدام نمايد.
ماده 3- براي نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز، دانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي داراي مرتبه استادياري و بالاتر را بعنوان استاد مشاور وي تعيين مي نمايد.
تبصره- حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پرداخت مي شود.
ماده 4- تسهيلات ارائه شده به دانشجويان عضو دفتر در قالب دو عنوان تسهيلات آموزشي و رفاهي ارائه مي شود.
ماده 5- تسهيلات آموزشي به شرح زير هستند:
1. دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس عمومي و پايه را بنا به پيشنهاد استاد مشاور و تاييد مدير گروه مربوط، بدون شركت در كلاس، در ابتدا يا انتهاي نيمسال تحصيلي- بنا به تشخيص استاد درس- امتحان دهد. اين دروس جزو حد نصاب واحدهاي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي گردد.
2. دانشجوي ممتاز مي تواند با تاييد استاد مشاور برخي از دروس مورد علاقه خود را با معرفي دانشكده محل تحصيل خود در دانشكده يا دانشگاه ديگري بگذارند. دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي موظف به ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به اين دانشجويان هستند.
3. بنا به تشخيص استاد مشاور و تاييد مدير گروه آموزشي مربوط، دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس اصلي و تخصصي را به طور اختصاصي زير نظر استاد مربوط بدون حضور در كلاس بگذارند.
4. دانشگاه مي تواند به منظور آموزش مباحث جديد علمي به دانشجويان ممتاز، نسبت به تشكيل كلاس ويژه با تعداد كمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نمايد.
5. به منظور استفاده مطلوب دانشجويان ممتاز از متون خارجي، دانشگاه نسبت به برگزاري كلاسهاي ويژه آموزش زبان خارجي براي اين دانشجويان اقدام مي نمايد.
6. دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي مي تواند با تاييد استاد مشاور، حداكثر تا 27 واحد درسي را انتخاب كند.
7. دانشگاه موظف است تمهيدات لازم را براي شركت دانشجويان ممتاز در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي فراهم نمايد.
8. دانشگاه مي تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي، پس از تاييد استاد مشاور، موافقت نمايد.
تبصره- مقررات تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي طي دستورالعمل جداگانه اي ابلاغ مي شود.
9. دانشجويان ممتاز، با تاييد معاونت آموزشي دانشگاه مربوط، مي توانند از سهميه اختصاصي اضافه بر سهميه معمول دانشگاهها جهت انتقال به يا ميهماني در دانشگاههاي ديگر استفاده نمايند.
ماده6- تسهيلات رفاهي شامل امكاناتي مانند بورس تحصيلي، كمك هزينه تحصيل، خوابگاه، بن خريد كتاب، استفاده از كتابخانه و آزمايشگاهها، پرداخت درصدي از هزينه هاي فعاليتهاي انجام شده در اوقات فراغت، اختصاص e- mail، استفاده از اشتراك اينترنت، …….. مي باشد.
تبصرة 1- پيشنهاد مي شود دانشجوياني كه حداقل 75% طول زمان تحصيل خود را به طور متناوب واجد شرايط مذكور براي بقاي شمول تسهيلات اين آيين نامه باشند، بتوانند پس از فراغت از تحصيل و در صورت ارائه اعلام نياز، خدمت سربازي يا دورة طرح خدمات انساني را در واحدهاي پژوهشي يا آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي بگذرانند.
تبصرة 2- دانشجويان مذكور در تبصرة فوق از اولويت استخدام در دانشگاههاي علوم پزشكي و واحدهاي تابعه برخوردار خواهند بود.
مادة 7- شرايط تداوم عضويت اعضاء به صورت زير مي باشد:
1– در مورد دانشجويان رشته هاي مختلف (به استثناي دانشجويان رشته هاي دستياري باليني)، چنانچه معدل كل دانشجو در 2 نيمسال متوالي يا 3 نيمسال متناوب از 17 پايين تر باشد، نامبرده از عضويت دفتر خارج مي گردد. در اين صورت طبق مقررات معمول به تحصيل خود ادامه مي دهند.
2- در مورد دانشجوياني كه باستناد تبصرة 3 مادة 1 به عضويت دفتر در آمده اند، چنانچه معدل كل دانشجو در 2 نيمسال متوالي يا 3 نيمسال متناوب از 15 پايين تر شود، نامبرده از عضويت دفتر خارج مي گردد. در اين صورت طبق مقررات معمول به تحصيل خود ادامه مي دهند.
3– در مورد دانشجويان دوره هاي دستياري باليني چنانچه نمرة ارتقاي دانشجو در يك دوره از حد نصاب مشخص شده در تبصرة 1 مادة 1 كمتر شود، نامبرده از عضويت دفتر خارج مي شود. در اين صورت طبق مقررات معمول به تحصيل خود را در آن رشته ادامه مي دهند.
مادة 8- شرايط عضويت مجدد اعضاء به شرح زير است:
چنانچه معدل كل دانشجويان مذكور در بند 1 مادة 7 از 15 بالاتر باشد، در صورتيكه دانشجويان مذكور به تاييد شوراي آموزشي دانشگاه و شوراي هدايت استعدادهاي درخشان داراي سابقه خلاقيت يا سوابق پژوهشي برگزيده باشند مي توانند مجدداً به عضويت دفتر در آيند. در مورد اين دانشجويان، چنانچه معدل كل دانشجويي در 2 نيمسال متوالي يا سه نيمسال متناوب از 15 نيز كمتر شود، نامبرده از عضويت دفتر خارج شده و ديگر به هيچ وجه به عضويت دفتر در نمي آيد.
تبصره- شرايط فوق مشمول دانشجويان بند 2 و 3 مادة 7 نمي شود.
مادة 9- وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها حسب مورد، براي استفاده دانشجويان ممتاز از امكانات مراكز اطلاع رساني، مؤسسات پژوهشي، باشگاه دانش پژوهان جوان و …. اقدامات لازم را معمول مي دارند.
مادة 10- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبارات متمركز خود درصدي از بودجه كل را به صورت سرانه به نسبت تعداد دانشجويان ممتاز و درصدي از بودجه را متناسب با برنامه پيشنهادي هر دانشگاه به آن اختصاص مي دهد.

همچنین بررسی کنید

آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكترای عمومی پزشكی

دستورالعمل اجرایی پيش نويس طرح پژوهشی (PROPOSAL)