طرح پزشک خانواده در ایران

۱- مکانیسم پرداخت حق الزحمه پزشک و ماما در طرح پزشک خانواده
۲- وظایف پزشک و ماما در طرح پزشک خانواده
********مکانیسم پرداخت حق الزحمه پزشک و ماما در طرح پزشک خانواده
مکانیسم پرداخت
مکانیسم پرداخت در تعیین رفتار ارائه کننده خدمت درضمن ارائه خدمات، نقش بسیار مهمی دارد. ازجمله اصلی ترین سوالات قابل طرح در استفاده از هر یک از مکانیسمهای پرداخت عبارتنداز:
ریسک مالی در این نوع مکانیسم پرداخت بعهده چه کسی خواهد بود؟
این مکانیسم پرداخت بر پوشش خدمت چه تاثیری دارد؟
این مکانیسم پرداخت بر کیفیت خدمت چه تاثیری دارد؟
این مکانیسم پرداخت بر رضایت مردم چه تاثیری دارد؟
این مکانیسم پرداخت بر هزینه خدمت چه تاثیری دارد؟
در برنامه پزشک خانواده برای دستیابی به وضعیت مطلوب (اپتیموم) جنبه های مختلف خدمت از روش Mixed Payment استفاده می شود.

ماده ۴۰: در مکانیسم پرداخت پزشک، عناصر تاثیر گذار بر دریافتی پزشک عبارتنداز:
میزان ریالی ثابت: این مقدار ثابت ریالی در حال حاضر ماهانه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین شده است. این رقم برای مراکزی که تک پزشکه هستند ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.
ضریب محرومیت: این ضریب در سه سطح ضریب استانی، ضریب شهرستانی و ضریب منطقه ای تعیین می گردد. ضرایب سه گانه با هم جمع شده و بر ۳ تقسیم می شوند. حاصل این ضرایب بین ۱ تا ۷/۱ قابل تغییر است (ضرایب استانی و شهرستانی در پیوست شماره ۹ آمده است. برای تعیین ضرایب محرومیت منطقه ای نیز باید باتوجه به شرایط محل معیارهایی را تعیین و بکارگرفت ).
ضریب پراکندگی: این ضریب براساس تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش هر مرکز براساس معیارهای زیر تعیین می گردد::
در مراکزی که فاقد خانه بهداشت غیر ضمیمه تحت پوشش هستند صفر درنظر گرفته می شود
در مراکزی که ۱ تا ۳ خانه بهداشت غیر ضمیمه تحت پوشش دارند ۱/۰ درنظر گرفته می شود
در مراکزی که ۴ تا ۵ خانه بهداشت غیر ضمیمه تحت پوشش دارند ۲/۰ درنظر گرفته می شود
در مراکزی که بیش از ۵ خانه بهداشت غیر ضمیمه تحت پوشش دارند ۳/۰ درنظر گرفته می شود
ضریب مسافت: این ضریب براساس فاصله هرمرکز بهداشتی درمانی از مرکز بهداشت شهرستان تعیین می گردد. نحوه تعیین ضریب مسافت به شرح زیر است:
در مراکزی که فاصله آنها کمتراز ۱۰ کیلومتر است صفر درنظر گرفته می شود
در مراکزی که فاصله آنها بین ۱۰ تا ۲۹ کیلومتر است ۱/۰ درنظر گرفته می شود
در مراکزی که فاصله آنها بین ۳۰ تا ۴۹ کیلومتر است ۲/۰ درنظر گرفته می شود
در مراکزی که فاصله آنها ۵۰ کیلومتر و بیشتر است ۳/۰ درنظر گرفته می شود
جمعیت تحت پوشش: جمعیتی است که در پوشش یک پزشک خانواده مستقر در مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه بیمه روستایی قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر ارائه خدمت در یک مرکز بهداشتی درمانی روستایی با جمعیت ۱۰۸۰۰ نفر به عهده ۳ پزشک باشد، متوسط جمعیت تحت پوشش هر پزشک ۳۶۰۰ نفر درنظر گرفته می شود.
عددثابت K : این عدد ثابت در این مقطع زمانی ۱۵۰۰ ریال درنظر گرفته می شود.
ضریب عملکرد: درصدی از عملکرد مطابق با استانداردهای برنامه است که به تفصیل در ابزار پایش عملکرد پزشک خانواده بیان شده است.
درصد عملکرد بیش از ۸۵% ضریب عملکرد ۲/۱ درنظر گرفته می شود.
درصد عملکرد بین ۶۰% تا ۸۴% ضریب عملکرد ۱ درنظر گرفته می شود.
درصد عملکرد بین ۴۰% تا ۵۹% ضریب عملکرد ۶/۰ درنظر گرفته می شود و در صورت کسب دو بار پشت سرهم این درصد عملکرد، قرارداد فسخ خواهد شد.
درصد عملکرد زیر ۴۰% قرارداد فسخ و در کارکنان رسمی مبلغ حکم حقوقی و در مورد سایر پزشکان مبلغ پایه پرداخت خواهد شد
ضریب حضور: نسبت روزهایی که پزشک در محل خدمت خود حضور داشته است به عدد ۳۰ روز در ماه. این ضریب بین صفر تا یک تغییر می کند. بازای هر روز کامل که پزشک غیبت داشته باشد معادل ۰۳۳/۰ از عدد یک کسر می گردد.
ضریب حضور= ۳۰/روزهایی که بطور کامل پزشک حضور داشته است
ضریب حضور در شیفت یا بیتوته: نسبت شبهایی که پزشک به عنوان شیفت یا بیتوته ای که در وظیفه یا نوبت وی قرار گرفته است، در شیفت باشد/ به تعداد کل شیفتهایی که باید در ماه بایستد. این رقم بین صفر تا یک تغییر می کند. بعنوان مثال اگر در مرکزی ۳ پزشک خانواده حضور داشته باشند، هر کدام از پزشکان باید ۱۰ شب شیفت باشند حال، بازای غیبت در هر یک از شیفت ها باید ۱% از عدد یک کسر گردد.
ضریب بیتوته= تعداد شبهایی که در طول ماه باید بیتوته کند/ تعداد شبهایی که در ماه بیتوته کرده است

فرمول مکانیسم پرداخت پزشک:
{۱+N/ ](N*ضریب حضور)+ ضریب بیتوته [}{ ( ضریب عملکرد * K * جمعیت)+( ضریب محرومیت + ضریب مسافت + ضریب پراکندگی)* ۲۵۰۰۰۰۰ ریال}
ضریب N: این ضریب در مراکز دارای یک پزشک، برابر ۴، در مراکز دارای دو پزشک برابر ۳، در مراکز دارای سه پزشک برابر ۲ و بیش از ۳ پزشک برابر ۱ است.
و به عبارتی دیگر، در مراکز بیش از سه پزشک بصورت زیر است:
{۲/(۱+۱)}{ (ضریب عملکرد*۱۵۰۰ ریال *جمعیت)+( ضریب محرومیت + ضریب مسافت+ ضریب پراکندگی)* ۲۵۰۰۰۰۰ ریال}
دامنه نوسان این رقم برای جمعیت تحت پوشش ۴۰۰۰ نفری با کمترین ضرایب محرومیت، مسافت و پراکندگی و با ضریب عملکرد ۱ و به شرط حضور و بیتوته کامل، رقمی معادل ۸۵۰۰۰۰ تومان می شود (البته وقتی۱۵۰۰ K= باشد). همین رقم در بالاترین ضرایب و عملکرد ۲/۱ معادل ۱۲۹۵۰۰۰ تومان می شود. البته بازای جمعیت حداقل یعنی ۲۰۰۰ نفر با کمترین ضرایب و ضریب عملکرد ۱ به شرط حضور و بیتوته کامل رقمی معادل ۵۵۰۰۰۰ تومان می شود.
تبصره ۲۷: در صورتیکه پزشک بدون عذر موجه یک هفته بطور کامل در محل خدمت خود حضور نیابد علاوه بر عدم پرداخت حق الزحمه مدت غیبت، قرارداد وی نیز فسخ خواهدشد.
تبصره۲۸: روزهای جمعه و تعطیل مشابه بیتوته محاسبه می شود و برای ضریب حضور در فرمول مربوطه، حضور پزشک هم در صورت کسر و هم در مخرج کسر اضافه می گردد.
تبصره۲۹: چنانچه ضریب عملکرد پزشکی طی دو دوره پشت سرهم پایش عملکرد، ۶/۰ بدست آید، قرارداد وی برای لغو به کمیته بیمه روستایی ارسال می شود.
تبصره ۳۰ : روزهای جمعه، برای مراکزی که فقط یک پزشک دارند، هم در صورت و هم در مخرج کسر اضافه می شود. یعنی برای این مراکز، جمعه ها تعطیل است ولی مرکز بهداشت شهرستان موظف است برحسب وضعیت، بین هر ۳ تا ۵ مرکز دارای یک پزشک که در نزدیکی هم قرار دارند، یکی را برای ارائه خدمت در روزهای جمعه به مردم تحت پوشش این مراکز به عنوان کشیک قرار دهد. درضمن، لازم است نام، محل و نشانی مرکز کشیک بنحوی به اطلاع تمامی مردم تحت پوشش مراکز تعطیل برسد.

ماده ۴۱: از پول پزشکان قراردادی حدود ۶۰% هر ماهه پرداخت می شود و مابقی دستمزد آنان (۴۰% باقی مانده) هر ۳ ماه یکبار براساس نتایج پایش عملکرد قابل پرداخت است (ابزار پایش عملکرد متعاقبا” دراختیار دانشگاهها قرار خواهد گرفت).

ماده ۴۲: پزشکان استخدامی هرماه، علاوه بر حقوق، مابه التفاوت حقوق خود (براساس حکم حقوقی) تا حدود ۶۰% از کل مبلغ محاسبه شده در مکانیسم پرداخت را دریافت می کنند و مابقی آن (۴۰% باقی مانده) را هر ۳ ماه یکبار براساس نتایج پایش عملکرد دریافت می دارند.
تبصره۳۱: بایستی حداقل هر ۳ ماه یکبار هر مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه بیمه روستایی و خانه های بهداشت تابعه مورد پایش تیم نظارت مرکز بهداشت شهرستان قرارگیرد تا امکان پرداخت حدود ۴۰% مابقی دستمزد پزشکان و سایر پرسنل فراهم شود.

ماده ۴۳: پزشکان باید ماهانه مبلغی بین ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومان بابت هزینه های محل بیتوته (شامل: آب، برق، تلفن و …) را به مرکز بهداشت شهرستان بپردازند و این موضوع در بند ۳ ماده ۹ قرارداد پیمانکاری خدمات پزشکی (پیوست شماره ۵) آمده است.

ماده ۴۴: در مکانیسم پرداخت ماما عناصر تاثیرگذار بر دریافتی ماما همانند آنچه درمورد پزشک گفته شد، شامل موارد زیر است:
میزان ریالی ثابت: این مقدار ثابت ریالی در حال حاضر ماهانه بازای مامای کاردان یا کارشناس بترتیب ۰۰۰/۷۰۰ و ۰۰۰/۸۰۰ ریال تعیین شده است. این رقم برای مراکزی که یک ماما دارند می تواند بنابرنظر مرکز بهداشت شهرستان و شرایط محل تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال قابل افزایش است.
ضریب محرومیت: این ضریب در سه سطح ضریب استانی، ضریب شهرستانی و ضریب منطقه ای تعیین می گردد. ضرایب سه گانه با هم جمع شده و بر ۳ تقسیم می شوند. حاصل این ضرایب بین ۱ تا ۷/۱ قابل تغییر است (ضرایب استانی و شهرستانی در پیوست شماره ۹ آمده است. برای تعیین ضرایب محرومیت منطقه ای نیز باید باتوجه به شرایط محل معیارهایی را تعیین و بکارگرفت).
ضریب پراکندگی: این ضریب براساس تعداد خانه های بهداشت تحت پوشش هر مرکز تعیین می گردد و این ضریب:
در مراکزی که فاقد خانه بهداشت غیر ضمیمه تحت پوشش هستند صفر درنظر گرفته می شود
در مراکزی که ۱ تا ۳ خانه بهداشت غیر ضمیمه تحت پوشش دارد ۱/۰ درنظر گرفته می شود
در مراکزی که ۴ تا ۵ خانه بهداشت غیر ضمیمه تحت پوشش دارد ۲/۰ درنظر گرفته می شود
در مراکزی که بیش از ۵ خانه بهداشت غیر ضمیمه تحت پوشش دارد ۳/۰ درنظر گرفته می شود
ضریب مسافت: این ضریب براساس فاصله مرکز بهداشتی درمانی از مرکز بهداشت شهرستان تعیین می گردد. نحوه تعیین ضرایب به شرح زیر است:
در مراکزی که فاصله آنها کمتراز ۱۰ کیلومتر است صفر درنظر گرفته می شود
در مراکزی که فاصله آنها بین ۱۰ تا ۲۹ کیلومتر است ۱/۰ درنظر گرفته می شود
در مراکزی که فاصله آنها بین ۳۰ تا ۴۹ کیلومتر است ۲/۰ درنظر گرفته می شود
در مراکزی که فاصله آنها ۵۰ کیلومتر و بیشتر است ۳/۰ درنظر گرفته می شود
جمعیت تحت پوشش: جمعیتی است که در مرکز بهداشتی درمانی محل اجرای برنامه بیمه روستایی، تحت پوشش یک ماما قرار می گیرد. بعنوان مثال اگر ارائه خدمت در یک مرکز بهداشتی درمانی روستایی با جمعیت ۱۲۵۰۰ نفر به عهده ۲ ماما است متوسط جمعیت تحت پوشش هر ماما ۶۲۵۰ نفر درنظر گرفته می شود.
عددثابت K : این عدد ثابت برای این مقطع زمانی برحسب مامای کاردان یا کارشناس بترتیب ۲۰۰ و ۲۵۰ ریال درنظر گرفته می شود.
ضریب عملکرد: درصدی از عملکرد مطابق با استانداردهای برنامه است که به تفصیل در ابزار پایش عملکرد پزشک خانواده بیان شده است.
درصد عملکرد بیش از ۸۵% ضریب عملکرد ۲/۱ درنظر گرفته می شود.
درصد عملکرد بین ۶۰% تا ۸۴% ضریب عملکرد ۱ درنظر گرفته می شود.
درصد عملکرد بین ۴۰% تا ۵۹% ضریب عملکرد ۶/۰ درنظر گرفته می شود و در صورت کسب دوبار پشت سرهم این درصد عملکرد، قرارداد فسخ خواهد شد.
درصد عملکرد زیر ۴۰% قرارداد فسخ و در کارکنان رسمی مبلغ حکم حقوقی و در مورد سایر پزشکان مبلغ پایه پرداخت خواهد شد
ضریب حضور: نسبت روزهایی که ماما در محل خدمت خود حضور داشته است به عدد ۳۰ روز در ماه. این ضریب بین صفر تا یک تغییر می کند. بازای هر روز کامل که ماما غیبت داشته باشد معادل ۰۳۳/۰ از عدد یک کسر می گردد.
ضریب حضور= ۳۰/روزهایی که بطور کامل ماما حضور داشته است
فرمول مکانیسم پرداخت به مامای کارشناس:
{ (ضریب حضور)}{ ( ضریب عملکرد*K*جمعیت)+( ضریب محرومیت + ضریب مسافت+ ضریب پراکندگی)* ۸۰۰۰۰۰ ریال}
و به عبارتی دیگر:
۱ * ( ضریب عملکرد*۲۵۰ ریال *جمعیت)+( ضریب محرومیت + ضریب مسافت+ ضریب پراکندگی)* ۸۰۰۰۰۰ ریال
این مقدار برای مامای کارشناس با کمترین مقادیر ضرایب مختلف موجود در فرمول و حضور دائم برای خدمت رسانی معادل ۲۳۶۰۰۰ تومان و در بالاترین ضرایب، معادل ۳۷۱۵۰۰ تومان (بازای جمعیت ۶۲۵۰ نفری) است. دامنه تغییر این پرداختها برای مامای کاردان بترتیب ۱۹۵۰۰۰ تومان و ۳۱۱۰۰۰ تومان می باشد (با ضریب عملکرد=۱).
تبصره ۳۲: روزهای جمعه و تعطیل هم در صورت و هم در مخرج کسر اضافه می شود.
تبصره ۳۳ : چنانچه محاسبه دریافتی ماما در یک مرکز بهداشتی درمانی (براساس ماده ۴۳)، کمتراز حقوق فعلی مامای موجود در آن مرکز باشد، ماما حقوق خود را دریافت کرده و از محل ۸ تا ۵/۸% کارانه پرسنل آن مرکز، به وی نیز کارانه پرداخت می شود.

ماده ۴۵: معادل ۶۰% پول ماماهای قراردادی هر ماهه پرداخت شده و ۴۰% باقی مانده هر ۳ ماه یکبار براساس نتایج پایش عملکرد قابل پرداخت است.

ماده ۴۶: ماماهای استخدامی هرماه، علاوه بر حقوق، مابه التفاوت حقوق تا حدود۶۰% از کل مبلغ محاسبه شده در مکانیسم پرداخت را دریافت می کنند و ۴۰% باقی مانده هر ۳ ماه یکبار براساس نتایج پایش عملکرد قابل پرداخت است.
تبصره۳۴: درمورد نیروهای قراردادی، مالیات، حق بیمه و سایر کسورات از سهم پیمانکار (پزشک یا مامای طرف قرارداد) کسر می گردد (بنابر اظهارات کارشناسان وزارت دارایی و امور اقتصادی مالیات برای شاغلین در مناطق روستایی ۵% درآمد آنان می باشد).
تبصره۳۵: درمورد نیروهای استخدامی دولتی (رسمی، پیمانی، طرحی، پیام آور و …) تمامی پرداختهای معمول مانند: اضافه کاری، حق ماموریت، و …. منظور می گردد و از سرجمع مابه التفاوت پرداختی وی حذف می شود.

ماده ۴۷: در مکانیسم پرداخت سایر پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه بیمه روستایی نیز مهمترین ملاک برای پرداخت، عملکرد پرسنل خواهد بود که در جریان پایش عملکرد پزشک خانواده تعیین خواهد شد. در واقع درصدی از عملکرد مرکز که در جریان پایش عملکرد بدست می آید برای پرداختی به همه پرسنل شاغل در مرکز کاربرد خواهد داشت. این موضوع به شکل گیری کار تیمی نیز کمک خواهد کرد. فرمول پرداخت به سایر پرسنل شاغل در مرکز به شرح زیر است:
حجم ریالی قابل پرداخت برای پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی محل اجرای برنامه بیمه روستایی= ۵/۸% از کل سرانه * ضریب عملکرد*
تبصره ۳۶: در مکانیسم پرداخت سایر پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی محل اجرای برنامه بیمه روستایی، بکارگیری ضریب عملکرد متفاوت از ضریب عملکرد قابل اعمال در فرمولهای پرداختی به پزشکان و ماماها است. در این موارد، هر درصدی که در جریان پایش عملکرد کسب شود مستقیماً در کل اعتبارات سایر پرسنل ضرب خواهد شد. به عنوان مثال اگر کل اعتبارات سایر پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی ۴۰۰۰۰۰۰ ریال است و پایش عملکرد ۷۵% مطلوب را نشان می دهد، کل اعتبارات این پرسنل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود که هر ۳ ماه یکبار قابل پرداخت است.

*******************وظایف پزشک و ماما در طرح پزشک خانواده**********

******وظایف پزشک ******* وظایف پزشک *******

مسوولیت اداری و فنی مرکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت تابعه

ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش بویژه آنانکه نیازمند خدمت هستند ولی مراجعه نمی کنند

ویزیت اولیه تمام جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده سلامت

ویزیت بیمار (شرح حال- معاینه فیزیکی، انتخاب روش درمانی، نسخه نویسی، طراحی مسیر تشخیص و درمان و پیگیری درمان شامل ارجاع و برگشت ارجاع، پیگیری بستری و اخذ پذیرش از بیمارستان در صورت لزوم)

انجام اقدامات عملی پزشکی یا مشارکت و نظارت بر اقدامات (احیاء – بخیه – سونداژ ادراری و معدی، آتل گذاری و …)

مشاوره پزشکی و ارائه آموزش های لازم

درخواست آزمایشات روتین یا غربالگری برای گروه های خاص مراجعه کننده ( زوجین در شرف ازدواج، صنوف و..)

تائید کارت بهداشتی صنوف و کارگران

ارجاع به مراکز تخصصی

صدور گواهی فوت، گواهی سلامت برای ورزشکاران، سربازان و….

تنظیم و تکمیل فرم گزارش بیماری ها (موارد فوری و غیر فوری)

ثبت شرح حال و تشخیص و اقدامات انجام شده در دفتر مخصوص برای مراجعین

بررسی و پیگیری مشکلات واحدهای زیر نظر

نظارت بر عملکرد واحدها

کنترل حضور و غیاب پرسنل

شرکت در جلسات آموزشی مرکز بهداشت شهرستان

سیاستگذاری برای تعیین خط مشی مرکز و تنظیم برنامه با مشارکت دادن واحدهای زیر مجموعه

تشکیل جلسات آموزشی برای واحدها

بازدید محیطی از منطقه تحت پوشش

برقراری ارتباط مردمی

تهیه و جمع بندی و ارسال گزارشات ماهیانه به مرکز بهداشت شهرستان

اجرای ضوابط بیمه ای ابلاغ شده از طرف مرکز بهداشت شهرستان و همکاری با بازرسان بیمه خدمات درمانی

****** وظایف واحد بهداشت خانواده ******

آمار گیری جمعیت تحت پوشش (بر حسب سن – جنس – زنان همسر دار – کودکان و داده های زیجهای حیاتی و ……)

نظارت بر تشکیل پرونده خانوار و به روز کردن اطلاعات در پرونده خانوار

تنظیم و تکمیل فرم درخواست لوازم مصرفی تنظیم خانواده از واحد دارویی

نظارت بر ثبت ورود و خروج لوازم مصرفی تنظیم خانواده در دفاتر مربوط و بررسی موجودی

نظارت بر قفسه چینی لوازم مصرفی، و کنترل تاریخ انقضاء

نظارت بر شناسایی افراد واجدشرایط تنظیم خانواده در جمعیت تحت پوشش

آموزش اهمیت کنترل جمعیت و عواقب سوء ناشی از رشد بی رویه آن در توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…

نظارت بر تشکیل و تنظیم فرم فاصله گذاری

آموزش گروه های هدف برای آشنایی با روش های موجود تنظیم خانواده

توزیع لوازم مصرفی جلوگیری از بارداری در جمعیت فعال تنظیم خانواده درخانه های بهداشت تحت پوشش

اقدامات عملی مربوط به تنظیم خانواده از قبیل (آیودی- تزریق دپو )

ترغیب و تشویق زنان همسردار پر اولاد به بستن لوله ها

نظارت بر معاینه روتین و دوره ای افراد فعال تنظیم خانواده

نظارت بر واکسیناسیون روتین گروه هدف ( زوجین آماده ازدواج )

نظارت بر تنظیم معرفی نامه برای انجام آزمایشات روتین قبل از ازدواج

نظارت بر شناسایی زنان باردار تحت پوشش بصورت اکتیو و پاسیو

نظارت بر تشکیل پرونده مراقبت های دوران بارداری برای موارد جدید

نظارت بر درخواست آزمایشات روتین بارداری و سونوگرافی

نظارت بر ارجاع به پزشک مرکز برای نخستین ویزیِت و پی گیری های بعدی و ارجاع به دندان پزشک و [در صورت نیاز] به متخصص زنان

نظارت بر توزیع قرص اسید فولیک و آهن در زمان بارداری و سه ماه قبل از باردار شدن بین زنان

نظارت بر کنترل و معاینه روتین مادران باردار

آموزش علائم خطر در زمان بارداری به مادران باردار- نحوه شیردهی پس از زایمان – تغذیه مناسب- بهداشت دهان و دندان و…

نظارت بر ارجاع مادران باردار دارای مشکلات دهان و دندان به مرکز بهداشتی درمانی

نظارت بر شناسایی مادران باردار با علائم ویژه و پرخطر

نظارت بر ارجاع و پی گیری مربوط به مادران باردار با علائم ویژه

نظارت بر واکسیناسیون توام مادران باردا

نظارت بر معاینات روتین پس از زایمان

آموزش نحوه جلوگیری از بارداری در دوران شیردهی

آموزش مادردرباره زمان واکسیناسیون روتین کودک و مراقبت های بعدی

نظارت بر مراقبت روز ۱۰ و ۴۰ مادران پس از زایمان

آموزش نحوه مراقبت و تغذیه نوزاد

آموزش اهمیت شیر مادر – تغذیه کمکی – قطره A+D و آهن

نظارت بر مراقبت و کنترل روتین دوران کودکی از نظر قد و وزن ، دور سر و…. و ثبت اطلاعات در فرم های مربوط

نظارت بر شناسایی و ارجاع شیرخوارانی که احتیاج به شیر خشک دارند

صدور کوپن شیرخشک ( در مراکز شهری با جمعیت کمتر از ۲۰۰۰۰)

نظارت بر شناسایی و ارجاع کودکان مشکل دار در نمودار کنترلی قد و وزن

نظارت بر واکسیناسیون روتین کودکان زیر ۶ سال در جمعیت تحت پوشش

نظارت بر مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال (طرح مانا) توسط بهورزان

آموزش اهمیت تحرک بدنی و ورزش

آموزش تغذیه صحیح (نمک ید دار- اهمیت مصرف لبنیات در افراد بخصوص زنان و کودکان و….)

آموزش بهداشت فردی آحاد جامعه

نظارت بر کنترل و معاینه دهان دندان در جمعیت تحت پوشش (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوطه ثبت می شود) توسط بهورزان

آموزش بهداشت دهان و دندان (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوط ثبت شود)

نظارت بر شناسایی و کنترل بیماران مبتلا به معلولیت های ذهنی و جسمی در جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده مخصوص توسط بهورزان

نظارت بر ارائه خدمات آموزشی به زوج های مینور تالاسمی حین ازدواج و پس از آن توسط بهورزان

نظارت بر ارجاع مادران باردار (دارای حالت زوج مینور در ازدواج با همسر خود) به مرکز اختصاصی کنترل و بررسی حاملگی در تالاسمی توسط بهورزان

نظارت بر غربالگری سرطان پستان به روش فیزیکی توسط بهورزان

آموزش طریقه خود آزمایی سرطان پستان

آموزش تغذیه صحیح برای زنان و اهمیت آن در پیشگیری از استئوپروز

آموزش علائم بیماری های منتقله از راه تماس جنسی و راه های پیشگیری از آن

نظارت بر تکمیل زیج حیاتی توسط بهورزان

نظارت بر تشکیل پرونده مدرسه برای هر شیفت فعال بصورت سالانه توسط بهورزان

نظارت بر بازدید دوره ای از مدارس و تکمیل فرم مربوطه توسط بهورزان

نظارت بر غربالگری روتین دانش آموزان – ارجاع موارد لازم به مرکز و ثبت اطلاعات توسط بهورزان

نظارت بر کنترل بهداشت محیط مدرسه (توالت ها، بوفه توزیع مواد غذایی و..) این مورد در این قسمت ثبت می شود و باید دقت کرد فعالیت های ذکر شده، بار دیگر در بخش بهداشت محیط ثبت و زمان سنجی نشوند. توسط بهورزان

نظارت بر لکه گیری واکسیناسیون (اول دبستان و اول دبیرستان ) توسط بهورزان

آموزش بهداشت عمومی در مدارس و آشنایی با بیماری های منتقله در محیط مدرسه

نظارت بر نصب و تکمیل فرم دماسنجی بر روی یخچال مطابق با دستورعمل موجود توسط بهورزان

نظارت بر کنترل آیس پکها ، آب نمک و انجام برفک زدایی در یخچال توسط بهورزان

برآورد واکسن مورد نیاز برای ماه آینده ، تنظیم فرم درخواست از مرکز ، و پی گیری دریافت واکسن

نظارت بر کنترل واکسن های نگهداری شده از نظر تاریخ انقضاء و نگهداری صحیح آن در داخل قفسه ها توسط بهورزان

مشارکت در طرح ها و دستورعمل های ابلاغی به صورت موردی

شرکت در کلاس های آموزشی ، بازآموزی

******* فعالیت های فنی غیر پزشکی (مامایی) *******

تکمیل و تنظیم فرم درخواست دارو و مواد مصرفی از داروخانه

قفسه چینی لوازم مصرفی، کنترل تاریخ انقضاء

تزریقات و پانسمان، وصل سرم، بخیه زدن، کشیدن بخیه، سونداژ ادراری و معدی، آتل گذاری، درآوردن جسم خارجی از گوش، شستشوی گوش و….

استریل کردن وسایل و ابزار

جدا کردن زباله های عفونی از غیر عفونی

محاسبه و اعلام هزینه اقدامات درمانی بیمار برای گرفتن قبض از صندوق

مشارکت در احیاء و اقدامات اورژانسی

نظارت بر بیمار تحت نظر در زمان سرم تراپی و.. از نظر کنترل علائم حیاتی و اجرای دستورات پزشک.

همکاری در انتقال و جابجایی بیمار در داخل مرکز و یا برای اعزام به خارج از مرکز

برقراری ارتباط تلفنی با اورژانس ۱۱۵ ،۱۱۰ و دیگر هماهنگی تلفنی

تهیه پاپ اسمیر

گذاردن آی یو دی

معاینه پستان

معاینه زنان در مورد بیماری های مرتبط

کنترل حاملگی و معاینات روتین بارداری

ارجاع موارد غیر طبیعی و مشکل دار به متخصص

تجویز دارو ( نسخه نویسی) و درخواست پاراکلینیک

درخواست آزمایشات روتین بارداری و سونوگرافی

ارجاع به پزشک مرکزبرای نخستین ویزیت و پی گیری های بعدی و ارجاع به دندان پزشک و متخصص زنان در صورت نیاز

تجویز قرص اسید فولیک و آهن در زمان بارداری و سه ماه قبل از باردار شدن بین زنان

آموزش علائم خطر در زمان بارداری به مادران باردار- نحوه شیردهی پس از زایمان – تغذیه مناسب- بهداشت دهان و دندان و…

ارجاع مادران باردار دارای مشکلات دهان و دندان به واحد مربوط

شناسایی مادران باردار با علائم ویژه و پرخطر

ارجاع و پی گیری مربوط به مادران باردار با علائم ویژه

انجام زایمان و اقدامات جانبی قبل و بعد از زایمان برای بیمار

تزریق ویتامین کا به نوزادان و واکسیناسیون اول

کمک به شیردهی و آموزش شیردهی بعد از زایمان
و ماما در طرح پزشک خانواده

همچنین بررسی کنید

رژیم غذایی پرچرب موجب پیشرفت سرطان پروستات شود

بنابه گفته محققان موسسه بهداشت و سلامت دانشگاه مک‌گیل در کانادا، مصرف رژیم غذایی پرچرب …

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …