خانه / اخبار علمی پزشکی / طرح پزشك خانواده در ایران

طرح پزشك خانواده در ایران

1- مكانيسم پرداخت حق الزحمه پزشك و ماما در طرح پزشك خانواده
2- وظايف پزشك و ماما در طرح پزشك خانواده
********مكانيسم پرداخت حق الزحمه پزشك و ماما در طرح پزشك خانواده
مكانيسم پرداخت
مكانيسم پرداخت در تعيين رفتار ارائه كننده خدمت درضمن ارائه خدمات، نقش بسيار مهمي دارد. ازجمله اصلي ترين سوالات قابل طرح در استفاده از هر يك از مكانيسمهاي پرداخت عبارتنداز:
ريسك مالي در اين نوع مكانيسم پرداخت بعهده چه كسي خواهد بود؟
اين مكانيسم پرداخت بر پوشش خدمت چه تاثيري دارد؟
اين مكانيسم پرداخت بر كيفيت خدمت چه تاثيري دارد؟
اين مكانيسم پرداخت بر رضايت مردم چه تاثيري دارد؟
اين مكانيسم پرداخت بر هزينه خدمت چه تاثيري دارد؟
در برنامه پزشك خانواده براي دستيابي به وضعيت مطلوب (اپتيموم) جنبه هاي مختلف خدمت از روش Mixed Payment استفاده مي شود.

ماده 40: در مكانيسم پرداخت پزشك، عناصر تاثير گذار بر دريافتي پزشك عبارتنداز:
ميزان ريالي ثابت: اين مقدار ثابت ريالي در حال حاضر ماهانه 2.500.000 ريال تعيين شده است. اين رقم برای مراکزی که تک پزشکه هستند 3.200.000 ريال می باشد.
ضريب محروميت: اين ضريب در سه سطح ضريب استاني، ضريب شهرستاني و ضريب منطقه اي تعيين مي گردد. ضرايب سه گانه با هم جمع شده و بر 3 تقسيم مي شوند. حاصل اين ضرايب بين 1 تا 7/1 قابل تغيير است (ضرايب استاني و شهرستاني در پيوست شماره 9 آمده است. براي تعيين ضرايب محروميت منطقه اي نيز بايد باتوجه به شرايط محل معيارهايي را تعيين و بكارگرفت ).
ضريب پراكندگي: اين ضريب براساس تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش هر مركز براساس معيارهاي زير تعيين مي گردد::
در مراكزي كه فاقد خانه بهداشت غير ضميمه تحت پوشش هستند صفر درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه 1 تا 3 خانه بهداشت غير ضميمه تحت پوشش دارند 1/0 درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه 4 تا 5 خانه بهداشت غير ضميمه تحت پوشش دارند 2/0 درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه بيش از 5 خانه بهداشت غير ضميمه تحت پوشش دارند 3/0 درنظر گرفته مي شود
ضريب مسافت: اين ضريب براساس فاصله هرمركز بهداشتي درماني از مركز بهداشت شهرستان تعيين مي گردد. نحوه تعيين ضريب مسافت به شرح زير است:
در مراكزي كه فاصله آنها كمتراز 10 كيلومتر است صفر درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه فاصله آنها بين 10 تا 29 كيلومتر است 1/0 درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه فاصله آنها بين 30 تا 49 كيلومتر است 2/0 درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه فاصله آنها 50 كيلومتر و بيشتر است 3/0 درنظر گرفته مي شود
جمعيت تحت پوشش: جمعيتي است كه در پوشش يك پزشك خانواده مستقر در مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي قرار مي گيرد. به عنوان مثال اگر ارائه خدمت در يك مركز بهداشتي درماني روستايي با جمعيت 10800 نفر به عهده 3 پزشك باشد، متوسط جمعيت تحت پوشش هر پزشك 3600 نفر درنظر گرفته مي شود.
عددثابت K : اين عدد ثابت در اين مقطع زماني 1500 ريال درنظر گرفته مي شود.
ضريب عملكرد: درصدي از عملكرد مطابق با استانداردهاي برنامه است كه به تفصيل در ابزار پايش عملكرد پزشك خانواده بيان شده است.
درصد عملكرد بيش از 85% ضريب عملكرد 2/1 درنظر گرفته مي شود.
درصد عملكرد بين 60% تا 84% ضريب عملكرد 1 درنظر گرفته مي شود.
درصد عملكرد بين 40% تا 59% ضريب عملكرد 6/0 درنظر گرفته مي شود و در صورت كسب دو بار پشت سرهم اين درصد عملكرد، قرارداد فسخ خواهد شد.
درصد عملكرد زير 40% قرارداد فسخ و در كاركنان رسمي مبلغ حكم حقوقي و در مورد ساير پزشكان مبلغ پايه پرداخت خواهد شد
ضريب حضور: نسبت روزهايي كه پزشك در محل خدمت خود حضور داشته است به عدد 30 روز در ماه. اين ضريب بين صفر تا يك تغيير مي كند. بازاي هر روز كامل كه پزشك غيبت داشته باشد معادل 033/0 از عدد يك كسر مي گردد.
ضريب حضور= 30/روزهايي كه بطور كامل پزشك حضور داشته است
ضريب حضور در شيفت يا بيتوته: نسبت شبهايي كه پزشك به عنوان شيفت يا بيتوته اي كه در وظيفه يا نوبت وي قرار گرفته است، در شيفت باشد/ به تعداد كل شيفتهايي كه بايد در ماه بايستد. اين رقم بين صفر تا يك تغيير مي كند. بعنوان مثال اگر در مركزي 3 پزشك خانواده حضور داشته باشند، هر كدام از پزشكان بايد 10 شب شيفت باشند حال، بازاي غيبت در هر يك از شيفت ها بايد 1% از عدد يك كسر گردد.
ضريب بيتوته= تعداد شبهايي كه در طول ماه بايد بيتوته كند/ تعداد شبهايي كه در ماه بيتوته كرده است

فرمول مكانيسم پرداخت پزشك:
{1+N/ ](N*ضريب حضور)+ ضريب بيتوته [}{ ( ضريب عملكرد * K * جمعيت)+( ضريب محروميت + ضريب مسافت + ضريب پراكندگي)* 2500000 ريال}
ضريب N: اين ضريب در مراكز داراي يك پزشك، برابر 4، در مراكز داراي دو پزشك برابر 3، در مراكز داراي سه پزشك برابر 2 و بيش از 3 پزشك برابر 1 است.
و به عبارتي ديگر، در مراكز بيش از سه پزشك بصورت زير است:
{2/(1+1)}{ (ضريب عملكرد*1500 ريال *جمعيت)+( ضريب محروميت + ضريب مسافت+ ضريب پراكندگي)* 2500000 ريال}
دامنه نوسان اين رقم براي جمعيت تحت پوشش 4000 نفري با كمترين ضرايب محروميت، مسافت و پراكندگي و با ضريب عملكرد 1 و به شرط حضور و بيتوته كامل، رقمي معادل 850000 تومان مي شود (البته وقتي1500 K= باشد). همين رقم در بالاترين ضرايب و عملكرد 2/1 معادل 1295000 تومان مي شود. البته بازاي جمعيت حداقل يعني 2000 نفر با كمترين ضرايب و ضريب عملكرد 1 به شرط حضور و بيتوته كامل رقمي معادل 550000 تومان مي شود.
تبصره 27: در صورتيكه پزشك بدون عذر موجه يك هفته بطور كامل در محل خدمت خود حضور نيابد علاوه بر عدم پرداخت حق الزحمه مدت غيبت، قرارداد وي نيز فسخ خواهدشد.
تبصره28: روزهای جمعه و تعطيل مشابه بيتوته محاسبه می شود و برای ضريب حضور در فرمول مربوطه، حضور پزشک هم در صورت کسر و هم در مخرج کسر اضافه می گردد.
تبصره29: چنانچه ضريب عملكرد پزشكي طي دو دوره پشت سرهم پايش عملكرد، 6/0 بدست آيد، قرارداد وي براي لغو به كميته بيمه روستايي ارسال مي شود.
تبصره 30 : روزهای جمعه، برای مراکزی که فقط يک پزشک دارند، هم در صورت و هم در مخرج کسر اضافه می شود. يعنی برای اين مراکز، جمعه ها تعطيل است ولی مرکز بهداشت شهرستان موظف است برحسب وضعيت، بين هر 3 تا 5 مرکز دارای يک پزشک که در نزديکی هم قرار دارند، يکی را برای ارائه خدمت در روزهای جمعه به مردم تحت پوشش اين مراکز به عنوان کشيک قرار دهد. درضمن، لازم است نام، محل و نشانی مرکز کشيک بنحوی به اطلاع تمامی مردم تحت پوشش مراکز تعطيل برسد.

ماده 41: از پول پزشكان قراردادي حدود 60% هر ماهه پرداخت مي شود و مابقي دستمزد آنان (40% باقي مانده) هر 3 ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد قابل پرداخت است (ابزار پايش عملكرد متعاقبا” دراختيار دانشگاهها قرار خواهد گرفت).

ماده 42: پزشكان استخدامي هرماه، علاوه بر حقوق، مابه التفاوت حقوق خود (براساس حكم حقوقي) تا حدود 60% از كل مبلغ محاسبه شده در مكانيسم پرداخت را دريافت مي كنند و مابقي آن (40% باقي مانده) را هر 3 ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد دريافت مي دارند.
تبصره31: بايستي حداقل هر 3 ماه يكبار هر مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي و خانه هاي بهداشت تابعه مورد پايش تيم نظارت مركز بهداشت شهرستان قرارگيرد تا امكان پرداخت حدود 40% مابقي دستمزد پزشكان و ساير پرسنل فراهم شود.

ماده 43: پزشكان بايد ماهانه مبلغي بين 5000 تا 15000 تومان بابت هزينه های محل بيتوته (شامل: آب، برق، تلفن و …) را به مركز بهداشت شهرستان بپردازند و اين موضوع در بند 3 ماده 9 قرارداد پيمانكاري خدمات پزشكي (پيوست شماره 5) آمده است.

ماده 44: در مكانيسم پرداخت ماما عناصر تاثيرگذار بر دريافتي ماما همانند آنچه درمورد پزشك گفته شد، شامل موارد زير است:
ميزان ريالي ثابت: اين مقدار ثابت ريالي در حال حاضر ماهانه بازاي ماماي كاردان يا كارشناس بترتيب 000/700 و 000/800 ريال تعيين شده است. اين رقم براي مراكزي كه يك ماما دارند مي تواند بنابرنظر مركز بهداشت شهرستان و شرايط محل تا 1000000 ريال قابل افزايش است.
ضريب محروميت: اين ضريب در سه سطح ضريب استاني، ضريب شهرستاني و ضريب منطقه اي تعيين مي گردد. ضرايب سه گانه با هم جمع شده و بر 3 تقسيم مي شوند. حاصل اين ضرايب بين 1 تا 7/1 قابل تغيير است (ضرايب استاني و شهرستاني در پيوست شماره 9 آمده است. براي تعيين ضرايب محروميت منطقه اي نيز بايد باتوجه به شرايط محل معيارهايي را تعيين و بكارگرفت).
ضريب پراكندگي: اين ضريب براساس تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش هر مركز تعيين مي گردد و اين ضريب:
در مراكزي كه فاقد خانه بهداشت غير ضميمه تحت پوشش هستند صفر درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه 1 تا 3 خانه بهداشت غير ضميمه تحت پوشش دارد 1/0 درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه 4 تا 5 خانه بهداشت غير ضميمه تحت پوشش دارد 2/0 درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه بيش از 5 خانه بهداشت غير ضميمه تحت پوشش دارد 3/0 درنظر گرفته مي شود
ضريب مسافت: اين ضريب براساس فاصله مركز بهداشتي درماني از مركز بهداشت شهرستان تعيين مي گردد. نحوه تعيين ضرايب به شرح زير است:
در مراكزي كه فاصله آنها كمتراز 10 كيلومتر است صفر درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه فاصله آنها بين 10 تا 29 كيلومتر است 1/0 درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه فاصله آنها بين 30 تا 49 كيلومتر است 2/0 درنظر گرفته مي شود
در مراكزي كه فاصله آنها 50 كيلومتر و بيشتر است 3/0 درنظر گرفته مي شود
جمعيت تحت پوشش: جمعيتي است كه در مركز بهداشتي درماني محل اجراي برنامه بيمه روستايي، تحت پوشش يك ماما قرار مي گيرد. بعنوان مثال اگر ارائه خدمت در يك مركز بهداشتي درماني روستايي با جمعيت 12500 نفر به عهده 2 ماما است متوسط جمعيت تحت پوشش هر ماما 6250 نفر درنظر گرفته مي شود.
عددثابت K : اين عدد ثابت براي اين مقطع زماني برحسب ماماي كاردان يا كارشناس بترتيب 200 و 250 ريال درنظر گرفته مي شود.
ضريب عملكرد: درصدي از عملكرد مطابق با استانداردهاي برنامه است كه به تفصيل در ابزار پايش عملكرد پزشك خانواده بيان شده است.
درصد عملكرد بيش از 85% ضريب عملكرد 2/1 درنظر گرفته مي شود.
درصد عملكرد بين 60% تا 84% ضريب عملكرد 1 درنظر گرفته مي شود.
درصد عملكرد بين 40% تا 59% ضريب عملكرد 6/0 درنظر گرفته مي شود و در صورت كسب دوبار پشت سرهم اين درصد عملكرد، قرارداد فسخ خواهد شد.
درصد عملكرد زير 40% قرارداد فسخ و در كاركنان رسمي مبلغ حكم حقوقي و در مورد ساير پزشكان مبلغ پايه پرداخت خواهد شد
ضريب حضور: نسبت روزهايي كه ماما در محل خدمت خود حضور داشته است به عدد 30 روز در ماه. اين ضريب بين صفر تا يك تغيير مي كند. بازاي هر روز كامل كه ماما غيبت داشته باشد معادل 033/0 از عدد يك كسر مي گردد.
ضريب حضور= 30/روزهايي كه بطور كامل ماما حضور داشته است
فرمول مكانيسم پرداخت به ماماي كارشناس:
{ (ضريب حضور)}{ ( ضريب عملكرد*K*جمعيت)+( ضريب محروميت + ضريب مسافت+ ضريب پراكندگي)* 800000 ريال}
و به عبارتي ديگر:
1 * ( ضريب عملكرد*250 ريال *جمعيت)+( ضريب محروميت + ضريب مسافت+ ضريب پراكندگي)* 800000 ريال
اين مقدار براي ماماي كارشناس با كمترين مقادير ضرايب مختلف موجود در فرمول و حضور دائم براي خدمت رساني معادل 236000 تومان و در بالاترين ضرايب، معادل 371500 تومان (بازاي جمعيت 6250 نفري) است. دامنه تغيير اين پرداختها براي ماماي كاردان بترتيب 195000 تومان و 311000 تومان مي باشد (با ضريب عملكرد=1).
تبصره 32: روزهای جمعه و تعطيل هم در صورت و هم در مخرج کسر اضافه می شود.
تبصره 33 : چنانچه محاسبه دريافتي ماما در يك مركز بهداشتي درماني (براساس ماده 43)، كمتراز حقوق فعلي ماماي موجود در آن مركز باشد، ماما حقوق خود را دريافت كرده و از محل 8 تا 5/8% كارانه پرسنل آن مركز، به وي نيز كارانه پرداخت مي شود.

ماده 45: معادل 60% پول ماماهاي قراردادي هر ماهه پرداخت شده و 40% باقي مانده هر 3 ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد قابل پرداخت است.

ماده 46: ماماهاي استخدامي هرماه، علاوه بر حقوق، مابه التفاوت حقوق تا حدود60% از كل مبلغ محاسبه شده در مكانيسم پرداخت را دريافت مي كنند و 40% باقي مانده هر 3 ماه يكبار براساس نتايج پايش عملكرد قابل پرداخت است.
تبصره34: درمورد نيروهاي قراردادي، ماليات، حق بيمه و ساير كسورات از سهم پيمانكار (پزشك يا ماماي طرف قرارداد) كسر مي گردد (بنابر اظهارات كارشناسان وزارت دارايي و امور اقتصادي ماليات براي شاغلين در مناطق روستايي 5% درآمد آنان مي باشد).
تبصره35: درمورد نيروهاي استخدامي دولتي (رسمي، پيماني، طرحي، پيام آور و …) تمامي پرداختهاي معمول مانند: اضافه كاري، حق ماموريت، و …. منظور مي گردد و از سرجمع مابه التفاوت پرداختي وي حذف مي شود.

ماده 47: در مكانيسم پرداخت ساير پرسنل شاغل در مركز بهداشتي درماني مجري برنامه بيمه روستايي نيز مهمترين ملاك براي پرداخت، عملكرد پرسنل خواهد بود كه در جريان پايش عملكرد پزشك خانواده تعيين خواهد شد. در واقع درصدي از عملكرد مركز كه در جريان پايش عملكرد بدست مي آيد براي پرداختي به همه پرسنل شاغل در مركز كاربرد خواهد داشت. اين موضوع به شكل گيري كار تيمي نيز كمك خواهد كرد. فرمول پرداخت به ساير پرسنل شاغل در مركز به شرح زير است:
حجم ريالي قابل پرداخت براي پرسنل شاغل در مركز بهداشتي درماني محل اجراي برنامه بيمه روستايي= 5/8% از كل سرانه * ضريب عملكرد*
تبصره 36: در مكانيسم پرداخت ساير پرسنل شاغل در مراكز بهداشتي درماني محل اجراي برنامه بيمه روستايي، بكارگيري ضريب عملكرد متفاوت از ضريب عملكرد قابل اعمال در فرمولهاي پرداختي به پزشكان و ماماها است. در اين موارد، هر درصدي كه در جريان پايش عملكرد كسب شود مستقيماً در كل اعتبارات ساير پرسنل ضرب خواهد شد. به عنوان مثال اگر كل اعتبارات ساير پرسنل شاغل در مركز بهداشتي درماني 4000000 ريال است و پايش عملكرد 75% مطلوب را نشان مي دهد، كل اعتبارات اين پرسنل 3000000 ريال خواهد بود كه هر 3 ماه يكبار قابل پرداخت است.

*******************وظايف پزشك و ماما در طرح پزشك خانواده**********

******وظايف پزشك ******* وظايف پزشك *******

مسووليت اداري و فني مركز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت تابعه

ارائه خدمات فعال به جمعيت تحت پوشش بويژه آنانكه نيازمند خدمت هستند ولي مراجعه نمي كنند

ويزيت اوليه تمام جمعيت تحت پوشش و تشكيل پرونده سلامت

ويزيت بيمار (شرح حال- معاينه فيزيكي، انتخاب روش درماني، نسخه نويسي، طراحي مسير تشخيص و درمان و پيگيري درمان شامل ارجاع و برگشت ارجاع، پيگيري بستري و اخذ پذيرش از بيمارستان در صورت لزوم)

انجام اقدامات عملي پزشكي يا مشاركت و نظارت بر اقدامات (احياء – بخيه – سونداژ ادراري و معدی، آتل گذاری و …)

مشاوره پزشكي و ارائه آموزش هاي لازم

درخواست آزمايشات روتين يا غربالگري برای گروه هاي خاص مراجعه كننده ( زوجين در شرف ازدواج، صنوف و..)

تائيد كارت بهداشتي صنوف و كارگران

ارجاع به مراكز تخصصي

صدور گواهي فوت، گواهي سلامت براي ورزشكاران، سربازان و….

تنظيم و تكميل فرم گزارش بيماري ها (موارد فوري و غير فوري)

ثبت شرح حال و تشخيص و اقدامات انجام شده در دفتر مخصوص براي مراجعين

بررسي و پيگيري مشكلات واحدهای زير نظر

نظارت بر عملكرد واحدها

كنترل حضور و غياب پرسنل

شركت در جلسات آموزشي مركز بهداشت شهرستان

سياستگذاري براي تعيين خط مشي مركز و تنظيم برنامه با مشاركت دادن واحدهاي زير مجموعه

تشكيل جلسات آموزشي براي واحدها

بازديد محيطي از منطقه تحت پوشش

برقراري ارتباط مردمي

تهيه و جمع بندي و ارسال گزارشات ماهيانه به مركز بهداشت شهرستان

اجراي ضوابط بيمه اي ابلاغ شده از طرف مركز بهداشت شهرستان و همكاري با بازرسان بيمه خدمات درماني

****** وظايف واحد بهداشت خانواده ******

آمار گيري جمعيت تحت پوشش (بر حسب سن – جنس – زنان همسر دار – كودكان و داده هاي زيجهاي حياتي و ……)

نظارت بر تشكيل پرونده خانوار و به روز كردن اطلاعات در پرونده خانوار

تنظيم و تكميل فرم درخواست لوازم مصرفي تنظيم خانواده از واحد دارويي

نظارت بر ثبت ورود و خروج لوازم مصرفي تنظيم خانواده در دفاتر مربوط و بررسي موجودي

نظارت بر قفسه چيني لوازم مصرفي، و كنترل تاريخ انقضاء

نظارت بر شناسايي افراد واجدشرايط تنظيم خانواده در جمعيت تحت پوشش

آموزش اهميت كنترل جمعيت و عواقب سوء ناشي از رشد بي رويه آن در توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و…

نظارت بر تشكيل و تنظيم فرم فاصله گذاري

آموزش گروه هاي هدف برای آشنايي با روش هاي موجود تنظيم خانواده

توزيع لوازم مصرفي جلوگيري از بارداري در جمعيت فعال تنظيم خانواده درخانه هاي بهداشت تحت پوشش

اقدامات عملي مربوط به تنظيم خانواده از قبيل (آيودي- تزريق دپو )

ترغيب و تشويق زنان همسردار پر اولاد به بستن لوله ها

نظارت بر معاينه روتين و دوره اي افراد فعال تنظيم خانواده

نظارت بر واكسيناسيون روتين گروه هدف ( زوجين آماده ازدواج )

نظارت بر تنظيم معرفي نامه براي انجام آزمايشات روتين قبل از ازدواج

نظارت بر شناسايي زنان باردار تحت پوشش بصورت اكتيو و پاسيو

نظارت بر تشكيل پرونده مراقبت های دوران بارداري براي موارد جديد

نظارت بر درخواست آزمايشات روتين بارداري و سونوگرافي

نظارت بر ارجاع به پزشك مركز برای نخستين ويزيِت و پي گيري هاي بعدي و ارجاع به دندان پزشك و [در صورت نياز] به متخصص زنان

نظارت بر توزيع قرص اسيد فوليك و آهن در زمان بارداري و سه ماه قبل از باردار شدن بين زنان

نظارت بر كنترل و معاينه روتين مادران باردار

آموزش علائم خطر در زمان بارداري به مادران باردار- نحوه شيردهي پس از زايمان – تغذيه مناسب- بهداشت دهان و دندان و…

نظارت بر ارجاع مادران باردار دارای مشكلات دهان و دندان به مركز بهداشتي درماني

نظارت بر شناسايي مادران باردار با علائم ويژه و پرخطر

نظارت بر ارجاع و پي گيري مربوط به مادران باردار با علائم ويژه

نظارت بر واكسيناسيون توام مادران باردا

نظارت بر معاينات روتين پس از زايمان

آموزش نحوه جلوگيري از بارداري در دوران شيردهي

آموزش مادردرباره زمان واكسيناسيون روتين كودك و مراقبت هاي بعدي

نظارت بر مراقبت روز 10 و 40 مادران پس از زايمان

آموزش نحوه مراقبت و تغذيه نوزاد

آموزش اهميت شير مادر – تغذيه كمكي – قطره A+D و آهن

نظارت بر مراقبت و كنترل روتين دوران كودكي از نظر قد و وزن ، دور سر و…. و ثبت اطلاعات در فرم هاي مربوط

نظارت بر شناسايي و ارجاع شيرخواراني كه احتياج به شير خشك دارند

صدور كوپن شيرخشك ( در مراكز شهري با جمعيت كمتر از 20000)

نظارت بر شناسايي و ارجاع كودكان مشكل دار در نمودار كنترلي قد و وزن

نظارت بر واكسيناسيون روتين كودكان زير 6 سال در جمعيت تحت پوشش

نظارت بر مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال (طرح مانا) توسط بهورزان

آموزش اهميت تحرك بدني و ورزش

آموزش تغذيه صحيح (نمك يد دار- اهميت مصرف لبنيات در افراد بخصوص زنان و كودكان و….)

آموزش بهداشت فردي آحاد جامعه

نظارت بر كنترل و معاينه دهان دندان در جمعيت تحت پوشش (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوطه ثبت می شود) توسط بهورزان

آموزش بهداشت دهان و دندان (خدمات مربوط به زنان باردار و دانش آموزان در بخش مربوط ثبت شود)

نظارت بر شناسايي و كنترل بيماران مبتلا به معلوليت هاي ذهني و جسمي در جمعيت تحت پوشش و تشكيل پرونده مخصوص توسط بهورزان

نظارت بر ارائه خدمات آموزشي به زوج های مينور تالاسمي حين ازدواج و پس از آن توسط بهورزان

نظارت بر ارجاع مادران باردار (داراي حالت زوج مينور در ازدواج با همسر خود) به مركز اختصاصي كنترل و بررسي حاملگي در تالاسمي توسط بهورزان

نظارت بر غربالگري سرطان پستان به روش فيزيكي توسط بهورزان

آموزش طريقه خود آزمايي سرطان پستان

آموزش تغذيه صحيح براي زنان و اهميت آن در پيشگيري از استئوپروز

آموزش علائم بيماري هاي منتقله از راه تماس جنسي و راه هاي پيشگيري از آن

نظارت بر تكميل زيج حياتي توسط بهورزان

نظارت بر تشكيل پرونده مدرسه براي هر شيفت فعال بصورت سالانه توسط بهورزان

نظارت بر بازديد دوره اي از مدارس و تكميل فرم مربوطه توسط بهورزان

نظارت بر غربالگري روتين دانش آموزان – ارجاع موارد لازم به مركز و ثبت اطلاعات توسط بهورزان

نظارت بر كنترل بهداشت محيط مدرسه (توالت ها، بوفه توزيع مواد غذايي و..) اين مورد در اين قسمت ثبت مي شود و بايد دقت کرد فعاليت هاي ذكر شده، بار ديگر در بخش بهداشت محيط ثبت و زمان سنجي نشوند. توسط بهورزان

نظارت بر لكه گيري واكسيناسيون (اول دبستان و اول دبيرستان ) توسط بهورزان

آموزش بهداشت عمومي در مدارس و آشنايي با بيماري هاي منتقله در محيط مدرسه

نظارت بر نصب و تكميل فرم دماسنجي بر روي يخچال مطابق با دستورعمل موجود توسط بهورزان

نظارت بر كنترل آيس پكها ، آب نمك و انجام برفك زدايي در يخچال توسط بهورزان

برآورد واكسن مورد نياز براي ماه آينده ، تنظيم فرم درخواست از مركز ، و پي گيري دريافت واكسن

نظارت بر كنترل واكسن هاي نگهداري شده از نظر تاريخ انقضاء و نگهداري صحيح آن در داخل قفسه ها توسط بهورزان

مشاركت در طرح ها و دستورعمل هاي ابلاغي به صورت موردي

شركت در كلاس هاي آموزشي ، بازآموزي

******* فعاليت های فني غير پزشكي (مامايي) *******

تكميل و تنظيم فرم درخواست دارو و مواد مصرفي از داروخانه

قفسه چيني لوازم مصرفي، كنترل تاريخ انقضاء

تزريقات و پانسمان، وصل سرم، بخيه زدن، کشيدن بخيه، سونداژ ادراری و معدی، آتل گذاری، درآوردن جسم خارجی از گوش، شستشوي گوش و….

استريل كردن وسايل و ابزار

جدا كردن زباله هاي عفوني از غير عفوني

محاسبه و اعلام هزينه اقدامات درماني بيمار برای گرفتن قبض از صندوق

مشاركت در احياء و اقدامات اورژانسي

نظارت بر بيمار تحت نظر در زمان سرم تراپي و.. از نظر كنترل علائم حياتي و اجراي دستورات پزشك.

همكاري در انتقال و جابجايي بيمار در داخل مركز و يا برای اعزام به خارج از مركز

برقراری ارتباط تلفني با اورژانس 115 ،110 و ديگر هماهنگي تلفني

تهيه پاپ اسمير

گذاردن آي يو دي

معاينه پستان

معاينه زنان در مورد بيماري هاي مرتبط

كنترل حاملگي و معاينات روتين بارداري

ارجاع موارد غير طبيعي و مشكل دار به متخصص

تجويز دارو ( نسخه نويسي) و درخواست پاراكلينيك

درخواست آزمايشات روتين بارداري و سونوگرافي

ارجاع به پزشك مركزبرای نخستين ويزيت و پي گيري هاي بعدي و ارجاع به دندان پزشك و متخصص زنان در صورت نياز

تجويز قرص اسيد فوليك و آهن در زمان بارداري و سه ماه قبل از باردار شدن بين زنان

آموزش علائم خطر در زمان بارداري به مادران باردار- نحوه شيردهي پس از زايمان – تغذيه مناسب- بهداشت دهان و دندان و…

ارجاع مادران باردار دارای مشكلات دهان و دندان به واحد مربوط

شناسايي مادران باردار با علائم ويژه و پرخطر

ارجاع و پي گيري مربوط به مادران باردار با علائم ويژه

انجام زايمان و اقدامات جانبي قبل و بعد از زايمان براي بيمار

تزريق ويتامين كا به نوزادان و واكسيناسيون اول

كمك به شيردهي و آموزش شيردهي بعد از زايمان
و ماما در طرح پزشك خانواده

همچنین بررسی کنید

رژیم غذایی پرچرب موجب پیشرفت سرطان پروستات شود

بنابه گفته محققان موسسه بهداشت و سلامت دانشگاه مک‌گیل در کانادا، مصرف رژیم غذایی پرچرب …

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …