خانه / بهداشت عمومي / مجله “‪ “Journal of the American Medical Association‬: با افزايش شدت چاقي خطر مرگ نيز بيشتر مي‌شود

مجله “‪ “Journal of the American Medical Association‬: با افزايش شدت چاقي خطر مرگ نيز بيشتر مي‌شود

نقشي كه چاقي در افزايش خطر مرگ دارد بركسي پوشيده نيست، اكنون يك مطالعه جديد نشان مي‌دهد با افزايش شدت چاقي خطر مرگ نيز بيشتر مي‌شود.

 دكتر “كاتلين مكتيگ” از دانشگاه “پيتسبورگ” در “پنسيلوانيا” مي‌گويد فقط چاقي مطرح نيست، بلكه شدت چاقي نيز حائز اهميت است.

در اين مطالعه مكتيگ و همكارانش تاثير وزن بدن را در احتمال مرگ و مير ‪ ۹۰‬هزار و ‪ ۱۸۵‬زن كه در يك تحقيق شركت كرده بودند، بررسي كردند.

اين زنان بطور متوسط ‪ ۷‬سال تحت نظر قرار گرفتند.

در اين مطالعه با استفاده از شاخص جرم بدن يعني نسبت وزن به قد، زنان را در سه دسته داراي وزن طبيعي، داراي اضافه وزن و يا چاق قرار دادند.

در اين مطالعه ، شاخص جرم بدن ‪ ۱۸/۵‬تا ‪ ۲۴/۹‬وزن طبيعي، و شاخص جرم بدن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹/۹‬اضافه وزن معين شد.

محققان براي چاقي سه رده تعيين كردند چاقي درجه ‪ ۱(‬شاخص جرم بدن از ‪ ۳۰‬تا ‪ ،(۳۴/۹‬چاقي درجه ‪ ۲(‬شاخص جرم بدن ‪ ۳۵‬تا ‪ (۳۹/۹‬و چاقي بيش از حد (شاخص جرم بدن ‪ ۴۰‬و بالاتر).

محققان دريافتند با افزايش وزن خطر مرگ نيز افزايش مي‌يابد، اما تا زماني كه شخص چاق نشود اين خطر از نظر آماري قابل توجه نيست.

وي افزود: در مقايسه با زناني كه وزن طبيعي داشتند، در مدت هفت سال خطر مرگ در تمامي زنان گروه اول ‪ ۱۲‬درصد افزايش يافت درحالي كه در زنان چاق گروه سوم اين خطر ‪ ۸۶‬درصد افزايش يافت.

مشروح اين مطالعه را مي‌توانيد در شماره پنجم ژوئيه ‪ ، ۲۰۰۶‬مجله “‪ “Journal of the American Medical Association‬بخوانيد.

همچنین بررسی کنید

فوايد دوش گرفتن در صبح

كساني كه پوست‌ شان چرب است بهتر است كه صبح‌ها دوش بگيرند زيرا در طول …

فواید استحمام در شب

حمام كردن در شب بهترين داروي بي‌خوابي است و مانند قرص‌هاي آرامبخش عمل مي‌كند. با …