خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386- 1385 ( حرف الف )

پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386- 1385 ( حرف الف )

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83666

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: احسان ابدي

 

نام پدر: محمدكاظم

 

شماره شناسنامه: 366

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 77878

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم ابراهيم اژدري

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: 24231

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80654

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محبوبه ابراهيم پورفيني

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 10183

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 76927

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد ابراهيم زاده

 

نام پدر: رمضانعلي

 

شماره شناسنامه: 111

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82936

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مرضيه ابراهيم زاده

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 222

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 77880

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اتوسا ابراهيم نيا

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: 39

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 74277

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: بهزاد ابراهيمي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2800

 

كد رشته-محل: 413

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82938

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: حشمت ابراهيمي

 

نام پدر: غلامعلي

 

شماره شناسنامه: 1234

 

كد رشته-محل: 366

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 71976

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سينا ابراهيمي

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 216

 

كد رشته-محل: 122

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79036

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهران ابراهيمي

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 4586

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 83364

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حميد ابراهيمي ازندرياني

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 23680

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79888

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه ابراهيمي نژاد

 

نام پدر: شكراله

 

شماره شناسنامه: 1836

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 80744

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ابراهيمي نيا

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 13082

 

كد رشته-محل: 336

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77884

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فاطمه ابراهيميان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 300

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70211

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد ابروش

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 19917

 

كد رشته-محل: 374

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77886

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سحر ابروشن

 

نام پدر: صاحب

 

شماره شناسنامه: 1633

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75611

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: نژلا ابريشم چيان

 

نام پدر: سيدكاظم

 

شماره شناسنامه: 940

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79891

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سپيده ابوالحسن زاده

 

نام پدر: لطف اله

 

شماره شناسنامه: 128

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79037

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: امين ابوالحسني فروغي

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 11849

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81695

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرشاد ابوالقاسم زاده اهنگر

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 1006

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 82104

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: خسرو ابوي ساني

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 859

 

كد رشته-محل: 564

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79041

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فريبرز اتباعي

 

نام پدر: اسمعيل

 

شماره شناسنامه: 5420

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74749

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: علي اتش اب پرور

 

نام پدر: اسحاق

 

شماره شناسنامه: 55

 

كد رشته-محل: 164

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 76933

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدحسين اجاقي حقيقي

 

نام پدر: ميرقوام

 

شماره شناسنامه: 3376

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83669

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مسعود احتشام

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1999

 

كد رشته-محل: 316

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 76631

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: نغمه احدي

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 491

 

كد رشته-محل: 335

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82941

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: طاهره احراري رودي

 

نام پدر: عبدالقادر

 

شماره شناسنامه: 416

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74931

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سيدسهيل احسان علوي

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 185

 

كد رشته-محل: 174

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80481

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: سعيد احسني اراني

 

نام پدر: دخيل

 

شماره شناسنامه: 134

 

كد رشته-محل: 415

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79895

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه احمدپورخرمي

 

نام پدر: عبدالوهاب

 

شماره شناسنامه: 25643

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 70213

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: احمد احمدزاده پورناكي

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: 46894

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75614

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: ميترا احمدسلطاني

 

نام پدر: صفر

 

شماره شناسنامه: 16482

 

كد رشته-محل: 215

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 76942

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي احمدوند

 

نام پدر: وجيه الله

 

شماره شناسنامه: 6419

 

كد رشته-محل: 466

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 72719

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير احمدي

 

نام پدر: حمزه

 

شماره شناسنامه: 26066

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83369

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: روح الله احمدي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 154

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 74932

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدعلي احمدي

 

نام پدر: سيدمحمود

 

شماره شناسنامه: 4413

 

كد رشته-محل: 465

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83559

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: مريم احمدي

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 1011

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84217

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: موسي احمدي

 

نام پدر: عبدالله

 

شماره شناسنامه: 11153

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72501

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ميترا احمدي

 

نام پدر: صف قلي

 

شماره شناسنامه: 55

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70524

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: نوشين احمدي افشار

 

نام پدر: سياوش

 

شماره شناسنامه: 310

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77900

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هاجر احمدي وزملايي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 39

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 84390

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدعلي اخوت پور

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 19673

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71989

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عبدالمجيد ادراكي

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: 534

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 84816

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ادهمي مجرد

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82119

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير ادهمي مقدم

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: 394

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82120

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: كامران ادهمي مقدم

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 87

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 82949

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: الهام اذرنوش

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 62545

 

كد رشته-محل: 563

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72731

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير اذري

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 8267

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 81194

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ابراهيم اذري پورماسوله

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 5928

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 77907

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شبنم ارامي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 8366

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79902

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: اسما ارجاعي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 981

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 80754

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: رضا ارجمندكرماني

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 62

 

كد رشته-محل: 247

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80411

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: معزز ارجمندي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 20

 

كد رشته-محل: 417

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 85113

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدمسعود ارزاقي

 

نام پدر: سيدمحمد

 

شماره شناسنامه: 257

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74288

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: فرشاد ارش پور

 

نام پدر: عليمراد

 

شماره شناسنامه: 548

 

كد رشته-محل: 156

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 79904

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: منا ارشادي

 

نام پدر: ماشااله

 

شماره شناسنامه: 850

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81197

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: موسي ارقنددرگاهي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1859

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 73968

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمدحسين اري طبرستاني

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 31109

 

كد رشته-محل: 342

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 72503

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: پروين ارين

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 94

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71991

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا ارين نيا

 

نام پدر: خدارحم

 

شماره شناسنامه: 14762

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74289

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: صالح ازادبخت

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: 47

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76962

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پژواك ازادي

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 3937

 

كد رشته-محل: 477

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76963

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محسن ازادي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71481

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نسرين ازرمان

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 106

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82128

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: حميدرضا ازموده

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 752

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 76964

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: روح اله اژدر

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 364

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 79068

دانشگاه علوم پزشكي: ارتش

نام و نام خانوادگي: نصرت اله اژدرنيا

 

نام پدر: فرج

 

شماره شناسنامه: 773

 

كد رشته-محل: 615

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71482

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كيهانه اساسي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 263

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77919

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: گلديس اسپندار

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: 139

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81707

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ابراهيم اسپهبدي

 

نام پدر: حبيب الله

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80756

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: حميد استادابراهيمي

 

نام پدر: عليجان

 

شماره شناسنامه: 624

 

كد رشته-محل: 145

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 74950

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: احمد استادعلي مخملباف

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 12634

 

كد رشته-محل: 162

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 75625

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ارزو استركي

 

نام پدر: سيدال

 

شماره شناسنامه: 8726

 

كد رشته-محل: 477

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 76968

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهرام اسداللهي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 411

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76970

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا اسدزاده

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 1221

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74953

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پيام اسدي

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: 426

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 84014

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حمزه علي اسدي

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: 1436

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77922

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم اسدي

 

نام پدر: رحمان

 

شماره شناسنامه: 499

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79073

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كامبيز اسعدي

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 76975

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي اصغر اسفنديار

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 2330

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78849

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رقيه اسكندري

 

نام پدر: اروج علي

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71490

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محبوبه اسكندري دورباطي

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 253

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 82961

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ليلا اسكوييان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 2008

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83896

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: طاهره اسلام منش

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 1035

 

كد رشته-محل: 172

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82134

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا اسلامي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 144

 

كد رشته-محل: 416

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76981

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: وحيد اسلامي

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 2945

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81531

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: پريسا اسلامي پركوهي

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 408

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 72754

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسين اسماعيل طلايي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 350

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84824

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ناصر اسماعيلي

 

نام پدر: كوچك قل

 

شماره شناسنامه: 108

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 70528

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: عارفه اسماعيلي حيدراباد

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 1953

 

كد رشته-محل: 157

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75633

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رعنا اسماعيلي زند

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 10832

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70665

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: يوسف اسماعيلي نژاد

 

نام پدر: عبدالعلي

 

شماره شناسنامه: 22

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70667

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: اصغر اسمعيل زاده

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 25055

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79078

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسين اسمعيل زاده

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: 397

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74202

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرشته اسمعيلي

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 727

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 78984

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فهيمه اسمعيلي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1369

 

كد رشته-محل: 467

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73531

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: مهنوش اسمعيلي

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: 366

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 80293

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حبيب اسمعيلي صيقلدهي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 123

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 70669

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهرداد اسمعيليان

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 972

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70007

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: بهزاد اسنجراني

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 917

 

كد رشته-محل: 331

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77931

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پريسا اشترنخعي

 

نام پدر: جهانگير

 

شماره شناسنامه: 6414

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71492

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: نازنين اشراقي

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81204

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مجيد اصغرزاده

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 856

 

كد رشته-محل: 147

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81983

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: ندا اصغرزاده

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: 24705

 

كد رشته-محل: 222

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 85313

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ازاده سادات اصفهاني

 

نام پدر: سيدمحمد

 

شماره شناسنامه: 178

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79083

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدعلي اصلاحي

 

نام پدر: سيدحسام

 

شماره شناسنامه: 393

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70227

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسن اصلان ابادي

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: 651

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 71494

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اسيه اصلاني

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 774

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 73535

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: زهرا اصلاني

 

نام پدر: نقي

 

شماره شناسنامه: 2416

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 70679

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارمان اطرشي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 700

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71495

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سمانه اعتزازيان

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 196

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81984

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: نجمه اعزي نيا

 

نام پدر: ابوالمكارم

 

شماره شناسنامه: 906

 

كد رشته-محل: 323

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 82972

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زكيه اعلمي

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 1423

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 82148

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدحميد اعلمي

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 973

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77936

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نگار افتخار

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 38

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74968

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: داريوش افتخارپور

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: 1863

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 79090

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدامين افراسيابي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 179

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 76997

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهرام افشارراد

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 309

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82149

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: امين افشاري مقدم

 

نام پدر: محب علي

 

شماره شناسنامه: 313

 

كد رشته-محل: 123

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 72007

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدرضا افشاني

 

نام پدر: سيدغلامعلي

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 73978

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا افغاني

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 802

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79094

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: خشايار افلاكي

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 589

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72772

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ارمان اقائي جمال اباد

 

نام پدر: بختيار

 

شماره شناسنامه: 8440

 

كد رشته-محل: 455

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83901

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فاطمه السادات اقائي ميبدي

 

نام پدر: سيدحسينعلي

 

شماره شناسنامه: 79

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 70008

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدرضا اقاپور

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 4060

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81535

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ناديا اقاجاني چاكل

 

نام پدر: بابا

 

شماره شناسنامه: 123

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77006

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدحسين اقاميري

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 1088

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77007

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احسان اقايي مقدم

 

نام پدر: اسفنديار

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77943

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فاطمه اقايي ميبدي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 180

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 82161

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حميدرضا اقبالي

 

نام پدر: حبيب

 

شماره شناسنامه: 311

 

كد رشته-محل: 474

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 84550

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حجت اقبالي جلودار

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 328

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83682

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: سيداحمد اقبالي زارچ

 

نام پدر: سيدعلي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2292

 

كد رشته-محل: 326

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 79095

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدعلي اكبرزاده

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 386

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78911

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احمد اكبرزاه

 

نام پدر: وحمد

 

شماره شناسنامه: 460

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 72781

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: خسرو اكبري

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 83

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 79100

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي اصغر اكبري

 

نام پدر: نوشاد

 

شماره شناسنامه: 408

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76652

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: فريده اكبري

 

نام پدر: محبوب

 

شماره شناسنامه: 89648

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 77010

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا اكبري

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 83

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 76114

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسين اكبري اقدم

 

نام پدر: علي اشرف

 

شماره شناسنامه: 490

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70232

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي اكبري تابش

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: 867

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 76115

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: كيوان اكبري روحبخش

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 680

 

كد رشته-محل: 165

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79101

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: الياس اكرمي

 

نام پدر: امان

 

شماره شناسنامه: 2500535126

 

كد رشته-محل: 337

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79102

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مجيد اكرمي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 9086

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79104

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: علي اكبر اكرمي فرد

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 46

 

كد رشته-محل: 376

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 77014

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا الاله

 

نام پدر: شكراله

 

شماره شناسنامه: 863

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77952

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سارا الهي

 

نام پدر: غلام

 

شماره شناسنامه: 5565

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83564

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: الدوز الوش

 

نام پدر: احد

 

شماره شناسنامه: 1697

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 77017

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حامد امامي

 

نام پدر: كسري

 

شماره شناسنامه: 8926

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77954

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سپيده امامي

 

نام پدر: غمام

 

شماره شناسنامه: 1973

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77955

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا امامي

 

نام پدر: محمدمهدي

 

شماره شناسنامه: 918

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 74981

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا امامي اردكاني

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 666

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 83686

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: محمدكاظم امامي ميبدي

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 4474

 

كد رشته-محل: 252

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 73548

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اميندا امان الهي بهاروند

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: 4765

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 85121

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: علي امانتي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 1895

 

كد رشته-محل: 154

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 84553

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد اماني داشلجه

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 70696

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي امجدي

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 115

 

كد رشته-محل: 265

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77957

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عاطفه اموزگار

 

نام پدر: عنبر

 

شماره شناسنامه: 838

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77958

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مژگان اميدبخش

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 2882

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70533

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: خديجه اميدوار

 

نام پدر: ابوبكر

 

شماره شناسنامه: 9406

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77022

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: افشين اميرجان

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 16974

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71512

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: فخرالسادات اميرشاهكرمي

 

نام پدر: عبدالصمد

 

شماره شناسنامه: 44736

 

كد رشته-محل: 532

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77960

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: خاطره اميري

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 81727

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سعيد اميري

 

نام پدر: علي نقي

 

شماره شناسنامه: 431

 

كد رشته-محل: 573

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76119

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: جليل اميري فر

 

نام پدر: قادر

 

شماره شناسنامه: 546

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77027

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرشاد اميني بهبهاني

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 409

 

كد رشته-محل: 114

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81039

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: سودابه اميني زاده بزنجاني

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 3417

 

كد رشته-محل: 215

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79931

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: خاطره امينيان دهكردي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2006

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77964

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: كتايون انتشاري

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 850

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82992

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: بهجت سادات انصاري

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 226

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71523

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهناز انصاري

 

نام پدر: عبدالرحيم

 

شماره شناسنامه: 2737

 

كد رشته-محل: 253

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 82181

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا انصاري استانه

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 1292

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77966

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نفيسه انصاري نژاد

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 900

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77967

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم اوژن

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 4714

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77032

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: داود اولاددمشقي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 375

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77033

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدكاظم اولادقباد

 

نام پدر: خانيار

 

شماره شناسنامه: 15789

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 70245

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي ايدنلو

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 367

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72807

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: افشين ايران پور

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 280

 

كد رشته-محل: 374

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79129

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيداحسان ايران محبوب

 

نام پدر: سيداسماعيل

 

شماره شناسنامه: 296

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79130

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: پويا ايرانپور

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 25

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80779

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا ايرانمنش

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: 38624

 

كد رشته-محل: 155

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77038

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كامبيز ايزدپناه

 

نام پدر: امين

 

شماره شناسنامه: 10970

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79135

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: بهنام ايزدي

 

نام پدر: نورالله

 

شماره شناسنامه: 17166

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77040

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا ايماني

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 3345

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71536

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: اعظم ايماني هرسيني

 

نام پدر: محمدمراد

 

شماره شناسنامه: 222

 

كد رشته-محل: 225

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72522

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم ايمن

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 4848

 

كد رشته-محل: 525

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …