خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 ( ب،پ،ت)

پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 ( ب،پ،ت)

رشته-محل: 525

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78519

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسن باابرو

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 39382

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 74996

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: عليرضا باايمان اسگويي

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 859

 

كد رشته-محل: 434

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72024

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا بابائي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 2954

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72025

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد بابائي بزاز

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 507

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 81222

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهدي باباپورزرياب

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 6403

 

كد رشته-محل: 264

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77043

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نصير باباخان كندري

 

نام پدر: غيب علي

 

شماره شناسنامه: 26211

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77044

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: داود باباخاني

 

نام پدر: يامين

 

شماره شناسنامه: 21733

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 73985

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ابراهيم بابازاده ولوكلا

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 35603

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70726

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حافظ باجغلي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1049

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84022

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: نازمحمد بادپا

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 1477

 

كد رشته-محل: 437

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81990

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: زهره باري

 

نام پدر: صفرعلي

 

شماره شناسنامه: 27401

 

كد رشته-محل: 321

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 76126

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمدرضا بازاور

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 2367

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77047

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي بازدار

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 2596

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71540

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهاره بازويار

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 55

 

كد رشته-محل: 253

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79141

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كاوه باشتي شيراز

 

نام پدر: اسدالله

 

شماره شناسنامه: 5898

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79142

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيدرضا باعزت

 

نام پدر: امان اله

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 70136

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: نوشين باقراني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 2294

 

كد رشته-محل: 424

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84558

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: سعيد باقرزاده خياوي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 95

 

كد رشته-محل: 147

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77053

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي باقرنيا

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 431

 

كد رشته-محل: 374

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 80418

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مژگان باقري

 

نام پدر: باقر

 

شماره شناسنامه: 434

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 84227

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: احمد باقري مقدم

 

نام پدر: ماشاالله

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 623

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77059

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدحسين بحرالعلومي

 

نام پدر: سيدعلي

 

شماره شناسنامه: 373

 

كد رشته-محل: 112

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 83003

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم بحراني

 

نام پدر: مفيد

 

شماره شناسنامه: 16

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 85315

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سارا بحري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 4508

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78751

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: حسن بختياري

 

نام پدر: جلال

 

شماره شناسنامه: 6362

 

كد رشته-محل: 151

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80782

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: محمد بختياري

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 144

 

كد رشته-محل: 412

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81048

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: توران بختياري زاده

 

نام پدر: ماشاالله

 

شماره شناسنامه: 227

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81546

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فاطمه بدخشان مهر

 

نام پدر: نعمت

 

شماره شناسنامه: 273

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 75667

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم بديع زادگان

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 52

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 76142

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي برادران باقري

 

نام پدر: ودود

 

شماره شناسنامه: 311

 

كد رشته-محل: 466

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80298

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي برجي

 

نام پدر: باب الله

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83903

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: نجمه برخورداري يزدي

 

نام پدر: كاظم

 

شماره شناسنامه: 1478

 

كد رشته-محل: 574

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81230

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: مهرداد بردبارحقيقي ثابت

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 350

 

كد رشته-محل: 137

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 77983

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرزانه برزگر

 

نام پدر: كوچكعلي

 

شماره شناسنامه: 6397

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 84563

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسن برزگري

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 7514

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77071

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بابك برزو

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: 101

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83008

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اناهيتا برزويي

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 2587

 

كد رشته-محل: 175

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77985

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هما برهاني

 

نام پدر: ضياالدين

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 82202

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميررضا برومند

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 1455

 

كد رشته-محل: 265

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 76148

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهدي برومند

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: 1051

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 84565

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: امين بزازعطائي

 

نام پدر: جواداقا

 

شماره شناسنامه: 422

 

كد رشته-محل: 617

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78656

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: شيرين بزرگ زاده

 

نام پدر: رسولبخش

 

شماره شناسنامه: 7040

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81233

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ساسان بزرگي فر

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 609

 

كد رشته-محل: 414

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 70739

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن بشتام

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1235

 

كد رشته-محل: 255

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77986

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اناهيتا بصيرنيا

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1807

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79946

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: فاطمه بصيري

 

نام پدر: بهرام

 

شماره شناسنامه: 51

 

كد رشته-محل: 337

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 72826

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ارش بقايي شيرجيني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 754

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70741

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا بلالي

 

نام پدر: نادر

 

شماره شناسنامه: 13557

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 72827

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ناصر بلوري

 

نام پدر: پرويز

 

شماره شناسنامه: 1092

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75016

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايمان بندرچي چمخاله

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 837

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77990

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهين بندريان

 

نام پدر: عليمراد

 

شماره شناسنامه: 799

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 76150

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: امير بنكداري

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 1515

 

كد رشته-محل: 165

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 83012

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: پيام بني هاشم

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: 4124

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 82207

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: امير بني هاشمي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 99

 

كد رشته-محل: 162

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77991

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زهرا بنياد

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 639

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 77999

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلاسادات بهاالديني

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 328

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76678

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: لاله بهار

 

نام پدر: محي الدين

 

شماره شناسنامه: 26814

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 70141

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نسترن بهارفر

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 662

 

كد رشته-محل: 576

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71554

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مريم بهاري زاده

 

نام پدر: سيدجمال

 

شماره شناسنامه: 682

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72839

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سعيد بهالوهوره

 

نام پدر: عبدالمحمد

 

شماره شناسنامه: 28

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 81550

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فاطمه بهبودي چمثقالي

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: 56

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72833

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مصطفي بهپوراسكوئي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 854

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77994

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: هاله بهپورنيا

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 3221

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70745

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمد بهداد

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 2451

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75674

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: مهناز بهداد

 

نام پدر: امامقلي

 

شماره شناسنامه: 1486

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 77995

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ركسانا بهرامي

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 896

 

كد رشته-محل: 231

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75675

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: مرجان بهرامي

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 1153

 

كد رشته-محل: 222

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77089

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهران بهراميان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79168

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: منصور بهره بر

 

نام پدر: سردار

 

شماره شناسنامه: 1357

 

كد رشته-محل: 417

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 82212

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: غلامحسين بهره مند

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 554

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77996

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ازيتا بهزاد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1137

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 82214

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي بهشتيان

 

نام پدر: محمدجعفر

 

شماره شناسنامه: 5530139620

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 77997

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سپيده بهنود

 

نام پدر: فتح اله

 

شماره شناسنامه: 657

 

كد رشته-محل: 516

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75672

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: سهيلا بوئيني

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 3560

 

كد رشته-محل: 231

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76677

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فرناز بوستاني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 308

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82220

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميررضا بيدخوري

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 126

 

كد رشته-محل: 251

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82222

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهران بيرقي طوسي

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 1465

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80671

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: بيتا بيطرفان

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 2593

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81052

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سپيده بيگ زاده

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 888

 

كد رشته-محل: 376

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77097

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: حامد بيگدلي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 154

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77099

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا بيگدلي

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 34

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81998

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نورا بيگدلي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 1020

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70751

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بابك بيگي

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 992

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75682

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرناز بيگي شاه

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 5561

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74763

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: شهاب بينايي

 

نام پدر: عبداله

 

شماره شناسنامه: 2814

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70259

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا پاشايي

 

نام پدر: الهوردي

 

شماره شناسنامه: 2890418448

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 70754

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: محمد پاك طينت

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 28148

 

كد رشته-محل: 133

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77103

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: كاوه پاك نژاد

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: 9300

 

كد رشته-محل: 152

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81551

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زهرا پاكزاد

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 36

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 77105

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا پايكاري

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 1567

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82230

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: بهتاش پدرام راد

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 1834

 

كد رشته-محل: 124

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78662

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محبوبه پراچه

 

نام پدر: محمدرمضان

 

شماره شناسنامه: 154

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77106

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كامبيز پراذران

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 12612

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78756

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا پرچگاني

 

نام پدر: شعبان

 

شماره شناسنامه: 865

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79174

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: علي پرندوار

 

نام پدر: ضيا

 

شماره شناسنامه: 619

 

كد رشته-محل: 125

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77107

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رامين پرويزراد

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 12059

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71561

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: منصوره پژمان منش

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2029

 

كد رشته-محل: 225

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 83705

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محمدحسين پناه بخدا

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 254

 

كد رشته-محل: 464

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77112

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احسان پندار

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 3977

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 78988

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهشيد پهلواني

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 262

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76687

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ليلي پورافكاري

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: 4515

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 76171

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محبوب پوراقائي

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: 82473

 

كد رشته-محل: 617

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82237

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي پوراكبر

 

نام پدر: كاظم

 

شماره شناسنامه: 662

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83019

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فاطمه پورالبرزي

 

نام پدر: سعيد

 

شماره شناسنامه: 172

 

كد رشته-محل: 161

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 71564

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مهناز پورتقي

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 618

 

كد رشته-محل: 163

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73577

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: يلدا پورحسن

 

نام پدر: ضيائالله

 

شماره شناسنامه: 6881

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76172

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: داود پورحسين

 

نام پدر: قدرت

 

شماره شناسنامه: 8190

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83021

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيده اعظم پورحسيني حصاري

 

نام پدر: سيدمحمد

 

شماره شناسنامه: 1742

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 80789

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدعلي پورحيدري زاده

 

نام پدر: ميرزااحمد

 

شماره شناسنامه: 8621

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79963

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: طاهره پوردست

 

نام پدر: ابوالحسن

 

شماره شناسنامه: 88

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 82239

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي پورصادقي

 

نام پدر: غلامرسول

 

شماره شناسنامه: 11557

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78664

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: شهرزاد پوركمالي اناركي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 1969

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 83707

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كوثر پوركوثري

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 111

 

كد رشته-محل: 255

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 80790

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسين پورمعصومي

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74345

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهران پورنظري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 70770

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: احمد پوره

 

نام پدر: شكرالله

 

شماره شناسنامه: 392

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 82241

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حميدرضا پوريوسف

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1152

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 72067

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: بهروز پيروزمند

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 250

 

كد رشته-محل: 544

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75039

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهراد پيروي ميلاني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 139

 

كد رشته-محل: 171

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79191

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محسن پيش بين

 

نام پدر: خورشيد

 

شماره شناسنامه: 84

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72542

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: الهه پيماني فروشاني

 

نام پدر: عبدالرضا

 

شماره شناسنامه: 1216

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 83023

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: شيوا تاتاري

 

نام پدر: عزيزالله

 

شماره شناسنامه: 718

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74211

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: الهه تاج احمدي

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: 799

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80792

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: رضا تاج الديني

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 77

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77126

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: غلامرضا تاجيك رستمي

 

نام پدر: فضل اله

 

شماره شناسنامه: 9281

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79198

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي تارخ

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 6987

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 73582

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: نرگس تبريزچي

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 1141

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 83397

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: علي تجزيه چي

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 551

 

كد رشته-محل: 614

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81260

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: احمد تحملي رودسري

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 317

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83025

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زهرا تختي

 

نام پدر: محمدنعيم

 

شماره شناسنامه: 3744

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78026

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا تدين

 

نام پدر: ناصرقلي

 

شماره شناسنامه: 778

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 78027

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نيكي تدين

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 846

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 72068

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حميدرضا ترابي

 

نام پدر: ذبيح اله

 

شماره شناسنامه: 8957

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73584

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا ترابي

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: 4448

 

كد رشته-محل: 345

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72069

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي ترابي زاده

 

نام پدر: محمدي

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 75699

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ترمه ترجمان

 

نام پدر: امان الله

 

شماره شناسنامه: 5300

 

كد رشته-محل: 364

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81261

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهرداد تسكين دوست

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 3717

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79206

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا تعبدي

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 1304

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80517

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: جواد تفرجي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 332

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83028

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايدا تقتميش

 

نام پدر: نورمحمد

 

شماره شناسنامه: 1261

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75046

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا تقوي

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 981

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76197

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: يوسف تقوي

 

نام پدر: محمدنقي

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 511

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72870

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا تقي پور

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 2600

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 85145

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: علي تقي زاده

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 417

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 76697

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: هانيه تقي زاده انور

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 1287

 

كد رشته-محل: 165

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77139

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا تك زارع

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 4463

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83032

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ليدا تكلو

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 2246

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78030

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كبري تكلوبيغش

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 243

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 84360

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: ساغر تمري

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 833

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 70152

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: نيره تميزي

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 97

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71571

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم تميمي

 

نام پدر: فرج اله

 

شماره شناسنامه: 388

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75704

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهناز تن اراي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 5033

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72074

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ابراهيم تنورساز

 

نام پدر: نورعلي

 

شماره شناسنامه: 2142

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 79218

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمودرضا تهمتن

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 17

 

كد رشته-محل: 171

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79212

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محسن تواضع

 

نام پدر: محمدهاشم

 

شماره شناسنامه: 2464

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 84574

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حبيب توسلي

 

نام پدر: عبدالمحمد

 

شماره شناسنامه: 1451249268

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78031

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: صديقه توسلي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 8828

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70796

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: عبدالرسول توكلي گارماسه

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 346

 

كد رشته-محل: 323

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79216

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: جواد تولايي نصرت ابادي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 327

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77152

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهروز تيزنوبيك

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 2797

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 70798

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهدي تيموري

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 542

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83035

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: يگانه تيموري

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 173

 

كد رشته-محل: 571

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …