پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ (د،ذ،ر،ز،ژ)

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۲۹۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مهدی دادخواه

 

نام پدر: صفرعلی

 

شماره شناسنامه: ۷۹۱

 

کد رشته-محل: ۳۷۱

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۴۲۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مصطفی دادگر

 

نام پدر: محمدنبی

 

شماره شناسنامه: ۷۲

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۱۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سارا دادور

 

نام پدر: نوراله

 

شماره شناسنامه: ۱۹۹۱۲۰۶۰۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۶۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فریده دارابی

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: ۸۲۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۳۶۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: لیلا دارابی

 

نام پدر: معارف

 

شماره شناسنامه: ۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۹۳۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: حسن دالوند

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۲۳۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رحمت الله دامن پاک جامی

 

نام پدر: نصرالله

 

شماره شناسنامه: ۳۴۶۸

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۶۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مهناز دانش

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: ۴۴۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۱

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۸۳۱۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم دانشورفرد

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۳۳۲۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۶۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۱۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ارش داودی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۰

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۷۲۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مسعود داودی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۵۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۵۱۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سعید داوری

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۸۱۲

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۷۸۱۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرنوش داوری

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۴۶۸۸

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۵۷۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نگار دراج

 

نام پدر: عیسی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۹۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محبوبه دربان

 

نام پدر: روح اله

 

شماره شناسنامه: ۸۷۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۵۱۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیاوش درخشان

 

نام پدر: سیروس

 

شماره شناسنامه: ۸۵۵۷

 

کد رشته-محل: ۲۶۵

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۴۴۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: احمد درست گان

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۲۱۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۵۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۱۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: مریم درهم بخش

 

نام پدر: رحیم

 

شماره شناسنامه: ۸۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۱۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سودابه درویش نارنج بن

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۲۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمد درویشی

 

نام پدر: اسد

 

شماره شناسنامه: ۳۱۲۲

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۲۹۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدحبیب اله دشتی

 

نام پدر: سیدمحمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۰۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۷۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: مجید دشتی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۳۷۰

 

کد رشته-محل: ۳۷۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۱۶۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: معصومه دشتی

 

نام پدر: نوراله

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۶۲۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سیامک دل فزای باهر

 

نام پدر: جلیل

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰

 

کد رشته-محل: ۶۲۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۸۱۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: زهراالسادات دلاوری

 

نام پدر: سیدمنصور

 

شماره شناسنامه: ۱۲۰۱۰۹

 

کد رشته-محل: ۶۲۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۰۵۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: لیلا دلخواه اکبری

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۱

 

کد رشته-محل: ۵۶۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۴۶۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حمید دلداده مقدم

 

نام پدر: عبدالحسین

 

شماره شناسنامه: ۲۴۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۷۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: محمدرضا دهستانی مهرجردی

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: ۳۴۱۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۰۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: لاله دهقان پیشه

 

نام پدر: الیاس

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰۹

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۸۳۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فریده دهقانی

 

نام پدر: ولی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲

 

کد رشته-محل: ۴۳۲

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۳۴۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: رضا دهقانی اطهر

 

نام پدر: خلیل

 

شماره شناسنامه: ۶۱۶۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۲

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۸۳۹۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نیکو دهقانی زاده

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۵۸۶۳۵

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۰۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مژگان دوانی پور

 

نام پدر: راه خدا

 

شماره شناسنامه: ۴۱۹۷۳

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۵۷۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ازاده دوزنده طبرستانی

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: ۳۸۳۹۲

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۰۵۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: ریتا دوستی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۳۵۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۰۰۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: زهرا دیالمه

 

نام پدر: یداله

 

شماره شناسنامه: ۳۷۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۱۰۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: پریسا دیوسالار

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۹۲۵۴

 

کد رشته-محل: ۵۵۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۲۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ابراهیم ذاکر

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۴۶۳۲۱

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۳۰۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: داریوش ذاکر

 

نام پدر: خیرالله

 

شماره شناسنامه: ۲۶۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۳۶۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: هانیا ذکائی

 

نام پدر: حسام

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۴

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۳۰۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عباس ذوالفقاری

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۳۰۹

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۱۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: شکوفه ذوالنوریان

 

نام پدر: عزت اله

 

شماره شناسنامه: ۴۴۹۰۶۲۷۳۳۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۰۰۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حمیده رئیسی

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: ۳۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۱۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شراره رئیسی

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: ۱۷۲۷

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۰۰۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: طیبه رئیسی

 

نام پدر: عبدالکریم

 

شماره شناسنامه: ۶۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۱۵۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: ازاده راجعی پور

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۷۹۷

 

کد رشته-محل: ۱۷۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۱۵۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: الهام راجعی پور

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۸۸۲

 

کد رشته-محل: ۵۲۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۵۱۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: رامین راجی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۸۷۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۲۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علیرضا راحت دهمرده

 

نام پدر: ورقه

 

شماره شناسنامه: ۳۰۸۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۵۱۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سروش راد

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۲۱۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۳۶۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ندا راد

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۱۱۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۶۲۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: رضا رادفر

 

نام پدر: نیت

 

شماره شناسنامه: ۲۷۹۰۳۶۸۱۹۸

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۲۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: امیررضا رادمرد

 

نام پدر: نورالله

 

شماره شناسنامه: ۹۰۸

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۱۶۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سلمی رادمنش

 

نام پدر: سیدحسام

 

شماره شناسنامه: ۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۷۸۱۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مهسا رادمنش

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: ۳۷۳۷

 

کد رشته-محل: ۶۱۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۵۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم رازانی فقهی

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۳۱۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مرضیه رازبان

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۷۸

 

کد رشته-محل: ۵۷۳

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۲۴۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عبداله رازی

 

نام پدر: محمدشفیع

 

شماره شناسنامه: ۳۷۱

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۹۳۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: اکبر راسخی کازرونی

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۲۱۰۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۲۴۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فرهاد راهبریان یزدی

 

نام پدر: عزت اله

 

شماره شناسنامه: ۹۵۳

 

کد رشته-محل: ۴۶۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۱۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم ربیعی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۱۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: الهام رجب خواه کاجانی

 

نام پدر: جمهور

 

شماره شناسنامه: ۹۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۴۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: ارش رجبی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۲۱۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۱۳۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: احمدرضا رجبی جورشری

 

نام پدر: مرتضی

 

شماره شناسنامه: ۵۰۲۲

 

کد رشته-محل: ۴۷۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۱۳۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رجبی جورشری

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: ۲۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۴

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۱۵۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ربانه رجبی نژاد

 

نام پدر: اقاجان

 

شماره شناسنامه: ۴۳۳

 

کد رشته-محل: ۵۶۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۶۲۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: امید رحمانی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴۱۲

 

کد رشته-محل: ۱۵۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۱۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: هومن رحمانی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۲۰۹۱

 

کد رشته-محل: ۳۵۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۶۷۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: وحیده رحمانی

 

نام پدر: رحمان

 

شماره شناسنامه: ۱۸۶۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۳۴۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: کامران رحمت نژاد

 

نام پدر: امیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۱۳

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۱۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: مهدی رحمتی

 

نام پدر: بهروز

 

شماره شناسنامه: ۳۰

 

کد رشته-محل: ۴۱۴

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۴۴۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: اریوبرزن رحمتیان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۳۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۷۰۳۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ولی رحیم زاده

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۸۳۷

 

کد رشته-محل: ۵۱۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۴۷۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: ارش رحیمی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۲۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مهدی رحیمی

 

نام پدر: حسین قلی

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۸۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: مهناز رحیمی

 

نام پدر: شعبانعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۶۷۷۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۹۳۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: هادی رحیمی

 

نام پدر: علی قاسم

 

شماره شناسنامه: ۱۶۳۱

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۵۷۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: هدا رحیمی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۷۶۱۷

 

کد رشته-محل: ۴۳۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۸۹۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: بهرام رحیمیان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۷۰۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۶۲۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: مهرداد رخشا

 

نام پدر: تراب

 

شماره شناسنامه: ۵۳۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۳۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: کامران رزاقی

 

نام پدر: تقی

 

شماره شناسنامه: ۲۸۴

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۷۳۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: کیوان رزمجو

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۸۰۰۴

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۷۲۱۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ساسان رزمجوقلایی

 

نام پدر: فتح الله

 

شماره شناسنامه: ۲۸۹

 

کد رشته-محل: ۵۲۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۰۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: نکیسا رسایی

 

نام پدر: جلیل

 

شماره شناسنامه: ۴۱۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۶۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فاطمه رستمی

 

نام پدر: عبدالعلی

 

شماره شناسنامه: ۴۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۱۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ایدا رسول زاده

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۰۹۳

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۷۳۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ارمین رشیدی

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۲۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۴۶۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: شیرین رشیدی شاه پسندی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۲۲۱

 

کد رشته-محل: ۳۵۵

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۸۹۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رئوف رضائی

 

نام پدر: عبدالرسول

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۴۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: رضا رضائی

 

نام پدر: حسین علی

 

شماره شناسنامه: ۶۹۵۱۸

 

کد رشته-محل: ۴۵۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۰۹۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: علی رضائی

 

نام پدر: فرج الله

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۴۷

 

کد رشته-محل: ۵۲۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۷۳۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: کاظم رضائی

 

نام پدر: حسین علی

 

شماره شناسنامه: ۳۷۳

 

کد رشته-محل: ۱۵۵

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۲۴۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: امیر رضائی اردانی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۸۵۸

 

کد رشته-محل: ۵۵۶

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۲۱۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مرتضی رضائی شاهزاده علی اکبر

 

نام پدر: عبدالعلی

 

شماره شناسنامه: ۷۷۵

 

کد رشته-محل: ۵۶۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۷۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهرو رضائی نژاد

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۵۶۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۵۷۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: بهزیستی

نام و نام خانوادگی: فاطمه رضابخش

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۵۳

 

کد رشته-محل: ۵۵۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۶۲۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: محمدرضا رضازاده جودی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۷۳۷۵۱

 

کد رشته-محل: ۳۶۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۳۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدسیامک رضانژاد

 

نام پدر: سیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۶۷

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۷۳۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی رضایی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۹۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۹۳۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمد رضایی

 

نام پدر: جلال

 

شماره شناسنامه: ۱۱۹۰۷

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۱۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم رضایی اول

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۳۸۴۶

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۳۶۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مهدیه رضایی زاده

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۷۱۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۱۵۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: مریم رضایی موید

 

نام پدر: حسین علی

 

شماره شناسنامه: ۴۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۱۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سمیه رضاییان نوجانی

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹۲۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۸۹۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نوید رضوانی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۶۰۵۸۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۷۳۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمد رضوانی ینگ ابادی

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۵۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۲۴۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: امیررضا رضوی

 

نام پدر: سیدهاشم

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۸۷

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۴۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سیدحسین رضویان

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۵۰۴۰

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۵۱۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمد رعنائی

 

نام پدر: رجبعلی

 

شماره شناسنامه: ۶۰۵

 

کد رشته-محل: ۱۶۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۵۶۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امید رفیع زاده قهدریجانی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۱۰۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۰۹۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: احمدرضا رفیعی

 

نام پدر: عبدالجواد

 

شماره شناسنامه: ۱۰۴۰

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۷۳۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی رفیعی

 

نام پدر: عنایت

 

شماره شناسنامه: ۱۳۰۹

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۸۱۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: میترا رفیعی

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۲۶۷۱

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۸۱۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فاطمه رفیعی دیزجی

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۳۴۵۴

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۷۳۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: رامین رفیعی لتیانی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۷۲۴۵۸

 

کد رشته-محل: ۳۲۲

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۳۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شهرام رفیعیان

 

نام پدر: کاظم

 

شماره شناسنامه: ۷۲۷

 

کد رشته-محل: ۱۱۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۷۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهران رفیعیان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۳۰۳

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۱۳۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: مهدی رمضان پورسیاه کلده

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۲۲

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۷۳۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی رمضانی

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۷۵۸۸

 

کد رشته-محل: ۴۲۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۳۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی رمضانی

 

نام پدر: عیسی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۴

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۰۹۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: منصور رمضانی کوچکی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۱۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۹۳۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: عبدالمحمد رنجبر

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۷۷۲

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۴۴۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: کیومرث رنجبرتبار

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۲۱۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۰۳۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: علی رنجبری

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۶۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۱۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهدی رهاب

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۱۸۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: نیما روان

 

نام پدر: سلمان

 

شماره شناسنامه: ۱۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۲

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۳۴۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: حسین روستایی

 

نام پدر: الاالله

 

شماره شناسنامه: ۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۵۱۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: بهزیستی

نام و نام خانوادگی: محسن روشن پژوه

 

نام پدر: محمدیوسف

 

شماره شناسنامه: ۸۱۷

 

کد رشته-محل: ۵۵۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۳۶۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: لیلا روشنی

 

نام پدر: محمدابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۹۱۹۳

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۹۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی ریاحی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۵۷

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۰۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حسن ریاحی بنی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۴۵۱۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۱۶۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم ریاحی نژاد

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۷۹۶

 

کد رشته-محل: ۵۳۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۰۹۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: علی ریاضی

 

نام پدر: ولی اله

 

شماره شناسنامه: ۶۰۸۴

 

کد رشته-محل: ۴۶۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۸۲۴۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا ریحانی

 

نام پدر: حجی حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۸۵۴

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۳۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: علی زادایمانی قلعه چه

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: ۲۴۰

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۷۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: احمد زارع

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۰۸۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: جهانگیر زارع

 

نام پدر: صفدر

 

شماره شناسنامه: ۱۹۴

 

کد رشته-محل: ۳۵۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۰۹۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محسن زارع زاده

 

نام پدر: قربان

 

شماره شناسنامه: ۲۸۶

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۲۴۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مهران زارعی قنواتی

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: ۳۸۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۰۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم زارعی نژاد

 

نام پدر: قنبرعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۵۱۱

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۴۰۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: علی زاهدیان تجنکی

 

نام پدر: خضرالله

 

شماره شناسنامه: ۲۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۲۱۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: احسان زحمتکش

 

نام پدر: کریم

 

شماره شناسنامه: ۲۶۹

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۶۷۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شهرزاد زرعیان

 

نام پدر: هادی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۲۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۰۹۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علی زرگر

 

نام پدر: عبدالکریم

 

شماره شناسنامه: ۴۸۹۹۷

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۲۴۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمد زروندی

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: ۴۱۷

 

کد رشته-محل: ۵۴۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۱۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: بیتا زلالی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۸۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۴۲۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: اردبیل

نام و نام خانوادگی: سیدنادر زمانی

 

نام پدر: سیدابوالفتح

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۳۲

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۷۱۶۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ندا زمانی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۳

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۸۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فاطمه زمردی

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰۷۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۴۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: تورج زندباف

 

نام پدر: ایرج

 

شماره شناسنامه: ۹۴

 

کد رشته-محل: ۴۶۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۱۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: زیبا زندکارگر

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۴۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علی زندیان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۱۷

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۳۴۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهدی زندیان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۹۴۷

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۸۳۴۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهزاد زهره وندی

 

نام پدر: نبی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۹۱۲

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ ( سی و هفتمین دوره ) آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه …