خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (د،ذ،ر،ز،ژ)

پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (د،ذ،ر،ز،ژ)

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72983

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهدي دادخواه

 

نام پدر: صفرعلي

 

شماره شناسنامه: 791

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 84250

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مصطفي دادگر

 

نام پدر: محمدنبي

 

شماره شناسنامه: 72

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78115

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سارا دادور

 

نام پدر: نوراله

 

شماره شناسنامه: 1991206046

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71628

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فريده دارابي

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 827

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 73646

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلا دارابي

 

نام پدر: معارف

 

شماره شناسنامه: 46

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79319

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حسن دالوند

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 146

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 82375

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رحمت الله دامن پاك جامي

 

نام پدر: نصرالله

 

شماره شناسنامه: 3468

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71629

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهناز دانش

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 447

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 83102

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم دانشورفرد

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 33295

 

كد رشته-محل: 363

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75144

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارش داودي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1030

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77268

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مسعود داودي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 75145

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيد داوري

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 812

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 78117

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرنوش داوري

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 4688

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75773

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نگار دراج

 

نام پدر: عيسي

 

شماره شناسنامه: 196

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78997

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محبوبه دربان

 

نام پدر: روح اله

 

شماره شناسنامه: 870

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 75146

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سياوش درخشان

 

نام پدر: سيروس

 

شماره شناسنامه: 8557

 

كد رشته-محل: 265

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 84420

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: احمد درست گان

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2160

 

كد رشته-محل: 252

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78121

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مريم درهم بخش

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 829

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78119

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سودابه درويش نارنج بن

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 105

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77273

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد درويشي

 

نام پدر: اسد

 

شماره شناسنامه: 3122

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72993

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدحبيب اله دشتي

 

نام پدر: سيدمحمدعلي

 

شماره شناسنامه: 307

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83749

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: مجيد دشتي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 370

 

كد رشته-محل: 376

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71636

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: معصومه دشتي

 

نام پدر: نوراله

 

شماره شناسنامه: 1015

 

كد رشته-محل: 253

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76274

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سيامك دل فزاي باهر

 

نام پدر: جليل

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78123

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: زهراالسادات دلاوري

 

نام پدر: سيدمنصور

 

شماره شناسنامه: 120109

 

كد رشته-محل: 625

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 70559

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ليلا دلخواه اكبري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 84604

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حميد دلداده مقدم

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 248

 

كد رشته-محل: 115

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83751

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا دهستاني مهرجردي

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 3417

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80037

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: لاله دهقان پيشه

 

نام پدر: الياس

 

شماره شناسنامه: 1109

 

كد رشته-محل: 411

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 83928

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فريده دهقاني

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 112

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 83427

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: رضا دهقاني اطهر

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 6164

 

كد رشته-محل: 122

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 83930

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نيكو دهقاني زاده

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 58635

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80035

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مژگان دواني پور

 

نام پدر: راه خدا

 

شماره شناسنامه: 41973

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 75777

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ازاده دوزنده طبرستاني

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 38392

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 70560

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: ريتا دوستي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 352

 

كد رشته-محل: 177

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80040

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زهرا ديالمه

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 371

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 81080

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: پريسا ديوسالار

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 9254

 

كد رشته-محل: 553

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77281

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ابراهيم ذاكر

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 46321

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73004

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: داريوش ذاكر

 

نام پدر: خيرالله

 

شماره شناسنامه: 2693

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73660

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هانيا ذكائي

 

نام پدر: حسام

 

شماره شناسنامه: 1234

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73006

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عباس ذوالفقاري

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1309

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78128

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: شكوفه ذوالنوريان

 

نام پدر: عزت اله

 

شماره شناسنامه: 4490627335

 

كد رشته-محل: 317

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 80042

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حميده رئيسي

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: 325

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78131

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شراره رئيسي

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 1727

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80043

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: طيبه رئيسي

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 679

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 81583

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: ازاده راجعي پور

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 797

 

كد رشته-محل: 176

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 81584

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: الهام راجعي پور

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 882

 

كد رشته-محل: 525

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75158

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رامين راجي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 872

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77286

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا راحت دهمرده

 

نام پدر: ورقه

 

شماره شناسنامه: 3089

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75159

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سروش راد

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 2146

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73662

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ندا راد

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 1160

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76283

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رضا رادفر

 

نام پدر: نيت

 

شماره شناسنامه: 2790368198

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77287

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اميررضا رادمرد

 

نام پدر: نورالله

 

شماره شناسنامه: 908

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 71639

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سلمي رادمنش

 

نام پدر: سيدحسام

 

شماره شناسنامه: 698

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 78132

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهسا رادمنش

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: 3737

 

كد رشته-محل: 612

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83599

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم رازاني فقهي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 112

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83115

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مرضيه رازبان

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1078

 

كد رشته-محل: 573

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82402

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عبداله رازي

 

نام پدر: محمدشفيع

 

شماره شناسنامه: 371

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79351

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: اكبر راسخي كازروني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 2106

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 82406

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فرهاد راهبريان يزدي

 

نام پدر: عزت اله

 

شماره شناسنامه: 953

 

كد رشته-محل: 464

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78134

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم ربيعي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1573

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78136

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: الهام رجب خواه كاجاني

 

نام پدر: جمهور

 

شماره شناسنامه: 9698

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82408

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: ارش رجبي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 212

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 81319

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احمدرضا رجبي جورشري

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 5022

 

كد رشته-محل: 471

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 81320

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: حميدرضا رجبي جورشري

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 209

 

كد رشته-محل: 264

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 81587

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ربانه رجبي نژاد

 

نام پدر: اقاجان

 

شماره شناسنامه: 433

 

كد رشته-محل: 563

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 76287

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: اميد رحماني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 12412

 

كد رشته-محل: 157

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75165

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: هومن رحماني

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2091

 

كد رشته-محل: 357

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76738

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: وحيده رحماني

 

نام پدر: رحمان

 

شماره شناسنامه: 1864

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83433

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كامران رحمت نژاد

 

نام پدر: اميدعلي

 

شماره شناسنامه: 1013

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75167

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مهدي رحمتي

 

نام پدر: بهروز

 

شماره شناسنامه: 30

 

كد رشته-محل: 414

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74402

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اريوبرزن رحمتيان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 15030

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 70315

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ولي رحيم زاده

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 1837

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 74784

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ارش رحيمي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1375

 

كد رشته-محل: 334

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 82412

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهدي رحيمي

 

نام پدر: حسين قلي

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 175

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78875

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: مهناز رحيمي

 

نام پدر: شعبانعلي

 

شماره شناسنامه: 56771

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79363

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: هادي رحيمي

 

نام پدر: علي قاسم

 

شماره شناسنامه: 1631

 

كد رشته-محل: 336

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 75792

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: هدا رحيمي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 7617

 

كد رشته-محل: 431

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 78930

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: بهرام رحيميان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 701

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 76290

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: مهرداد رخشا

 

نام پدر: تراب

 

شماره شناسنامه: 533

 

كد رشته-محل: 455

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77303

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كامران رزاقي

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 284

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77304

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كيوان رزمجو

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 8004

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 72166

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ساسان رزمجوقلايي

 

نام پدر: فتح الله

 

شماره شناسنامه: 289

 

كد رشته-محل: 522

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80052

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: نكيسا رسايي

 

نام پدر: جليل

 

شماره شناسنامه: 410

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71650

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فاطمه رستمي

 

نام پدر: عبدالعلي

 

شماره شناسنامه: 431

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83123

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايدا رسول زاده

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1093

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77308

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارمين رشيدي

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 15025

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74669

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: شيرين رشيدي شاه پسندي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 221

 

كد رشته-محل: 355

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 78932

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رئوف رضائي

 

نام پدر: عبدالرسول

 

شماره شناسنامه: 1521

 

كد رشته-محل: 471

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82416

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: رضا رضائي

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 69518

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 70943

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: علي رضائي

 

نام پدر: فرج الله

 

شماره شناسنامه: 14247

 

كد رشته-محل: 525

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77310

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: كاظم رضائي

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 373

 

كد رشته-محل: 155

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 82417

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: امير رضائي ارداني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 858

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 72175

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مرتضي رضائي شاهزاده علي اكبر

 

نام پدر: عبدالعلي

 

شماره شناسنامه: 775

 

كد رشته-محل: 562

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75797

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهرو رضائي نژاد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 567

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 75799

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: فاطمه رضابخش

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 76298

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: محمدرضا رضازاده جودي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 73751

 

كد رشته-محل: 366

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77313

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدسيامك رضانژاد

 

نام پدر: سيدعلي

 

شماره شناسنامه: 67

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77314

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي رضايي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 194

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 79375

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمد رضايي

 

نام پدر: جلال

 

شماره شناسنامه: 11907

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83128

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم رضايي اول

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 13846

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73679

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مهديه رضايي زاده

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 710

 

كد رشته-محل: 226

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81593

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: مريم رضايي مويد

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78155

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سميه رضاييان نوجاني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 12925

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 78934

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نويد رضواني

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 60582

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77317

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمد رضواني ينگ ابادي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 3458

 

كد رشته-محل: 255

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82430

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميررضا رضوي

 

نام پدر: سيدهاشم

 

شماره شناسنامه: 10687

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82431

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدحسين رضويان

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 5040

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75180

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمد رعنائي

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 605

 

كد رشته-محل: 161

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78565

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميد رفيع زاده قهدريجاني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1102

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 70953

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: احمدرضا رفيعي

 

نام پدر: عبدالجواد

 

شماره شناسنامه: 1040

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77319

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي رفيعي

 

نام پدر: عنايت

 

شماره شناسنامه: 1309

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78156

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ميترا رفيعي

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 2671

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78157

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فاطمه رفيعي ديزجي

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 3454

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77321

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: رامين رفيعي لتياني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 72458

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77323

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهرام رفيعيان

 

نام پدر: كاظم

 

شماره شناسنامه: 727

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83768

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهران رفيعيان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 303

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81329

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: مهدي رمضان پورسياه كلده

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 77326

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي رمضاني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 7588

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76307

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي رمضاني

 

نام پدر: عيسي

 

شماره شناسنامه: 184

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 70960

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: منصور رمضاني كوچكي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 113

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79385

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: عبدالمحمد رنجبر

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 772

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84426

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كيومرث رنجبرتبار

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 2141

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70322

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي رنجبري

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 1569

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75187

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي رهاب

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 1289

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81813

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: نيما روان

 

نام پدر: سلمان

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 152

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83443

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حسين روستايي

 

نام پدر: الاالله

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 85186

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: محسن روشن پژوه

 

نام پدر: محمديوسف

 

شماره شناسنامه: 817

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83605

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ليلا روشني

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 9193

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 79394

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي رياحي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 15257

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73037

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسن رياحي بني

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 4511

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71672

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم رياحي نژاد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 796

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 70969

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي رياضي

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 6084

 

كد رشته-محل: 466

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 82441

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حميدرضا ريحاني

 

نام پدر: حجي حسين

 

شماره شناسنامه: 1854

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76319

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي زادايماني قلعه چه

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 240

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83770

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احمد زارع

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 15

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 80850

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: جهانگير زارع

 

نام پدر: صفدر

 

شماره شناسنامه: 194

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70974

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محسن زارع زاده

 

نام پدر: قربان

 

شماره شناسنامه: 286

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 82447

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهران زارعي قنواتي

 

نام پدر: سهراب

 

شماره شناسنامه: 385

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80077

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم زارعي نژاد

 

نام پدر: قنبرعلي

 

شماره شناسنامه: 26511

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74063

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي زاهديان تجنكي

 

نام پدر: خضرالله

 

شماره شناسنامه: 241

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72192

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: احسان زحمتكش

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 269

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 76756

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شهرزاد زرعيان

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 70977

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي زرگر

 

نام پدر: عبدالكريم

 

شماره شناسنامه: 48997

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 82449

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمد زروندي

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 417

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78179

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: بيتا زلالي

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 14284

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84264

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: سيدنادر زماني

 

نام پدر: سيدابوالفتح

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 332

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 71679

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ندا زماني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 293

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75824

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فاطمه زمردي

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 10078

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82454

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: تورج زندباف

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 94

 

كد رشته-محل: 462

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83145

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زيبا زندكارگر

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 1124

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83447

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي زنديان

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 117

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 83448

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي زنديان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1947

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 83449

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهزاد زهره وندي

 

نام پدر: نبي

 

شماره شناسنامه: 24912

 

كد رشته-محل: 621

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …