خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ط، ، ظ،، ع،غ)

پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ط، ، ظ،، ع،غ)

كد رشته-محل: 114

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82588

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهدي طارمي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 2226

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 76377

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رضا طاعي نوبري

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 488

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71757

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شيوا طالبي خرزوقي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 2363

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78254

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اكرم طالبي ساريقيه

 

نام پدر: برج علي

 

شماره شناسنامه: 18647

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 85214

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ذبيح اله طالشي

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 886

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 72603

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيما طاهرپور

 

نام پدر: فرج اله

 

شماره شناسنامه: 9995

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75303

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حميدرضا طاهرنيا

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 1317

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 81119

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: الهام طاهري

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 73157

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پدرام طاهري فرد

 

نام پدر: عبداللطيف

 

شماره شناسنامه: 66

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 75305

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدكاظم طاهري ميراني

 

نام پدر: سيدحبيب الله

 

شماره شناسنامه: 909

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75306

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي طاهريان

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 12823

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76793

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اناهيتا طاوسي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 655

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75307

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد طايفه نوروز

 

نام پدر: سعيد

 

شماره شناسنامه: 17973

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 71124

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي طباطبائي

 

نام پدر: سيدجعفر

 

شماره شناسنامه: 1004

 

كد رشته-محل: 623

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76795

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: فاطمه طباطبايي

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 85846

 

كد رشته-محل: 177

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80576

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: سيدماشاالله طباطبايي زاده

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 261

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83959

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهديه طبخي

 

نام پدر: اكبراقا

 

شماره شناسنامه: 1460

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79535

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا طبيبي

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 2562

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74094

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي طريقتي

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 414

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71769

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نازيلا طياري عراقي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 1455

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80578

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي طيبي

 

نام پدر: محسن

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75886

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مريم ظفرقندي مطلق

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 6643

 

كد رشته-محل: 373

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 84290

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي عابدي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 2098

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71772

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ندا عابدي سهرفيروزاني

 

نام پدر: حسنعلي

 

شماره شناسنامه: 2703

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82599

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سيدحسن عابدي ولوكلائي

 

نام پدر: ميرمعصوم

 

شماره شناسنامه: 1820

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80702

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: عاطفه عابديني

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 1124

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77488

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عيسي عابديني صدر

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 372440789

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83960

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: اسيه عارف

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 2287

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82602

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا عاقل نژاد

 

نام پدر: قاسمعلي

 

شماره شناسنامه: 284

 

كد رشته-محل: 114

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74101

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حميد عاقلي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 235

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 81121

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهناز عالم زاده بحريني

 

نام پدر: سيدعلي اصغر

 

شماره شناسنامه: 16562

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82044

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مرضيه عالي كردكلائي

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 442

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81122

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: فرزانه عامري منفرد

 

نام پدر: يدالله

 

شماره شناسنامه: 15130

 

كد رشته-محل: 412

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 84646

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: هومان عبادي

 

نام پدر: عباداله

 

شماره شناسنامه: 8187

 

كد رشته-محل: 256

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 76389

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ارشد عباس زاده

 

نام پدر: قبله علي

 

شماره شناسنامه: 4930057108

 

كد رشته-محل: 617

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76390

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: رضا عباس زاده

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 96

 

كد رشته-محل: 137

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 70380

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد عباس زاده

 

نام پدر: مرادعلي

 

شماره شناسنامه: 742

 

كد رشته-محل: 511

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 77491

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمودرضا عباس زاده

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 2603

 

كد رشته-محل: 471

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77492

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حامد عباسي

 

نام پدر: سيروس

 

شماره شناسنامه: 632

 

كد رشته-محل: 116

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81860

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: حسين عباسي

 

نام پدر: حبيب الله

 

شماره شناسنامه: 602

 

كد رشته-محل: 136

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81861

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: حسين علي عباسي

 

نام پدر: رمضانعلي

 

شماره شناسنامه: 2170405194

 

كد رشته-محل: 323

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82609

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسن عباسي قوژدي

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: 451

 

كد رشته-محل: 416

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82610

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا عباسيون

 

نام پدر: بديل

 

شماره شناسنامه: 784

 

كد رشته-محل: 124

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 78952

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل عبدالله پور

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 584

 

كد رشته-محل: 415

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74474

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: اميرمسعود عبدالله زاده

 

نام پدر: فتح الله

 

شماره شناسنامه: 1151

 

كد رشته-محل: 146

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 78273

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرشته عبدالمطلبي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 6825

 

كد رشته-محل: 563

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82617

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: احسان عبدالهي

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 503

 

كد رشته-محل: 251

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 85069

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نفيسه عبدالهي

 

نام پدر: غلامعلي

 

شماره شناسنامه: 134

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 76395

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رسول عبدل زاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 221

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 83801

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: اسعد عبدي

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 0

 

كد رشته-محل: 263

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 79552

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: محمدحسين عبدي

 

نام پدر: محمدقلي

 

شماره شناسنامه: 2992

 

كد رشته-محل: 263

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 73767

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: نسترن عبدي

 

نام پدر: اسفنديار

 

شماره شناسنامه: 23

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73768

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: هنگامه عبدي گورابي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 831

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72290

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حميد عبيات

 

نام پدر: عبدالساده

 

شماره شناسنامه: 111

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78276

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم عدالتي فرد

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 409

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 74105

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: نعمت اله عراقي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 572

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 78277

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ساغر عرب

 

نام پدر: علي محمد

 

شماره شناسنامه: 883

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75318

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اسماعيل عرب براكوهي

 

نام پدر: اله يار

 

شماره شناسنامه: 1514

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 81866

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عليرضا عرب طاهري

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 83207

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رقيه عربخاني

 

نام پدر: رمضانعلي

 

شماره شناسنامه: 223

 

كد رشته-محل: 573

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80148

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: لاله عربزاده قهيازي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 16846

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 76402

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيامك عرفان پرست

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 88

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 73184

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پيمان عرفان طلب اويني

 

نام پدر: عبدالله

 

شماره شناسنامه: 437

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81388

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: رضا عرفانيان شادكام

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 162

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82622

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: هادي عزمي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 817

 

كد رشته-محل: 415

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80454

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيما عزيزمحمدي

 

نام پدر: ابوالفضل

 

شماره شناسنامه: 190

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71144

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: داريوش عزيزي

 

نام پدر: عليداد

 

شماره شناسنامه: 221

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83962

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: ريحانه عزيزي

 

نام پدر: اسداله

 

شماره شناسنامه: 10975

 

كد رشته-محل: 326

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78279

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيده مرضيه عزيزي رضي

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 11381

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 73771

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نوپرور عزيزي معاف

 

نام پدر: چنگيز

 

شماره شناسنامه: 454

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73772

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: سمانه عزيزيان

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 10340

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72296

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: صالح عزيزيان

 

نام پدر: نادر

 

شماره شناسنامه: 3981

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 79559

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: خداداد عسكري

 

نام پدر: خداخواست

 

شماره شناسنامه: 2378

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 82625

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدامير عسكري

 

نام پدر: سيدمهدي

 

شماره شناسنامه: 41

 

كد رشته-محل: 515

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79560

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: عليرضا عسكري

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 283

 

كد رشته-محل: 247

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77509

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مجيد عسكري

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 77510

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: جواد عسكري جهرمي

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 724

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 77511

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ذبيح اله عسگري

 

نام پدر: نوروزعلي

 

شماره شناسنامه: 114

 

كد رشته-محل: 471

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74704

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ساحل عسگري

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 3102

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 75327

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: غلامرضا عشقي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 496

 

كد رشته-محل: 431

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84652

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدجواد عشقي

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 363

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78285

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: لينا عطارجاودان

 

نام پدر: صاحب

 

شماره شناسنامه: 4710761906

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79562

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: علي عطارزاده جوزداني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 247

 

كد رشته-محل: 411

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78889

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: رقيه عظيمي

 

نام پدر: روح اله

 

شماره شناسنامه: 1065

 

كد رشته-محل: 541

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 79566

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ساسان عفيفي خانه زنياني

 

نام پدر: غلامعلي

 

شماره شناسنامه: 1463

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71781

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: الهام عقيلي

 

نام پدر: سيدمحمدتقي

 

شماره شناسنامه: 707

 

كد رشته-محل: 144

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 77520

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا علائي الموتي

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 13

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73778

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اعظم علمداري

 

نام پدر: اشرف

 

شماره شناسنامه: 100

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73779

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شيما علوي

 

نام پدر: نورالدين

 

شماره شناسنامه: 644

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 84193

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سولماز علوي درزم

 

نام پدر: ميركريم

 

شماره شناسنامه: 42

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 72306

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: پويان علوي نژاد

 

نام پدر: عبدالعزيز

 

شماره شناسنامه: 564

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 80926

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل علي اكبري

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 11703

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 76413

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: بهزاد علي اكبري شربياني

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 578

 

كد رشته-محل: 374

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82630

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: حسن علي اكبريان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 63301

 

كد رشته-محل: 446

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 76414

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سعيد علي زاده ارسي

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 21

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72309

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محسن علي سمير

 

نام پدر: عبدالوهاب

 

شماره شناسنامه: 802

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 77529

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدميثم علي محمدي

 

نام پدر: سيدكريم

 

شماره شناسنامه: 1128

 

كد رشته-محل: 467

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75898

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مرواريد علي نژاد

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 11801

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80455

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: ليلا عليجاني

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 629

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78602

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: غلامعلي عليدادي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 74486

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: بهروز عليزاده

 

نام پدر: بختيار

 

شماره شناسنامه: 1161

 

كد رشته-محل: 331

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 78297

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زهرا عليزاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 9220

 

كد رشته-محل: 624

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80357

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي عليزاده اوجور

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 863

 

كد رشته-محل: 374

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 76421

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: اميررضا عليزاده ميلاني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1361010843

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84954

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ميلاد عليمي

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: 279

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 79573

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فرهاد عمادي

 

نام پدر: امير

 

شماره شناسنامه: 655

 

كد رشته-محل: 262

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 75344

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهرام عندليب

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1215

 

كد رشته-محل: 517

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 74117

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ايت عيسي زاده

 

نام پدر: زين العابدين

 

شماره شناسنامه: 273

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82640

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مجيد عينك چي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 1132

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76817

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم غانم نيا

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 908

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75347

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: رضا غروي

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 1932

 

كد رشته-محل: 161

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77539

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: سيروس غريب

 

نام پدر: ايرج

 

شماره شناسنامه: 2680343522

 

كد رشته-محل: 321

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72316

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سيداحمد غريفي

 

نام پدر: نزار

 

شماره شناسنامه: 1876

 

كد رشته-محل: 145

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79580

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهزاد غفاري

 

نام پدر: فريدون

 

شماره شناسنامه: 622

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78301

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شايسته غفاري عدلي

 

نام پدر: حميد

 

شماره شناسنامه: 1292

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 80704

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: ليلا غفور

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 2116

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 79585

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: احمدرضا غلامپور

 

نام پدر: هاشم

 

شماره شناسنامه: 1180

 

كد رشته-محل: 514

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77543

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مهرزاد غلامپوردهكي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 79589

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: اميررضا غيثي

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 910

 

كد رشته-محل: 614

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 83812

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي غيليان

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 2559

 

كد رشته-محل: 244

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …