پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ (ف،ق،ک،گ)

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۷۵۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سهیل فاتح

 

نام پدر: عبدالحمید

 

شماره شناسنامه: ۶۹۰

 

کد رشته-محل: ۴۲۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۰۰۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: حمید فاتح مقدم

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: ۳۶۷۷

 

کد رشته-محل: ۵۶۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۱۱۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فرزاد فاتحی

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۳۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۵۹۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: پیروزه فارسی

 

نام پدر: جلال الدین

 

شماره شناسنامه: ۱۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۷

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۵۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مهدی فارغی

 

نام پدر: زین العابدین

 

شماره شناسنامه: ۴۷۰۰۵

 

کد رشته-محل: ۱۱۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۱۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: کامران فاضل

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳

 

کد رشته-محل: ۴۲۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۲۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: نهضت فاضلی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۲۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: منصوره فاطمی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۹۱۶۱

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۵۹۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نغمه فاطمی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۳۷۸۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۹۵۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عبداله فتاح

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۸

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۴۹۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: زینب السادات فتاح جهرمی

 

نام پدر: سیدعلاالدین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۶۴۳۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: قاسم فتاح زاده اردلانی

 

نام پدر: مرتضی

 

شماره شناسنامه: ۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۰۴۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: سامرند فتاح قاضی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۲

 

کد رشته-محل: ۳۶۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۰۱۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیده فریبا فتاحی

 

نام پدر: سیداحمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۷۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: عاطفه فتاحیان

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۸

 

کد رشته-محل: ۲۲۵

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۷۴۴۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: افشین فتحی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۱۳

 

کد رشته-محل: ۶۲۳

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۰۰۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علیرضا فتحی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۳۵۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۷۵۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: کوروش فخیمی درخشان

 

نام پدر: خلیل

 

شماره شناسنامه: ۴۸۰

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مرجانه فرازستانان

 

نام پدر: امیر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۱۶۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فاطمه فرج زاده واجاری

 

نام پدر: فرج

 

شماره شناسنامه: ۵۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۵۹۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: صفورا فرجی

 

نام پدر: یوسف

 

شماره شناسنامه: ۳۶۰

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۷۹۶۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمدهادی فرجی هارمی

 

نام پدر: جهانبخش

 

شماره شناسنامه: ۲۰۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۲۳۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیروس فرجی هرمزی

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۸۹

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۳۴۹۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: امیر فرخی

 

نام پدر: علی حسین

 

شماره شناسنامه: ۶۷۴۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۷۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: ماهرخ فرخی خانقاه

 

نام پدر: موسی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۵۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محسن فردوست

 

نام پدر: محمدجعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مریم فرزانه

 

نام پدر: حبیب

 

شماره شناسنامه: ۲۷۱۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۸۲۶۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سعید فرزانه فر

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: ۳۰۳۳

 

کد رشته-محل: ۵۷۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۶۴۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرزاد فرزبد

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۶۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سعید فرزین نیا

 

نام پدر: صمد

 

شماره شناسنامه: ۲۵۵۱

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۹۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: سعیده فرشادپور

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۳۰۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۳۲۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: فرنوش فرشیدی

 

نام پدر: عبدالحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۶۱۸

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۵۳۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: علی فرنقی

 

نام پدر: فرشاد

 

شماره شناسنامه: ۳۹۰۰

 

کد رشته-محل: ۴۲۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۶۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: حامد فرهادی

 

نام پدر: فرهاد

 

شماره شناسنامه: ۳۰۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۳۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: سعید فرهادی

 

نام پدر: رمضان

 

شماره شناسنامه: ۹۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۰۷۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: مریم فرهادی گنجه

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: ۱۸۸۵۶

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۱۲۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فریبرز فرهنگ

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۷۱

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۵۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: امیررضا فرهود

 

نام پدر: مجید

 

شماره شناسنامه: ۲۱۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۹۵۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مجید فروتن

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: ۴۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۷۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۰۰۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: عظیم فروزان

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۸

 

کد رشته-محل: ۳۲۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۹۶۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: عبدالحمید فروزانی

 

نام پدر: عبدالمجید

 

شماره شناسنامه: ۲۲۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: پزشکی اجتماعی

شماره کارت: ۷۱۲۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: امیر فروغی

 

نام پدر: موسی

 

شماره شناسنامه: ۲۵۶

 

کد رشته-محل: ۳۶۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۲۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: بیتا فریدنیا

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۴۹۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: اراک

نام و نام خانوادگی: عبدالحی فریور

 

نام پدر: صفرمحمد

 

شماره شناسنامه: ۴۹

 

کد رشته-محل: ۳۳۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۳۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فرشته فشارکی

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: ۲۳۸۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: پزشکی ورزشی

شماره کارت: ۷۱۲۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مسعود فشارکی

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۶۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۴۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: علیرضا فضائلی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۱۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۶۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حمید فضائلی یوسف اباد

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۴۹۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهزاد فغانی

 

نام پدر: حبیب اله

 

شماره شناسنامه: ۲۲۴۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۸۱۸۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی فقیه جویباری

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۹۳۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۶۷

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۶۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدحسین فقیه سبزواری

 

نام پدر: سیدمحمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۶۰

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: محبوبه فکری اسکی

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۸۰۰۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۵

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۳۲۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: جلیل فلاح

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۳۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۱۸۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: سیما فلاح ارض پیما

 

نام پدر: رحیم

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵

 

کد رشته-محل: ۵۴۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۱۸۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی فلاح پور

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۲۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: ازاده فلاح رستگار

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۹۵

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۴۹۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: هادی فلاحتی رباطی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۵۰۹

 

کد رشته-محل: ۱۱۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۳۸۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: بهناز فلاحی

 

نام پدر: داراب

 

شماره شناسنامه: ۲۵۸۱۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۱۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: مزدک فلاحی

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۵۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۴۹۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حلیم فهیم زاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۲۸۵۶

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۸۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: لیلا فیاض

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۰۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۴۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: فرشید فیاض جحانی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۵۷۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۷

نام رشته: طب کار

شماره کارت: ۷۱۸۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرجان فیروزه

 

نام پدر: امرالله

 

شماره شناسنامه: ۱۷۱۲

 

کد رشته-محل: ۵۷۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۶۸۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: فرح ناز فیروزی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۲۴۶۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۴۷۸۴

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: الهام فیروزی بویاغچی

 

نام پدر: فرهاد

 

شماره شناسنامه: ۵۸۵

 

کد رشته-محل: ۱۷۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۲۳۳۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: صادق فیلی شوهانی

 

نام پدر: سلمان

 

شماره شناسنامه: ۱۳۷۸۲

 

کد رشته-محل: ۴۱۶

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۹۶۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مجتبی قائدی

 

نام پدر: بوشهر

 

شماره شناسنامه: ۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۹۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: تهمینه قائمیان

 

نام پدر: محمدتقی

 

شماره شناسنامه: ۵۶۸

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مرجان قاجاریه بنی اعمام

 

نام پدر: کامران

 

شماره شناسنامه: ۷۴۳

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۵۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حمید قادری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۳۰۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۶۴۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: یاسر قادری

 

نام پدر: سلیم

 

شماره شناسنامه: ۷۴۰

 

کد رشته-محل: ۵۶۵

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۸۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: حوری وش قادری گندمانی

 

نام پدر: حیدر

 

شماره شناسنامه: ۴۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۴

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۴۵۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بابک قاسمی

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۹۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۲۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۵۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: احمدرضا قاسمی اسفه

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۶۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۵۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: امین قاسمی پژند

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: ۷۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۸۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: هتاو قاسمی طهرانی

 

نام پدر: مهیار

 

شماره شناسنامه: ۱۳۶۴

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۳۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: شیرین قاضی سرخه

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۸۲۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۱۸۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فاطمه قاضی نور

 

نام پدر: امیرحسین خان

 

شماره شناسنامه: ۵۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۱۸۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مرجان قاضی نور

 

نام پدر: عطاالله

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۵

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۶۴۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: علیرضا قانع پور

 

نام پدر: مجید

 

شماره شناسنامه: ۷۲۴

 

کد رشته-محل: ۵۴۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۲۶۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: محمدعلی قانعی

 

نام پدر: رجب

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۱۲۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرارسلان قباسیاه

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۱۲۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: شکرالله قدرتی

 

نام پدر: حشمت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۲

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۴۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمدعلی قدرتی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۸۷۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۱۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: زهرا قدرتی تزنگی

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۴۷۳

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۶۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مجتبی قدسی

 

نام پدر: مسلم

 

شماره شناسنامه: ۲۵۷۹۱

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۳۸۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: زهرا قدمیاری

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۶۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۹۶۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: حامد قدوسی جوهری

 

نام پدر: علی محمد

 

شماره شناسنامه: ۷۲۱

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۳۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: اکرم قرامحمدی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۳۶۴

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۱۸۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: مجید قربان زاده

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۷۴۴۴

 

کد رشته-محل: ۲۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۴۱۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمد قربان زاده

 

نام پدر: قربانعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۷۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۱۴۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فرهاد قربانعلی زاده

 

نام پدر: ولی

 

شماره شناسنامه: ۶۹۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۲۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: زهرا قربانی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: لیلا قربانی

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: ۳۷۹۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۲۰۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: اردبیل

نام و نام خانوادگی: مریم قربانی پاشاکلایی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۳۳۲

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۴۱۱۳

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: امین قربانی واقعی نفوتی

 

نام پدر: حمید

 

شماره شناسنامه: ۱۰۵

 

کد رشته-محل: ۳۳۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۱۸۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمد قزل

 

نام پدر: نورمحمد

 

شماره شناسنامه: ۷۷۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۴۶

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۹۶۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: سیدعلی قطمیری

 

نام پدر: سیدحسین

 

شماره شناسنامه: ۶۱۱

 

کد رشته-محل: ۵۵۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۰۱۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: الهام قلعه نوی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۴۱۲

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۶۴۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: احمد قلی زاده

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۸۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۲۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۳۸۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: رقیه قلیچ

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۹۰۶۶

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۶۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدجواد قمری

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۵۸۹

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۵۰۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محجوبه قنبرنژاد

 

نام پدر: رمضانعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۶۲۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۸۳۳۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: راضیه قنبری

 

نام پدر: عباسعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: سکینه قنبری

 

نام پدر: اسمعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۴

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۴۵۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: فریبرز قنبری

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۷۴

 

کد رشته-محل: ۳۴۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۸۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: الهام قنبری جلفایی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۴۷

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۸۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عاطفه قنبری جلفایی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۳۸

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۲۶۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سعیدرضا قنبری زاده

 

نام پدر: غلامعلی

 

شماره شناسنامه: ۷۱۰

 

کد رشته-محل: ۱۲۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۲۶۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم قنبریان

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۶۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۸۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نفیسه قنبریان علویجه

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۸۷۷

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۴۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: رضا قنواتی

 

نام پدر: فرج اله

 

شماره شناسنامه: ۶۰۶

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۴۵۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مژگان قهاری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۵۳۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۳۲۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد قهرمانی

 

نام پدر: میرزااشرف

 

شماره شناسنامه: ۱۱۲۹

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۰۵۹۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ناهید قهرمانی ده بکری

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۳۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اکرم قهقائی نظام ابادی

 

نام پدر: غلامعباس

 

شماره شناسنامه: ۲۸۳۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۶۸۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: لیلا قوجه زاده

 

نام پدر: قوچعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۸۷

 

کد رشته-محل: ۵۱۱

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۶۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: احمد قوچانی خراسانی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۶۱۸۹۳

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۲۳۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: محسن قیطاسوند

 

نام پدر: بک رضا

 

شماره شناسنامه: ۱۷

 

کد رشته-محل: ۱۷۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۵۹۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهسا کارگر

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: ۱۷۹۹۸

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۸۱۶۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: شیوا کاسبی

 

نام پدر: جابر

 

شماره شناسنامه: ۱۹۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۳۴

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۵۹۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پروین کاشانی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۲۶

 

کد رشته-محل: ۶۲۲

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۷۷۶۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: امیرحسین کاشی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۷۴۷۸

 

کد رشته-محل: ۱۱۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۷۶۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: داود کاشی پزها

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۶۳۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۰۹۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: مجید کاظم زاده

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۲۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۳

نام رشته: پزشکی هسته ای

شماره کارت: ۸۱۹۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد کاظم شیرودی

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: ۱۳۴۱

 

کد رشته-محل: ۵۷۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۳۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: حامد کاظمی

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۸۳۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۷۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: زهره کاظمی

 

نام پدر: عبدالعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۱۹۵

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۱۲۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مجتبی کاظمی

 

نام پدر: عطی

 

شماره شناسنامه: ۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۳

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۷۸۳۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مرضیه کاظمی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲۳۳

 

کد رشته-محل: ۶۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۱۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیده میترا کاظمی پور

 

نام پدر: سیدعبدالله

 

شماره شناسنامه: ۱۱۵۵۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۲۷۰۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رضا کاظمی زنجانی لطف اباد

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: ۳۴۳

 

کد رشته-محل: ۵۵۶

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۷۶۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علی اصغر کاظمی نژاد

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۴

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۴۴۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: جواد کاکوئی شورکائی

 

نام پدر: عبدالعلی

 

شماره شناسنامه: ۸۸۶۵

 

کد رشته-محل: ۴۶۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۸۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: احمد کاکوان

 

نام پدر: صالح

 

شماره شناسنامه: ۱۲

 

کد رشته-محل: ۱۳۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۴۹۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: علا کامرانی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۴۸۸۲۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۳۹۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: ندا کامکار

 

نام پدر: عبدالرضا

 

شماره شناسنامه: ۷۰۶۶

 

کد رشته-محل: ۱۷۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۷۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی کامیار

 

نام پدر: یوسف

 

شماره شناسنامه: ۸۷۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۴۱۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مهدی کدخدازاده اصل

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۲۳۱۵

 

کد رشته-محل: ۳۷۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۷۶۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: بهزیستی

نام و نام خانوادگی: رسول کرامت فر

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۵۷۴

 

کد رشته-محل: ۵۵۷

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۶۴۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: امیرقاسم کرامتی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳

 

کد رشته-محل: ۴۷۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۱۴۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهرداد کرباسی صومعه سرایی

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۱۴۸

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۵۹۴۶

دانشگاه علوم پزشکی: سمنان

نام و نام خانوادگی: الهام کردبچه

 

نام پدر: محرم

 

شماره شناسنامه: ۶۸۷۷

 

کد رشته-محل: ۳۱۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۱۴۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیروس کردرستمی

 

نام پدر: رستم

 

شماره شناسنامه: ۶۹۲۵

 

کد رشته-محل: ۳۱۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۲۶۴۲

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم کردونی

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۲۰۷۷

 

کد رشته-محل: ۵۶۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۳۲۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مازیار کرم نژاد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۸۲۸

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۸۳۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: نرجس کرمانی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۳۸۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۱

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۱۲۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سعید کرمی

 

نام پدر: ایازعلی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۱

 

کد رشته-محل: ۴۲۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۰۱۸۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه کرمی تیره شبانکاره

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۹۷۷

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۳۲۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: محمود کرمی راد

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۵۵

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۴۲۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مریم کریم

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: ۳۳

 

کد رشته-محل: ۵۶۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۴۷

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: نازیلا کریم پور

 

نام پدر: ایوب

 

شماره شناسنامه: ۶۰۱۰

 

کد رشته-محل: ۱۷۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۳۲۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سمانه کریمان

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۰۶

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۵۴۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: امین کریمی

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۵۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: پرویز کریمی

 

نام پدر: کریم

 

شماره شناسنامه: ۳۰۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۵۴۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سعید کریمی

 

نام پدر: علی مدد

 

شماره شناسنامه: ۶۴۸۲

 

کد رشته-محل: ۵۱۳

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۶۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فرید کریمی

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۸۲

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۹۶۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمدحسین کریمی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۶۷۶

 

کد رشته-محل: ۴۶۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۵۲۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: محمود کریمی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۳۴۴

 

کد رشته-محل: ۳۲۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۴۴۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مسعود کریمی

 

نام پدر: یحیی

 

شماره شناسنامه: ۴۵۱

 

کد رشته-محل: ۲۳۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۳۳۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مهرداد کریمی

 

نام پدر: مظفر

 

شماره شناسنامه: ۱۹۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۵۹۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهشید کریمی

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۶۴۷۱

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۴۳۷۹

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: کژال کریمی سقزی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۵۲۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عادل کریمی کیوی

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۴۵۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد کریمی وفا

 

نام پدر: سیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۲

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۵۴۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسین کریمی یارندی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۲۶۳۰

 

کد رشته-محل: ۲۴۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۳۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: محمودعلی کشاورزترک

 

نام پدر: عبدالعظیم

 

شماره شناسنامه: ۹۵۳

 

کد رشته-محل: ۳۲۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۴۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدشهاب کلانتر

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: ۶۰۳۴۳

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۸۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: الهام کلانتری

 

نام پدر: لطفعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۹۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۷۶۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سعید کلانتری

 

نام پدر: محمدقاسم

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۶

 

کد رشته-محل: ۳۳۶

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۸۲۷۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمد کلانتری میبدی

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲

 

کد رشته-محل: ۶۲۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۸۳۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مانا کلباسی انارکی

 

نام پدر: سعید

 

شماره شناسنامه: ۸۵۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۴۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کلکو

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۹

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۵۲۸

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: غلامرضا کلوندی

 

نام پدر: درویش

 

شماره شناسنامه: ۵

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۵۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: شهریار کمالی

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۷۹

 

کد رشته-محل: ۱۲۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۸۹۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محسن کمالی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۹۵۵

 

کد رشته-محل: ۵۲۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۲۳۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: مالک کنانی

 

نام پدر: جبار

 

شماره شناسنامه: ۸۲۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۳

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۳۸۵۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: اناهیتا کوچکی

 

نام پدر: فضل الله

 

شماره شناسنامه: ۷۴۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۶۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی کوشان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۲۹۶۶

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۳۲۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: ماندانا کیاست دولت ابادی

 

نام پدر: بزرگمهر

 

شماره شناسنامه: ۷۲۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۳۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: میترا کیان

 

نام پدر: رستگار

 

شماره شناسنامه: ۱۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۳۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۱۴۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: رضا کیان مهر

 

نام پدر: نوروزعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۹۱۲

 

کد رشته-محل: ۴۳۷

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۷۹۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: عبدالعلی کیانی

 

نام پدر: حسنعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۳۸۰۵۲۵۱۳۷

 

کد رشته-محل: ۳۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: عزت کیانی

 

نام پدر: علی اصغر

 

شماره شناسنامه: ۳۶۰

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۳۵۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدی کیانی

 

نام پدر: سبزمحمد

 

شماره شناسنامه: ۱۷۵۸۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۱۹۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: عباس کیایی

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۳۰۹

 

کد رشته-محل: ۳۲۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۲۳۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: امین کیخا

 

نام پدر: سیف اله

 

شماره شناسنامه: ۶۲۳

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۱۶۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: ایه کیوان

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: ۳۸۱

 

کد رشته-محل: ۲۲۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۱۲۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: مجید کیوانفر

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۳۳۴

 

کد رشته-محل: ۱۲۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۹۶۹۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علی گرامی زاده

 

نام پدر: قباد

 

شماره شناسنامه: ۶۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۸۰۲۰۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: معصومه گرامی طیبی

 

نام پدر: سرمست

 

شماره شناسنامه: ۹۸۴۹

 

کد رشته-محل: ۶۱۴

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: روح انگیز گرجی زاده

 

نام پدر: عبدالمحمد

 

شماره شناسنامه: ۹۷۲

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۴۷۲۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: عاطفه گرگین کرجی

 

نام پدر: محمدکرم

 

شماره شناسنامه: ۴۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۲۶۵۰

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: افسانه گرمسیری

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۲۷۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: رضا گل نژاد

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۱۲۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: ناصر گلستانی

 

نام پدر: رمضان

 

شماره شناسنامه: ۴۰۳

 

کد رشته-محل: ۴۵۲

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۱۲۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: کیهان گلشنی

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۵۸

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۳۳۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا گمرکی

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۱۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۱

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۸۲۷۴۰

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: وحید گنجه ای فر

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۴۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۲

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۹۷۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: علی کرم گنجوی

 

نام پدر: جلیل

 

شماره شناسنامه: ۳۲۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۳

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۸۳۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نرگس گودینی

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۳۴

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۳۳۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهرداد گوهرزاد

 

نام پدر: یوسف

 

شماره شناسنامه: ۸۸۱۶

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ ( سی و هفتمین دوره ) آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه …