خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ف،ق،ک،گ)

پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ف،ق،ک،گ)

كد رشته-محل: 244

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 77547

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سهيل فاتح

 

نام پدر: عبدالحميد

 

شماره شناسنامه: 690

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 70075

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حميد فاتح مقدم

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 3677

 

كد رشته-محل: 563

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71184

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرزاد فاتحي

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 1335

 

كد رشته-محل: 253

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 75907

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پيروزه فارسي

 

نام پدر: جلال الدين

 

شماره شناسنامه: 11

 

كد رشته-محل: 477

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77550

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهدي فارغي

 

نام پدر: زين العابدين

 

شماره شناسنامه: 47005

 

كد رشته-محل: 115

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71185

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: كامران فاضل

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 143

 

كد رشته-محل: 422

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83227

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: نهضت فاضلي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 1297

 

كد رشته-محل: 136

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83228

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: منصوره فاطمي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 19161

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75908

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نغمه فاطمي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 3780

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 79595

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عبداله فتاح

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74903

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زينب السادات فتاح جهرمي

 

نام پدر: سيدعلاالدين

 

شماره شناسنامه: 1229

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 76436

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: قاسم فتاح زاده اردلاني

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 6

 

كد رشته-محل: 265

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70402

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: سامرند فتاح قاضي

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 1122

 

كد رشته-محل: 366

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 80158

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيده فريبا فتاحي

 

نام پدر: سيداحمد

 

شماره شناسنامه: 1435

 

كد رشته-محل: 514

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71794

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: عاطفه فتاحيان

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: 1358

 

كد رشته-محل: 225

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 74494

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: افشين فتحي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 213

 

كد رشته-محل: 623

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 70076

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عليرضا فتحي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 355

 

كد رشته-محل: 336

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77558

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: كوروش فخيمي درخشان

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 480

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83230

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مرجانه فرازستانان

 

نام پدر: امير

 

شماره شناسنامه: 1575

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81629

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: فاطمه فرج زاده واجاري

 

نام پدر: فرج

 

شماره شناسنامه: 522

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 75917

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: صفورا فرجي

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 360

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 79603

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمدهادي فرجي هارمي

 

نام پدر: جهانبخش

 

شماره شناسنامه: 200

 

كد رشته-محل: 612

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 72327

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيروس فرجي هرمزي

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 1089

 

كد رشته-محل: 336

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 83496

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: امير فرخي

 

نام پدر: علي حسين

 

شماره شناسنامه: 6743

 

كد رشته-محل: 121

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73798

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ماهرخ فرخي خانقاه

 

نام پدر: موسي

 

شماره شناسنامه: 195

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77566

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محسن فردوست

 

نام پدر: محمدجعفر

 

شماره شناسنامه: 154

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75919

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم فرزانه

 

نام پدر: حبيب

 

شماره شناسنامه: 27144

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 82664

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سعيد فرزانه فر

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: 3033

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76446

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرزاد فرزبد

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: 1150

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79608

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سعيد فرزين نيا

 

نام پدر: صمد

 

شماره شناسنامه: 2551

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83970

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيده فرشادپور

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 302

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 83237

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: فرنوش فرشيدي

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 1618

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 75373

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: علي فرنقي

 

نام پدر: فرشاد

 

شماره شناسنامه: 3900

 

كد رشته-محل: 424

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82667

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حامد فرهادي

 

نام پدر: فرهاد

 

شماره شناسنامه: 305

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80359

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: سعيد فرهادي

 

نام پدر: رمضان

 

شماره شناسنامه: 93

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 80707

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: مريم فرهادي گنجه

 

نام پدر: ناصر

 

شماره شناسنامه: 18856

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71208

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فريبرز فرهنگ

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 71

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77572

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اميررضا فرهود

 

نام پدر: مجيد

 

شماره شناسنامه: 2122

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78956

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مجيد فروتن

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 445

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70080

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: عظيم فروزان

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 1158

 

كد رشته-محل: 326

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 79610

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عبدالحميد فروزاني

 

نام پدر: عبدالمجيد

 

شماره شناسنامه: 223

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 71207

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: امير فروغي

 

نام پدر: موسي

 

شماره شناسنامه: 256

 

كد رشته-محل: 361

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83239

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بيتا فريدنيا

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 100

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84962

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: عبدالحي فريور

 

نام پدر: صفرمحمد

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 331

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78316

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرشته فشاركي

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 23809

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: پزشکي ورزشي

شماره كارت: 71211

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مسعود فشاركي

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 624

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83499

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: عليرضا فضائلي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1414

 

كد رشته-محل: 317

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82669

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حميد فضائلي يوسف اباد

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 84963

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهزاد فغاني

 

نام پدر: حبيب اله

 

شماره شناسنامه: 2240

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 81884

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي فقيه جويباري

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 19341

 

كد رشته-محل: 467

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82671

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدحسين فقيه سبزواري

 

نام پدر: سيدمحمد

 

شماره شناسنامه: 1460

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82054

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: محبوبه فكري اسكي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 8009

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 73245

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: جليل فلاح

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 236

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71808

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سيما فلاح ارض پيما

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 115

 

كد رشته-محل: 541

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81886

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي فلاح پور

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 495

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83241

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ازاده فلاح رستگار

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 95

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 84966

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: هادي فلاحتي رباطي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 509

 

كد رشته-محل: 111

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 73809

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهناز فلاحي

 

نام پدر: داراب

 

شماره شناسنامه: 25811

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74125

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: مزدك فلاحي

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: 19

 

كد رشته-محل: 151

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84968

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حليم فهيم زاده

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2856

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71812

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ليلا فياض

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 306

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 81409

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: فرشيد فياض جحاني

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 575

 

كد رشته-محل: 337

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 71813

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرجان فيروزه

 

نام پدر: امرالله

 

شماره شناسنامه: 1712

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76834

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: فرح ناز فيروزي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2462

 

كد رشته-محل: 134

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 84784

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: الهام فيروزي بوياغچي

 

نام پدر: فرهاد

 

شماره شناسنامه: 585

 

كد رشته-محل: 177

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72333

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: صادق فيلي شوهاني

 

نام پدر: سلمان

 

شماره شناسنامه: 13782

 

كد رشته-محل: 416

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79623

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مجتبي قائدي

 

نام پدر: بوشهر

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75928

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: تهمينه قائميان

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 568

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75929

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مرجان قاجاريه بني اعمام

 

نام پدر: كامران

 

شماره شناسنامه: 743

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77587

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حميد قادري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 309

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 76466

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ياسر قادري

 

نام پدر: سليم

 

شماره شناسنامه: 740

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71815

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حوري وش قادري گندماني

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 544

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 74503

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بابك قاسمي

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 941

 

كد رشته-محل: 425

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77592

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احمدرضا قاسمي اسفه

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1624

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77593

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: امين قاسمي پژند

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 72

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71817

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: هتاو قاسمي طهراني

 

نام پدر: مهيار

 

شماره شناسنامه: 1364

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78323

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شيرين قاضي سرخه

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 8238

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 71818

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فاطمه قاضي نور

 

نام پدر: اميرحسين خان

 

شماره شناسنامه: 537

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71819

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مرجان قاضي نور

 

نام پدر: عطاالله

 

شماره شناسنامه: 1355

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 76468

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: عليرضا قانع پور

 

نام پدر: مجيد

 

شماره شناسنامه: 724

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 82680

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدعلي قانعي

 

نام پدر: رجب

 

شماره شناسنامه: 1262

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 71228

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرارسلان قباسياه

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: 1418

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 71230

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شكرالله قدرتي

 

نام پدر: حشمت الله

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76469

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمدعلي قدرتي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 878

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80173

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زهرا قدرتي تزنگي

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: 1473

 

كد رشته-محل: 411

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84670

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مجتبي قدسي

 

نام پدر: مسلم

 

شماره شناسنامه: 25791

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 73819

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زهرا قدمياري

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 179

 

كد رشته-محل: 162

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79635

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: حامد قدوسي جوهري

 

نام پدر: علي محمد

 

شماره شناسنامه: 721

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78325

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اكرم قرامحمدي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 2364

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81895

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مجيد قربان زاده

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 7444

 

كد رشته-محل: 243

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 74130

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمد قربان زاده

 

نام پدر: قربانعلي

 

شماره شناسنامه: 575

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 81415

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فرهاد قربانعلي زاده

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 692

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83247

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: زهرا قرباني

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1141

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75935

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: ليلا قرباني

 

نام پدر: داود

 

شماره شناسنامه: 3795

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82061

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: مريم قرباني پاشاكلايي

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 19

 

كد رشته-محل: 332

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 84113

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: امين قرباني واقعي نفوتي

 

نام پدر: حميد

 

شماره شناسنامه: 105

 

كد رشته-محل: 337

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 81899

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد قزل

 

نام پدر: نورمحمد

 

شماره شناسنامه: 7750

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 79641

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدعلي قطميري

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 611

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70189

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: الهام قلعه نوي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 412

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 76480

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: احمد قلي زاده

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 896

 

كد رشته-محل: 125

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73825

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رقيه قليچ

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 9066

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82689

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدجواد قمري

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 589

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 85076

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محجوبه قنبرنژاد

 

نام پدر: رمضانعلي

 

شماره شناسنامه: 5622

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78334

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: راضيه قنبري

 

نام پدر: عباسعلي

 

شماره شناسنامه: 129

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82064

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سكينه قنبري

 

نام پدر: اسمعيل

 

شماره شناسنامه: 1282

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 74512

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: فريبرز قنبري

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 74

 

كد رشته-محل: 342

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71826

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: الهام قنبري جلفايي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 247

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71827

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عاطفه قنبري جلفايي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 2638

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 82693

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سعيدرضا قنبري زاده

 

نام پدر: غلامعلي

 

شماره شناسنامه: 710

 

كد رشته-محل: 124

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72635

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم قنبريان

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 619

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71830

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نفيسه قنبريان علويجه

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1877

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75400

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا قنواتي

 

نام پدر: فرج اله

 

شماره شناسنامه: 606

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 84528

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مژگان قهاري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1538

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 73276

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد قهرماني

 

نام پدر: ميرزااشرف

 

شماره شناسنامه: 1129

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 70599

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ناهيد قهرماني ده بكري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1234

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78337

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اكرم قهقائي نظام ابادي

 

نام پدر: غلامعباس

 

شماره شناسنامه: 28382

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76843

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ليلا قوجه زاده

 

نام پدر: قوچعلي

 

شماره شناسنامه: 587

 

كد رشته-محل: 511

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77610

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: احمد قوچاني خراساني

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 61893

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 72349

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محسن قيطاسوند

 

نام پدر: بك رضا

 

شماره شناسنامه: 17

 

كد رشته-محل: 173

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75939

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهسا كارگر

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 17998

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 81640

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: شيوا كاسبي

 

نام پدر: جابر

 

شماره شناسنامه: 1937

 

كد رشته-محل: 434

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 75941

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پروين كاشاني

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 26

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77615

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اميرحسين كاشي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 7478

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77616

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: داود كاشي پزها

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 1635

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 80949

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مجيد كاظم زاده

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 123

 

كد رشته-محل: 123

نام رشته: پزشكي هسته اي

شماره كارت: 81903

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد كاظم شيرودي

 

نام پدر: نصرت الله

 

شماره شناسنامه: 1341

 

كد رشته-محل: 576

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80371

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حامد كاظمي

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 832

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78716

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: زهره كاظمي

 

نام پدر: عبدالعلي

 

شماره شناسنامه: 23195

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71243

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مجتبي كاظمي

 

نام پدر: عطي

 

شماره شناسنامه: 15

 

كد رشته-محل: 253

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 78338

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مرضيه كاظمي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 10233

 

كد رشته-محل: 614

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80182

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيده ميترا كاظمي پور

 

نام پدر: سيدعبدالله

 

شماره شناسنامه: 11555

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 82703

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا كاظمي زنجاني لطف اباد

 

نام پدر: بهمن

 

شماره شناسنامه: 343

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77622

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي اصغر كاظمي نژاد

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 4

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84478

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: جواد كاكوئي شوركائي

 

نام پدر: عبدالعلي

 

شماره شناسنامه: 8865

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74826

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: احمد كاكوان

 

نام پدر: صالح

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 133

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 84980

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: علا كامراني

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 48829

 

كد رشته-محل: 373

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83976

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: ندا كامكار

 

نام پدر: عبدالرضا

 

شماره شناسنامه: 7066

 

كد رشته-محل: 173

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82707

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي كاميار

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 874

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75410

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهدي كدخدازاده اصل

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 2315

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77626

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: رسول كرامت فر

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 574

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 76489

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: اميرقاسم كرامتي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 143

 

كد رشته-محل: 476

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 81420

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهرداد كرباسي صومعه سرايي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 148

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75946

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: الهام كردبچه

 

نام پدر: محرم

 

شماره شناسنامه: 6877

 

كد رشته-محل: 312

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81421

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيروس كردرستمي

 

نام پدر: رستم

 

شماره شناسنامه: 6925

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 72642

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم كردوني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 2077

 

كد رشته-محل: 562

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 73291

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مازيار كرم نژاد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1828

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71839

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نرجس كرماني

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 1385

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 71254

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سعيد كرمي

 

نام پدر: ايازعلي

 

شماره شناسنامه: 451

 

كد رشته-محل: 423

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 80189

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه كرمي تيره شبانكاره

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 103977

 

كد رشته-محل: 411

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 73293

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمود كرمي راد

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 55

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 74255

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مريم كريم

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 33

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75947

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: نازيلا كريم پور

 

نام پدر: ايوب

 

شماره شناسنامه: 6010

 

كد رشته-محل: 177

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 83255

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سمانه كريمان

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 306

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 75415

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امين كريمي

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 19

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74519

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: پرويز كريمي

 

نام پدر: كريم

 

شماره شناسنامه: 309

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 75418

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سعيد كريمي

 

نام پدر: علي مدد

 

شماره شناسنامه: 6482

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77632

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فريد كريمي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 182

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 79672

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدحسين كريمي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 1676

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 85240

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: محمود كريمي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 344

 

كد رشته-محل: 326

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 84480

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مسعود كريمي

 

نام پدر: يحيي

 

شماره شناسنامه: 451

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 73300

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهرداد كريمي

 

نام پدر: مظفر

 

شماره شناسنامه: 191

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75948

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهشيد كريمي

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 6471

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 84379

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كژال كريمي سقزي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1698

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 85241

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عادل كريمي كيوي

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: 19

 

كد رشته-محل: 131

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 74525

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد كريمي وفا

 

نام پدر: سيدعلي

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 342

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 75422

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسين كريمي يارندي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 12630

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80375

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: محمودعلي كشاورزترك

 

نام پدر: عبدالعظيم

 

شماره شناسنامه: 953

 

كد رشته-محل: 321

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75427

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدشهاب كلانتر

 

نام پدر: منصور

 

شماره شناسنامه: 60343

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71844

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: الهام كلانتري

 

نام پدر: لطفعلي

 

شماره شناسنامه: 1929

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 77640

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سعيد كلانتري

 

نام پدر: محمدقاسم

 

شماره شناسنامه: 1426

 

كد رشته-محل: 336

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 82723

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد كلانتري ميبدي

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 102

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78350

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مانا كلباسي اناركي

 

نام پدر: سعيد

 

شماره شناسنامه: 855

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75430

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حميدرضا كلكو

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 1359

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74528

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: غلامرضا كلوندي

 

نام پدر: درويش

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74529

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: شهريار كمالي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 15479

 

كد رشته-محل: 125

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 78960

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن كمالي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 955

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 72368

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: مالك كناني

 

نام پدر: جبار

 

شماره شناسنامه: 822

 

كد رشته-محل: 173

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 73852

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اناهيتا كوچكي

 

نام پدر: فضل الله

 

شماره شناسنامه: 743

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77644

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي كوشان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 2966

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 83262

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ماندانا كياست دولت ابادي

 

نام پدر: بزرگمهر

 

شماره شناسنامه: 724

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78355

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ميترا كيان

 

نام پدر: رستگار

 

شماره شناسنامه: 159

 

كد رشته-محل: 231

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81427

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: رضا كيان مهر

 

نام پدر: نوروزعلي

 

شماره شناسنامه: 2912

 

كد رشته-محل: 437

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79694

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عبدالعلي كياني

 

نام پدر: حسنعلي

 

شماره شناسنامه: 2380525137

 

كد رشته-محل: 333

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82069

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: عزت كياني

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 360

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 83514

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي كياني

 

نام پدر: سبزمحمد

 

شماره شناسنامه: 17585

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81909

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: عباس كيايي

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 309

 

كد رشته-محل: 327

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72374

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: امين كيخا

 

نام پدر: سيف اله

 

شماره شناسنامه: 623

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81645

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: ايه كيوان

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 381

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71283

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مجيد كيوانفر

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1334

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79697

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: علي گرامي زاده

 

نام پدر: قباد

 

شماره شناسنامه: 637

 

كد رشته-محل: 411

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 80204

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: معصومه گرامي طيبي

 

نام پدر: سرمست

 

شماره شناسنامه: 9849

 

كد رشته-محل: 614

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80205

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: روح انگيز گرجي زاده

 

نام پدر: عبدالمحمد

 

شماره شناسنامه: 972

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 74722

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عاطفه گرگين كرجي

 

نام پدر: محمدكرم

 

شماره شناسنامه: 445

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 72650

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: افسانه گرمسيري

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82737

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا گل نژاد

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1411

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 71285

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: ناصر گلستاني

 

نام پدر: رمضان

 

شماره شناسنامه: 403

 

كد رشته-محل: 452

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 71286

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كيهان گلشني

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 158

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 73318

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا گمركي

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 14211

 

كد رشته-محل: 471

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 82740

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: وحيد گنجه اي فر

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 40

 

كد رشته-محل: 612

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79709

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: علي كرم گنجوي

 

نام پدر: جليل

 

شماره شناسنامه: 324

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 78364

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نرگس گوديني

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 34

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 73320

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهرداد گوهرزاد

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 8816

 

كد رشته-محل: 257

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …