خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ل،م)

پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ل،م)

كد رشته-محل: 257

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78366

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرنوش لارتي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 685

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83269

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مليحه لايقيان جوان

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 593

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 77667

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسين لطفي

 

نام پدر: حشمت الله

 

شماره شناسنامه: 1207

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77670

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: برديا لقائي

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 865

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 72656

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: الهام لك

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 887

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79712

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سعيد لياقت

 

نام پدر: حميد

 

شماره شناسنامه: 974

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 72660

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهناز ليلي زاده

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 398

 

كد رشته-محل: 345

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 83524

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهدي م عبدي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 16769

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 84988

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: جابر مازندراني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 61

 

كد رشته-محل: 432

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78371

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محبوبه ماموريان اصفهاني

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 22828

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 78372

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مينا مامي زاده

 

نام پدر: جمشيد

 

شماره شناسنامه: 16366

 

كد رشته-محل: 425

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 75965

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مريم ماهري

 

نام پدر: شكرالله

 

شماره شناسنامه: 6506

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 83271

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: ويدا مبشر

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1100

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73332

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسنعلي متانت

 

نام پدر: شيرعلي

 

شماره شناسنامه: 310

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 82751

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حميدرضا متقي نيا

 

نام پدر: علي بمان

 

شماره شناسنامه: 808

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 76863

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: زهرا متولدچورسي

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 3670

 

كد رشته-محل: 612

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76864

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ليلا متولدچورسي

 

نام پدر: حيدر

 

شماره شناسنامه: 9

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80724

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: دياناالسادات متيني

 

نام پدر: سيدمحمد

 

شماره شناسنامه: 97

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 77675

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد مجد

 

نام پدر: يداله

 

شماره شناسنامه: 319

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 73339

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: داتيس محبوبي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 1087

 

كد رشته-محل: 521

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77679

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسن محبوبي پور

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 8573

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 75458

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرشيد محبوبي راد

 

نام پدر: غلامعلي

 

شماره شناسنامه: 98

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82755

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مسعود محبي نوبندگاني

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 177

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74538

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: هادي محسن پور

 

نام پدر: فيض الله

 

شماره شناسنامه: 4940152839

 

كد رشته-محل: 146

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78721

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: فرشته محسني

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 350

 

كد رشته-محل: 236

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 80963

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حسين محسني تكلو

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 9358

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72386

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدحسين محسني حسين پور

 

نام پدر: سيدفرج

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 80214

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نسترن محصل

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 593

 

كد رشته-محل: 435

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 71867

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فاطمه محقق

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 1895

 

كد رشته-محل: 423

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 77689

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بهادر محمدامين

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 17524

 

كد رشته-محل: 463

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 74540

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: كيارش محمداميني

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 9804

 

كد رشته-محل: 434

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74541

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: كيانوش محمداميني

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 1641

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77691

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ايمان محمدپور

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 1366

 

كد رشته-محل: 245

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79724

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهرداد محمدحسيني

 

نام پدر: مراد

 

شماره شناسنامه: 24

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70449

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا محمدحسيني اذر

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 180

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 77692

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: هادي محمدخانلي

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 135

 

كد رشته-محل: 256

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 73870

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فايزه محمددوست

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 200414119

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76869

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سولماز محمدزاده ينگي اباد

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 42

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 83843

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ناصر محمدكريمي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 1310

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78379

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اويشن محمدي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 2283759188

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 74542

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: پيام محمدي

 

نام پدر: كيخسرو

 

شماره شناسنامه: 1142

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70455

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: پيوند محمدي

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 86

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 79729

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حمداله محمدي

 

نام پدر: عزت اله

 

شماره شناسنامه: 1568

 

كد رشته-محل: 562

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 74546

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: خسرو محمدي

 

نام پدر: عزيز

 

شماره شناسنامه: 6595

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 76870

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رويا محمدي

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 2036

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84383

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: شيلان محمدي

 

نام پدر: فتاح

 

شماره شناسنامه: 32

 

كد رشته-محل: 156

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 84530

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فاطمه محمدي

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: 6461

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 80967

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدحسن محمدي

 

نام پدر: محمدهادي

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 70457

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: مصطفي محمدي

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 885

 

كد رشته-محل: 422

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71313

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: غلامرضا محمدي فارساني

 

نام پدر: اميدوار

 

شماره شناسنامه: 5421

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 70607

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سلماز محمودزاده پورناكي

 

نام پدر: مجيد

 

شماره شناسنامه: 7681

 

كد رشته-محل: 354

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 74833

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: يدالله محمودي

 

نام پدر: سيف الله

 

شماره شناسنامه: 1116

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 80386

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدعليرضا محمودي نيا

 

نام پدر: سيداشرف

 

شماره شناسنامه: 436

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78388

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: روشنك محموديان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 66

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 81918

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: هومن مختارپور

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 154

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 82783

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: غلامرضا مختارنژاد

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 1965

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80219

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مارال مختاري

 

نام پدر: محمدرحيم

 

شماره شناسنامه: 3182

 

كد رشته-محل: 171

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77711

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حمزه مختاري حاجي كندي

 

نام پدر: محمدرفيع

 

شماره شناسنامه: 769

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 72400

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمدرضا مختاري راد

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 613

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 83845

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سيدمسعود مدرسي

 

نام پدر: سيدمحمدمهدي

 

شماره شناسنامه: 2083

 

كد رشته-محل: 247

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 77715

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير مدير

 

نام پدر: ولي اله

 

شماره شناسنامه: 5503

 

كد رشته-محل: 117

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 73372

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: عليرضا مرادزاده اسمعيل

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 9009

 

كد رشته-محل: 137

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71882

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سهيلا مرادي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 23769

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 73883

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: سيمين دخت مرادي

 

نام پدر: خدايار

 

شماره شناسنامه: 35

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77721

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: عطااله مرادي

 

نام پدر: غلامرضا

 

شماره شناسنامه: 285

 

كد رشته-محل: 151

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71319

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: داريوش مرادي فارساني

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 4670371991

 

كد رشته-محل: 421

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78396

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ليدا مراقب

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 129

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82793

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: احمد مرامي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 78

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 71320

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: افشين مرتضوي

 

نام پدر: عماد

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 112

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78398

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: زينب مرتضوي

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 419

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 85359

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: طاهره سادات مرتضوي

 

نام پدر: سيدمهدي

 

شماره شناسنامه: 29

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 81924

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: مهران مرتضوي

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 352

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81657

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: سيده ساحره مرتضوي خطيباني

 

نام پدر: ميرمنصور

 

شماره شناسنامه: 295

 

كد رشته-محل: 321

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 75479

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدعلي مرتضوي زاده

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 305

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71886

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: الهام مرتضوي فارساني

 

نام پدر: سيدكاظم

 

شماره شناسنامه: 72490

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71321

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: فريدون مرتضوي نجف ابادي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1248

 

كد رشته-محل: 414

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 77723

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي مرساقيان

 

نام پدر: عبدالرحيم

 

شماره شناسنامه: 2512

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78399

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهاره مرغوب

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 287

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78400

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شيوا مرواريان فيني

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 6103

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75986

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عاطفه مريدي

 

نام پدر: هوشنگ

 

شماره شناسنامه: 7640

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72404

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدفوادالدين مساوات

 

نام پدر: سيدماشااله

 

شماره شناسنامه: 223

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 71326

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: حسن مسعودپور

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 757

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78403

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: ناديا مسعودنيا

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 30

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 79752

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدصادق مسعودي

 

نام پدر: شهنواز

 

شماره شناسنامه: 3852

 

كد رشته-محل: 465

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70466

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: ناصر مسعودي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 31

 

كد رشته-محل: 437

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77732

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: حميد مسيبي

 

نام پدر: ولي الله

 

شماره شناسنامه: 181

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 73384

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي مشايخي

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 10354

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 81150

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مهديه مشايخي

 

نام پدر: قدرت الله

 

شماره شناسنامه: 763

 

كد رشته-محل: 464

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77733

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمد مشايخيان

 

نام پدر: صدرا

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 72668

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ليلا مشعلي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 84

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 84532

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: لطيفه مشهدبان

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 7357

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75484

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: كسري مشيرابادي

 

نام پدر: حميد

 

شماره شناسنامه: 86

 

كد رشته-محل: 162

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71890

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهناز مشيرفاطمي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 707

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 83296

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيده زهرا مصطفويان

 

نام پدر: سيدمصطفي

 

شماره شناسنامه: 579

 

كد رشته-محل: 362

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79756

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عباسعلي مصلح

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 78407

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه مصلحي

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 9

 

كد رشته-محل: 262

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75991

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: مينا مصلحي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 3786

 

كد رشته-محل: 231

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75490

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: عبدالعلي مصورعلي

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 1824

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 75992

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ازاده مظاهري ميبدي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 31

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78723

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيما مظفرجلالي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 524

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 80625

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدرضا مظفري

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 1836

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 80626

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مسعود مظفري

 

نام پدر: يونس

 

شماره شناسنامه: 815

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 80627

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ربيع مظلومي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 3939

 

كد رشته-محل: 423

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 79762

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: فخرالدين معاون

 

نام پدر: محمدشفيع

 

شماره شناسنامه: 453

 

كد رشته-محل: 461

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 83530

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهيار معتقد

 

نام پدر: علي اصغر

 

شماره شناسنامه: 252

 

كد رشته-محل: 261

نام رشته: پزشكي اجتماعي

شماره كارت: 74156

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نيما معتمد

 

نام پدر: عزيزاله

 

شماره شناسنامه: 100

 

كد رشته-محل: 364

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72416

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عظيم معتمدفر

 

نام پدر: عبدالرحيم

 

شماره شناسنامه: 67787

 

كد رشته-محل: 525

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 75496

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي معذوري

 

نام پدر: عظيم

 

شماره شناسنامه: 8000

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 78415

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: افسانه معرفت جوقان

 

نام پدر: عابدين

 

شماره شناسنامه: 468

 

كد رشته-محل: 431

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76878

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شبنم معرفت ورجوي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 108

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 85266

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدعلي معزي بادي

 

نام پدر: ميرمحسن

 

شماره شناسنامه: 2793

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83532

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: مهرنگ معصوم ابادي

 

نام پدر: محمدتقي

 

شماره شناسنامه: 279

 

كد رشته-محل: 366

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 81465

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي معصومي

 

نام پدر: حسام الدين

 

شماره شناسنامه: 282

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 75998

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نادره معصومي كاشاني

 

نام پدر: علي محمد

 

شماره شناسنامه: 2269

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77742

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: حبيب معظمي گودرزي

 

نام پدر: علي محمد

 

شماره شناسنامه: 109

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 73891

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: الهام معماري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 2523

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 73395

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمد معنوي شاد

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 5765

 

كد رشته-محل: 146

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 73397

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: هومان معيني

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 37851

 

كد رشته-محل: 427

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 85268

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: مهدي معيني كربكندي

 

نام پدر: نعمت اله

 

شماره شناسنامه: 2898

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 80231

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم مقبول

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 848

 

كد رشته-محل: 171

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76001

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فرانك مقتدر

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: 301

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 71347

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا مقتدري اصفهاني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 24797

 

كد رشته-محل: 614

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75503

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا مقدم نيا

 

نام پدر: گل

 

شماره شناسنامه: 410

 

كد رشته-محل: 454

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 85001

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا مقصودلو

 

نام پدر: محمدمهدي

 

شماره شناسنامه: 286

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83648

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: ساقي مقصودي

 

نام پدر: عزيزاله

 

شماره شناسنامه: 59

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78828

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: غلامرضا مقيمي

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 1376

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71350

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مرتضي مقيمي ورنوسفادراني

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 204

 

كد رشته-محل: 126

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78417

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فاطمه مقيميان

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 72424

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سيدمحسن مكي نيا

 

نام پدر: سيدمحمدجواد

 

شماره شناسنامه: 65

 

كد رشته-محل: 532

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77748

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا ملائي روحاني

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 163

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 84692

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رئوف ملاجوادي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 28820

 

كد رشته-محل: 564

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 71351

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي ملت اردكاني

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 560

 

كد رشته-محل: 265

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76003

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ازاده ملك

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 5038

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75511

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: عليرضا ملكزادگان

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 2647

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81154

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: الهام ملكي

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 577

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 74578

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مسعود ملكي

 

نام پدر: حميد

 

شماره شناسنامه: 161

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 82818

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: موسي ملكي ابرده

 

نام پدر: فضل الله

 

شماره شناسنامه: 5378

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81468

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: محمد ممتازبخش

 

نام پدر: اميرهوشنگ

 

شماره شناسنامه: 2131

 

كد رشته-محل: 147

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 81934

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيدحسين منتظر

 

نام پدر: ميرعقيل

 

شماره شناسنامه: 159

 

كد رشته-محل: 617

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76882

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: فرناز منتظري

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 1837

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 81471

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: وحيد منصف كسمائي

 

نام پدر: ابوالحسن

 

شماره شناسنامه: 2581640634

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 76006

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: نازنين منصورمشتاقي

 

نام پدر: مرتضي

 

شماره شناسنامه: 9669

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 75516

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سيدعلي منصوري

 

نام پدر: سيداحسان الدين

 

شماره شناسنامه: 237

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81155

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: غزال منصوري

 

نام پدر: حميد

 

شماره شناسنامه: 700

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83304

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فاطمه منظري

 

نام پدر: غلامعلي

 

شماره شناسنامه: 44

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78424

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ماندانا منظوري لشگري

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 6248

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 84795

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: شقايق منوچهري

 

نام پدر: بهاالدين

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 436

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 74162

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي اصغر منوچهري املي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 2130910106

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 76559

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد منوچهري فر

 

نام پدر: منوچهر

 

شماره شناسنامه: 222

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71373

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حميد مهاجر

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 55007

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81159

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ترانه مهاجري

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 1163

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77776

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: كيوان مهدي نژاد

 

نام پدر: ابوالحسن

 

شماره شناسنامه: 452

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 79803

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: نيما مهديزادگان

 

نام پدر: جهانگير

 

شماره شناسنامه: 794

 

كد رشته-محل: 143

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 80994

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فريدون مهرابي

 

نام پدر: مهدي

 

شماره شناسنامه: 866

 

كد رشته-محل: 451

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 77779

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: علي مهرافشان

 

نام پدر: محرمعلي

 

شماره شناسنامه: 1918

 

كد رشته-محل: 472

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 73912

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سپيده مهراوران

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 1021

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 85094

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: ميترا مهربان

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 198

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 74585

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اسد مهرجو

 

نام پدر: وسيم

 

شماره شناسنامه: 672

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 85011

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مجيد مهري

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 355

 

كد رشته-محل: 424

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 81163

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ليلي مهيمي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 13713

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 72434

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فريد مواساتيان

 

نام پدر: ماندني

 

شماره شناسنامه: 325

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 72676

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: نرگس مواساتيان

 

نام پدر: ماندني

 

شماره شناسنامه: 907

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 78425

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زهرا موحداملشي

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 92

 

كد رشته-محل: 372

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 73416

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسين مودبي پيركلاچالي

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 2534

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 80242

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: افسون موسوي

 

نام پدر: سيدعبدالرشيد

 

شماره شناسنامه: 970

 

كد رشته-محل: 552

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 84335

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدشهنام موسوي

 

نام پدر: سيدعلوم

 

شماره شناسنامه: 392

 

كد رشته-محل: 241

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79789

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدمحسن موسوي

 

نام پدر: سيدمحمدباقر

 

شماره شناسنامه: 2300

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 72677

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم السادات موسوي

 

نام پدر: عبدالصمد

 

شماره شناسنامه: 231

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 82833

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيداحمد موسوي ترشيزي

 

نام پدر: سيدمحمود

 

شماره شناسنامه: 61955

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 72678

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهديه موسوي ترشيزي

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 15065

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83310

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: فاطمه بيگم موسوي عمادي

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 6455

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 84696

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيدسامان موسوي گرگري

 

نام پدر: ميررسول

 

شماره شناسنامه: 3260

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 81158

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: فاطمه موسوي مهدي ابادي

 

نام پدر: سيدعلي

 

شماره شناسنامه: 1353

 

كد رشته-محل: 316

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83538

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي موسوي موحد

 

نام پدر: سيدرضا

 

شماره شناسنامه: 519

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77771

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا موسوي ميركلا

 

نام پدر: بدرالمعالي

 

شماره شناسنامه: 555

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77772

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدامير موسويان

 

نام پدر: سيدجمال

 

شماره شناسنامه: 6211

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 74263

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سوسن موعودي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 959

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 85008

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: خدايار موفقي

 

نام پدر: عبدالله

 

شماره شناسنامه: 819

 

كد رشته-محل: 141

نام رشته: طب كار

شماره كارت: 71370

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: قيصر مولائي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1512

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77774

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ارمان مولازاده

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 1242

 

كد رشته-محل: 513

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 79794

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سيدجواد مولي نوربخش

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 700

 

كد رشته-محل: 342

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80396

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيداكبر مومن زاده ابرده

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 96475

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 85009

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميد مومن شولي

 

نام پدر: حجت الله

 

شماره شناسنامه: 29104

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 78634

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهدي مومني

 

نام پدر: غلام نبي

 

شماره شناسنامه: 129

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 70480

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ناصرالدين مومني توتكله

 

نام پدر: محمدابراهيم

 

شماره شناسنامه: 16

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 80992

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مجيد مومني تيكدري

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 334

 

كد رشته-محل: 544

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 84139

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: امير مومني زاده

 

نام پدر: طاهر

 

شماره شناسنامه: 1547

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 84140

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: عليرضا مويدكاظمي

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 972

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 83314

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: فايزه مير

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 501

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82844

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مسعود مير

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 259

 

كد رشته-محل: 145

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71919

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: زهرا ميرانزاده

 

نام پدر: احمدرضا

 

شماره شناسنامه: 821

 

كد رشته-محل: 317

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81941

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سيدهومن ميربها

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 2563

 

كد رشته-محل: 376

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 85276

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدرضا ميرجعفري

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 10

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 75535

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدمهدي ميرجليلي

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 21450

 

كد رشته-محل: 171

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77785

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي ميرحميدي

 

نام پدر: سيدمحمد

 

شماره شناسنامه: 2231

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 83861

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدمسيح ميرركني

 

نام پدر: سيدعلي اصغر

 

شماره شناسنامه: 52

 

كد رشته-محل: 442

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 82850

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: جمال ميرزائي

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 629

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77786

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حميد ميرزائي بيجن ابادي

 

نام پدر: ولي

 

شماره شناسنامه: 8976

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 70204

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم ميرزائيان

 

نام پدر: ذبيح اله

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78442

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حورا ميرزاجاني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 185

 

كد رشته-محل: 477

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80471

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: سارا ميرزاجاني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 184

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 82851

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سيدنويدرضا ميرزاده

 

نام پدر: سيدهاشم

 

شماره شناسنامه: 306

 

كد رشته-محل: 251

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71382

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدمهدي ميرزاده گودرزي

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 1520

 

كد رشته-محل: 555

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 83319

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مهزاد ميرشجاعيان

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 1320

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 83321

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مرجانه ميرصدرائي

 

نام پدر: اكبر

 

شماره شناسنامه: 489

 

كد رشته-محل: 523

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 81481

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدعليرضا ميرصفاي مقدم

 

نام پدر: سيدمحمود

 

شماره شناسنامه: 449

 

كد رشته-محل: 544

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78446

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: مريم السادات ميرعنايت

 

نام پدر: سيدحسين

 

شماره شناسنامه: 15594

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 85095

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سعيده ميركريمي

 

نام پدر: سيدمصطفي

 

شماره شناسنامه: 3034

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78447

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: پانته ا ميرمحمدي

 

نام پدر: سيدجلال

 

شماره شناسنامه: 474

 

كد رشته-محل: 357

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 77789

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ميرفرهاد ميرمحمدي ثمرين

 

نام پدر: ميرجمال

 

شماره شناسنامه: 4897

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76025

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فاطمه سادات ميري

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1673

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83322

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم ميري قلعه نوي

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: 59

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 75542

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي ميقاني

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 4068

 

كد رشته-محل: 565

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82858

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: هاني ميلاني

 

نام پدر: جمشيد

 

شماره شناسنامه: 345

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 78448

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: شقايق ميم هاشمي

 

نام پدر: سيداحمد

 

شماره شناسنامه: 3269

 

كد رشته-محل: 242

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …