خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ن، ه ، و، ی)

پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار تخصصي سال تحصيلي 1386-1385 (ن، ه ، و، ی)

كد رشته-محل: 242

نام رشته: پزشكي فيزيكي و توانبخشي

شماره كارت: 72685

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فاطمه ناجي

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 1906

 

كد رشته-محل: 613

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 78838

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: بابك نادري

 

نام پدر: ذكرعلي

 

شماره شناسنامه: 3107

 

كد رشته-محل: 441

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71921

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: زهره نادري قمبواني

 

نام پدر: نظرعلي

 

شماره شناسنامه: 698

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 83864

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد نادي سخويدي

 

نام پدر: غضنفر

 

شماره شناسنامه: 313

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 77795

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مجتبي ناديان

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 72

 

كد رشته-محل: 566

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 82863

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسين ناصح

 

نام پدر: ميرزاسليمان

 

شماره شناسنامه: 343

 

كد رشته-محل: 175

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81945

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي ناصحي

 

نام پدر: عبدالحسين

 

شماره شناسنامه: 2896

 

كد رشته-محل: 132

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 81488

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا ناصرمقدسي

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 959

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 82864

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: سيدحسين ناصري

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 653

 

كد رشته-محل: 176

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 82866

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمدهاشم ناصري

 

نام پدر: محمدصالح

 

شماره شناسنامه: 1502

 

كد رشته-محل: 477

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 83326

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: طيبه ناظران

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 872

 

كد رشته-محل: 175

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 81171

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: فاطمه ناظم كازراني

 

نام پدر: سيدمهدي

 

شماره شناسنامه: 266

 

كد رشته-محل: 226

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 82871

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مسعود نامجو

 

نام پدر: مظفر

 

شماره شناسنامه: 80695

 

كد رشته-محل: 556

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79817

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: اصغر نامداري اكبرابادي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 2603

 

كد رشته-محل: 246

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76895

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ليلا نامورسفيدان

 

نام پدر: اروج

 

شماره شناسنامه: 519

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 85286

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: علي اكبر نبوي اصل

 

نام پدر: حسين علي

 

شماره شناسنامه: 3353

 

كد رشته-محل: 373

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 75548

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميراحمد نجات

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 791

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 76031

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پروانه نجاتي

 

نام پدر: حشمت اله

 

شماره شناسنامه: 27765

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77805

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: حسين نجدسپاس

 

نام پدر: رحيم

 

شماره شناسنامه: 27959

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 75553

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: محمدحسين نجفي

 

نام پدر: صالح

 

شماره شناسنامه: 3212

 

كد رشته-محل: 345

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80254

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه سادات نجيب

 

نام پدر: سيدمحمدرضا

 

شماره شناسنامه: 24382

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 82874

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: علي نجيب جلالي

 

نام پدر: حبيب

 

شماره شناسنامه: 3172

 

كد رشته-محل: 457

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 81491

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: عباس نداف فهميده

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 51

 

كد رشته-محل: 157

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83329

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: سارا ندايي احمدي

 

نام پدر: يعقوب

 

شماره شناسنامه: 448

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 71401

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: علي اصغر نريماني زمان ابادي

 

نام پدر: عابد

 

شماره شناسنامه: 2189

 

كد رشته-محل: 561

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71402

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مسعود نشيبي

 

نام پدر: محمدحسين

 

شماره شناسنامه: 27282

 

كد رشته-محل: 412

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81492

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رامين نصرتي وندنمين

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 157

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71932

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ويدا نصري

 

نام پدر: غفار

 

شماره شناسنامه: 1308

 

كد رشته-محل: 524

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 77814

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: اميد نصيري

 

نام پدر: صابر

 

شماره شناسنامه: 15262

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77818

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رحمان نظري

 

نام پدر: خليل

 

شماره شناسنامه: 1775

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 79026

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرضيه نظري

 

نام پدر: اسماعيل

 

شماره شناسنامه: 150

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73930

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: الهام نظري سام

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 3008

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 81673

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فاطمه نظيفي

 

نام پدر: كرامت اله

 

شماره شناسنامه: 44091

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78461

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: روناك نعليني

 

نام پدر: هادي

 

شماره شناسنامه: 16

 

كد رشته-محل: 266

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 85017

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمودرضا نعمت اللهي

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: 131

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 85018

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نعمت الله نعمت اللهي

 

نام پدر: سعيد

 

شماره شناسنامه: 4095

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84709

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رسول نعمتي

 

نام پدر: فرض اله

 

شماره شناسنامه: 1037

 

كد رشته-محل: 444

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71412

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: كيانوش نعمتي

 

نام پدر: خداداد

 

شماره شناسنامه: 923

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71935

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم نعمتي دهكردي

 

نام پدر: براتعلي

 

شماره شناسنامه: 14163

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 78463

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فرناز نعمتي زاده

 

نام پدر: فرامرز

 

شماره شناسنامه: 1180

 

كد رشته-محل: 166

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 72694

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: نصرت نقاب

 

نام پدر: لطفعلي

 

شماره شناسنامه: 37

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 72464

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سيدنويد نقيبي

 

نام پدر: سيدمحمود

 

شماره شناسنامه: 2131

 

كد رشته-محل: 254

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 82882

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: محمدرضا نقيبي سيستاني

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: 1774

 

كد رشته-محل: 153

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 71417

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: بابك نكوئي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 876

 

كد رشته-محل: 127

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 80257

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فاطمه نكويي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 185

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 81675

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: نسيم نكويي شجاع

 

نام پدر: لطف اله

 

شماره شناسنامه: 7813

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71420

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: جمشيد نمازي راد

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 487

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 80406

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مجيد نمازي فر

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: 1823

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 77824

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي نمازيان

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: 6143

 

كد رشته-محل: 622

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78732

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: افسانه نوتي زهي شه بخش

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 129

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 85291

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: زين العابدين نورچشمه

 

نام پدر: توكل

 

شماره شناسنامه: 128

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 78470

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سميرا نوردي ناميله

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: 3617

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 84002

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم نورزاده يزدي

 

نام پدر: سيدعلي

 

شماره شناسنامه: 225

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78471

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ثميه نوروزي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 1359

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 77826

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: غلامرضا نوروزي

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: 684

 

كد رشته-محل: 443

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 75567

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عليرضا نوري

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: 2645

 

كد رشته-محل: 242

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 71424

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي نوري

 

نام پدر: تقي

 

شماره شناسنامه: 19

 

كد رشته-محل: 621

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 74183

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمود نوري اميركلايي

 

نام پدر: يوسف

 

شماره شناسنامه: 414

 

كد رشته-محل: 411

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 81962

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرتضي نوعپرست

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 175

 

كد رشته-محل: 445

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71944

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: شمسي نيازي

 

نام پدر: نواز

 

شماره شناسنامه: 368

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76049

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهناز نياكان

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 343

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 72473

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عبدالله نيسي

 

نام پدر: فندي

 

شماره شناسنامه: 6392

 

كد رشته-محل: 447

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 78477

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نسترن نيشابوري

 

نام پدر: صمد

 

شماره شناسنامه: 6461

 

كد رشته-محل: 167

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 81508

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: محمدرسول نيكخواه رانكوهي

 

نام پدر: كاظم

 

شماره شناسنامه: 502

 

كد رشته-محل: 414

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 80266

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: دلارام نيكفرجام

 

نام پدر: عليمراد

 

شماره شناسنامه: 1063

 

كد رشته-محل: 353

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 79843

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي نيكنام

 

نام پدر: لطيف

 

شماره شناسنامه: 1711

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: جراحي مغز و اعصاب

شماره كارت: 74843

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهدي نيكوبخت

 

نام پدر: ذبيح اله

 

شماره شناسنامه: 39495

 

كد رشته-محل: 472

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 83351

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اسيه هاتفي اولائي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 2368

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 76919

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سكينه هادي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 1733

 

كد رشته-محل: 347

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81515

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نادر هاروني

 

نام پدر: عبدالصمد

 

شماره شناسنامه: 2620579023

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 79860

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ابوالقاسم هاشمي

 

نام پدر: صدراله

 

شماره شناسنامه: 417

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 76617

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سعيد هاشمي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 7

 

كد رشته-محل: 376

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 78844

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيداحد هاشمي

 

نام پدر: سيدصمد

 

شماره شناسنامه: 7515

 

كد رشته-محل: 257

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73483

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدرضا هاشمي

 

نام پدر: سيدحسن

 

شماره شناسنامه: 11770

 

كد رشته-محل: 352

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79861

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدجواد هاشمي

 

نام پدر: سيدمحمدصادق

 

شماره شناسنامه: 265

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80271

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيده معصومه هاشمي

 

نام پدر: سيدناصر

 

شماره شناسنامه: 1647

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79867

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مرتضي هاشمي

 

نام پدر: روح الدين

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 371

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80737

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: طيبه هاشمي اراني

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 11687

 

كد رشته-محل: 225

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 71957

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم هاشمي حسين ابادي

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 1039

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: طب اورژانس

شماره كارت: 71444

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: بهروز هاشمي دمنه

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 310

 

كد رشته-محل: 616

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 78494

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فاطمه هاشمي فرد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 5340

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 77860

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدحسام هاشميان

 

نام پدر: سيدابوالفضل

 

شماره شناسنامه: 1831

 

كد رشته-محل: 512

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 75587

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مرتضي هاشميان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 15422

 

كد رشته-محل: 377

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 71445

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محسن هاني طبايي زواره

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 3106

 

كد رشته-محل: 161

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 79871

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حسين هجر

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 46

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71959

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فرانك هدائي

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: 1432

 

كد رشته-محل: 544

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 77861

دانشگاه علوم پزشكي: بهزيستي

نام و نام خانوادگي: مهدي هدايت شده

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 987

 

كد رشته-محل: 557

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 83886

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: محمدرضا هدايتي

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 680

 

كد رشته-محل: 252

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 71960

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهرنگ هدايتي

 

نام پدر: غلامحسين

 

شماره شناسنامه: 57

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77862

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: عباس هدايتي اصل

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: 929

 

كد رشته-محل: 541

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 83887

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: كامبيز هرمان مقدم

 

نام پدر: سليمان

 

شماره شناسنامه: 124

 

كد رشته-محل: 145

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 77863

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارش هروابادي

 

نام پدر: حسين

 

شماره شناسنامه: 1801

 

كد رشته-محل: 375

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 81969

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: افراسياب همايوني كلاريجاني

 

نام پدر: مشهدي جان

 

شماره شناسنامه: 1227

 

كد رشته-محل: 563

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 74611

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: بهزاد همت پور

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 355

 

كد رشته-محل: 413

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 74612

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سهراب همتي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 3242595831

 

كد رشته-محل: 136

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 79029

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: طيبه همتي

 

نام پدر: زين العابدين

 

شماره شناسنامه: 655

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 79877

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: عارف همتي

 

نام پدر: گنجعلي

 

شماره شناسنامه: 625

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 71449

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: پوريا همداني

 

نام پدر: مصطفي

 

شماره شناسنامه: 47804

 

كد رشته-محل: 316

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 84006

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: صديقه همداني

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: 645

 

كد رشته-محل: 236

نام رشته: جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي

شماره كارت: 84807

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: رقيه همدانيان زابي

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: 8751

 

كد رشته-محل: 115

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80275

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: كامليا هميري

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: 676

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80276

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فاطمه هنرپيشه

 

نام پدر: كرامت

 

شماره شناسنامه: 11433

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 71964

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: صفا هوده شناس

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: 43

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83357

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: گلناز هوشمند

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: 428

 

كد رشته-محل: 356

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 80280

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهشيد هوشنگي دواني

 

نام پدر: جمشيد

 

شماره شناسنامه: 802

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 76623

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: جليل هوشيارقراملكي

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: 88253

 

كد رشته-محل: 275

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 79845

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: بهروز وارث

 

نام پدر: مندني

 

شماره شناسنامه: 2743

 

كد رشته-محل: 433

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 78737

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: افسانه واعظي

 

نام پدر: ابراهيم

 

شماره شناسنامه: 67

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 70621

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شراره واعظي

 

نام پدر: جليل

 

شماره شناسنامه: 29

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 73941

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: صدف واقفي فر

 

نام پدر: سيدعباس

 

شماره شناسنامه: 1494

 

كد رشته-محل: 475

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 72477

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: مهدي وجدانيان

 

نام پدر: عزيزمحمد

 

شماره شناسنامه: 188

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 78485

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سحر وحدت

 

نام پدر: سعيد

 

شماره شناسنامه: 12598

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 72478

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا وحيدگل محمدي

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: 2135

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 81963

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي ورشويي

 

نام پدر: فيروز

 

شماره شناسنامه: 7887

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 77845

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيدمهران وزيري بزرگ

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1474

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 76916

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شبنم وظيفه خواه

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: 6816

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 72481

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمد وفائي

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 16

 

كد رشته-محل: 411

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 84716

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي وفادارينگجه

 

نام پدر: عدالت

 

شماره شناسنامه: 8028

 

كد رشته-محل: 142

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 84349

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: وحيد وفايي

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: 154

 

كد رشته-محل: 453

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80268

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: اميره وفايي پوركوچ صفهاني

 

نام پدر: عليرضا

 

شماره شناسنامه: 692

 

كد رشته-محل: 215

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 71437

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدعلي وكيلي

 

نام پدر: براتعلي

 

شماره شناسنامه: 14

 

كد رشته-محل: 367

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 72482

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: رضا ولي زاده

 

نام پدر: شاحسين

 

شماره شناسنامه: 1426

 

كد رشته-محل: 554

نام رشته: چشم پزشكي

شماره كارت: 78498

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم يادگاري

 

نام پدر: عبدالصاحب

 

شماره شناسنامه: 1941

 

كد رشته-محل: 477

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 77869

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: جواد ياراحمدي

 

نام پدر: سعيدعلي

 

شماره شناسنامه: 395

 

كد رشته-محل: 567

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 79030

دانشگاه علوم پزشكي: زنجان

نام و نام خانوادگي: مليحه يارمحمدي

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: 8708

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 83358

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: حميده ياري

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 48

 

كد رشته-محل: 415

نام رشته: بيماري‏هاي كودكان

شماره كارت: 78500

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: نفيسه يازرلو

 

نام پدر: سليمان

 

شماره شناسنامه: 59

 

كد رشته-محل: 135

نام رشته: آسيب شناسي

شماره كارت: 81972

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: عليرضا ياسري

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 13142

 

كد رشته-محل: 174

نام رشته: بيهوشي

شماره كارت: 74614

دانشگاه علوم پزشكي: بقيه اله

نام و نام خانوادگي: شاپور ياسمي

 

نام پدر: علي اكبر

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 422

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 73954

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فريبا يزدان پناه

 

نام پدر: دلالت

 

شماره شناسنامه: 5207

 

كد رشته-محل: 351

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 82093

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: فرشته يزداني

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: 5986

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 80288

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: گيتا يزداني سروستاني

 

نام پدر: فريدون

 

شماره شناسنامه: 5048

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: روانپزشكي

شماره كارت: 71972

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ارام يزداني نجف ابادي

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: 1002

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: بيماريهاي قلب و عروق

شماره كارت: 83555

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: اميرحسين يزدي

 

نام پدر: هاشم

 

شماره شناسنامه: 703

 

كد رشته-محل: 346

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 81977

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي يعقوبي جويباري

 

نام پدر: رجبعلي

 

شماره شناسنامه: 102

 

كد رشته-محل: 521

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 81518

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: توفيق يعقوبي كلورزي

 

نام پدر: مقدم

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: پزشكي قانوني

شماره كارت: 82927

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اسداله يغمائي

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: 174

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: جراحي استخوان و مفاصل

شماره كارت: 77873

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيامك يوسف سيبدري

 

نام پدر: عزيزاله

 

شماره شناسنامه: 172

 

كد رشته-محل: 244

نام رشته: جراحي عمومي

شماره كارت: 74195

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: علي اصغر يوسف نياپاشا

 

نام پدر: علي

 

شماره شناسنامه: 6316

 

كد رشته-محل: 456

نام رشته: بيماريهاي پوست

شماره كارت: 76925

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ندا يوسفي اقدم

 

نام پدر: محمدعلي

 

شماره شناسنامه: 854

 

كد رشته-محل: 426

نام رشته: بيماريهاي اعصاب

شماره كارت: 80290

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مرضيه يوسفيان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: 1400

 

كد رشته-محل: 262

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …