پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ (ن، ه ، و، ی)

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره کارت: ۷۲۶۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فاطمه ناجی

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: ۱۹۰۶

 

کد رشته-محل: ۶۱۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۸۸۳۸

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: بابک نادری

 

نام پدر: ذکرعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۱

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۹۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: زهره نادری قمبوانی

 

نام پدر: نظرعلی

 

شماره شناسنامه: ۶۹۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۳۸۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: محمد نادی سخویدی

 

نام پدر: غضنفر

 

شماره شناسنامه: ۳۱۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۶

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۷۷۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مجتبی نادیان

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۷۲

 

کد رشته-محل: ۵۶۶

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۲۸۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: حسین ناصح

 

نام پدر: میرزاسلیمان

 

شماره شناسنامه: ۳۴۳

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۱۹۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: محمدمهدی ناصحی

 

نام پدر: عبدالحسین

 

شماره شناسنامه: ۲۸۹۶

 

کد رشته-محل: ۱۳۲

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۱۴۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: عبدالرضا ناصرمقدسی

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: ۹۵۹

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۲۸۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: سیدحسین ناصری

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۶۵۳

 

کد رشته-محل: ۱۷۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۸۲۸۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمدهاشم ناصری

 

نام پدر: محمدصالح

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰۲

 

کد رشته-محل: ۴۷۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۳۳۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: طیبه ناظران

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۸۷۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۱۱۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: فاطمه ناظم کازرانی

 

نام پدر: سیدمهدی

 

شماره شناسنامه: ۲۶۶

 

کد رشته-محل: ۲۲۶

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۲۸۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: مسعود نامجو

 

نام پدر: مظفر

 

شماره شناسنامه: ۸۰۶۹۵

 

کد رشته-محل: ۵۵۶

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۸۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: اصغر نامداری اکبرابادی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۲۶۰۳

 

کد رشته-محل: ۲۴۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۸۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: لیلا نامورسفیدان

 

نام پدر: اروج

 

شماره شناسنامه: ۵۱۹

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۵۲۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: بابل

نام و نام خانوادگی: علی اکبر نبوی اصل

 

نام پدر: حسین علی

 

شماره شناسنامه: ۳۳۵۳

 

کد رشته-محل: ۳۷۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۵۵۴۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیراحمد نجات

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۷۹۱

 

کد رشته-محل: ۲۷۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۶۰۳۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: پروانه نجاتی

 

نام پدر: حشمت اله

 

شماره شناسنامه: ۲۷۷۶۵

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۸۰۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: حسین نجدسپاس

 

نام پدر: رحیم

 

شماره شناسنامه: ۲۷۹۵۹

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۵۵۵۳

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: محمدحسین نجفی

 

نام پدر: صالح

 

شماره شناسنامه: ۳۲۱۲

 

کد رشته-محل: ۳۴۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه سادات نجیب

 

نام پدر: سیدمحمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۲۴۳۸۲

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۲۸۷۴

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: علی نجیب جلالی

 

نام پدر: حبیب

 

شماره شناسنامه: ۳۱۷۲

 

کد رشته-محل: ۴۵۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۱۴۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: عباس نداف فهمیده

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۵۱

 

کد رشته-محل: ۱۵۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۳۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: سارا ندایی احمدی

 

نام پدر: یعقوب

 

شماره شناسنامه: ۴۴۸

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۱۴۰۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: علی اصغر نریمانی زمان ابادی

 

نام پدر: عابد

 

شماره شناسنامه: ۲۱۸۹

 

کد رشته-محل: ۵۶۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۴۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: مسعود نشیبی

 

نام پدر: محمدحسین

 

شماره شناسنامه: ۲۷۲۸۲

 

کد رشته-محل: ۴۱۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۱۴۹۲

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: رامین نصرتی وندنمین

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۱۹۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: ویدا نصری

 

نام پدر: غفار

 

شماره شناسنامه: ۱۳۰۸

 

کد رشته-محل: ۵۲۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۷۸۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: امید نصیری

 

نام پدر: صابر

 

شماره شناسنامه: ۱۵۲۶۲

 

کد رشته-محل: ۳۱۵

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۷۸۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: رحمان نظری

 

نام پدر: خلیل

 

شماره شناسنامه: ۱۷۷۵

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۹۰۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرضیه نظری

 

نام پدر: اسماعیل

 

شماره شناسنامه: ۱۵۰

 

کد رشته-محل: ۵۴۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۹۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: الهام نظری سام

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: ۳۰۰۸

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۱۶۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: فاطمه نظیفی

 

نام پدر: کرامت اله

 

شماره شناسنامه: ۴۴۰۹۱

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۴۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: ارومیه

نام و نام خانوادگی: روناک نعلینی

 

نام پدر: هادی

 

شماره شناسنامه: ۱۶

 

کد رشته-محل: ۲۶۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۵۰۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: محمودرضا نعمت اللهی

 

نام پدر: مسعود

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۸۵۰۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نعمت الله نعمت اللهی

 

نام پدر: سعید

 

شماره شناسنامه: ۴۰۹۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۴۷۰۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: رسول نعمتی

 

نام پدر: فرض اله

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۷

 

کد رشته-محل: ۴۴۴

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۴۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: کیانوش نعمتی

 

نام پدر: خداداد

 

شماره شناسنامه: ۹۲۳

 

کد رشته-محل: ۵۴۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۹۳۵

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مریم نعمتی دهکردی

 

نام پدر: براتعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۴۱۶۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۸۴۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فرناز نعمتی زاده

 

نام پدر: فرامرز

 

شماره شناسنامه: ۱۱۸۰

 

کد رشته-محل: ۱۶۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۲۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: همدان

نام و نام خانوادگی: نصرت نقاب

 

نام پدر: لطفعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۷

 

کد رشته-محل: ۲۳۵

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۲۴۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: سیدنوید نقیبی

 

نام پدر: سیدمحمود

 

شماره شناسنامه: ۲۱۳۱

 

کد رشته-محل: ۲۵۴

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۲۸۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: محمدرضا نقیبی سیستانی

 

نام پدر: جعفر

 

شماره شناسنامه: ۱۷۷۴

 

کد رشته-محل: ۱۵۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۱۴۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: بابک نکوئی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۸۷۶

 

کد رشته-محل: ۱۲۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۰۲۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: فاطمه نکویی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۸۵

 

کد رشته-محل: ۳۴۴

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۸۱۶۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: نسیم نکویی شجاع

 

نام پدر: لطف اله

 

شماره شناسنامه: ۷۸۱۳

 

کد رشته-محل: ۵۵۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۴۲۰

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: جمشید نمازی راد

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۴۸۷

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۰۴۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مجید نمازی فر

 

نام پدر: محمدرضا

 

شماره شناسنامه: ۱۸۲۳

 

کد رشته-محل: ۵۶۷

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۷۸۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی نمازیان

 

نام پدر: عباس

 

شماره شناسنامه: ۶۱۴۳

 

کد رشته-محل: ۶۲۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۷۳۲

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: افسانه نوتی زهی شه بخش

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۱۲۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۳

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۵۲۹۱

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: زین العابدین نورچشمه

 

نام پدر: توکل

 

شماره شناسنامه: ۱۲۸

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۸۴۷۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سمیرا نوردی نامیله

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: ۳۶۱۷

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۴۰۰۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مریم نورزاده یزدی

 

نام پدر: سیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۲۲۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۴۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ثمیه نوروزی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۳۵۹

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۷۸۲۶

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوروزی

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: ۶۸۴

 

کد رشته-محل: ۴۴۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۵۵۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: علیرضا نوری

 

نام پدر: محمدحسن

 

شماره شناسنامه: ۲۶۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۴۲

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۱۴۲۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی نوری

 

نام پدر: تقی

 

شماره شناسنامه: ۱۹

 

کد رشته-محل: ۶۲۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۱۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمود نوری امیرکلایی

 

نام پدر: یوسف

 

شماره شناسنامه: ۴۱۴

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۱۹۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مرتضی نوعپرست

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۱۷۵

 

کد رشته-محل: ۴۴۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۹۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: شمسی نیازی

 

نام پدر: نواز

 

شماره شناسنامه: ۳۶۸

 

کد رشته-محل: ۲۳۲

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۶۰۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهناز نیاکان

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۳۴۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۳

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۲۴۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: عبدالله نیسی

 

نام پدر: فندی

 

شماره شناسنامه: ۶۳۹۲

 

کد رشته-محل: ۴۴۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۸۴۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نسترن نیشابوری

 

نام پدر: صمد

 

شماره شناسنامه: ۶۴۶۱

 

کد رشته-محل: ۱۶۷

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۱۵۰۸

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: محمدرسول نیکخواه رانکوهی

 

نام پدر: کاظم

 

شماره شناسنامه: ۵۰۲

 

کد رشته-محل: ۴۱۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۰۲۶۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: دلارام نیکفرجام

 

نام پدر: علیمراد

 

شماره شناسنامه: ۱۰۶۳

 

کد رشته-محل: ۳۵۳

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۹۸۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی نیکنام

 

نام پدر: لطیف

 

شماره شناسنامه: ۱۷۱۱

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی مغز و اعصاب

شماره کارت: ۷۴۸۴۳

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهدی نیکوبخت

 

نام پدر: ذبیح اله

 

شماره شناسنامه: ۳۹۴۹۵

 

کد رشته-محل: ۴۷۲

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۳۳۵۱

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: اسیه هاتفی اولائی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۲۳۶۸

 

کد رشته-محل: ۳۲۴

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۶۹۱۹

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سکینه هادی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۱۷۳۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۷

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۱۵۱۵

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: نادر هارونی

 

نام پدر: عبدالصمد

 

شماره شناسنامه: ۲۶۲۰۵۷۹۰۲۳

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۹۸۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم هاشمی

 

نام پدر: صدراله

 

شماره شناسنامه: ۴۱۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۶۶۱۷

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سعید هاشمی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۷

 

کد رشته-محل: ۳۷۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۷۸۸۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیداحد هاشمی

 

نام پدر: سیدصمد

 

شماره شناسنامه: ۷۵۱۵

 

کد رشته-محل: ۲۵۷

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۴۸۳

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: سیدرضا هاشمی

 

نام پدر: سیدحسن

 

شماره شناسنامه: ۱۱۷۷۰

 

کد رشته-محل: ۳۵۲

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۹۸۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: سیدمحمدجواد هاشمی

 

نام پدر: سیدمحمدصادق

 

شماره شناسنامه: ۲۶۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: سیده معصومه هاشمی

 

نام پدر: سیدناصر

 

شماره شناسنامه: ۱۶۴۷

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۹۸۶۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مرتضی هاشمی

 

نام پدر: روح الدین

 

شماره شناسنامه: ۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۷۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: کاشان

نام و نام خانوادگی: طیبه هاشمی ارانی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۱۱۶۸۷

 

کد رشته-محل: ۲۲۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۱۹۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: مریم هاشمی حسین ابادی

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۱۰۳۹

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: طب اورژانس

شماره کارت: ۷۱۴۴۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: بهروز هاشمی دمنه

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰

 

کد رشته-محل: ۶۱۶

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۸۴۹۴

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: فاطمه هاشمی فرد

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۵۳۴۰

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۷۸۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدحسام هاشمیان

 

نام پدر: سیدابوالفضل

 

شماره شناسنامه: ۱۸۳۱

 

کد رشته-محل: ۵۱۲

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۵۵۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مرتضی هاشمیان

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴۲۲

 

کد رشته-محل: ۳۷۷

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۷۱۴۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محسن هانی طبایی زواره

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۳۱۰۶

 

کد رشته-محل: ۱۶۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۹۸۷۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: حسین هجر

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۴۶

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۹۵۹

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: فرانک هدائی

 

نام پدر: احمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۳۲

 

کد رشته-محل: ۵۴۴

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۷۸۶۱

دانشگاه علوم پزشکی: بهزیستی

نام و نام خانوادگی: مهدی هدایت شده

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۹۸۷

 

کد رشته-محل: ۵۵۷

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۸۳۸۸۶

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: محمدرضا هدایتی

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۶۸۰

 

کد رشته-محل: ۲۵۲

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۷۱۹۶۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: مهرنگ هدایتی

 

نام پدر: غلامحسین

 

شماره شناسنامه: ۵۷

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۸۶۲

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: عباس هدایتی اصل

 

نام پدر: حجت اله

 

شماره شناسنامه: ۹۲۹

 

کد رشته-محل: ۵۴۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۳۸۸۷

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: کامبیز هرمان مقدم

 

نام پدر: سلیمان

 

شماره شناسنامه: ۱۲۴

 

کد رشته-محل: ۱۴۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۷۸۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: ارش هروابادی

 

نام پدر: حسین

 

شماره شناسنامه: ۱۸۰۱

 

کد رشته-محل: ۳۷۵

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۸۱۹۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: افراسیاب همایونی کلاریجانی

 

نام پدر: مشهدی جان

 

شماره شناسنامه: ۱۲۲۷

 

کد رشته-محل: ۵۶۳

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۶۱۱

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: بهزاد همت پور

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: ۳۵۵

 

کد رشته-محل: ۴۱۳

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۴۶۱۲

دانشگاه علوم پزشکی: زاهدان

نام و نام خانوادگی: سهراب همتی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۳۲۴۲۵۹۵۸۳۱

 

کد رشته-محل: ۱۳۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۹۰۲۹

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: طیبه همتی

 

نام پدر: زین العابدین

 

شماره شناسنامه: ۶۵۵

 

کد رشته-محل: ۲۱۷

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۹۸۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: عارف همتی

 

نام پدر: گنجعلی

 

شماره شناسنامه: ۶۲۵

 

کد رشته-محل: ۵۳۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۱۴۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: پوریا همدانی

 

نام پدر: مصطفی

 

شماره شناسنامه: ۴۷۸۰۴

 

کد رشته-محل: ۳۱۶

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۴۰۰۶

دانشگاه علوم پزشکی: یزد

نام و نام خانوادگی: صدیقه همدانی

 

نام پدر: ابوالقاسم

 

شماره شناسنامه: ۶۴۵

 

کد رشته-محل: ۲۳۶

نام رشته: جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

شماره کارت: ۸۴۸۰۷

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: رقیه همدانیان زابی

 

نام پدر: غلام حسن

 

شماره شناسنامه: ۸۷۵۱

 

کد رشته-محل: ۱۱۵

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۷۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: کاملیا همیری

 

نام پدر: محمدجواد

 

شماره شناسنامه: ۶۷۶

 

کد رشته-محل: ۲۲۷

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۷۶

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: فاطمه هنرپیشه

 

نام پدر: کرامت

 

شماره شناسنامه: ۱۱۴۳۳

 

کد رشته-محل: ۲۲۴

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۱۹۶۴

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: صفا هوده شناس

 

نام پدر: محمود

 

شماره شناسنامه: ۴۳

 

کد رشته-محل: ۵۳۳

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۳۵۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: گلناز هوشمند

 

نام پدر: فرخ

 

شماره شناسنامه: ۴۲۸

 

کد رشته-محل: ۳۵۶

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۸۰۲۸۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مهشید هوشنگی دوانی

 

نام پدر: جمشید

 

شماره شناسنامه: ۸۰۲

 

کد رشته-محل: ۳۱۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۶۶۲۳

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: جلیل هوشیارقراملکی

 

نام پدر: محمدباقر

 

شماره شناسنامه: ۸۸۲۵۳

 

کد رشته-محل: ۲۷۵

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۹۸۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: کرمان

نام و نام خانوادگی: بهروز وارث

 

نام پدر: مندنی

 

شماره شناسنامه: ۲۷۴۳

 

کد رشته-محل: ۴۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۸۷۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: مشهد

نام و نام خانوادگی: افسانه واعظی

 

نام پدر: ابراهیم

 

شماره شناسنامه: ۶۷

 

کد رشته-محل: ۲۳۴

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۷۰۶۲۱

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: شراره واعظی

 

نام پدر: جلیل

 

شماره شناسنامه: ۲۹

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۳۹۴۱

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: صدف واقفی فر

 

نام پدر: سیدعباس

 

شماره شناسنامه: ۱۴۹۴

 

کد رشته-محل: ۴۷۵

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۲۴۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: مهدی وجدانیان

 

نام پدر: عزیزمحمد

 

شماره شناسنامه: ۱۸۸

 

کد رشته-محل: ۲۷۴

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۸۴۸۵

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: سحر وحدت

 

نام پدر: سعید

 

شماره شناسنامه: ۱۲۵۹۸

 

کد رشته-محل: ۲۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۲۴۷۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: رضا وحیدگل محمدی

 

نام پدر: جواد

 

شماره شناسنامه: ۲۱۳۵

 

کد رشته-محل: ۵۴۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۱۹۶۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: علی ورشویی

 

نام پدر: فیروز

 

شماره شناسنامه: ۷۸۸۷

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: رادیولوژی

شماره کارت: ۷۷۸۴۵

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیدمهران وزیری بزرگ

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۷۴

 

کد رشته-محل: ۵۳۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۷۶۹۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: شبنم وظیفه خواه

 

نام پدر: اصغر

 

شماره شناسنامه: ۶۸۱۶

 

کد رشته-محل: ۲۱۶

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۲۴۸۱

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: محمد وفائی

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۱۶

 

کد رشته-محل: ۴۱۱

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۸۴۷۱۶

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: مهدی وفادارینگجه

 

نام پدر: عدالت

 

شماره شناسنامه: ۸۰۲۸

 

کد رشته-محل: ۱۴۲

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۸۴۳۴۹

دانشگاه علوم پزشکی: کرمانشاه

نام و نام خانوادگی: وحید وفایی

 

نام پدر: خسرو

 

شماره شناسنامه: ۱۵۴

 

کد رشته-محل: ۴۵۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۶۸

دانشگاه علوم پزشکی: بندر عباس

نام و نام خانوادگی: امیره وفایی پورکوچ صفهانی

 

نام پدر: علیرضا

 

شماره شناسنامه: ۶۹۲

 

کد رشته-محل: ۲۱۵

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۱۴۳۷

دانشگاه علوم پزشکی: اصفهان

نام و نام خانوادگی: محمدعلی وکیلی

 

نام پدر: براتعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۴

 

کد رشته-محل: ۳۶۷

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۲۴۸۲

دانشگاه علوم پزشکی: گیلان

نام و نام خانوادگی: رضا ولی زاده

 

نام پدر: شاحسین

 

شماره شناسنامه: ۱۴۲۶

 

کد رشته-محل: ۵۵۴

نام رشته: چشم پزشکی

شماره کارت: ۷۸۴۹۸

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: مریم یادگاری

 

نام پدر: عبدالصاحب

 

شماره شناسنامه: ۱۹۴۱

 

کد رشته-محل: ۴۷۷

نام رشته: گوش وحلق وبینی

شماره کارت: ۷۷۸۶۹

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: جواد یاراحمدی

 

نام پدر: سعیدعلی

 

شماره شناسنامه: ۳۹۵

 

کد رشته-محل: ۵۶۷

نام رشته: بیماریهای داخلی

شماره کارت: ۷۹۰۳۰

دانشگاه علوم پزشکی: زنجان

نام و نام خانوادگی: ملیحه یارمحمدی

 

نام پدر: حسن

 

شماره شناسنامه: ۸۷۰۸

 

کد رشته-محل: ۳۱۱

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۸۳۳۵۸

دانشگاه علوم پزشکی: قزوین

نام و نام خانوادگی: حمیده یاری

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۴۸

 

کد رشته-محل: ۴۱۵

نام رشته: بیماری‏های کودکان

شماره کارت: ۷۸۵۰۰

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: نفیسه یازرلو

 

نام پدر: سلیمان

 

شماره شناسنامه: ۵۹

 

کد رشته-محل: ۱۳۵

نام رشته: آسیب شناسی

شماره کارت: ۸۱۹۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: علیرضا یاسری

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۱۳۱۴۲

 

کد رشته-محل: ۱۷۴

نام رشته: بیهوشی

شماره کارت: ۷۴۶۱۴

دانشگاه علوم پزشکی: بقیه اله

نام و نام خانوادگی: شاپور یاسمی

 

نام پدر: علی اکبر

 

شماره شناسنامه: ۵

 

کد رشته-محل: ۴۲۲

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۷۳۹۵۴

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: فریبا یزدان پناه

 

نام پدر: دلالت

 

شماره شناسنامه: ۵۲۰۷

 

کد رشته-محل: ۳۵۱

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۲۰۹۳

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: فرشته یزدانی

 

نام پدر: صادق

 

شماره شناسنامه: ۵۹۸۶

 

کد رشته-محل: ۲۳۳

نام رشته: زنان و زایمان

شماره کارت: ۸۰۲۸۸

دانشگاه علوم پزشکی: اهواز

نام و نام خانوادگی: گیتا یزدانی سروستانی

 

نام پدر: فریدون

 

شماره شناسنامه: ۵۰۴۸

 

کد رشته-محل: ۲۱۲

نام رشته: روانپزشکی

شماره کارت: ۷۱۹۷۲

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: ارام یزدانی نجف ابادی

 

نام پدر: قاسم

 

شماره شناسنامه: ۱۰۰۲

 

کد رشته-محل: ۵۵۱

نام رشته: بیماریهای قلب و عروق

شماره کارت: ۸۳۵۵۵

دانشگاه علوم پزشکی: ایران

نام و نام خانوادگی: امیرحسین یزدی

 

نام پدر: هاشم

 

شماره شناسنامه: ۷۰۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۶

نام رشته: پرتو درمانی

شماره کارت: ۸۱۹۷۷

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: علی یعقوبی جویباری

 

نام پدر: رجبعلی

 

شماره شناسنامه: ۱۰۲

 

کد رشته-محل: ۵۲۱

نام رشته: بیماریهای عفونی و گرمسیری

شماره کارت: ۸۱۵۱۸

دانشگاه علوم پزشکی: شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی: توفیق یعقوبی کلورزی

 

نام پدر: مقدم

 

شماره شناسنامه: ۳

 

کد رشته-محل: ۳۴۱

نام رشته: پزشکی قانونی

شماره کارت: ۸۲۹۲۷

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: اسداله یغمائی

 

نام پدر: رضا

 

شماره شناسنامه: ۱۷۴

 

کد رشته-محل: ۶۱۱

نام رشته: جراحی استخوان و مفاصل

شماره کارت: ۷۷۸۷۳

دانشگاه علوم پزشکی: تهران

نام و نام خانوادگی: سیامک یوسف سیبدری

 

نام پدر: عزیزاله

 

شماره شناسنامه: ۱۷۲

 

کد رشته-محل: ۲۴۴

نام رشته: جراحی عمومی

شماره کارت: ۷۴۱۹۵

دانشگاه علوم پزشکی: مازندران

نام و نام خانوادگی: علی اصغر یوسف نیاپاشا

 

نام پدر: علی

 

شماره شناسنامه: ۶۳۱۶

 

کد رشته-محل: ۴۵۶

نام رشته: بیماریهای پوست

شماره کارت: ۷۶۹۲۵

دانشگاه علوم پزشکی: تبریز

نام و نام خانوادگی: ندا یوسفی اقدم

 

نام پدر: محمدعلی

 

شماره شناسنامه: ۸۵۴

 

کد رشته-محل: ۴۲۶

نام رشته: بیماریهای اعصاب

شماره کارت: ۸۰۲۹۰

دانشگاه علوم پزشکی: شیراز

نام و نام خانوادگی: مرضیه یوسفیان

 

نام پدر: محمد

 

شماره شناسنامه: ۱۴۰۰

 

کد رشته-محل: ۲۶۲

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ ( سی و هفتمین دوره ) آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه …