پرستاران و کمردد ( درد ما یکی ، دوتا نیست )

میزان بروز کمردرد، در پرستاران با نوع فعالیت آنها که مستلزم بلندکردن اجسام سنگین و انجام کارهای سخت و ممتد در اورژانس است، ارتباط زیادی دارد. این میزان با محیط پر استرس کاری افزایش می‌یابد. به طوریکه میزان بروز حمله‌های حاد کمردرد در پرستارانی که در بخشهای درمانی بیمارستان کار می‌کنند بسیار بیشتر از آنهائی است که معمولاً کار اداری و یا اجرایی دارند.آمار نشان داده است، در بیمارستانهایی که کلاسهای آموزشی جهت پیشگیری و درمان کمردرد، برای پرستاران دایر گردیده، میزان بروز کمردرد، در این بیمارستان بسیار پائین بوده است. در نتیجه وجود چنین آموزشهایی جهت پرستاران زحمتکش کشور ما نیز ضروری بنظر می‌رسد، اما از آنجائیکه در این مقاله امکان پرداختن به این مسئله به طور مبسوط وجود ندارد، تنها به ذکر برخی از اصول اولیه آن می‌پردازیم.پرستاران عزیز باید تمامی وضعیتهای مناسبی را که جهت بلندکردن، کشیدن و هل‌دادن و حمل اجسام در ابتدای این بخش توضیح داده شد، رعایت کنند.همه میزها و یا تختهای بیماران باید ارتفاع قابل تغییر داشته باشند، بطوریکه با اهرم هیدرولیکی یا الکتریکی سطح آنها بالا یا پائین برود و هر شخص با توجه به نیاز، بتواند آن را تغییر دهد.هنگام مرتب‌کردن تخت بیمار و یا تعویض ملحفه آن مواردیکه را که در مورد مرتب‌کردن تخت خواب توضیح داده شد، رعایت کرده و ترجیحاً دو نفری این کار را انجام دهید.پرستاران عزیز باید طوری آموزش ببینند که بتوانند براساس توانائیهایشان، تجهیزات مناسب و مورد نیاز خود را جهت استفاده مطلوب در محیط کار انتخاب کنند. محیط کار پرستاری باید از نظر شرایط روانی، سر و صدا، نور، دما و حجم کار مناسب باشد تا بدین ترتیب از استرسهای فزاینده کاسته شود.در خاتمه لازم به ذکر است که در برخی کشورها جهت بعضی مشاغل خاص، مدرسه کمر (Back School) اختصاصی دایر می‌گردد. مانند برنامه گسترده Back School صنعتی در بهداشت صنعتی یا مدرسه کمر در بهداشت حرفه‌ای و یا به عنوان بخشی از برنامه توانبخشی و…

در کلام آخر : باید به پرستاران توجه بیشتری شود . جامعه پزشکی ایران در حق پرستاران همانند پزشکان و دیگر پیراپزشکان کوتاهی می کند

همچنین بررسی کنید

قانون کاهش ساعات کار پرستاران در گیرودار تصمیمات دولت و مجلس ایران قرار دارد

جلسه مشترک ریاست جمهوری ، مجلس، وزارت بهداشت و نظام پرستاری برای تعیین تکلیف نهایی …

معاون فنی سازمان نظام پرستاری کشور ایران از تدوین تعرفه خدمات پرستاری خبر داد

 ‘صدیقه سالمی ‘ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: با …