خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / چگونگی برگزاری آزمونهای ارتقاء ، گواهینامه و دانشنامه تخصصی

چگونگی برگزاری آزمونهای ارتقاء ، گواهینامه و دانشنامه تخصصی

 

از حدود يکسال و نيم پيش سعي ما بر آن بوده است که کليه اخبار و تصميم­گيري­هاي مختلف دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور را به اطلاع پزشکان و دستياران محترم برسانيم، در اين مدت قوانين و مصوبات شوراي آموزش پزشکي و تخصصي، تغييرات، چگونگي برگزاري و نتايج آزمون­هاي مختلف تخصصي، فوق­تخصصي و پيش­کارورزي و گزارش فعاليت­هاي انجام شده توسط کميته­هاي مختلف دبيرخانه از اهم موضوعات خبرهای ما  را تشکيل داده است.

 سخني پيرامون  

آزمون­هاي ارتقاء، گواهينامه و دانشنامه تخصصي

 آزمون­هاي ارتقاء، گواهينامه و دانشنامه تخصصي باليني پزشکي بدون شک يکي از حساس­ترين و سرنوشت سازترين آزمون­هاست.

در سال 1385 مسئوليت اجرايي آزمون ارتقاء به عهده دانشگاه­هاي علوم پزشکي که خود مجريان اصلي آموزش هستند گذاشته شد.

اين تغييرات در راستاي واگذاري تدريجي امور به دانشگاه­هاي علوم پزشکي در جهت مشارکت دادن مجريان آموزشي دانشگاه­ها و به منظور تقويت و بالا بردن وظيفه نظارتي دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي بوده است.

بديهي است از آنجايي که عملا” ارزيابي اصلي دستياران رشته­هاي تخصصي کشور در درجه نخست توسط آزمون­هاي درون دانشگاهي و سپس از طريق سئوالات مطرح شده از سوي هيات ممتحنه صورت مي­گيرد، بنابراين ضروري بود که آئين نامه و مقررات مشترک و يک شکل جهت اجرا از طريق دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي تهيه و به دانشگاه­ها ابلاغ مي­گرديد، که اين مهم در دستورالعمل اجرايي بيست­وپنجمين دوره امتحانات ارتقاء تخصصي طي نامه شماره 1750/3/آ مورخ 6/3/1385، براساس مصوبات موضوع 2 شصت ودومين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي مورخ 24/2/1384 به کليه دانشگاه­هاي علوم پزشکي تربيت کننده دستيار ارسال گرديد.

آزمون ارتقاء، گواهينامه و دانشنامه تخصصي سال 1385

.

در اين دوره براي نخستين بار شناورسازي حدنصاب قبولي صورت مي­گيرد و مبناي محاسبه ميانگين نمرات 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترين نمرات را در هر گروه کسب کرده باشند مي­باشد. کساني که حداقل نمرة 90 از ارزشيابي درون بخشي را کسب نموده باشند به امتحان کتبي آزمون ارتقاء معرفي مي­گردند و نتيجه نهايي امتحان ارتقاء توسط دانشگاه­هاي علوم پزشکي مربوطه اعلام مي­گردد.

دستورالعمل اجرايي آزمون ارتقاء در اين ويژه نامه درج گرديده است.

آزمون گواهينامه سال 1385 با توجه به جدا شدن از آزمون ارتقاء به طور همزمان با آزمون دانشنامه تخصصي در قالب يک آزمون  به صورت متمرکز در تهران برگزار مي­گردد.

قبولي آزمون گواهينامه تخصصي با توجه به مفاد موضوع 1 شصت وچهارمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي  محاسبه مي­گردد.

آئين­نامه مربوط به آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي در اين ويژه نامه آورده شده است.

 

مقررات امتحانات ارتقاء دستياران رشته هاي تخصصي باليني پزشكي

ماده 1 در هر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربيت كننده دستيار، در داخل گروههاي آموزشي كميته امتحانات تشكيل مي گردد.

ماده 2  در هر كميته امتحانات يك نفر به انتخاب اعضاي گروه به عنوان سرپرست كميته تعيين مي گردد.

ماده 3 اعضاي كميته امتحانات گروه  با مشاركت تمامي اعضاي گروه تخصصي نسبت به طرح سؤال در طول سال اقدام نموده، و كميته امتحانات  در پايان به انتخاب سؤالات مناسب مبادرت مي ورزد.

ماده 4 در معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي و با مسئوليت معاون آموزشي باليني دانشكده پزشكي واحدي به نام واحد امتحانات دستياري تشكيل مي شود.

تبصره 1: سؤالهاي آزمون ارتقاء پس از برگزاري امتحانات به واحد امتحانات دستياري ارسال و تحليل سؤالات مذكور توسط دانشگاههاي مربوطه انجام مي پذيرد و سپس نتايج تحليل نهايي به همراه سؤالات به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي جهت اطلاع ارسال گردد.

تبصره 2 : در هر سال نتايج آزمون ارتقاء با ذكر نمره به واحد امتحانات دستياري دانشكده پزشكي  و به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال  گردد.

ماده 5 تشــكيل كارگاه جهت آمادگي اساتيد براي طراحي سؤال توسط دانشگاهها از وظايف واحد امتحانات دستياري بوده كه اين امر با همكاري واحد EDC دانشگاه و با هماهنگي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام خواهد گرديد.

ماده 6  امتحان ارتقاء تخصصي شامل دو بخش است:

الف ارزيــابي هاي درون بخشي كه از سوي گروههايي كه دستيار در آن مشغول به تحصيل است انجام مي شود.

ب امتحــان كتبــي تحت نظارت دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي توسط دانشكده هايي كه دستيار در آن مشغول به تحصيل است برگزار مي گردد.

ماده 7 مجموع نمره هاي ارتقاء هر سال برابر 300 است. 50 % كل نمره (150) اختصاص به ارزيابي درون بخشي دارد و 50% (150) اختصاص به امتحان كتبي دارد.

ماده 8 هر دستيار براي ارتقاء به سال بالاتر بايد سه حداقل نمره را كسب نمايد: حداقل ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره كتبي و حداقل نمره كل و در غير اينصورت مردود شناخته مي شود.

جدول نمرات ارتقاء براي دوره­هاي سه ساله:

سال ارتقاء

حداقل نمره کتبي (نسبت به ملاک مقايسه)

A

حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150)

B

حداقل نمره كل

1 به 2

40%

90

30+A+B

2 به 3

50%

90

30+A+B

جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله

سال ارتقاء

حداقل نمره کتبي (نسبت به ملاک مقايسه)

A

حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150)

B

حداقل نمره كل

1 به 2

40%

90

30+A+B

2 به 3

46%

90

30+A+B

3 به 4

53%

90

30+A+B

جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي پنج ساله

سال ارتقاء

حداقل نمره کتبي (نسبت به ملاک مقايسه)

A

حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150)

B

حداقل نمره كل

1 به 2

40%

90

30+A+B

2 به 3

46%

90

30+A+B

3 به 4

53%

90

30+A+B

4به 5

56%

90

30+A+B

1/8 – به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره 20% شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترين نمرات را در هر گروه کسب کرده­اند، ملاک مقايسه تعيين مي­گردد.

تبصره 1:چنانچه 20% تعداد شرکت کنندگان کمتر از يک نفر شود، ملاک همان يک نفر محاسبه شود.

تبصره 2:در مواردي که 20% تعداد شرکت کنندگان بصورت اعشاري در بيايد اگر کمتر از نيم باشد به سمت پايين و بالاتر و مساوي نيم به سمت نمره بالاتر گرد شود.

ماده 9 در صورت عدم شركت در امتحان كتبي به (دلايل غير موجه) و يا عدم كسب هر يك از حدنصابهاي منظور شده دستيار مردود آن سال شناخته شده و لازمست در همان مقطع براساس برنامه آموزشي مدون همان سال با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره شود.

ماده 10 دستياران زير مي توانند در آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاء همزمان شركت نمايند:

الف دستياراني كه حدنصاب ارزيابي درون بخشي را كسب نموده باشند و به دلايل موجه در امتحان كتبي سراسري همان سال شركت ننموده باشند.

ب دستياراني كه حدنصاب ارزيابي درون بخشي و حدنصاب آزمون كتبي را كسب نموده اند ولي موفق به كسب حدنصاب سوم (مجموع) نشده اند. اين دسته از دستياران به صورت مشروط و طبق برنامه آموزشي سال بالاتر ادامه دوره داده و در سال بعد اجازه شركت در آزمون ارتقاء را به صورت دو ارتقاي همزمان خواهند داشت.

ج دستياراني كه به دليل گزينش يا استفاده از مرخصي زايمان يا معرفي ديرتر از موعد مقرر براي شروع دوره از طرف دبيرخانه، با كسر دوره روبرو شده و صرفا“ به همين دليل به يكي از امتحانات ارتقاي كتبي سراسري معــرفي نشده اند، در صورتي كه دوره آنان تا قبل از پايان اسفند ماه سال مربوطه به اتمام برسد،  با رعايت ساير مقررات مجاز به شركت در آزمون ارتقاء و گواهينامه در همان سال مي باشند.

تبصره 1: مواردي كه مي تواند به عنوان غيبت موجه تلقي شود از طريق دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به دانشگاهها ابلاغ گرديده است و ارزيابي موجه بودن و يا غير موجه بودن غيبت در امتحان ارتقاء و شركت به صورت دو ارتقاء همزمان به عهده دانشگاه مربوطه مي باشد.

تبصره 2: شرط معرفي دستياراني كه مي توانند طبق ضوابط مندرج در اين آيين نامه در امتحان كتبي سراسري سال بعد به صورت دو ارتقاي همزمان شركت نمايند، كسب حدنصاب ارزيابي درون بخشي سال بالاتر خواهد بود.

تبصره 3: هر دستيار فقط براي يكبار در طول دوره مي تواند با رعايت مقررات اين آيين نامه در آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاء همزمان شركت نمايد.

د شركت در آزمون ارتقاء به صورت همزمان برا ي دستياراني كه قبل از مهرماه سال 1378 شروع دوره نموده اند، ‌بدون در نظر گرفتن دفعات شركت آنان در آزمون دو ارتقاء همزمان تا تاريخ فوق، فقط براي يكبار از تاريخ فوق به شرط تائيد گروه آموزشي مربوطه مجاز مي باشد.

ماده 11 در مدت ميهماني ارزيابي درون دانشگاهي به عهده دانشگاه مقصد است.

ماده 12 دستياراني كه در طول دوران دستياري سه بار مردود شوند، از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي خارج خواهند شد.

تبصره 1: دستياراني كه در مقطع تحصيلي سال اول دوبار مردود شوند، مجاز به ادامه تحصيل در دوره مربوطه نمي باشند و از سيستم آموزشي تخصصي باليني پزشكي خارج خواهند شد.

تبصره 2: دستياراني كه در دو ارتقاي همزمان موفق به كسب حدنصاب سال پايين تر و يا بالاتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردودي، يكبار مردود محسوب مي شوند.

ماده 13 دستياران سال اول كه تا پايان تيرماه سال مربوطه حداقل 9 ماه از دوره تحصيلي خود را طي كرده باشند، ملزم خواهند بود در امتحان كتبي سراسري ارتقاي 1 به 2 شركت نمايند.

تبصره 1: دستياراني كه به دلايلي (جايگزيني، گزينش و ) ديرتر از موعد مقرر به دانشگاه معرفي مي شوند، با گذراندن حداقل 8 ماه از دوره تحصيلي، ملزم به شركت در امتحان ارتقاي كتبي سراسري يك به دو مي باشند.

تبصره 2: دستياران سالهاي بالاتر در صورتي كه در مجموع سنوات تحصيلي حداكثر 3 ماه كسر دوره داشته باشند، مي توانند در امتحان ارتقاي كتبي سراسري سال مربوطه شركت نمايند.

 به عنوان مثال در دوره هاي 3 ساله :

– براي ارتقاي 1 به 2، 9 ماه

– براي ارتقاي 2 به 3، 21 ماه

– براي ارتقاي 3 به 3 (معرفي گواهينامه): 33 ماه

در شرايط موضوع تبصره 1 ماده 13 :

براي ارتقاء 1 به 2: 8 ماه

براي ارتقاء 2 به 3: 20 ماه

براي ارتقاي 3 به 3 (معرفي گواهينامه): 32 ماه

تبصره 3: داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره ، باعث كاهش طول دوره نخواهد شد.

ماده 14 كميته امتحانات موظف است يك ماه قبل از امتحانات ارتقاء، نمره ارزيابي درون بخشي  هر دستيار را به معاونت آموزشي دانشكده اعلام نمايد .

تبصره: شركت در امتحان كتبي منوط به قبولي در ارزيابي درون بخشي است.

ماده 15 رسيدگي به اعتراضات و نمرات اعلام شده به عهده دانشگاههاي مربوطه مي باشد.

ماده 16 امتحانات ساليانه در زمان مشخص با رفرانسهاي مشخص كه توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي هرسال اعلام مي شود،‌ در دانشگاههاي علوم پزشكي محل آموزش دســـــتيار برگزار مي گردد.

ماده 17 مســئوليت نــظارت بــر امتحانات ارتقاء به عهده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي باشد كه بدين منظور كميته اي جهت بهبود كيفيت و نظارت توسط دبيرخانه تشكيل مي گردد.

ماده 18 ثبت موضوع پايان نامه بعنـــوان شرط مـــعرفي به آزمون ارتقاء كتبي سراسري 1 به 2 الزامي مي باشد.

تبصره:  كليه دستياراني كه در امتحان گواهينامه تخصصي شركت مي نمايند، موظفند دفاعيه پايان نامه خود را قبل از معرفي امتحان كتبي سراسري انجام دهند.

ماده 19 دستيارانيكه كه حائز شرايط شركت در آزمون گواهينامه تخصصي مي باشند جهت معرفي ملزم به كسب حداقل 60%  نمره كل معرفي (از 150) بوده كه اين نمره با رعايت ماده هاي 1 تا 4 آئين نامه ارزيابي درون بخشي دستياران قابل محاسبه مي باشد.

ماده 20 انجام امتحان نهايي گواهينامه و دانشنامه تخصصي بعهده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي باشد.

ماده 21 كليه مواد اين آئين نامه از سال 1385 لازم الاجرا مي باشد./ح D

 

 

آئين نامه  ارزيابي درون بخشي دستياري رشته هاي تخصصي پزشكي باليني

ماده 1 ارزيابي درون بخشي در سه حيطه آموخته‌هاي علمي نظري، مهارتهاي باليني و ويژگيهاي نگرشي انجام مي شود.

ماده 2 حيطه آموخته هاي علمي نظري: حداكثر 50 نمره از 150 نمره ارزيابي درون بخشي به اين حيطه اختصاص دارد كه در طول سال از طريق يك يا چند آزمون كتبي، از سوي گروه تعيين مي گردد.

ماده 3 حيطه مهارتهاي باليني: حداكثر 70 نمره از 150 نمره ارزيابي درون بخشي به اين حيطه اختصاص دارد. و شامل سه بخش مي باشد.

الف استدلال و تصميم گيري باليني

ب تكميل پرونده و نحوه گزارش نويسي

ج كار عملي (بخش، درمانگاه، اطاق عمل و اورژانس)

 اين ارزيابي هرسه ماه يکبار انجام ومعدل نمرات ارزيابي ملاک عمل خواهد بود

ماده 4 حيطه ويژگيهاي نگرشي رفتاري، حداكثر 30 نمره از 150 نمره ارزيابي درون بخشي به اين حيطه اختصاص دارد در اين حيطه سه ويژگي فردي دستيار به ترتيب زير ارزيابي  و نمره دهي مي شود.

الف اخلاق و طرز سلوك با اساتيد،  همكاران، پرسنل،‌ بيماران

ب انضباط و وقت شناسي

ج وجدان پزشكي و مسئوليت در قبال بيماران

به هر يك از موارد فوق حداكثر 10 نمره تعلق مي گيرد. نمره هر يك از اين بخشها براي هر دستيار در شوراي گروه و با امضاء تك تك اعضاء تعيين خواهد شد.

اين ارزيابي ساليانه انجام خواهد شد ودرصورت تعددارزيابي ها معدل آن ملاک عمل خواهد بود

ماده 5 براي هر دستيار، در دانشگاه محل تحصيل و نيز در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، كارنامه دستياري شامل نمرات ارزيابي درون بخشي و امتحانات كتبي تشكيل مي شود.

ماده 6 شيوه رسيدگي به اعتراضات احتمالي:

رسيدگي به اعتراضات در مورد ارزيابي درون بخشي بعهده كميته اي، مركب از معاونت آموزشي دانشگاه، رئيس دانشكده پزشكي، معاون آموزشي باليني دانشكده پزشكي و مدير گروه مربوطه و يك نفر از اعضاي هيأت علمي گروه به انتخاب گروه مي باشد.

 

مقررات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي

ماده 1  آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي در يك زمان و در يک دفترچه با 150 سوال برگزار ميگردد . ضمن اينکه شرط معرفي دستياران براي شرکت در آزمون گواهينامه کسب حداقل 60 درصد نمره ارزيابي درون دانشگاهي است و حداقل نمره قبولي در آزمون گواهينامه در رشته­هايي که تعداد شرکت­کنندگان نوبت اول کمتر از 50 نفر باشد 60 درصد ميانگين نمرات 20درصد برتر که بيشترين نمرات را کسب کرده باشند و در رشته­هايي که تعداد شرکت­کننده نوبت اول مساوي يا بيشتر از 50 نفر باشد 60 درصد ميانگين نمرات 10 درصد برتر آن رشته به عنوان حداقل نمره قبولي در نظر گرفته مي­شود. و حدنصاب قبولي در آزمون کتبي دانشنامه تخصصي 70% نمره (معادل 105 از 150 نمره) مي باشد .

تبصره 1 : هر سؤال در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي داراي يک نمره مي باشد.

ماده 2 در هر رشته هيأت ممتحنه تخصصي تشكيل مي گردد. (طبق نظر كميسيون 7 نفره ناظر بر انتخابات اعضاي هيأت ممتحنه)

ماده 3 شرايط معرفي به آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي:

1/3 کسب حداقل 90 نمره از ارزيابي درون بخشي بديهي است دستياران سال آخر براي معرفي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي جهت شرکت در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي نيازي به شرکت در امتحان کتبي ارتقاء پايان سال دانشگاهها را ندارند.

2/3 جهت معرفي دستياران به آزمون گواهينامه تخصصي مي بايست حداقل مدت 12 ماه از زمان كسب قبولي در مقطع ماقبل گواهينامه ايشان گذشته باشد و دستيار در اين مدت مشغول به طي دوره آموزشي بوده و در بخش مربوطه حضور داشته باشد. شايان ذكر است مشمولين دو ارتقاء همزمان مقاطع آخر مشمول اين بند نبوده، بديهي است ميزان مدت آموزش جهت فراغت از تحصيل از ديگر مصوبات مربوطه پيروي دارد.

3/3 كليه دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي شركت مي نمايند موظفند دفاعيه پايان نامه خود را قبل از معرفي به آزمون گواهينامه انجام دهند.

ماده4 در صورت عدم معرفي جهت شركت در آزمون و يا عدم شرکت در آزمون گواهينامه تخصصي (به هر دليل) دستيار مردود گواهينامه، شناخته شده و لازم است براساس برنامه آموزشي مدون سال آخر با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره شود.

ماده 5 دستياراني كه در آزمون گواهينامه تخصصي سه بار مردود شوند، بدون اينكه در آزمون ارتقاء مردود شده باشند، از سيستم آموزش تخصصي باليني پزشكي خارج خواهند شد.

تبصره: دستياراني كه در دوران دستياري به جز مرحله گواهينامه تخصصي، دو بار مردود شوند، حداكثر مي توانند در دو دوره متوالي و بدون وقفه تحصيلي در آزمون گواهينامه تخصصي شركت نمايند.

ماده 6  افرادي كه طبق مصوبات حائز شرايط شركت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي در يكسال مي باشند، با توجه به مصوبات موجود مبني بر اينكه هر دستيار فقط يكبار در طول دستياري مي تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نمايد، مي توانند مشمول دو آزمون مذكور در يكسال گردند.

ماده 7 داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث كاهش طول دوره نخواهد شد.

ماده 8 دانشگاه موظف است ليست واجدين شرايط جهت آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي را به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور ارائه نمايد، اين ليست در يك نوبت ارسال شده و غير قابل تغيير است.

ماده 9 به منظور سنجش آگاهي‌ها و مهارت‌هاي فارغ التحصيلان رشتــــه‌هاي تخصصي (شركت‌كننده‌هاي اين دوره آزمون گواهينامه تخصصي و دارندگان گواهينامه تخصصي سالهاي قبل) دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، هر ساله در سطح كشوري و توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، آزمون دانشنامه تخصصي در يك نوبت و در دو قسمت كتبي و شفاهي برگزار مي گردد.

تبصره 1: از نظر تعداد دفعات شركت در آزمون دانشنامه تخصصي هيچگونه محدوديتي وجود ندارد.

تبصره 2: داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه تخصصي كه فارغ التحصيل گواهينامه در سالهاي قبل مي‌باشند، جهت شركت در آزمون مربوطه در دوره هاي بعد ملزم به ارائه گواهي اشتغال از دانشگاه محل خدمت (طرح و ضريب K) يا گواهي اتمام خدمات مربوطه با تائيد معاونت سلامت مي باشد.

ماده 10 ثبت نام مشروط دستياراني كه دوره دستياري آنان حداكثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه پايان مي يابد، بلامانع مي باشد.

تبصره 1: داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث كاهش طول دوره (تا آخر آبان ماه) نخواهد شد.

تبصره 2: لازم است دستياراني كه به صورت مشروط در آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي شركت مي نمايند، باقيمانده دوره تحصيلي خود را در مراكز آموزش مربوطه گذرانده و گواهي لازم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند.

ماده 11  كليه سؤالات آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي، براساس منابع تعيين شده توسط هيات ممتحنه رشته هاي  مربوطه تهيه مي گردد.

ماده2 1 حدنصاب نمره قبولي جهت كسب مدرك دانشنامه تخصصي 70% كل نمره آزمون كتبي و 70% كل نمره آزمون شفاهي خواهد بود.

تبصره 1: شرط شركت در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي كسب حداقل 70% كل نمره آزمون كتبي خواهد بود.

تبصره 2: در صورت مردودي در آزمون شفاهي، اعتبار قبولي آزمون كتبي حداكثر تا پنج سال به قوت خود باقي خواهد بود و در صورت عدم شركت و يا عدم موفقيت در آزمون شفاهي متقاضيان موظف به شركت مجدد در آزمون كتبي دانشنامه تخصصي مي باشند.

ماده 13 قبول شدگان كتبي دانشنامه تخصصي، جهت آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي معرفي خواهند گرديد. اين امتحان صرفابه صورت OSCE برگزار خواهد شد.

ماده 14 رسيدگي به اعتراضات دريافت شده در مورد آزمون كتبي، گواهينامه و دانشنامه تخصصي در موعد مقرر اعلام شده از سوي دبيرخانه آموزش پزشكي و تخصصي كشور، توسط هيات هاي ممتحنه انجام مي گيرد.

ماده 15 در اعلام نتايج آزمون دانشنامه تخصصي شفاهي به مقالات پژوهشي كه در ارتباط با  رشته تحصيلي مربوطه توسط دستياران و در طول دوره دستياري در يكي از مجلات معتبر به چاپ رسيده و يا پذيرفته شده باشند، بر طبق دستورالعمل دبيرخانه و با نظر هيات ممتحنه حداكثر تا 15 نمره به شرط قبولي در آزمون شفاهي تعلق مي گيرد.

ماده 16 تعيين نفرات برتر براساس آزمون كتبي با ضريب 2 و آزمون شفاهي با ضريب 1 محاسبه خواهد شد.

ماده 17 زمان آزمون گواهينامه و دانشنامه تخصصي، نيمه اول شهريور ماه مي باشد.

ماده 18 ميزان حق ثبت نام شركت در آزمون دانشنامه تخصصي براي نوبت اول 000/110 ريال، نوبت دوم 000/220- ريال و براي نوبت سوم 000/495 ريال مي باشد.

كليه مواد اين آئين نامه از سال 1385 لازم الاجرا مي باشد.

روابط عمومي

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …