قوانین، آیین نامه ها، و مقررات مربوط به آموزش پزشکی تخصصی و مقررات آزمون ها

 

قوانین، آیین نامه ها، و مقررات مربوط به آموزش پزشکی تخصصی

مقررات آزمون ها

 

همچنین بررسی کنید

آیین نامه شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی

دستورالعمل اجرایی پیش نویس طرح پژوهشی (PROPOSAL)