خانه / قوانین و مقررات / قوانين، آيين نامه ها، و مقررات مربوط به آموزش پزشکي تخصصي و مقررات آزمون ها

قوانين، آيين نامه ها، و مقررات مربوط به آموزش پزشکي تخصصي و مقررات آزمون ها

 

قوانين، آيين نامه ها، و مقررات مربوط به آموزش پزشکي تخصصي

مقررات آزمون ها

 

همچنین بررسی کنید

آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكترای عمومی پزشكی

دستورالعمل اجرایی پيش نويس طرح پژوهشی (PROPOSAL)