خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / آمار ‘تکاندهنده’ مرگ و مير مادران افغان

آمار ‘تکاندهنده’ مرگ و مير مادران افغان

وزارت صحت افغانستان نسبت به افزايش آمار مرگ و مير مادران حامله در اين کشور شديدا اظهار نگرانی کرده است.

وزارت صحت افغانستان به منظور مبارزه با اين مشکل خواهان کمک های جهانی شده و روز شانزدهم ميزان را در اين کشور روز ملی حمايت از مادران نامگذاری کرده است.

بر اساس يک برآورد وزارت صحت افغانستان از هر صد هزار زن در هنگام وضع حمل در اين کشور ۱۶۰۰ تن آن جان خود را ازدست می دهند.

امين فاطمی، وزير صحت افغانستان گفته است “ميزان تلفات مادران هنگام وضع حمل در افغانستان به حدی بالا است که نظير آن در هيچ کشوری به ثبت نرسيده است.”

به نظر مقامات وزارت صحت افغانستان اين تهديد عمدتا در مناطق روستايی بيشتر نگران کننده است.

به گفته اين مقامات عدم آگاهی زنان در مناطق روستايی از مسايل بارداری، اقدامات صحی پس از بارداری و توجه به فاصله ميان دو زايمان دليل اصلی افزايش اين تلفات است.

تقاضای کمک

مسئولان وزارت صحت افغانستان در نخستين اقدام به هدف کاهش اين مشکل از گسيل تبليغ گران صحی به مناطق مختلف افغانستان به ويژه به مناطق روستايی اين کشور خبر داده اند.

به گفته اين مسئولان مبلغان صحی که عمدتا از ميان زنان با تجربه در مناطق روستايی انتخاب می شوند افزون بر ارايه اطلاعات بهداشتی به مادران باردار در ارايه خدمات صحی و پزشکی نيز به آنان کمک می کنند.

امين فاطمی، وزير صحت افغانستان به مناسبت شانزدهم ميزان، روز ملی حمايت از مادران، خطاب به جامعه جهانی خواهان افزايش کمک ها به منظور مبارزه با مشکل صحی زنان باردار در اين کشور شد.

آقای فاطمی می گويد ميزان تلفات زنان در هنگام وضع حمل در مناطق مختلف افغانستان تکان دهنده است.

او می افزايد چنين رقم بالای تلفات به گواهی تاريخ و با توجه به اسناد و مدارک در هيچ کشور جهان ثبت نشده است.

وزارت صحت افغانستان می پذيرد که در مقابله با مشکل مرگ و مير مادران باردار در مناطق روستايی با موانعی نيز رو در رو خواهد بود.

کمبود مراکز و امدادگران صحی، مشکلات جغرافيايی و حمل و نقل و مهمتر از همه فقر موجود در اين مناطق عواملی بوده است که در طول سال ها به گسترش اين مشکل کمک کرده است.


همچنین بررسی کنید

درمان فرورفتگی نوک سینه

نوک پستان تو رفته مانعی برای شیردهی نمی باشد. زیرا با تشخیص به موقع در …

فرورفتگی نوک پستان

مشکل تورفتگی نوک سینه به علت کوتاهی مجرای شیردهی می باشد. مسیر این مجرا از …