خانه / اخبار علوم پايه / گزارش جديد از نشريه Nature ، توالي کروموزم X انساني را به دقت تجزيه و تحليل کرده است. *** سهم اضافي زنان از کروموزم X

گزارش جديد از نشريه Nature ، توالي کروموزم X انساني را به دقت تجزيه و تحليل کرده است. *** سهم اضافي زنان از کروموزم X

سهم اضافي زنان از کروموزم X

——————————————————————————–

اگرچه اغلب ، مردان و زنان را به عنوان گونه هاي جداگانه و متمايزي از موجودات زنده توصيف مي کنند ليکن تاکنون دانشمندان معتقد بودند که حداقل از نظر DNA و در مقياس هاي ملکولي تفاوت چنداني بين اين دو نيست. حال محققان شواهدي کشف کرده اند که حاکي از تفاوت زياد بين دو جنس است. آنها بخصوص در مقياس ژنتيک و در مورد کروموزمي اساسي.
هر زني داراي يک جفت از کروموزوم X است ، در حالي که مردان داراي يک X و يک Y هستند. البته هر دو کپي از کروموزم هاي X در سلولهاي بدن زنان بيان نمي شود. در حقيقت در هر سلول ، يکي از کپي ها خاموش مي شود (کپي X غيرفعال) و تنها ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد. آزمون ها حاکي از آن است که ژن X غيرفعال ، به همين سادگي ها آرام نگرفته و خاموش نمي شود. در اين خصوص يک گزارش جديد از نشريه Nature ، توالي کروموزم X انساني را به دقت تجزيه و تحليل کرده است.
گزارش ديگري از همين نشريه نيز اظهار مي دارد بسياري از ژنهاي نسخه غيرفعال کروموزم X را مي توان يافت که در بدن زنان بيان و ابراز شده اند. نکته جديدتر نيز اين که ژنهاي بيان شده از نسخه غيرفعال کروموزم X زنان ، از فردي به فرد ديگر ثابت نبوده و تغيير مي کنند. روي هم رفته ، مي توان از اين دو مقوله استنباط کرد که با ادامه تحقيقاتي از اين دست ، در نهايت ممکن است به علت تفاوت رفتارها و بيولوژي گوناگون بين زنان و بين زنان و مردان پي برد.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …