سایت های مراکز تحقیقاتی و انجمن های پزشکی ایران

نوین پزشکی
کتابخانه ملی ایران

مرکز آمار ایران
انجمن علمی بهداشت محیط ایران
مرکز تحقیقات سرطان در شیراز
مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی تبریز    
مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت  
 
انجمن  بهداشت محیط ایران
        
 انستیتو تحقیقاتی سرطان شیراز
    
مرکز تحقیقات دارو سازی بوعلی
مشهد   
 پژوهشکده گیاهان دارویی
        
انحمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
   
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
  
مرکز تحقیقاتی سل و بیماریهای ریوی     
انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
     
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
      
انجمن رزیدنت های پزشکی اجتماعی
 در ایران  
جنبه های پزشکی و بهداشتی بیو تروریسم
  
مرکز اطلاع رسانی کمیته فرعی – تخصصی بهداشت و درمان کاهش اثرات بلایای طبیعی
  
بنیاد قلب ایران 
برنامه بین المللی کنترل وجلوگیری از بیماریهای قلبی در ایران
  
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد
آزمایشگاه های رفرانس ایران
مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت
مرکز تحقبقات بیو تکنولوژی انستیتو پاستور ایران

مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر
مرکز تحقیقات دندانپزشکی ایران
مرکز تحقیقات ناباروری رویان
مرکز تحقیقات انستیتو تحقیقات پاستور ایران
مرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران
مرکز تحقیقات هماتولوژی‚انکولوژی و پیوند مغز استخوان
مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان
مرکز تحقیقات بیماریهای گوارشی و کبد
مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
مرکز تحقیقات ناباروری و بیوتکنولوژی اوسینا
مرکز تحقیقات آموزشی بیماریهای پوست و جذام