دکتر لنکرانی وزیر بهداشت طی احکامی جداگانه دکتر عبدالله فرهادی نسب را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان و دکتر علی اکبر سیاری معاون سابق هماهنگی وزارت بهداشت را به سمت مشاور وزیر منصوب کرد. ۱۴/۷/۸۴

انتصاب‌های جدید وزارت بهداشت
دکتر لنکرانی وزیر بهداشت طی احکامی جداگانه دکتر عبدالله فرهادی نسب را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان و دکتر علی اکبر سیاری معاون سابق هماهنگی وزارت بهداشت را به سمت مشاور وزیر منصوب کرد.

به گزارش «بهداشت و درمان» خبرگزایر دانشجویان ایران،‌همچنین ‌از سوی دکتر رسول دیناروند معاون غذا و دارو طی احکامی جداگانه دکتر مرتضی پیرعلی همدانی را به عنوان مدیرکل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو، دکتر کیوان شکرایی را به عنوان دبیر شورای زیست فناوری پزشکی، دکتر محمدرضا فاضلی را به عنوان مدیرکل نظارت بر مواد غذای و آشامیدنی، دکتر غلامرضا تقی‌زاده جهرمی را به عنوان مشاور خود در امور استانها و بازرسی ویژه، دکتر اسکندر امیدنیا را به عنوان دبیر کمیته وزارتی ایمنی زیستی و محرم احمدیان را به عنوان مدیر امور عمومی حوزه معاونت غذا و دارو منصوب شدند.

همچنین بررسی کنید

ابدع هِدستی که افسردگی را درمان می‌کند

هدستی ابداع شده که با استفاده از الکتریسیته افسردگی را درمان می کند. این هدست …

آلودگی هوا ، افزایش خطر افسردگی و اختلال دوقطبی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد رابطه قابل توجهی بین قرارگیری در معرض آلودگی …