خانه / قوانین و مقررات / واژه ها و تعاريف نهايي شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

واژه ها و تعاريف نهايي شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

واژه ها و تعاريف  نهايي شده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي

 

تعريف نهايي شده واژه هاي نهايي شده

بيماري است که در بيمارستان پذيرش شده و بري دريافت خدمات و مراقبتاي درماني به بخش بستري منتقل شده باشد.

بستري شده

به تختي گفته مي شود که جهت بستري شدن بيماران بري دريافت خدمات درماني در بيمارستان تعبيه شده و از امکانات تشخيصي ، درماني ، پشتيباني و خدماتي بهره مند باشند.

تخت بيمارستاني

به تختي در بيمارستان گفته مي شود که هنگام تصويب طرح ساخت بيمارستان و يا تصويب طرح توسعه آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي بري بيمارستان در نظر گرفته شده باشد.

تخت ثابت

به تختي در بيمارستان گفته مي شود که داري امکانات تشخيصي، درماني، پشتيباني ، خدماتي و پرسنلي و آماده بستري کردن بيماران باشد.

تخت فعال ( تخت داير )

وضع غير عادي جسمي يا روحي است که توسط انحراف از وضعيت طبيعي ( سلامتي فرد ) مشخص مي شود و انجام خدمات درماني را ايجاب مي کند.

بيماري

مکاني است که با اخذ مجوز از وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشکي با استفاده از امکانات تشخيصي ، درماني  ، بهداشتي  ، آموزشي و پژوهشي به منظور درمان و بهبودي بيماران سرپايي و بستري به صورت شبانه روزي تاسيس مي گردد و به بيمارستان عمومي و تک تخصصي تقسيم مي شود.

بيمارستان

به بستري شدگاني که پس از بهبودي  ، انتقال يا فوت ،  بخش را ترک مي نمايند  ، مرخص شده از بخش مي گويند.

مرخص شده از بخش

به بستري شدگاني که پس از بهبودي  ، انتقال يا فوت ، بيمارستان را ترک مي نمايند ، مرخص شده از بيمارستان مي گويند.

مرخص شده از بيمارستان

بيمارستاني است که بايد حداقل داري چهار بخش بستري شامل داخلي ، جراحي عمومي ، زنان و زايمان و اطفال و بخش هي آزمايشگاهي ، داروخانه ،  راديولوژي و فوريت هاي پزشکي ( اورژانس (  و تغذيه باشد.

بيمارستان عمومي

بيمارستاني است که در يک رشته تخصصي يا فوق تخصصي پزشکي فعاليت مي کند.

بيمارستان تک تخصصي

مکاني است که با اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي به صورت شبانه روزي بيماران سرپايي را بري درمان مي پذيرد و بر حسب نوع فعاليت به درمانگاه عمومي و تخصصي تقسيم مي شود.

درمانگاه

درمانگاهي است که به منظور ارايه خدمات تشخيصي و درماني در يکي از رشته هي تخصصي پزشکي مانند قلب و عروق و يا تشخيص و درمان يک يا چند بيماري مشخص مانند ديابت که متخصصين رشته هاي مختلف با آن همکاري مي کنند ، طبق ضوابط موضوع آيين نامه هي مربوط تاسيس مي شود.

درمانگاه تخصصي

درمانگاهي است که به منظور ارايه خدمات تشخيصي و درماني در بيش از يک رشته تخصصي عمومي فعاليت دارد.

درمانگاه عمومي

به مکاني اطلاق مي شود که در آن بيمار پس از انجام جراحي نيازي به بستري شدن نداشته باشد و حداکثر ظرف چند ساعت قادر به ترک مرکز شود.

مرکز جراحي محدود و سرپايي

موسسه ي است پزشکي که با اخذ پروانه مخصوص از کميسيون قانوني ماده 20  ، تاسيس شده و با داشتن مسئول فني واجد شرايط به ارايه خدمات دارويي و عرضه دارو ،  شيرخشک ، مکمل غذايي رژيمي ،  غذاهي کمکي شيرخواران ، لوازم مصرفي پزشکي و فرآورده هي آرايشي و بهداشتي مجاز مبادرت مي نمايد.

داروخانه

فرآيندي است که به منظور اندازه گيري و سنجش کمي و کيفي عوامل شيميايي ، فيزيکي ، ميکروبي ، بيولوژيکي و يا خواص ظاهري در مواد خوراکي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و دارويي و مواد اوليه آن ها بري کنترل کيفيت و سلامت اين محصولات و يا مواد اوليه آن ها انجام مي شود.

آزمايش مواد خوراکي ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  و دارويي

پروانه ي است که بري ساخت هر قلم مواد خوراکي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و دارويي و فراورده هي مرتبط با آنها صادر مي شود و در آن مشخصات کامل فرآورده درج مي شود . اين پروانه زماني صادر مي شود که موسسه از نظر شرايط فني و بهداشتي مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي باشد.

پروانه ساخت مواد خوراکي ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  و دارويي

مجوزي است که بري ورود مواد خوراکي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و دارويي و فراورده هي مرتبط به کشور که بر طبق مقررات واردات و صادرات بازرگاني پس از طي مراحل قانوني و بررسي هي لازم توسط کارشناسان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي صادر مي شود.

مجوز واردات مواد خوراکي ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  و دارويي و فرآورده هي مرتبط

گواهي است بري خروج مواد اوليه و کالاهي ساخته شده خوراکي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و فرآورده هي مرتبط به استناد پروانه ساخت مواد خوراکي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و دارويي صادر مي شود.

گواهي بهداشت صادرات مواد خوراکي ، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي  و دارويي و فرآورده هي مرتبط با آن

واحدي است که بر طبق مجوز وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشکي تاسيس شده و در آن آزمايش هي بيولوژيک ، ميکروبيولوژي ، سرولوژي ، بيو شيميايي ، ايمنوهماتولوژي ، خون شناسي ، بيوفيزيکي  ، سلول شناسي ، بافت شناسي،  ژنتيک سلولي و ملکولي و ساير آزمايش ها بر روي مواد و نمونه هي حاصل از بدن انسان با هدف به دست آمدن اطلاعات جهت تشخيص ، پيشگيري يا پيگيري درمان  و يا ارزيابي و سنجش سلامت انجام مي شود و شامل دو بخش باليني و تشريحي است .

آزمايشگاه تشخيص پزشکي

آزمايشگاهي تشخيص پزشکي است که جهت تشخيص بيماري ها از طريق انجام آزمايش هي سلول شناسي و بافت شناسي بر روي نمونه هي به دست آمده از بدن انسان ( زنده و مرده ) سروکار دارد و ممکن است از روش هي متنوعي بري اين منظور استفاده نمايد .

آزمايشگاه تشخيص پزشکي تشريحي

آزمايشگاه تشخيص پزشکي است که داري يک يا تمام بخش هي مربوط به آزمايشگاه تشخيص پزشکي به جز فعاليت هي مربوط به آزمايشگاه تشخيص پزشکي تشريحي مي باشد .

آزمايشگاه تشخيص پزشکي باليني

واحدي مستقر در مناطق روستايي با بيش از 6000 نفر جمعيت و کليه مناطق شهري است و جمعيتي حدود 12500 نفر را پوشش مي دهد . پرسنل در آن شامل ماما ، کاردان بهداشتي زن ، کاردان بهداشتي مرد ، خدمتگزار است .

پايگاه بهداشت

واحدي مستقر در روستاست که غالبا چند روستي ديگر ( روستاهي قمر ) را نيز پوشش مي دهد . جمعيت تحت پوشش هر خانه بهداشت با 2 مجوز ( زن و مرد ) حدود 2000 نفر است بهورزان زن و مرد ، کارکنان خانه بهداشت هستند که بومي بودن آنها ( اسکان در روستي اصلي يا روستاهي قمر ) از شرايط ضروري است .

خانه بهداشت

مرکز بهداشتي درماني مستقر  در روستاست که خانه بهداشت آن روستا و غالبا چند خانه بهداشت از روستاهي همجوار را در پوشش خود دارد . جمعيت تحت پوشش اين مرکز حدود 9000 نفر است و در آن پزشک عمومي ، کاردان يا کارشناس بهداشتي و در صورت فعال نبودن بخش خصوصي  ، تکنسين آزمايشگاه و دارويي ،  بهيار با کمک کار اداري و با رعايت پزشک فعاليت مي کنند . وظيفه اصلي اين مرکز ، پشتيباني از خانه هي بهداشت ، نظارت بر کار آنها و قبول ارجاعات و برقراري ارتباط مناسب با سطوح بالاتر است .

مرکز بهداشتي درماني روستايي

واحدي مستقر در مناطق شهري است که پايگاه هي بهداشت را در پوشش خود دارد جمعيت تحت پوشش آن در مناطق شهري که بخش خصوصي فعال دارد حدود 50 تا 60 نفر است و وظيفه عمده آن پشتيباني و نظارت بر پايگاه هي بهداشت تحت پوشش و قبول ارجاعات است . چنانچه منطقه شهري فاقد بخش خصوصي فعال باشد اين مرکز جمعيت کمتري ( 12500  نفر ) را در پوشش خود مي گيرد و تمامي فعاليت هي آزمايشگاه ، راديولوژي و دارويي را نيز خود انجام مي دهد . رئيس اين مرکز پزشک است .

مرکز بهداشتي درماني شهري

مرکزي است که به منظور اطلاع رساني و فراخوان اورژانس و هماهنگي بين پايگاههي اورژانس ، در مراکز شهرستان ها  ،  شهرهي داري دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني و شهرهي بيش از 250000 نفر داير شده است .

مرکز ارتباطات و فرماندهي عمليات پايگاه اورژانس

يکي از واحدهي اورژانس است که درمرکز شهرستان هي با جمعيت کمتر از 250000 نقر احداث مي شود و زير نظر نزديکترين مرکز ارتباطات و فرماندهي عمليات پايگاه اورژانس آن منطقه فعاليت مي کند .

مرکز پيام

پايگاه اورژانس ثابتي است که در مراکز شهرستان ها ، شهرهي داري دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني و شهرهي با جمعيت بيش از 50000 نفر داير شده است و در ارتباط با مرکز ارتباطات و فرماندهي عمليات پايگاه اورژانس مي باشد .

پايگاه ثابت شهري

پايگاه اورژانس ثابتي است که در شهرهي کمتر از 50000 نفر جمعيت و در جاده هي پر تردد و يا پر حادثه در محدوده نقاط حادثه خيز مستقر مي شود و در ارتباط با مرکز پيام ارتباطات و فرماندهي عمليات پايگاه اورژانس مي باشد .

پايگاه ثبات جاده ي

بخش CCU يک بخش تخصصي پزشکي ، پرستاري است که بر اساس موازين علمي و با استفاده از کليه تجهيزات ، تاسيسات ، تکنولوژي پزشکي و داروهي لازم مسئوليت مداوا و مراقبت از بيماران مبتلا به عوارض حاد قلبي را عهده دار مي باشد .

بخش CCU

بخشي از بيمارستان است که با استفاده از نيروهي تخصصي پزشکي ،  پرستاري و کليه تجهيزات ، تاسيسات ، تکنولوژِي پزشکي و داروهي لازم مسئوليت درماني بيماراني را که مبتلا به عوارض حاد و کشنده بوده يا در معرض صدمات خطرناک و جدي مي باشند ، عهده دار است .

بخش مراقبت هي ويژه ICU

همچنین بررسی کنید

آيين نامه شرح وظايف كارورزان دوره دكترای عمومی پزشكی

دستورالعمل اجرایی پيش نويس طرح پژوهشی (PROPOSAL)