خانه / عمومی / آسم (پاسخ به پرسشهاي شما)

آسم (پاسخ به پرسشهاي شما)

پاسخ به پرسشهاي شما در رابطه با آسم

آسم‌ چيست‌؟
    آسم‌ از جمله‌ بيماريهاي‌ غيرواگير شايع‌است‌ كه‌ براي‌ تمام‌ گروههاي‌ سني‌ ازشيرخوارگي‌ گرفته‌ تا دوران‌ كهولت‌معضلات‌ زيادي‌ فراهم‌ مي‌آورد. اين‌بيماري‌ يك‌ بيماري‌ جدي‌ و مزمن‌ ريه‌است‌ كه‌ غالبا با التهاب‌ راههاي‌ هوايي‌همراه‌ است‌ و ممكن‌ است‌ سبب‌مشكلات‌ تنفسي‌ شود.
    مزمن‌ به‌ اين‌ معناست‌ كه‌ بيماري‌هميشه‌ وجود دارد، حتي‌ زماني‌ كه‌ بيماراحساس‌ ناخوشي‌ ندارد. در صورت‌تحريك‌ مجاري‌ هوايي‌ در فرد مبتلا به‌آسم‌، علايم‌ خس‌ خس‌، سرفه‌، تنگي‌نفس‌ و فشردگي‌ قفسه‌ سينه‌ ظاهرمي‌شود و تنفس‌ طبيعي‌ و راحت‌ براي‌بيمار دشوار مي‌گردد.
    آيا آسم‌ يك‌ مسأله‌ مهم‌ در امربهداشت‌ و سلامت‌ عمومي‌ است‌؟
    بلي‌! بيش‌ از 150 ميليون‌ نفر در جهان‌و از جمله‌ تعداد قابل‌ توجهي‌ در كشورما به‌ اين‌ بيماري‌ مبتلا هستند، به‌ طوري‌كه‌ اين‌ بيماري‌ سبب‌ تحميل‌ هزينه‌زياد، كاهش‌ كارايي‌ و فعاليت‌ مفيد وعدم‌ توانايي‌ زندگي‌ طبيعي‌ بيماران‌ درخانواده‌ هايشان‌ مي‌گردد. هزينه‌اي‌ كه‌هر سال‌ در سطح‌ جهان‌ صرف‌ آسم‌مي‌شود بيش‌ از مجموع‌ هزينه‌هايي‌است‌ كه‌ صرف‌ بيماري‌ سل‌ و ايدزمي‌شود.
    شيوع‌ بيماري‌ به‌ ويژه‌ در كودكان‌ و درشهرهاي‌ در حال‌ توسعه‌ رو به‌ افزايش‌است‌، به‌ طوري‌ كه‌ شايع‌ترين‌ علت‌غيبت‌ از مدرسه‌ در جهان‌ بيماري‌ آسم‌مي‌باشد.
    برخي‌ از عوامل‌ مؤثر در بروز اين‌مشكل‌ عبارتند از: كاهش‌ تهويه‌ درخانه‌هاي‌ جديد، تماس‌ با موادحساسيت‌زا (آلرژن‌) در محيط بسته‌(مانند هيره‌ها در محيط خواب‌،پشم‌قالي‌; حيوانات‌ خانگي‌ بخصوص‌گربه‌)، دود سيگار، عفونت‌هاي‌ويروسي‌، آلودگي‌ هوا و محرك‌هاي‌شيميايي‌.
    آسم‌ چگونه‌ بر جامعه‌ ما تأثيرمي‌گذارد؟
    جامعه‌، ممكن‌ است‌ هزينه‌ زيادي‌ براي‌آسم‌ كنترل‌ نشده‌ بپردازد. افراد وخانواده‌ها ممكن‌ است‌ مخارج‌غيرضروري‌ و زيادي‌ همراه‌ با وقت‌ وانرژي‌ براي‌ مراقبت‌هاي‌ اورژانس‌ و يابستري‌ بيماري‌ صرف‌ كنند. زماني‌ كه‌افراد مبتلا، بيماريشان‌ را كنترل‌ كنند،تمام‌ جامعه‌ از كاهش‌ اين‌ هزينه‌ وافزايش‌ كارآيي‌ سود مي‌برند. تقريبا 5درصد كل‌ مردم‌ جهان‌ به‌ آسم‌ مبتلاهستند.
    
در بيماري‌ مبتلا به‌ آسم‌ چه‌علايمي‌ ديده‌ مي‌شود؟
    بيمار مبتلا به‌ آسم‌ دچار التهاب‌ مزمن‌در مجاورت‌ هواست‌، اين‌ مسأله‌ سبب‌بروز علايم‌ و حملات‌ آسم‌ يعني‌ سرفه‌،خس‌ خس‌، تنگي‌ نفس‌ و احساس‌فشردگي‌ قفسه‌ سينه‌ مي‌شود. علايم‌آسم‌ عودكننده‌ هستند و ممكن‌ است‌ ازچند دقيقه‌ تا چند روز طول‌ بكشد.حملات‌ آسم‌ ممكن‌ است‌ خفيف‌ ياشديد و گاه‌ كشنده‌ باشند. مراقبت‌هاي‌پزشكي‌ غالبا براي‌ حملات‌ شديد كه‌علايم‌ آن‌ وخامت‌ پيشرونده‌ درسرفه‌، خس‌ خس‌، تنگي‌ نفس‌ ويا احساس‌ فشردگي‌ سينه‌ وسختي‌ در نفس‌ كشيدن‌مي‌باشد، لازم‌ است‌.
    
چه‌ كساني‌ به‌ آسم‌ مبتلامي‌شوند؟
    آسم‌ اغلب‌ در خانواده‌ هايي‌ كه‌ سابقه‌ابتلاي‌ به‌ آن‌ در فاميل‌ وجود دارد رخ‌مي‌دهد; اين‌ بيماري‌ ممكن‌ است‌ در هرسني‌ بروز كند. آسم‌ يك‌ بيماري‌مسري‌ نيست‌ و چون‌ يك‌ مشكل‌طبيعي‌ محسوب‌ مي‌شود، ابتلا به‌ آن‌شرم‌ و خجالتي‌ براي‌ بيمار ندارد.بسياري‌ از ورزشكاران‌ و افراد مشهورمبتلا به‌ اين‌ بيماري‌ هستند. افرادمي‌توانند همزمان‌ با ابتلا به‌ آسم‌ زندگي‌موفقي‌ داشته‌ باشند.
  
  علت‌ آسم‌ چيست‌؟
    علت‌ دقيق‌ و اصلي‌ آن‌ هنوز نامشخص‌است‌، ولي‌ آنچه‌ تا كنون‌ روشن‌ شده‌است‌، نشان‌ مي‌دهد كه‌ برخي‌ از افراد به‌ويژه‌ شيرخواران‌ كه‌ سابقه‌ مثبت‌آلرژي‌ (حساسيت‌) در خانواده‌ دارند،زماني‌ كه‌ در معرض‌ دودسيگار يا سايرعوامل‌ حساسيت‌زا (مانند حيوانات‌خانگي‌ و هيره‌ها) قرار مي‌گيرند، شانس‌زيادي‌ براي‌ ابتلا به‌ آسم‌ خواهندداشت‌. بعضي‌ از كارگران‌ نيز پس‌ ازتماس‌ با محرك‌هاي‌ شيميايي‌استنشاقي‌ دچار آسم‌ مي‌شوند.
  
  آيا آسم‌ قابل‌ پيشگيري‌ است‌؟
    حملات‌ آسم‌ قابل‌ پيشگيري‌ است‌، ولي‌براي‌ آنكه‌ ثابت‌ شود كه‌ آيا خودبيماري‌ نيز به‌ طور ريشه‌اي‌ قابل‌پيشگيري‌ است‌ يا خير، مطالعات‌بيشتري‌ بايد صورت‌ گيرد. البته‌جلوگيري‌ از تماس‌ با عوامل‌حساسيت‌زاي‌ محيطي‌ و محرك‌ها، به‌پيشگيري‌ در بروز آسم‌ كمك‌ مي‌كند.
    آيا بيماري‌ آسم‌ ريشه‌كن‌مي‌شود؟
    تا كنون‌ راه‌ حلي‌ براي‌ ريشه‌ كن‌ كردن‌آسم‌ پيدا نشده‌ است‌; ولي‌ اين‌ بيماري‌را مي‌توان‌ به‌ شكلي‌ درمان‌ و كنترل‌كرد كه‌ علايم‌ و حملات‌ آن‌ پيشگيري‌شوند; زندگي‌ با آسم‌ در بيشتر مواردبدون‌ دردسر است‌.
    آيا بيماري‌ آسم‌ با افزايش‌ سن‌كودك‌ تغيير مي‌كند؟
    برخي‌ از كودكان‌ با افزايش‌ سن‌ علايم‌كمتري‌ خواهند داشت‌ و در بعضي‌ ازآنها علايم‌ بيشتر خواهد شد، ولي‌پيش‌بيني‌ اين‌ امر در حال‌ حاضر ممكن‌نيست‌. آسم‌ يك‌ بيماري‌ دراز مدت‌است‌ كه‌ البته‌ مي‌تواند قابل‌ كنترل‌باشد.
    آسم‌ چگونه‌ كنترل‌ مي‌شود؟
    با توجه‌ به‌ ماهيت‌ مزمن‌ بودن‌ بيماري‌،معمولا بيمار نياز به‌ مراقبت‌ پزشكي‌پيوسته‌ و منظم‌ دارد. بيماران‌ مبتلا به‌آسم‌ متوسط تا شديد مي‌توانند بااستفاده‌ از داروهايي‌ با اثر طولاني‌ كه‌توسط پزشك‌ توصيه‌ مي‌شود به‌ طورروزانه‌ التهاب‌ مجاري‌ هوايي‌ خود راكنترل‌ كنند و به‌ اين‌ وسيله‌ علايم‌ وحملات‌ بيماري‌ را پيشگيري‌ نمايند. درصورت‌ ظهور علايم‌، داروهاي‌ زوداثر(مانند داروهاي‌ استنشاقي‌) براي‌تسكين‌ آنها به‌ كار مي‌رود.
    
آيا داروها تنها راه‌ كنترل‌ آسم‌هستند؟
    خير! اجتناب‌ از عوامل‌ محرك‌ ومزاحمي‌ كه‌ سبب‌ التهاب‌ مجاري‌ هوايي‌و بدتر شدن‌ بيماري‌ آسم‌ مي‌شوند، نيزبسيار مهم‌ است‌; اين‌ عوامل‌ «آغازگر»آسم‌ ناميده‌ مي‌شوند. هر بيمار بايد راه‌اجتناب‌ از عوامل‌ آغازگر خود را بداندو بدان‌ عمل‌ نمايد.
    

همچنین بررسی کنید

هشدار وزارت بهداشت ایران : عفونت های روده ای در راه است ، توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید

سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در گزارشی جديد بر ضرورت كنترل اپيدمی چاقی در جهان تاكيد كرد