خانه / بهداشت عمومي / محققان دانشگاه علوم پزشكي تبريز می گویند استفاده از فلوسيتومتري، نقش مهمي در تشخيص اختلالات لنفوپروليفراتيو دارد.

محققان دانشگاه علوم پزشكي تبريز می گویند استفاده از فلوسيتومتري، نقش مهمي در تشخيص اختلالات لنفوپروليفراتيو دارد.

نتايج تحقيق انجام شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشكي تبريز نشان مي- دهد استفاده از فلوسيتومتري، نقش مهمي در تشخيص اختلالات لنفوپروليفراتيو دارد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، محققان تحقيق ياد شده سه پانل به منظور استفاده بهينه از معرف‌ها براي تشخيص و تعيين پيش آگهي بيماران مبتلا به اختلالات لنفوپروليفراتيو پيشنهاد كرده‌اند.

بر پايه‌نتايج‌تحقيق ،پانل‌هاي مزبور شامل پانل اول براي همه بيماران جديد مبتلا به‌اختلالات لنفوپروليفراتيو مزمن سلول‌هاي ‪ T‬و ‪ ، B‬پانل دوم براي تعيين هويت سلول‌هاي ‪ NK‬و ‪T‬و پانل سوم جهت تعيين هويت سلول‌هاي -‪ B‬در اختلالات لنفو پروليفراتيو هستند.

هدف از اين تحقيق علمي پزشكي ، اطلاع از نحوه تظاهر ماركرهاي ايمنولوژيك در بيماران بوده كه بر اساس آن مطالعات همه‌جانبه و آينده‌نگري روي ‪۵۴‬بيمار انجام شده تا ضمن مقايسه با مطالعات ديگر ،اطلاعات لازم براي طراحي پانل‌هاي مناسب در تشخيص و پيش‌آگهي بيماران داده شود.

در اين تحقيق ، نمونه خون ‪۵۴‬بيمار مبتلا به لوسمي مزمن لنفوسيتي سلول ‪B‬ (‪B-CLL)‬تيپيك و آتيپيك وبيماران مبتلا به لوسمي-لنفوم سلول ‪T‬بالغين (‪(ATLL‬ ،لوسمي پرولنفوسيتيك سلول(‪،(B-PLL‬لنفوم غيرهوچكيني‪B‬در فاز لوسميك (‪(B-NHL‬ و لوسمي سلول موئي(‪HCL)‬بااستفاده از ‪۲۶‬معرف ضدسلول‌هاي‪،T،P‬سلول‪NK‬و ضدماركر هاي‌اختصاصي با روش ايموفلورسانس مستقيم به‌وسيله فلوسيتومتري چندپارامتري مطالعه شده است.

يافته‌هاي تحقيق مزبور نشان مي‌دهد كه به جز ‪ B-CLL(‬ايپيك آتيپيك) ،تظاهر همزمان ‪، CD5‬ ‪ CD19‬و ‪ CD23‬در بيماران مشاهده نشد.

بنابر يافته‌هاي اين تحقيق،بيماران ‪ B-CLL‬تيپيك ماركرهاي سلول ‪ B‬به ويژه ‪ CD19‬و ‪ CD22‬را با شدت كمي نسبت به ساير اختلالات در سطح خود نشان داده ،بر خلاف بعضي منابع،تنها درصد محدودي از بيماران ‪ B-CLL‬تيپيك ‪CD22‬منفي بودند.

مطابق يافته‌هاي تحقيق ياد شده،اختلاف مهمي در شدت بروز ‪ CD20‬در بيماران مشاهده نشده در هيچ كدام از اختلالات لنفورپروليفراتيو مزمن سلول ‪ ، B‬ماركر هاي سلول ‪ T‬به جز ‪ CD5‬تظاهر نداشته و در همين گروه از بيماران ساير ماركر هاي مختلف لنفوئيدي با چند استثنا همانند يافته‌هاي تحقيقات ديگر كشورها بوده است.

اختلالات لنفوپروليفراتيو مزمن سلول -‪ ، B‬گروه هتروژني از بيماري‌هاست كه بر اساس موفولوژي ، ماركرهاي ايمنولوژي و يافته‌هاي باليني ، شناسايي مي‌شوند.

در اين نوع بيماري ، ايمنوفنوتيپ براي افتراق اختلالات سلول ‪ B‬از ‪ T‬و نيز تشخيص لوسمي‌هاي مزمن نوع ‪ B‬از همديگر يك روش اساسي محسوب مي‌شود.

همچنین بررسی کنید

خبر خوش، شیر مادران مبتلا به کرونا، ویروس را خنثی می‌کند

نتایج بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد، شیر مادر مبتلا به کرونا نه تنها ویروس را به نوزاد …

تاثیر کافئین بر تغییر مغز جنین

محققان در این مطالعه، هزاران اسکن مغزی کودکان ۹ و ۱۰ ساله را بررسی کردند …