خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای عفونی و گرمسیری)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهای عفونی و گرمسیری)

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 18302

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مظفر رضواني زاده

 

شماره شناسنامه: 18994

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 10722

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: محمدرضا يزداني اردستاني

 

شماره شناسنامه: 37

 

كد رشته-محل: 335

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 17162

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ازيتا باباي اهري

 

شماره شناسنامه: 511

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 11092

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرشيد رضائي

 

شماره شناسنامه: 874

 

كد رشته-محل: 335

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 22921

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: اميرحسين اطاري

 

شماره شناسنامه: 297

 

كد رشته-محل: 345

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 23604

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: منيره مختاري مسينايي

 

شماره شناسنامه: 295

 

كد رشته-محل: 345

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 17453

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ميثم يوسفي

 

شماره شناسنامه: 17

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 18099

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: بهنام حاجيان

 

شماره شناسنامه: 3760

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 19004

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: نسرين بيدي

 

شماره شناسنامه: 53261

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 24048

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: احسان ملكيان زاده

 

شماره شناسنامه: 183

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 22822

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: جمشيد ميرشاه پناه

 

شماره شناسنامه: 110

 

كد رشته-محل: 345

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 21590

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مژده خاتمي

 

شماره شناسنامه: 148

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 10260

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا اسلامي نوكنده

 

شماره شناسنامه: 108

 

كد رشته-محل: 345

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 13559

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: رامين جمشيديان شريف اباد

 

شماره شناسنامه: 19375

 

كد رشته-محل: 336

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 10430

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: داود صالحي

 

شماره شناسنامه: 4268

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 23675

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: منيژه نظام دوست

 

شماره شناسنامه: 644

 

كد رشته-محل: 342

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 19372

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: علي حسن زاده

 

شماره شناسنامه: 27014

 

كد رشته-محل: 337

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 13119

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: بابك قوام

 

شماره شناسنامه: 883

 

كد رشته-محل: 336

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 14724

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: شعبان شيرزادي

 

شماره شناسنامه: 741

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 17371

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: زهرا عطاري دهخوارقاني

 

شماره شناسنامه: 57459

 

كد رشته-محل: 337

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 16095

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فاطمه دانازاده

 

شماره شناسنامه: 551

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 20684

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: زهره پژمان

 

شماره شناسنامه: 1498

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 20688

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: گردافرين نيك بخت

 

شماره شناسنامه: 1558

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 16841

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: سهراب حيدري

 

شماره شناسنامه: 1362

 

كد رشته-محل: 344

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 16554

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيدجلال الدين درخشانفر

 

شماره شناسنامه: 88

 

كد رشته-محل: 337

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 20334

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مسعود اميريان

 

شماره شناسنامه: 12245

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 23394

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سيداحمد هاشمي

 

شماره شناسنامه: 26538

 

كد رشته-محل: 342

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 10923

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سيدعلي كاظمي

 

شماره شناسنامه: 322

 

كد رشته-محل: 342

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 18326

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: داود فصاحت

 

شماره شناسنامه: 34638

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 25553

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا هادي زاده

 

شماره شناسنامه: 481

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 21025

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مرتضي اقاحسني

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 17661

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: امين جليلي راد

 

شماره شناسنامه: 428

 

كد رشته-محل: 341

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 14639

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: حسين كرمي

 

شماره شناسنامه: 179

 

كد رشته-محل: 342

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 24738

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عباس ازادي

 

شماره شناسنامه: 1777

 

كد رشته-محل: 343

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 17114

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: معصومه اكرميان

 

شماره شناسنامه: 191

 

كد رشته-محل: 345

نام رشته: بيماريهاي عفوني و گرمسيري

شماره كارت: 11371

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ناصر گل افشان

 

شماره شناسنامه: 19020

 

كد رشته-محل: 335

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …