خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( پرتو درمانی رادیولوژی)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( پرتو درمانی رادیولوژی)

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 18783

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم مشتاقي

 

شماره شناسنامه: 3893

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 20361

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: حميد نصراللهي

 

شماره شناسنامه: 25612

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 14772

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: فرزاد بيدوئي

 

شماره شناسنامه: 2783

 

كد رشته-محل: 531

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 11738

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ناديا نجفي زاده

 

شماره شناسنامه: 1245

 

كد رشته-محل: 525

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 19006

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مريم ميرزائي مقدم

 

شماره شناسنامه: 64765

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 14647

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: شهرام ناصري

 

شماره شناسنامه: 238

 

كد رشته-محل: 532

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 11277

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيداحمدرضا اميران

 

شماره شناسنامه: 2594

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 21367

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد بابائي

 

شماره شناسنامه: 207

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 22199

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهرسا مجدائين

 

شماره شناسنامه: 961

 

كد رشته-محل: 526

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 23955

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: فهيمه خوشرو

 

شماره شناسنامه: 22800

 

كد رشته-محل: 532

نام رشته: پرتو درماني

شماره كارت: 18706

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سكينه محب ي تبار

 

شماره شناسنامه: 1961

 

كد رشته-محل: 527

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 10343

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: عبدالرحيم اندان

 

شماره شناسنامه: 726

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 11300

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مسعود عصارزادگان

 

شماره شناسنامه: 3270

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 11146

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: اميرحسين قضاوي

 

شماره شناسنامه: 1142

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 16982

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: صمد فتحي نوروزلو

 

شماره شناسنامه: 12288

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 16795

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: اراز حسن زاده اژيري

 

شماره شناسنامه: 992

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18586

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهسا هدايتي

 

شماره شناسنامه: 808

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17561

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شاهين جمسا

 

شماره شناسنامه: 173

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17468

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ارمان ال اسماعيل كياكلايه

 

شماره شناسنامه: 26

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17619

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد نظري

 

شماره شناسنامه: 306

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17725

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: عبدالمحمود حاجي زاده

 

شماره شناسنامه: 586

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17858

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محسن عدولي

 

شماره شناسنامه: 1147

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17404

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شهرام شمس حكيمي

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 20183

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: عليرضا ستار

 

شماره شناسنامه: 1507

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 23438

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سينا اسلامي مقدم

 

شماره شناسنامه: 73419

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 23731

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: نرجس سادات يعقوبي ال

 

شماره شناسنامه: 926

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 25541

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا طيبي والجوزي

 

شماره شناسنامه: 347

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 12771

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: محمد مولوي

 

شماره شناسنامه: 25

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17319

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شيرين ديانتي ملكي

 

شماره شناسنامه: 2480

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17856

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سيدمحمود ميرعلي ياري

 

شماره شناسنامه: 1137

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18101

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: هومن بهرامي مطلق

 

شماره شناسنامه: 3775

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18054

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بهنام غياثوند

 

شماره شناسنامه: 2973

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17450

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: علي عمادالدين

 

شماره شناسنامه: 15

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17972

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: رضا رامبد

 

شماره شناسنامه: 1925

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 20745

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ازاده حاجتي

 

شماره شناسنامه: 2757

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 21923

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهران ملك شعار

 

شماره شناسنامه: 430

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 23395

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدعلي حسيني خواه

 

شماره شناسنامه: 26741

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 23865

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ركسانا ازما

 

شماره شناسنامه: 2363

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 24463

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: غضنفر مروتي شريف ابادي

 

شماره شناسنامه: 1551

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 25172

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم يوسفي

 

شماره شناسنامه: 119502

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18757

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مريم حكيمي ميبدي

 

شماره شناسنامه: 3267

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 15847

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مهدي بيطرفان

 

شماره شناسنامه: 9033

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 16746

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: اميررضا جهانشاهي

 

شماره شناسنامه: 723

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18963

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: وجيهه مقصودي

 

شماره شناسنامه: 17856

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 19971

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ميثم بابايي نژاد

 

شماره شناسنامه: 520

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 23009

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عماد انصاري پور

 

شماره شناسنامه: 527

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 25327

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: بابك فرهوديزاده

 

شماره شناسنامه: 11209

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 10335

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: محمود مهربخش

 

شماره شناسنامه: 658

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17757

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: احسان صلح جوسرشكه

 

شماره شناسنامه: 681

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17977

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: احسان عصاره

 

شماره شناسنامه: 1959

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 21059

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عليرضا دلداركاشاني

 

شماره شناسنامه: 151

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 21835

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محمد ميرچي

 

شماره شناسنامه: 117

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 11850

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: الهام ربيعي

 

شماره شناسنامه: 2793

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 11086

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مجتبي نصوحيان

 

شماره شناسنامه: 842

 

كد رشته-محل: 544

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 16388

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: الهام زارعي

 

شماره شناسنامه: 8725

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 10799

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: پوريا منصوري

 

شماره شناسنامه: 103

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 13003

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: سعيد طالبي حسيني

 

شماره شناسنامه: 469

 

كد رشته-محل: 544

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18030

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ياسر حميديان

 

شماره شناسنامه: 2552

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 20932

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: محمد اميني

 

شماره شناسنامه: 3646

 

كد رشته-محل: 544

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 12726

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سيدعظيم عظيمي علي اباد

 

شماره شناسنامه: 3

 

كد رشته-محل: 541

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18905

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: الهام كشاورز

 

شماره شناسنامه: 10244

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18768

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ميشكا غفراني

 

شماره شناسنامه: 3500

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 11881

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهشيد سيدالعالي

 

شماره شناسنامه: 3855

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 11441

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مرضيه منصوري

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 14134

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ندا نجمي

 

شماره شناسنامه: 7587

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17293

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: بتول سيفي نادرگلي

 

شماره شناسنامه: 1779

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18870

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مريم محمدزاده كوهپاره

 

شماره شناسنامه: 7589

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 20580

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: نغمه روشن

 

شماره شناسنامه: 532

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 23847

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: صديقه متين فرد

 

شماره شناسنامه: 2004

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 23851

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سمانه خواجه نصيري

 

شماره شناسنامه: 2083

 

كد رشته-محل: 541

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18814

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اتوسا ربيعي

 

شماره شناسنامه: 4971

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 20461

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: الهام بني مصطفوي

 

شماره شناسنامه: 109

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 20641

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سميه السادات طالب نياي جهرمي

 

شماره شناسنامه: 1004

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 21647

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهديه مشايخي

 

شماره شناسنامه: 763

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 22249

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: الهام اسمي

 

شماره شناسنامه: 11725

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18521

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: پري هاشمي

 

شماره شناسنامه: 397

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18881

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: زهرا چهكندي

 

شماره شناسنامه: 8046

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18797

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: مريم جواهري كچوسنگي

 

شماره شناسنامه: 4509

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 23770

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: الهام انصاري

 

شماره شناسنامه: 1189

 

كد رشته-محل: 551

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 16334

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سيده مريم سفار

 

شماره شناسنامه: 4725

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 11874

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم جعفري

 

شماره شناسنامه: 3555

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 11954

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: زهرا كمالي زاده

 

شماره شناسنامه: 50325

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 13791

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: ليدا رضاياني

 

شماره شناسنامه: 432

 

كد رشته-محل: 544

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 16216

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: ازاده مقدم

 

شماره شناسنامه: 1719

 

كد رشته-محل: 547

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18622

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهتاب طيبي

 

شماره شناسنامه: 1066

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 24210

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: ندا پاك

 

شماره شناسنامه: 122

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 11669

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم كريم پور

 

شماره شناسنامه: 785

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 19949

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: احمد كاوياني

 

شماره شناسنامه: 473

 

كد رشته-محل: 533

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 23203

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ياسر كروجي

 

شماره شناسنامه: 1496

 

كد رشته-محل: 546

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 24146

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهرداد شفيعيان

 

شماره شناسنامه: 3526

 

كد رشته-محل: 536

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 14766

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: ستار سهرابي

 

شماره شناسنامه: 1696

 

كد رشته-محل: 545

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 18947

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ازاده قهاري

 

شماره شناسنامه: 15471

 

كد رشته-محل: 537

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 20551

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سهيلا منصوري بانياني

 

شماره شناسنامه: 396

 

كد رشته-محل: 543

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 25330

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا مصباحي

 

شماره شناسنامه: 12721

 

كد رشته-محل: 542

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 17918

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حميد قره حسنلو

 

شماره شناسنامه: 1524

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 20081

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: رضا علي قنبري

 

شماره شناسنامه: 915

 

كد رشته-محل: 534

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 24732

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: رضا عطائي روزبهاني

 

شماره شناسنامه: 1227

 

كد رشته-محل: 535

نام رشته: راديولوژي

شماره كارت: 19652

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: محسن افخمي

 

شماره شناسنامه: 12

 

كد رشته-محل: 541

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …