خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( گوش و حلق و بینی)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( گوش و حلق و بینی)

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 11526

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ساقي اميني

 

شماره شناسنامه: 210

 

كد رشته-محل: 571

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 11411

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: حنيف اخوت

 

شماره شناسنامه: 70162

 

كد رشته-محل: 571

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 13833

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: فائزه مهدوي پارسا

 

شماره شناسنامه: 602

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 15845

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: خسرو مقتدرديزج

 

شماره شناسنامه: 8931

 

كد رشته-محل: 573

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 16453

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: زهرا رحماني

 

شماره شناسنامه: 26561

 

كد رشته-محل: 576

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 18884

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شيما ارسطو

 

شماره شناسنامه: 8367

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 25096

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي باقري حق

 

شماره شناسنامه: 950

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 15866

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سام كريم تويسركاني

 

شماره شناسنامه: 11301

 

كد رشته-محل: 573

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 21050

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: اميرحسين احسني اراني

 

شماره شناسنامه: 101

 

كد رشته-محل: 614

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 10641

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: عليرضا خدامي

 

شماره شناسنامه: 5

 

كد رشته-محل: 571

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 13424

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حميدرضا روحي

 

شماره شناسنامه: 5094

 

كد رشته-محل: 613

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 15872

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: حسام جهانديده ثابت

 

شماره شناسنامه: 12586

 

كد رشته-محل: 573

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 10914

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رضا فتوحي فيروزاباد

 

شماره شناسنامه: 302

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 10441

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: كيوان اقازاده

 

شماره شناسنامه: 8672

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 18551

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: شيرين مقصود

 

شماره شناسنامه: 577

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 13548

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حامد محمدي قهاري

 

شماره شناسنامه: 16017

 

كد رشته-محل: 574

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 19352

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: يوسف يعقوبلو

 

شماره شناسنامه: 2924

 

كد رشته-محل: 574

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 18642

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ايه ترقي

 

شماره شناسنامه: 1204

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 16965

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: حسن كرداري يامچي

 

شماره شناسنامه: 6963

 

كد رشته-محل: 612

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 24347

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: حسين پايه داراردكاني

 

شماره شناسنامه: 63

 

كد رشته-محل: 613

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 15960

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محبوبه كريمي گلوگاهي

 

شماره شناسنامه: 31

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 18522

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مهتاب رباني اناري

 

شماره شناسنامه: 398

 

كد رشته-محل: 575

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 22179

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: نگين نجمي

 

شماره شناسنامه: 618

 

كد رشته-محل: 573

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 18421

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهناز مهيمني

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 573

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 17257

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: الميرا مس اح مارالاني

 

شماره شناسنامه: 1288

 

كد رشته-محل: 574

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 19566

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: پريا حامدي

 

شماره شناسنامه: 936

 

كد رشته-محل: 576

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 23784

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: شيما كمندي

 

شماره شناسنامه: 1286

 

كد رشته-محل: 613

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 20446

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: ازاده مرادي

 

شماره شناسنامه: 53

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 11635

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: ازاده خردمند

 

شماره شناسنامه: 563

 

كد رشته-محل: 571

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 17219

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شبنم نوعي علمداري

 

شماره شناسنامه: 902

 

كد رشته-محل: 571

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 25743

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: مونا مزيدي

 

شماره شناسنامه: 5736

 

كد رشته-محل: 614

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 19388

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: رضوان روحي سفيدمزگي

 

شماره شناسنامه: 120

 

كد رشته-محل: 612

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 10184

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مليحه ياوري

 

شماره شناسنامه: 2042

 

كد رشته-محل: 572

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 12200

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: رضا شيخ پورجونكي

 

شماره شناسنامه: 726

 

كد رشته-محل: 572

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 19746

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مجتبي بهادري جهرمي

 

شماره شناسنامه: 102

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 22701

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: علي اكبر صادقي

 

شماره شناسنامه: 8

 

كد رشته-محل: 612

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 23238

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: مسعود اصغري

 

شماره شناسنامه: 1840

 

كد رشته-محل: 611

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 14574

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: نادر نظري

 

شماره شناسنامه: 2

 

كد رشته-محل: 572

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 12895

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سعيدرضا نوري

 

شماره شناسنامه: 223

 

كد رشته-محل: 576

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 23355

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: مصطفي نصرالهي

 

شماره شناسنامه: 7495

 

كد رشته-محل: 613

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 12063

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سعيد اصفي

 

شماره شناسنامه: 139

 

كد رشته-محل: 577

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 15576

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فريدون اسلامي جو

 

شماره شناسنامه: 1364

 

كد رشته-محل: 572

نام رشته: گوش وحلق وبيني

شماره كارت: 13880

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فخرالسادات چاوشي

 

شماره شناسنامه: 898

 

كد رشته-محل: 576

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …