خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهایداخلی 1)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( بیماریهایداخلی 1)

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24305

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: روح الله حيدري

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14119

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: هدا كاوسي

 

شماره شناسنامه: 6608

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 13085

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: يزدان ظفري

 

شماره شناسنامه: 760

 

كد رشته-محل: 323

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21501

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: جعفر احمدي كهنعلي

 

شماره شناسنامه: 2491

 

كد رشته-محل: 317

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23285

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: علي اكبر خالصي

 

شماره شناسنامه: 2670

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 16840

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سهيل تيموري

 

شماره شناسنامه: 1359

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24902

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: كوروش شيخ احمدي

 

شماره شناسنامه: 324

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11974

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: غلامرضا نوري ذلاني

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19059

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: نورالله هاشمزهي گونكي

 

شماره شناسنامه: 97

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24768

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: بهروز صادقي

 

شماره شناسنامه: 17003

 

كد رشته-محل: 267

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11406

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: مهدي نيكخواه دهكردي

 

شماره شناسنامه: 62942

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24963

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: نادر سيگاري

 

شماره شناسنامه: 11487

 

كد رشته-محل: 332

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24945

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: احمد نادري

 

شماره شناسنامه: 2692

 

كد رشته-محل: 321

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24725

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: علي يوسفوند

 

شماره شناسنامه: 1035

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24906

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: عليرضا نصيري فر

 

شماره شناسنامه: 356

 

كد رشته-محل: 332

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 15547

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: صالح الدين بويا

 

شماره شناسنامه: 1034

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12355

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: علي رضا اسماعيلي

 

شماره شناسنامه: 5822

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24781

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اصغر خسروي

 

شماره شناسنامه: 35524

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14742

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: محمد كريميان

 

شماره شناسنامه: 966

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10319

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهدي شيرزاده

 

شماره شناسنامه: 452

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 17401

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا عباسي

 

شماره شناسنامه: 1

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11267

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: جهانبخش ابدالي

 

شماره شناسنامه: 2451

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10686

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مهدي فاطمي

 

شماره شناسنامه: 16

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11122

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: سياوش نصيري

 

شماره شناسنامه: 1011

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20101

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: شكرالله حسني

 

شماره شناسنامه: 985

 

كد رشته-محل: 323

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22532

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: خديجه حق شناس سرخ كلائي

 

شماره شناسنامه: 18

 

كد رشته-محل: 334

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24135

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: عبدالرضا سراقي

 

شماره شناسنامه: 2142

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 15994

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سهيلا صادقي قاديكلايي

 

شماره شناسنامه: 100

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18236

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: مسلم احمدي

 

شماره شناسنامه: 9578

 

كد رشته-محل: 326

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12426

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: يوسف پريدار

 

شماره شناسنامه: 59467

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 13320

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مسعود اسمعيل طلائي

 

شماره شناسنامه: 2929

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 13607

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: عباس غلامي

 

شماره شناسنامه: 46393

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14333

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سعيد نجف زاده ساداتي

 

شماره شناسنامه: 397

 

كد رشته-محل: 274

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 18120

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدباقر ميري

 

شماره شناسنامه: 4124

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21519

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: افشين طهماسبي

 

شماره شناسنامه: 8077

 

كد رشته-محل: 271

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21157

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: مجيد كبرائي

 

شماره شناسنامه: 7285

 

كد رشته-محل: 316

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21862

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: سيدحسين سيدنژادفهيم

 

شماره شناسنامه: 195

 

كد رشته-محل: 322

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 23174

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: عليرضا سيما

 

شماره شناسنامه: 1347

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24405

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: فخرالدين شيرانيان

 

شماره شناسنامه: 529

 

كد رشته-محل: 327

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 25357

دانشگاه علوم پزشكي: اردبيل

نام و نام خانوادگي: كاترين بيوك اقازاده

 

شماره شناسنامه: 18

 

كد رشته-محل: 334

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20878

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: مجيد ستوده

 

شماره شناسنامه: 285

 

كد رشته-محل: 323

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21606

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: امان قاسم زاده عقياني

 

شماره شناسنامه: 310

 

كد رشته-محل: 317

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 17659

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رامين قادري

 

شماره شناسنامه: 421

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14634

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيد چوبكار

 

شماره شناسنامه: 145

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20055

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: زاهد كريمي

 

شماره شناسنامه: 777

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10736

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: رضا سلطاني

 

شماره شناسنامه: 42

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 11217

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا پهلوان صباغ

 

شماره شناسنامه: 1805

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19346

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: حسين عمارلو

 

شماره شناسنامه: 2087

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19722

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: يوسف غلام پور

 

شماره شناسنامه: 65

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22462

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: جلال الياسي

 

شماره شناسنامه: 2117

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 17045

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بهزاد حاتمي

 

شماره شناسنامه: 1361638133

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 15882

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سيدعلي رضا شيرنگي

 

شماره شناسنامه: 15249

 

كد رشته-محل: 273

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21814

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: رضا اريان پور

 

شماره شناسنامه: 39

 

كد رشته-محل: 324

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20269

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: فريد مراديان كوخدان

 

شماره شناسنامه: 2985

 

كد رشته-محل: 272

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 10101

دانشگاه علوم پزشكي: اراک

نام و نام خانوادگي: وحيد كاوه ي

 

شماره شناسنامه: 3361

 

كد رشته-محل: 333

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24929

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شهروز ناهيد

 

شماره شناسنامه: 903

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12934

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: محسن حسني

 

شماره شناسنامه: 312

 

كد رشته-محل: 276

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 15080

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: محمدصالح محمودي

 

شماره شناسنامه: 647

 

كد رشته-محل: 315

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 21132

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محمد باقرزاده

 

شماره شناسنامه: 1319

 

كد رشته-محل: 277

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 14872

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: ايلخان رضائي

 

شماره شناسنامه: 6410074506

 

كد رشته-محل: 321

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 12

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: بهزاد رمضاني فرخاني

 

شماره شناسنامه: 12460

 

كد رشته-محل: 325

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 19474

دانشگاه علوم پزشكي: سمنان

نام و نام خانوادگي: حميد عبدوس

 

شماره شناسنامه: 63

 

كد رشته-محل: 313

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 24150

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: حميد گل محمدي

 

شماره شناسنامه: 3909

 

كد رشته-محل: 326

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 22723

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: ابراهيم جهاني دربندي

 

شماره شناسنامه: 17

 

كد رشته-محل: 311

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20289

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: فرزاد خليلي

 

شماره شناسنامه: 3941

 

كد رشته-محل: 314

نام رشته: بيماريهاي داخلي

شماره كارت: 20372

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: شهريار فرداد

 

شماره شناسنامه: 54955

 

كد رشته-محل: 271

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …