خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( زنان و زایمان 1)

اسامی پذیرفته شدگان آزمون دستیاری پزشکی سال 1386-87 ( زنان و زایمان 1)

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11444

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: الهه رضائي علي ابادي

 

شماره شناسنامه: 10

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 13691

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: طاهره فرهمنديان

 

شماره شناسنامه: 70

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 12542

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: مرضيه زنگانه

 

شماره شناسنامه: 524

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 25031

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: سروه حيدري

 

شماره شناسنامه: 10737

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18633

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: ساناز ميرزائي

 

شماره شناسنامه: 1130

 

كد رشته-محل: 231

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18604

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: سعيده السادات بطحائي

 

شماره شناسنامه: 934

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 24611

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: زهرا هنرور

 

شماره شناسنامه: 2432

 

كد رشته-محل: 226

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17252

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: الميرا موتمني طباطبائي

 

شماره شناسنامه: 1268

 

كد رشته-محل: 177

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18591

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: ليلا نظري

 

شماره شناسنامه: 826

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19000

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: زهرا پناهي

 

شماره شناسنامه: 45406

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16342

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ميترا بهمن پور

 

شماره شناسنامه: 5021

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17218

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: سولماز يوسف زاده خياباني

 

شماره شناسنامه: 900

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18400

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: مژده چيني گرزاده

 

شماره شناسنامه: 24

 

كد رشته-محل: 236

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 14191

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محبوبه محمدزاده قبانكندي

 

شماره شناسنامه: 18573

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16310

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مژگان كريمي

 

شماره شناسنامه: 3932

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16229

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: سپيده فخاريان

 

شماره شناسنامه: 1844

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17254

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: مرجان اميني

 

شماره شناسنامه: 1277

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18669

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: فرناز اغبالي

 

شماره شناسنامه: 1500

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18943

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: اعظم طرفداري منشادي

 

شماره شناسنامه: 15040

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16283

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: نرگس عقبائي

 

شماره شناسنامه: 3056

 

كد رشته-محل: 225

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20586

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: گويا مددي

 

شماره شناسنامه: 557

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 14109

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: سيده بهاره ميرارمندهي

 

شماره شناسنامه: 6385

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20573

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: مريم روانبدشيرازي

 

شماره شناسنامه: 497

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20476

دانشگاه علوم پزشكي: كردستان

نام و نام خانوادگي: شهلا نوروزي

 

شماره شناسنامه: 143

 

كد رشته-محل: 237

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11770

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا فتحي نژاد

 

شماره شناسنامه: 1531

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 10521

دانشگاه علوم پزشكي: اروميه

نام و نام خانوادگي: فاطمه سمامي

 

شماره شناسنامه: 248

 

كد رشته-محل: 177

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11771

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: پريدخت كريميان

 

شماره شناسنامه: 1536

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11824

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: نسرين حيدري قهساره

 

شماره شناسنامه: 2091

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 15177

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: منصوره رضواني جويباري

 

شماره شناسنامه: 1381

 

كد رشته-محل: 215

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16431

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: ازيتا درابادي زارع

 

شماره شناسنامه: 16626

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17247

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: مهري اميري نيكپور

 

شماره شناسنامه: 1218

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18868

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: محبوبه رحماني

 

شماره شناسنامه: 7580

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19228

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: مريم ارغيده

 

شماره شناسنامه: 492

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11697

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فريناز فرهبد

 

شماره شناسنامه: 994

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20612

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: سيده مرجان حسيني

 

شماره شناسنامه: 820

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20967

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: هديه ثقفي

 

شماره شناسنامه: 182

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22606

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: رقيه كريمي

 

شماره شناسنامه: 1041

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22659

دانشگاه علوم پزشكي: مازندران

نام و نام خانوادگي: پرند قشلاقي

 

شماره شناسنامه: 55420

 

كد رشته-محل: 233

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 24564

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: زينب رمضانخاني

 

شماره شناسنامه: 361

 

كد رشته-محل: 236

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11866

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: مهديه صارمي

 

شماره شناسنامه: 3223

 

كد رشته-محل: 225

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11512

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فرناز معمارزاده دهكردي

 

شماره شناسنامه: 161

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 12620

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: كيميا قاسمي

 

شماره شناسنامه: 1509

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 13934

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: شهلا عباسي

 

شماره شناسنامه: 1327

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 15972

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: مليحه حبيب الهي

 

شماره شناسنامه: 49

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18939

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: بهرخ صاحبدل نوبري

 

شماره شناسنامه: 14040

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20985

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: ازاده رضائي

 

شماره شناسنامه: 752

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20714

دانشگاه علوم پزشكي: شهيد بهشتي

نام و نام خانوادگي: اتنا بلدي فروشاني

 

شماره شناسنامه: 1930

 

كد رشته-محل: 223

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11916

دانشگاه علوم پزشكي: اصفهان

نام و نام خانوادگي: فهيمه ثابت ورنامخواستي

 

شماره شناسنامه: 10319

 

كد رشته-محل: 211

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 14483

دانشگاه علوم پزشكي: زاهدان

نام و نام خانوادگي: سيده مائده اتقاني

 

شماره شناسنامه: 9

 

كد رشته-محل: 221

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16078

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مريم ملك

 

شماره شناسنامه: 469

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16156

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: فاطمه نوروزي

 

شماره شناسنامه: 1018

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 17287

دانشگاه علوم پزشكي: كرمانشاه

نام و نام خانوادگي: خديجه پويا

 

شماره شناسنامه: 1697

 

كد رشته-محل: 227

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20414

دانشگاه علوم پزشكي: شيراز

نام و نام خانوادگي: صديقه يوسفي

 

شماره شناسنامه: 16

 

كد رشته-محل: 224

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20842

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: سولماز نتنج

 

شماره شناسنامه: 47028

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22148

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: مهرنوش مهدي نيارودسري

 

شماره شناسنامه: 325

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 16133

دانشگاه علوم پزشكي: ايران

نام و نام خانوادگي: نازافرين ابراهيمي اديب

 

شماره شناسنامه: 820

 

كد رشته-محل: 213

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18916

دانشگاه علوم پزشكي: همدان

نام و نام خانوادگي: زهرا سبكرو

 

شماره شناسنامه: 11827

 

كد رشته-محل: 235

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18941

دانشگاه علوم پزشكي: تهران

نام و نام خانوادگي: رامك اسماعيلي ازاد

 

شماره شناسنامه: 14466

 

كد رشته-محل: 217

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18926

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: ازاده نصيري

 

شماره شناسنامه: 12331

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 19426

دانشگاه علوم پزشكي: تبريز

نام و نام خانوادگي: شروين افصحي

 

شماره شناسنامه: 2520

 

كد رشته-محل: 216

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 22588

دانشگاه علوم پزشكي: مشهد

نام و نام خانوادگي: فاطمه باقي زاده گله كلائي

 

شماره شناسنامه: 580

 

كد رشته-محل: 234

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11908

دانشگاه علوم پزشكي: يزد

نام و نام خانوادگي: پريسا مجيري

 

شماره شناسنامه: 7972

 

كد رشته-محل: 236

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11625

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: پرستو سهيل اصفهاني

 

شماره شناسنامه: 518

 

كد رشته-محل: 225

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 11815

دانشگاه علوم پزشكي: گيلان

نام و نام خانوادگي: اعظم اميري كردستاني

 

شماره شناسنامه: 1975

 

كد رشته-محل: 231

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 12574

دانشگاه علوم پزشكي: اهواز

نام و نام خانوادگي: ليلا هرمزي

 

شماره شناسنامه: 841

 

كد رشته-محل: 212

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 14555

دانشگاه علوم پزشكي: بابل

نام و نام خانوادگي: سيما فرهي اشتياني

 

شماره شناسنامه: 3465

 

كد رشته-محل: 214

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 15192

دانشگاه علوم پزشكي: كاشان

نام و نام خانوادگي: فرشته رحيمي

 

شماره شناسنامه: 2273

 

كد رشته-محل: 225

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 15166

دانشگاه علوم پزشكي: بندر عباس

نام و نام خانوادگي: نازنين عبدي

 

شماره شناسنامه: 834

 

كد رشته-محل: 215

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 18628

دانشگاه علوم پزشكي: قزوين

نام و نام خانوادگي: فاطمه صالحي

 

شماره شناسنامه: 1102

 

كد رشته-محل: 232

نام رشته: زنان و زايمان

شماره كارت: 20498

دانشگاه علوم پزشكي: كرمان

نام و نام خانوادگي: نجمه سميعي

 

شماره شناسنامه: 221

 

كد رشته-محل: 226

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …