خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (جراحي استخوان ومفاصل-جراحي مجاري ادراري -بیماری های اعصاب)

نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 (جراحي استخوان ومفاصل-جراحي مجاري ادراري -بیماری های اعصاب)

شماره كارت: 6003

نام و نام خانوادگي: فرشاد اديب حاجي باقري

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 4889

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6007

نام و نام خانوادگي: حسين اصلاني

نام پدر: اميرارصلان

شماره شناسنامه: 1116

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6008

نام و نام خانوادگي: سيروس افشار

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 102

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6011

نام و نام خانوادگي: محمدرضا انصاري پور

نام پدر: فرهاد

شماره شناسنامه: 5014

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6016

نام و نام خانوادگي: محمدتقي بهمني قائدي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 3

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6019

نام و نام خانوادگي: كريم پيسوده

نام پدر: اسمعيل

شماره شناسنامه: 5004

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6021

نام و نام خانوادگي: عليرضا توكلي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 7801

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6031

نام و نام خانوادگي: حميد حصاري كيا

نام پدر: جواد

شماره شناسنامه: 912

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6043

نام و نام خانوادگي: محمدرضا سبحان اردكاني

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 11098

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6044

نام و نام خانوادگي: مهران سليمانها

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 3520

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6050

نام و نام خانوادگي: اميررضا صادقي فر

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 340

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6055

نام و نام خانوادگي: هومن عباسي شاد

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1475

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6056

نام و نام خانوادگي: رضا عبدي

نام پدر: نورا000

شماره شناسنامه: 725

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6057

نام و نام خانوادگي: محمد عزت ابادي پور

نام پدر: صادر

شماره شناسنامه: 1

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6062

نام و نام خانوادگي: علي عندليب

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 72384

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6066

نام و نام خانوادگي: مقصود قاسمي سنگي

نام پدر: كريم

شماره شناسنامه: 696

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6067

نام و نام خانوادگي: كاوه قرني زاده

نام پدر: محمدرشيد

شماره شناسنامه: 512

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6069

نام و نام خانوادگي: رجب كريمي

نام پدر: جبرئيل

شماره شناسنامه: 3215

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: بقيه ا000

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6072

نام و نام خانوادگي: علي اصغر كوثري

نام پدر: ماشائا000

شماره شناسنامه: 19236

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6073

نام و نام خانوادگي: سعيد كوكلي

نام پدر: دوستعلي

شماره شناسنامه: 553

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6079

نام و نام خانوادگي: سيداميررضا مصباحي

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 148

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6081

نام و نام خانوادگي: پرهام معروفي

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 687

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6082

نام و نام خانوادگي: مجيد ملاحسيني

نام پدر: عبدالرضا

شماره شناسنامه: 139

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6083

نام و نام خانوادگي: علي رضا منافي رامشي

نام پدر: سيروس

شماره شناسنامه: 91

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6085

نام و نام خانوادگي: اميدرضا مومن زاده

نام پدر: حبيب ا000

شماره شناسنامه: 568

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6086

نام و نام خانوادگي: بهنام مومني

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 14

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6088

نام و نام خانوادگي: فرشاد مهنام

نام پدر: محمدتقي

شماره شناسنامه: 1844

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6089

نام و نام خانوادگي: بابك ميرزاشاهي

نام پدر: فضل ا000

شماره شناسنامه: 11674

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6093

نام و نام خانوادگي: بهروز نظري

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 6622

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6094

نام و نام خانوادگي: سيدپژمان نيرثابتي

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 505

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6100

نام و نام خانوادگي: علي يگانه

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 62

رشته: جراحي استخوان ومفاصل

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6102

نام و نام خانوادگي: محسن ارمين

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 616

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6103

نام و نام خانوادگي: ارين ارين پور

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 15360

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6107

نام و نام خانوادگي: اميررضا الهيان

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 1346

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6110

نام و نام خانوادگي: علي اهنيان

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 336

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6111

نام و نام خانوادگي: محمدحسين ايزدپناهي

نام پدر: كرامت

شماره شناسنامه: 1291

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6112

نام و نام خانوادگي: سيدحسن اينانلو

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 4

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6113

نام و نام خانوادگي: افشين تجلي

نام پدر: سيدمهدي

شماره شناسنامه: 445

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6118

نام و نام خانوادگي: مهريار خزاعلي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 318

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6120

نام و نام خانوادگي: محمدرضا رحمتي

نام پدر: يوسف

شماره شناسنامه: 49

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6122

نام و نام خانوادگي: عليرضا زارع

نام پدر: نادر

شماره شناسنامه: 456

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6123

نام و نام خانوادگي: فرهاد زرقان

نام پدر: محمدكريم

شماره شناسنامه: 457

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6124

نام و نام خانوادگي: حسين سخي پور

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 10445

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 6125

نام و نام خانوادگي: هرمز سليمي

نام پدر: اباذر

شماره شناسنامه: 24079

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6127

نام و نام خانوادگي: نويدرضا سيمائي

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 7

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6129

نام و نام خانوادگي: مجيد شيراني بروجني

نام پدر: قربانعلي

شماره شناسنامه: 4290

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6130

نام و نام خانوادگي: علي طهرانچي

نام پدر: بهروز

شماره شناسنامه: 837

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6131

نام و نام خانوادگي: اميررضا عابدي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 4969

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6132

نام و نام خانوادگي: حسين عبدي

نام پدر: نادعلي

شماره شناسنامه: 847

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6133

نام و نام خانوادگي: محمد عرب زاده بحري

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 113

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6134

نام و نام خانوادگي: اصغر عليزاده

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 94438

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6135

نام و نام خانوادگي: فرشيد عليزاده

نام پدر: حميد

شماره شناسنامه: 1446

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6136

نام و نام خانوادگي: فرزين قادرپناه

نام پدر: نصرا000

شماره شناسنامه: 935

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 6137

نام و نام خانوادگي: عليرضا قديان

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 2287

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6138

نام و نام خانوادگي: محمدرضا قرائتي كوپايي

نام پدر: عبدالعلي

شماره شناسنامه: 917

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6139

نام و نام خانوادگي: نعمت ا000 قرباني

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 13

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6141

نام و نام خانوادگي: محسن كروپ

نام پدر: جواد

شماره شناسنامه: 1883

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6142

نام و نام خانوادگي: مجيد محسني

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 2453

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6144

نام و نام خانوادگي: محمدعلي مشائي شوب

نام پدر: شيرمحمد

شماره شناسنامه: 1071

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6147

نام و نام خانوادگي: محمد مورخ

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 12

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6148

نام و نام خانوادگي: كاوه مهراوران

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 1535

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6150

نام و نام خانوادگي: عليرضا نوشادكامران

نام پدر: تقي

شماره شناسنامه: 502

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6151

نام و نام خانوادگي: سيدحميد نيكنام

نام پدر: سيدعيسي

شماره شناسنامه: 325

رشته: جراحي مجاري ادراري وتنا

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6152

نام و نام خانوادگي: جواد ابوالحسني

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 844

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6153

نام و نام خانوادگي: بابك احمدي سلماسي

نام پدر: سعيد

شماره شناسنامه: 480

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 6156

نام و نام خانوادگي: مجتبي اسدي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 1166

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6159

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد باغبانيان

نام پدر: سيدعلي اكبر

شماره شناسنامه: 8

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6161

نام و نام خانوادگي: عيسي بخشنده مقدم

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 1260

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6162

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدحسن پاك نژاد

نام پدر: سيدرضا

شماره شناسنامه: 870

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6164

نام و نام خانوادگي: محسن پوركاكرودي

نام پدر: عزيزا000

شماره شناسنامه: 1651

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6166

نام و نام خانوادگي: بهنام جبه داري

نام پدر: حسام

شماره شناسنامه: 4048

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6167

نام و نام خانوادگي: علي جعفري

نام پدر: روح ا000

شماره شناسنامه: 863

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6168

نام و نام خانوادگي: اميرحسين حبيبي

نام پدر: سيداحمد

شماره شناسنامه: 1395

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6169

نام و نام خانوادگي: عليرضا خسروي

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 25

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6170

نام و نام خانوادگي: ميررامين خطيب شهيدي

نام پدر: ميرمحسن

شماره شناسنامه: 644

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6171

نام و نام خانوادگي: يدا000 خلقي

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 20

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6173

نام و نام خانوادگي: بتول دادخواه چيمه

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 4118

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6174

نام و نام خانوادگي: ابراهيم دريائي

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 7

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6176

نام و نام خانوادگي: عليرضا رضائي اشتياني

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 3003

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6177

نام و نام خانوادگي: شهرام رفيع

نام پدر: حبيب

شماره شناسنامه: 30877

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6179

نام و نام خانوادگي: پوريا زندي

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 4010

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6180

نام و نام خانوادگي: ميرمسعود شريعت

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 270

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6181

نام و نام خانوادگي: محمد شريعتي

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 200

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6182

نام و نام خانوادگي: اصغر شريفي ملايوسفي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 885

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6183

نام و نام خانوادگي: عاليا صابري

نام پدر: كامبيز

شماره شناسنامه: 24

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6184

نام و نام خانوادگي: حسينعلي صالحي

نام پدر: رحمت ا000

شماره شناسنامه: 327

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6185

نام و نام خانوادگي: عليرضا صالحي تبار

نام پدر: مراد

شماره شناسنامه: 699

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6186

نام و نام خانوادگي: پيام صراف

نام پدر: عزيز

شماره شناسنامه: 746

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6187

نام و نام خانوادگي: غلامرضا صفري حلاوي

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 6612

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6191

نام و نام خانوادگي: مريم عابديني پاريزي

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 1

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6192

نام و نام خانوادگي: فرهاد عصارزادگان

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 82

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6193

نام و نام خانوادگي: اميررضا عظيمي صائين

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 4945

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6194

نام و نام خانوادگي: محمدرضا فردوسي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 34

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6195

نام و نام خانوادگي: مجيد قاسمي

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 474

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6196

نام و نام خانوادگي: حميدرضا قليانچي لنگرودي

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 558

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6198

نام و نام خانوادگي: محمدرضا كاوياني

نام پدر: محمدقاسم

شماره شناسنامه: 384

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6199

نام و نام خانوادگي: حسين كهنوجي

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 4

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6203

نام و نام خانوادگي: عليرضا مقصودلو

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 40

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6204

نام و نام خانوادگي: مجتبي ممتحن

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 893

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6206

نام و نام خانوادگي: صادق ميرزاده

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 6

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6208

نام و نام خانوادگي: محمدحسين ميكائيلي

نام پدر: مصطفي

شماره شناسنامه: 10204

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6209

نام و نام خانوادگي: مهدي نوروزسروستاني

نام پدر: پرويز

شماره شناسنامه: 4470

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6210

نام و نام خانوادگي: مهدي وحيددستجردي

نام پدر: عبدل

شماره شناسنامه: 45

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6212

نام و نام خانوادگي: ابراهيم همتي

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 497

رشته: بيماريهاي اعصاب

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری 13 اسفند 1388 ( سي و هفتمين دوره ) آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار پزشكي اعلام شده از طرف دبیرخانه …