خانه / اخبار آزمونهای تخصصی و فوق تخصصی / نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 ( بیماریهای کودکان – بیهوشی )

نتايج نهايي آزمون دانشنامه (بورد) و گواهينامه تخصصي – شهریور 1386 ( بیماریهای کودکان – بیهوشی )

شماره كارت: 6618

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد اجاقي حقيقي

نام پدر: ميرقوام

شماره شناسنامه: 7949

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6623

نام و نام خانوادگي: رضا ارجمندتيموري

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 1748

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6625

نام و نام خانوادگي: سهيلا اسدالهي

نام پدر: اسمعلي

شماره شناسنامه: 2534

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6626

نام و نام خانوادگي: حسن اسمعيلي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 14

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي گيلان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6627

نام و نام خانوادگي: فرهاد اسمي

نام پدر: فرامرز

شماره شناسنامه: 463

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6629

نام و نام خانوادگي: مهرو اكبريان تفاقي

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 53688

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6632

نام و نام خانوادگي: عليرضا امينيان

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 6344

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6636

نام و نام خانوادگي: اميرعباس بشارتي

نام پدر: سعيد

شماره شناسنامه: 587

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6637

نام و نام خانوادگي: بهرام بشردوست

نام پدر: موسي

شماره شناسنامه: 13946

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6639

نام و نام خانوادگي: سيدمحسن بهائالديني

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 243

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6640

نام و نام خانوادگي: رضا بهرامي

نام پدر: اسماعيل

شماره شناسنامه: 5216

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6642

نام و نام خانوادگي: نسرين بهنيافرد

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1038

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6643

نام و نام خانوادگي: حميدرضا پارسا

نام پدر: خليل

شماره شناسنامه: 63

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي كاشان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6646

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل پورحسين

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 1250

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي همدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6648

نام و نام خانوادگي: محمودرضا تابع بردبار

نام پدر: صمد

شماره شناسنامه: 1279

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6650

نام و نام خانوادگي: محمدرضا توحيدي

نام پدر: حبيب

شماره شناسنامه: 37

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6652

نام و نام خانوادگي: جواد توكلي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 356

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6653

نام و نام خانوادگي: ستاره ثاقب

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 2947

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6654

نام و نام خانوادگي: علي اكبر جامي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 22981

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6655

نام و نام خانوادگي: وحيد جعفري

نام پدر: هوشنگ

شماره شناسنامه: 0

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6657

نام و نام خانوادگي: رضا جهان سپاس

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 683

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6658

نام و نام خانوادگي: فرزانه جهانگيرزاده

نام پدر: يدا000

شماره شناسنامه: 17578

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6659

نام و نام خانوادگي: هوشنگ چراغي زنجاني

نام پدر: رحيم

شماره شناسنامه: 323

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6660

نام و نام خانوادگي: حميدرضا حاتم زاده اصفهاني

نام پدر: باقر

شماره شناسنامه: 73

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6663

نام و نام خانوادگي: مريم حسن زاده

نام پدر: محمدابراهيم

شماره شناسنامه: 7750

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6665

نام و نام خانوادگي: جمال حسيني

نام پدر: سيدصمد

شماره شناسنامه: 1984

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6667

نام و نام خانوادگي: عليرضا حقيقي

نام پدر: رمضان

شماره شناسنامه: 3522

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6668

نام و نام خانوادگي: ضيائالدين خالدي

نام پدر: محي الدين

شماره شناسنامه: 543

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6671

نام و نام خانوادگي: كرامت خردمندمفرد

نام پدر: هادي

شماره شناسنامه: 1113

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6673

نام و نام خانوادگي: محمدرضا خسروي شيرازي

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 801

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6674

نام و نام خانوادگي: حسينعلي خوارزمي

نام پدر: محمدقلي

شماره شناسنامه: 7

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي بندرعباس

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6675

نام و نام خانوادگي: مسعود خورسند

نام پدر: عبدالامير

شماره شناسنامه: 6915

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي همدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6676

نام و نام خانوادگي: مريم خوشخوي

نام پدر: جلال

شماره شناسنامه: 1583

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6677

نام و نام خانوادگي: كيان دارابي

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 9208

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6678

نام و نام خانوادگي: ابوالحسن ديوبند

نام پدر: يوسف

شماره شناسنامه: 265

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6680

نام و نام خانوادگي: خسرو رحماني

نام پدر: شمس الدين

شماره شناسنامه: 972

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6681

نام و نام خانوادگي: نوشين رستم پور

نام پدر: صفرعلي

شماره شناسنامه: 1217

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6682

نام و نام خانوادگي: همايون رفعتي

نام پدر: عزت ا000

شماره شناسنامه: 443

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6683

نام و نام خانوادگي: پژمان روحاني

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 1211

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي كاشان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6687

نام و نام خانوادگي: حسين زائري اق مشهدي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 507

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6688

نام و نام خانوادگي: جواد زارع نوقابي

نام پدر: عبدالرحيم

شماره شناسنامه: 4

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6689

نام و نام خانوادگي: كيانوش سالاريان

نام پدر: مظفر

شماره شناسنامه: 3

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6690

نام و نام خانوادگي: محمود سبحاني فيروزاباد

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 288

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6692

نام و نام خانوادگي: هاشم سلطاني

نام پدر: حمزه

شماره شناسنامه: 91

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي كردستان

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6693

نام و نام خانوادگي: محمود سلطاني گردفرامرزي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 897

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6695

نام و نام خانوادگي: مسعود سيد

نام پدر: سيدهادي

شماره شناسنامه: 213076866

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6699

نام و نام خانوادگي: فخرالدين شريعتمداري

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: 866

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6700

نام و نام خانوادگي: خليل شعبانزاده

نام پدر: عبدالمجيد

شماره شناسنامه: 498

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6702

نام و نام خانوادگي: حميدرضا شكرائيان

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 3702

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6705

نام و نام خانوادگي: ابوالفضل صفرعليزاده

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 27

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6706

نام و نام خانوادگي: شهرزاد صلاحش

نام پدر: نصرا000

شماره شناسنامه: 10708

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6707

نام و نام خانوادگي: بابك صندوقچيان شترباني

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 199

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6708

نام و نام خانوادگي: پيمان صيادي

نام پدر: جمشيد

شماره شناسنامه: 732

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6710

نام و نام خانوادگي: جاويد ظفري

نام پدر: مصطفي

شماره شناسنامه: 814

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6712

نام و نام خانوادگي: عليرضا عبادي

نام پدر: سبزعلي

شماره شناسنامه: 2050

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6716

نام و نام خانوادگي: منوچهر عسگري

نام پدر: مراد

شماره شناسنامه: 960

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي بابل

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6718

نام و نام خانوادگي: شاهين علائي

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 445

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6719

نام و نام خانوادگي: صالحه علائ

نام پدر: رمضان

شماره شناسنامه: 1151

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6720

نام و نام خانوادگي: علي محمد علي اكبري

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 1

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي سمنان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6723

نام و نام خانوادگي: غزال عليزاده خالدي

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 1885

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6724

نام و نام خانوادگي: علي عمادالدين

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 2461

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6725

نام و نام خانوادگي: علي يار فاضل

نام پدر: درويش

شماره شناسنامه: 386

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6726

نام و نام خانوادگي: محمدعلي فاضلي

نام پدر: فاضل

شماره شناسنامه: 4559

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6731

نام و نام خانوادگي: رضا فلاح

نام پدر: غلامعلي

شماره شناسنامه: 750

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6732

نام و نام خانوادگي: افشين فياضي

نام پدر: اصغر

شماره شناسنامه: 872

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6733

نام و نام خانوادگي: ايوب فيروزي

نام پدر: حبيب ا000

شماره شناسنامه: 12018

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6734

نام و نام خانوادگي: حميدرضا قائمي

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 1134

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي بابل

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6737

نام و نام خانوادگي: بابك قلعه باغي

نام پدر: شاهرخ

شماره شناسنامه: 4610

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6738

نام و نام خانوادگي: بابك كريمي

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 1115

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6739

نام و نام خانوادگي: كامبيز كشاورز

نام پدر: پرويز

شماره شناسنامه: 289

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6740

نام و نام خانوادگي: محمد كشاورزروحي

نام پدر: قربان

شماره شناسنامه: 1173

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6742

نام و نام خانوادگي: عباسعلي كمالي

نام پدر: اقاجان

شماره شناسنامه: 2070

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي بابل

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6743

نام و نام خانوادگي: لادن كيالاشكي

نام پدر: بهرام

شماره شناسنامه: 53

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي مازندران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6746

نام و نام خانوادگي: شاهين مافي نژاد

نام پدر: خليل

شماره شناسنامه: 1080

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6748

نام و نام خانوادگي: فرهاد مدني

نام پدر: اكبر

شماره شناسنامه: 432

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي بندرعباس

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6750

نام و نام خانوادگي: محمداشكان مصلحي

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 403

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6754

نام و نام خانوادگي: محمدعلي منوچهري نائيني

نام پدر: ميرزاباقر

شماره شناسنامه: 477

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6755

نام و نام خانوادگي: محمود موذن

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 860

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6756

نام و نام خانوادگي: حميد موسوي

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 231

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6757

نام و نام خانوادگي: حامدرضا مهاجر

نام پدر: مجيد

شماره شناسنامه: 566

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6758

نام و نام خانوادگي: بهمن مير

نام پدر: غلامحسن

شماره شناسنامه: 146

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6759

نام و نام خانوادگي: محمود نادري سميرمي

نام پدر: شمسعلي

شماره شناسنامه: 339

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6761

نام و نام خانوادگي: زهرا نافعي يزدي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 55808

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6763

نام و نام خانوادگي: بابك نجيبي

نام پدر: بهمن

شماره شناسنامه: 7847

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي كردستان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6764

نام و نام خانوادگي: مريم نخعي مقدم

نام پدر: غلامعلي

شماره شناسنامه: 396

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6768

نام و نام خانوادگي: الهه نوروزي

نام پدر: حسن رضا

شماره شناسنامه: 244

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6769

نام و نام خانوادگي: سمانه نوروزي اصل

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 1402

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6770

نام و نام خانوادگي: محمود نوروزي پاكدل

نام پدر: صالح

شماره شناسنامه: 613

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي زنجان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6772

نام و نام خانوادگي: محمدمهران نيري

نام پدر: يحيي

شماره شناسنامه: 114

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي يزد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6775

نام و نام خانوادگي: احمد وارسته نژاد

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 2386

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي قزوين

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6777

نام و نام خانوادگي: زهرا هاشمي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 162

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6779

نام و نام خانوادگي: سيروس همت پور

نام پدر: يدا000

شماره شناسنامه: 11847

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي كردستان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6780

نام و نام خانوادگي: ارزو همتي

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 3078

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6783

نام و نام خانوادگي: رضا يحيايي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 13

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي سمنان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6784

نام و نام خانوادگي: بهاره يغمايي

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 248

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6785

نام و نام خانوادگي: عزيزا000 يوسفي

نام پدر: سيف ا000

شماره شناسنامه: 33

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6786

نام و نام خانوادگي: غلامرضا يوسفي فتمه سري

نام پدر: دانش

شماره شناسنامه: 2030

رشته: بيماريهاي كودكان

دانشگاه: علوم پزشكي كردستان

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6787

نام و نام خانوادگي: غفور ابافت تاش

نام پدر: محسن

شماره شناسنامه: 445

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6790

نام و نام خانوادگي: احمد اقبالي زارچ

نام پدر: مصطفي

شماره شناسنامه: 4635

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6792

نام و نام خانوادگي: احمد بهرامي ايلخچي

نام پدر: هاشم

شماره شناسنامه: 3378

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6793

نام و نام خانوادگي: فرانك بهناز

نام پدر: عزيزا000

شماره شناسنامه: 8160

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6796

نام و نام خانوادگي: رامك پشت پناه

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 196

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6801

نام و نام خانوادگي: علي حاجي قاسمعلي

نام پدر: اسمعيل

شماره شناسنامه: 379

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6808

نام و نام خانوادگي: ليلا خسروي

نام پدر: محمدنبي

شماره شناسنامه: 278

رشته: بيهوشي

دانشگاه: بقيه ا000

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6812

نام و نام خانوادگي: عباسعلي درستي

نام پدر: قلي

شماره شناسنامه: 0

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6814

نام و نام خانوادگي: محمد رادمهر

نام پدر: يونس

شماره شناسنامه: 643

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6815

نام و نام خانوادگي: سيداحمد راكعي

نام پدر: بزرگ

شماره شناسنامه: 402

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6818

نام و نام خانوادگي: فرهاد زاهدي

نام پدر: رستم

شماره شناسنامه: 490

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6824

نام و نام خانوادگي: غلامرضا سمائي

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 385

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي قزوين

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6825

نام و نام خانوادگي: سيدمصطفي شريفي

نام پدر: سيدحسين

شماره شناسنامه: 850

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6831

نام و نام خانوادگي: داوود ضيغمي

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 346

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6834

نام و نام خانوادگي: عليرضا عبدا000زاده بقائي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 1933

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6836

نام و نام خانوادگي: محمدحسين عطايي

نام پدر: جليل

شماره شناسنامه: 208

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6839

نام و نام خانوادگي: معصومه غلامعلي نتاج بائي

نام پدر: عيسي

شماره شناسنامه: 4408

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي زاهدان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6846

نام و نام خانوادگي: هلن قرائي

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 474

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6848

نام و نام خانوادگي: مرتضي گلچين

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 18674

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6854

نام و نام خانوادگي: اميد مرادي مقدم

نام پدر: غلامحسن

شماره شناسنامه: 487

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6856

نام و نام خانوادگي: كاميار مستحقانزاده سگوندي

نام پدر: صمد

شماره شناسنامه: 14

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 6859

نام و نام خانوادگي: شوكت السادات مطهري

نام پدر: سيدحسين

شماره شناسنامه: 16695

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6860

نام و نام خانوادگي: محمدجواد معصوم نيا

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 222

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6861

نام و نام خانوادگي: وحيد مغفرتي

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 6426

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 6862

نام و نام خانوادگي: رامين موتاب صحيح اذر

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 570

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي اروميه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6864

نام و نام خانوادگي: سيدمحسن ميرصادقي

نام پدر: سيدصادق

شماره شناسنامه: 82

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: قبول

شماره كارت: 6865

نام و نام خانوادگي: فلورا ميرعظيمي

نام پدر: جلال

شماره شناسنامه: 2848

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6868

نام و نام خانوادگي: مهرزاد نعمت الهي

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 122

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6870

نام و نام خانوادگي: پيام نوروزي فرهادي

نام پدر: پرويز

شماره شناسنامه: 504

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 6874

نام و نام خانوادگي: ابوالقاسم يوسفي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 2569

رشته: بيهوشي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

همچنین بررسی کنید

جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون دوره‌های تكميلی تخصصي (فلوشيپ) را اعلام كرد

تجهيز بخش‌های آموزش دستياری با دستگاههای راديولوژی منوط به نظر دبيرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی شد