خانه / اخبار آزمونهای تخصصی و فوق تخصصی / نتايج نهايي آزمون بورد فوق تخصصی- شهریور 1386

نتايج نهايي آزمون بورد فوق تخصصی- شهریور 1386

شماره كارت: 2001

نام و نام خانوادگي: احمد امانت

نام پدر: محمدصادق

شماره شناسنامه: 52

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2002

نام و نام خانوادگي: اميرعباس برهاني

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 4083

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2003

نام و نام خانوادگي: بابك پيامي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 542

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2004

نام و نام خانوادگي: فاطمه جوادزاده

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 2023

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2005

نام و نام خانوادگي: سيدمحمود حسينيان

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 76

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2006

نام و نام خانوادگي: محمدعلي خيري

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 0

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2007

نام و نام خانوادگي: حجت ا000 روستا

نام پدر: محمدنبي

شماره شناسنامه: 4784

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2008

نام و نام خانوادگي: مهراسا سالك اردستاني

نام پدر: رحمت ا000

شماره شناسنامه: 96

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2009

نام و نام خانوادگي: رضا شاه ميرزائي

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 151

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2010

نام و نام خانوادگي: باقر صادقي

نام پدر: علي اكبر

شماره شناسنامه: 254

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2011

نام و نام خانوادگي: حميد ضيائي

نام پدر: قدرت ا000

شماره شناسنامه: 479

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2012

نام و نام خانوادگي: مسعود فخرايي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 298

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 2013

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي كاظميني

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 536

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2014

نام و نام خانوادگي: صمد گلشني

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 527

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2015

نام و نام خانوادگي: ناصر محمدهادي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 344

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2016

نام و نام خانوادگي: رضا مفتخركاشاني نژاد

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 2340

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2017

نام و نام خانوادگي: محسن مولوي اردكاني

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 1316

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2018

نام و نام خانوادگي: علي نوروزي

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 276

رشته: بيماريهاي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2019

نام و نام خانوادگي: مهرداد اديب پارسا

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 558

رشته: جراحي پلاستيك ترميمي سو

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2020

نام و نام خانوادگي: مريم جعفري منصوري

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 444

رشته: جراحي پلاستيك ترميمي سو

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2021

نام و نام خانوادگي: ابراهيم حاتمي پور

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 220

رشته: جراحي پلاستيك ترميمي سو

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2022

نام و نام خانوادگي: خليل رستمي يوشانلوئي

نام پدر: اسماعيل

شماره شناسنامه: 599

رشته: جراحي پلاستيك ترميمي سو

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2023

نام و نام خانوادگي: حسين غني

نام پدر: اسمعيل

شماره شناسنامه: 658

رشته: جراحي پلاستيك ترميمي سو

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2024

نام و نام خانوادگي: فيض ا000 نيازي شهركي

نام پدر: فرامرز

شماره شناسنامه: 3961

رشته: جراحي پلاستيك ترميمي سو

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2025

نام و نام خانوادگي: احمد ادم بيك

نام پدر: اسمعيل

شماره شناسنامه: 0

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2026

نام و نام خانوادگي: علي اذري

نام پدر: محمدثابت

شماره شناسنامه: 1

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2027

نام و نام خانوادگي: ايرج برقي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: فارغ التحصيلان خارج ازك

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2028

نام و نام خانوادگي: حسن تاتاري

نام پدر: اسدا000

شماره شناسنامه: 464

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2029

نام و نام خانوادگي: علي اصغر چروم زاده دشتي

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 8971

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: فارغ التحصيلان خارج ازك

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2030

نام و نام خانوادگي: موسي رحيمي

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 688

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: فارغ التحصيلان خارج ازك

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2031

نام و نام خانوادگي: رامتين رضائي كلانتري

نام پدر: شعبانعلي

شماره شناسنامه: 2742

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2032

نام و نام خانوادگي: محمودرضا سرزعيم

نام پدر: منوچهر

شماره شناسنامه: 9771

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2033

نام و نام خانوادگي: ابراهيم شفيعي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 19

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2034

نام و نام خانوادگي: مسعود شفيعي

نام پدر: علي قلي

شماره شناسنامه: 909

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2035

نام و نام خانوادگي: محمدعلي شيخي

نام پدر: ولي

شماره شناسنامه: 599

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2036

نام و نام خانوادگي: شهياد صالحي اردبيلي

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 25026

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2037

نام و نام خانوادگي: غلامرضا صفرپور

نام پدر: نادر

شماره شناسنامه: 1572

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2038

نام و نام خانوادگي: كامبيز عليزاده

نام پدر: ناصر

شماره شناسنامه: 148

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2039

نام و نام خانوادگي: محسن غلامي كوتناني

نام پدر: علي گدا

شماره شناسنامه: 5216

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2040

نام و نام خانوادگي: سيدسعيد فرزام

نام پدر: سيدمحمود

شماره شناسنامه: 68177

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2041

نام و نام خانوادگي: عنايت ا000 كريميان

نام پدر: حجت ا000

شماره شناسنامه: 150

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2042

نام و نام خانوادگي: علي اصغر معيني پور

نام پدر: يوسف

شماره شناسنامه: 200

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2043

نام و نام خانوادگي: ناصر ملكي

نام پدر: احد

شماره شناسنامه: 1

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2044

نام و نام خانوادگي: شهرام ممتحن

نام پدر: قدرت ا000

شماره شناسنامه: 1006

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2045

نام و نام خانوادگي: مهدي نشاطي

نام پدر: خسرو

شماره شناسنامه: 2607

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2046

نام و نام خانوادگي: برديا نعمتي

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 1791

رشته: جراحي قلب وعروق

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2047

نام و نام خانوادگي: محسن اخوان سپهي

نام پدر: حسينعلي

شماره شناسنامه: 114

رشته: كليه اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2048

نام و نام خانوادگي: رزيتا حسيني شمس ابادي

نام پدر: سيدعلي

شماره شناسنامه: 898

رشته: كليه اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2049

نام و نام خانوادگي: ناهيد رحيم زاده

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 1

رشته: كليه اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2050

نام و نام خانوادگي: مستانه مقتدري

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 727

رشته: كليه اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2051

نام و نام خانوادگي: مجيد ملكي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 652

رشته: كليه اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي كرمانشاه

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2052

نام و نام خانوادگي: حميد اموزگار

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 421

رشته: بيماريهاي قلب اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2053

نام و نام خانوادگي: سيما سوادكوهي

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 12694

رشته: بيماريهاي قلب اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2054

نام و نام خانوادگي: محسن شهيدي

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 345

رشته: بيماريهاي قلب اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2055

نام و نام خانوادگي: محمد نوبخت

نام پدر: جليل

شماره شناسنامه: 226

رشته: بيماريهاي قلب اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2056

نام و نام خانوادگي: ياسين يعقوبيان

نام پدر: حمزه

شماره شناسنامه: 95

رشته: بيماريهاي قلب اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2057

نام و نام خانوادگي: محسن اسماعيلي

نام پدر: مانده علي

شماره شناسنامه: 1117

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2058

نام و نام خانوادگي: محمد باقري

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 59

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2059

نام و نام خانوادگي: محمد تلك ابادي

نام پدر: حبيب ا000

شماره شناسنامه: 80

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2060

نام و نام خانوادگي: علي جعفري حيدرلو

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 54207

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2061

نام و نام خانوادگي: خديجه حاتمي

نام پدر: تراب

شماره شناسنامه: 1282

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2062

نام و نام خانوادگي: اميرحسين حاجي حسيني

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 5571

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2063

نام و نام خانوادگي: وحيد حسيني

نام پدر: سيدحسن

شماره شناسنامه: 522

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2064

نام و نام خانوادگي: سيدمجيد حسينيان بنويدي

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 4424

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2065

نام و نام خانوادگي: مهرداد حق ازلي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 349

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2066

نام و نام خانوادگي: محمد دانش پژوه

نام پدر: علي اصغر

شماره شناسنامه: 772

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2067

نام و نام خانوادگي: سيدمحمد رضوي زاده

نام پدر: سيدحسين

شماره شناسنامه: 1035

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2068

نام و نام خانوادگي: شهريار سليماني سوادكوهي

نام پدر: علي محمد

شماره شناسنامه: 1

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2069

نام و نام خانوادگي: سيدمهدي سيدميرزائي علي ابادي

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 203

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2070

نام و نام خانوادگي: كامران شاطري

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 292

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2071

نام و نام خانوادگي: عليرضا شريفي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 13

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2072

نام و نام خانوادگي: مهتاب شعباني

نام پدر: جهانگير

شماره شناسنامه: 1556

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2073

نام و نام خانوادگي: فرشاد شيخ اسمعيلي

نام پدر: توفيق

شماره شناسنامه: 145

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2074

نام و نام خانوادگي: منوچهر طبيبي

نام پدر: لطف ا000

شماره شناسنامه: 0

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2075

نام و نام خانوادگي: رامين طواف زاده

نام پدر: ميرجليل

شماره شناسنامه: 2456

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2076

نام و نام خانوادگي: مجيد عبدالهيان

نام پدر: مرتضي

شماره شناسنامه: 110

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2077

نام و نام خانوادگي: مهدي علي محمدنژادباريكي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 16

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2078

نام و نام خانوادگي: محمدرضا قدير

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 600

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2079

نام و نام خانوادگي: سيدابراهيم قمرچهره

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 1684

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2080

نام و نام خانوادگي: مريم معيني

نام پدر: سيدنعمت ا000

شماره شناسنامه: 713

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2081

نام و نام خانوادگي: محمدابراهيم ممبري

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 198

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2082

نام و نام خانوادگي: محسن منصوري تهراني

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 68550

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2083

نام و نام خانوادگي: سيدكاظم نظام خيرابادي

نام پدر: سيدمحمد

شماره شناسنامه: 215

رشته: گوارش بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2084

نام و نام خانوادگي: علي حاجي مبيني

نام پدر: قاسم

شماره شناسنامه: 3066

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2085

نام و نام خانوادگي: سيدضيائالدين رانه هاشمي

نام پدر: ميرابوالحسن

شماره شناسنامه: 13504

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2086

نام و نام خانوادگي: كريم سعادتي

نام پدر: بهرامعلي

شماره شناسنامه: 735

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2087

نام و نام خانوادگي: كامبيز شيخي

نام پدر: تيمور

شماره شناسنامه: 727

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2088

نام و نام خانوادگي: كامران ظفردوست

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 119

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2089

نام و نام خانوادگي: سيدروزبه علوي

نام پدر: سيدمهدي

شماره شناسنامه: 63689

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2090

نام و نام خانوادگي: نادر غضنفري املشي

نام پدر: خسرو

شماره شناسنامه: 243

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2091

نام و نام خانوادگي: رحيم محمودلو

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 3496

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2092

نام و نام خانوادگي: غلامرضا مهاجري

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 30

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2093

نام و نام خانوادگي: مجتبي هاشم زاده

نام پدر: محمدابراهيم

شماره شناسنامه: 23880

رشته: جراحي قفسه صدري

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2094

نام و نام خانوادگي: بيتا اميدوار

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 7

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2095

نام و نام خانوادگي: نسيم پوراصغري

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 9346

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2096

نام و نام خانوادگي: مريم صاحباري

نام پدر: ميرطيب

شماره شناسنامه: 476

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2097

نام و نام خانوادگي: مهناز عباسي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 400

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2098

نام و نام خانوادگي: سيده طاهره فائزي

نام پدر: سيدعلي

شماره شناسنامه: 1083

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2099

نام و نام خانوادگي: نسرين فتاحي فر

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 67588

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2100

نام و نام خانوادگي: مهدي كفاشان

نام پدر: نصرا000

شماره شناسنامه: 41136

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2101

نام و نام خانوادگي: مهين لشكري

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 1048

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2102

نام و نام خانوادگي: جميله مقيمي

نام پدر: جعفر

شماره شناسنامه: 325

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2103

نام و نام خانوادگي: زهرا موبدي

نام پدر: غلامعلي محمد

شماره شناسنامه: 262

رشته: روماتولوژي

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2104

نام و نام خانوادگي: رامين قاسمي دارستاني

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 152

رشته: ايمونولوژي والرژي كودكا

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2105

نام و نام خانوادگي: كوروش محمدي

نام پدر: اقاجان

شماره شناسنامه: 234

رشته: ايمونولوژي والرژي كودكا

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2106

نام و نام خانوادگي: مهناز صادقيان

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 68146

رشته: گوارش اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2107

نام و نام خانوادگي: فرهاد قهرماني

نام پدر: احمدعلي

شماره شناسنامه: 1365

رشته: گوارش اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2108

نام و نام خانوادگي: عنايت ا000 نعمت خراساني

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 1085

رشته: گوارش اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2109

نام و نام خانوادگي: مهرداد پاينده

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 373

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2110

نام و نام خانوادگي: قاسم جان بابائي طلا

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 115

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2111

نام و نام خانوادگي: شيرين طاهره حقيقي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 1368

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2112

نام و نام خانوادگي: محسن خاني

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 435

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2113

نام و نام خانوادگي: حسين رحيمي

نام پدر: حبيب

شماره شناسنامه: 71

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2114

نام و نام خانوادگي: محمدرضا روابند

نام پدر: عبدالحميد

شماره شناسنامه: 4462

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2115

نام و نام خانوادگي: فرحناز قهرماني فرد

نام پدر: مسعود

شماره شناسنامه: 17

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2116

نام و نام خانوادگي: مجتبي كريمي

نام پدر: امرا000

شماره شناسنامه: 6

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2117

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي كوشيار

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 2013

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2118

نام و نام خانوادگي: ولي ا000 مهرزاد

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 185

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2119

نام و نام خانوادگي: صفار نجارنجفي

نام پدر: پرويز

شماره شناسنامه: 1163

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2120

نام و نام خانوادگي: نسيم ولي زاده

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 205

رشته: خون وسرطان بالغين

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2121

نام و نام خانوادگي: علي اميري

نام پدر: حاتم

شماره شناسنامه: 2318

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2122

نام و نام خانوادگي: شيرين ايزدي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 2410

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2123

نام و نام خانوادگي: سيدحميد برسي

نام پدر: سيدجواد

شماره شناسنامه: 669

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2124

نام و نام خانوادگي: رسول بهاري

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 18

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 2125

نام و نام خانوادگي: علي شريف پور

نام پدر: شرافت ا000

شماره شناسنامه: 1091

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: فقطشفاهي مردود

شماره كارت: 2126

نام و نام خانوادگي: مصيب شهريار

نام پدر: غلامعلي

شماره شناسنامه: 1516

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2127

نام و نام خانوادگي: محمدعلي صبا

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 686

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2128

نام و نام خانوادگي: علي صفائي

نام پدر: غلامحسين

شماره شناسنامه: 12773

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 2129

نام و نام خانوادگي: رسول عليان نژاد

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 51

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2130

نام و نام خانوادگي: محمدرضا غفاري باويل عليا

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 2

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: فقطشفاهي غايب

شماره كارت: 2131

نام و نام خانوادگي: انيس فردموسوي

نام پدر: سيدعبدالرسول

شماره شناسنامه: 5141

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2132

نام و نام خانوادگي: اردا كياني

نام پدر: عباس

شماره شناسنامه: 6080

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2133

نام و نام خانوادگي: اكرم متموله ايدينلو

نام پدر: محمدولي

شماره شناسنامه: 1541

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2134

نام و نام خانوادگي: مريم السادات معين ازادتهراني

نام پدر: سيدمحمدعلي

شماره شناسنامه: 26

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2135

نام و نام خانوادگي: مهدي ملك نژاد

نام پدر: نجم الدين

شماره شناسنامه: 482

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2136

نام و نام خانوادگي: محمود منادي

نام پدر: غلامعباس

شماره شناسنامه: 582

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2137

نام و نام خانوادگي: نزارعلي مولائي

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 14

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2138

نام و نام خانوادگي: كاظم نواري

نام پدر: محمدحسن

شماره شناسنامه: 25695

رشته: بيماريهاي ريه

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2158

نام و نام خانوادگي: محمدمهدي ابراهيمي جمناني

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 1004

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2159

نام و نام خانوادگي: عبدالرحيم استانه

نام پدر: كاظم

شماره شناسنامه: 19

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي تبريز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2160

نام و نام خانوادگي: محمدرضا اقاصي

نام پدر: علي

شماره شناسنامه: 4283

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2161

نام و نام خانوادگي: عطيه اموزگار

نام پدر: عنبر

شماره شناسنامه: 4417

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2162

نام و نام خانوادگي: محمدسعيد بهرادمنش

نام پدر: ولي ا000

شماره شناسنامه: 384

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2163

نام و نام خانوادگي: سيدعادل جاهد

نام پدر: سيدعليرضا

شماره شناسنامه: 332

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2164

نام و نام خانوادگي: لادن حاجي عبدالرسولي

نام پدر: عبدالرسول

شماره شناسنامه: 843

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2165

نام و نام خانوادگي: شيرين حسني رنجبر

نام پدر: يدا000

شماره شناسنامه: 606

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2166

نام و نام خانوادگي: محمد حسينيان

نام پدر: حسن جان

شماره شناسنامه: 111

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2167

نام و نام خانوادگي: نوشين شيرزاد

نام پدر: قدرت ا000

شماره شناسنامه: 1714

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2168

نام و نام خانوادگي: افسانه طلايي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 495

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2169

نام و نام خانوادگي: سيدبهمن قادريان

نام پدر: سيداكبر

شماره شناسنامه: 54913

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2170

نام و نام خانوادگي: اعظم قانعي يخداني

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 54

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2171

نام و نام خانوادگي: سحر قره

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 1050

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2172

نام و نام خانوادگي: مژگان كاوياني چراتي

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 292

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2173

نام و نام خانوادگي: منوچهر محمدبيگي

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 994

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2174

نام و نام خانوادگي: فاطمه محمدزاده

نام پدر: غلامحسن

شماره شناسنامه: 447

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2175

نام و نام خانوادگي: مهشيد هراتيان

نام پدر: محمدجعفر

شماره شناسنامه: 265

رشته: غدددرون ريزومتابوليسم

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2176

نام و نام خانوادگي: محمدحسن اعلمي

نام پدر: سيف ا000

شماره شناسنامه: 3229

رشته: عفوني اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2177

نام و نام خانوادگي: علي محمد پورمير

نام پدر: رمضانعلي

شماره شناسنامه: 23

رشته: عفوني اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2178

نام و نام خانوادگي: غلامرضا پولادفر

نام پدر: عبدالرزاق

شماره شناسنامه: 195

رشته: عفوني اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2179

نام و نام خانوادگي: حسين داودي سمناني

نام پدر: جمشيد

شماره شناسنامه: 5

رشته: عفوني اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2180

نام و نام خانوادگي: محمدباقر رحمتي

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 259

رشته: عفوني اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2181

نام و نام خانوادگي: شيرين سياح فر

نام پدر: يوسف

شماره شناسنامه: 7715

رشته: عفوني اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2182

نام و نام خانوادگي: معصومه عابديني وراميني

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 1007

رشته: عفوني اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2183

نام و نام خانوادگي: پيمان اشراقي

نام پدر: حبيب

شماره شناسنامه: 653

رشته: غددداخلي ومتابوليسم اطف

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2184

نام و نام خانوادگي: ليدا سبكتكين

نام پدر: اردشير

شماره شناسنامه: 333

رشته: غددداخلي ومتابوليسم اطف

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2185

نام و نام خانوادگي: مرجان شكيبا

نام پدر: عبدا000

شماره شناسنامه: 11672

رشته: غددداخلي ومتابوليسم اطف

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2186

نام و نام خانوادگي: محمود ايماني

نام پدر: محمد

شماره شناسنامه: 1769

رشته: نوزادان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2187

نام و نام خانوادگي: مژگان بيات مختاري

نام پدر: ريحان ا000

شماره شناسنامه: 345

رشته: نوزادان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2188

نام و نام خانوادگي: محسن حق شناس

نام پدر: حسين

شماره شناسنامه: 26

رشته: نوزادان

دانشگاه: علوم پزشكي بابل

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2189

نام و نام خانوادگي: عصمت ديره

نام پدر: قنبر

شماره شناسنامه: 1170

رشته: نوزادان

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2190

نام و نام خانوادگي: عادل رضائي دستجردي

نام پدر: نريمان

شماره شناسنامه: 1127

رشته: نوزادان

دانشگاه: علوم پزشكي كرمان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2191

نام و نام خانوادگي: ابوالقاسم زهستاني

نام پدر: رضا

شماره شناسنامه: 139

رشته: نوزادان

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2192

نام و نام خانوادگي: احمد شيخاني

نام پدر: حمزه

شماره شناسنامه: 109

رشته: نوزادان

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2193

نام و نام خانوادگي: پروانه صادقي مقدم

نام پدر: محمود

شماره شناسنامه: 319

رشته: نوزادان

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2194

نام و نام خانوادگي: مهران نوري

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 11820

رشته: نوزادان

دانشگاه: علوم پزشكي مشهد

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2195

نام و نام خانوادگي: اميرعلي حميديه

نام پدر: خسرو

شماره شناسنامه: 4564

رشته: خون وسرطان اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2196

نام و نام خانوادگي: محمد فرانوش

نام پدر: اسماعيل

شماره شناسنامه: 119

رشته: خون وسرطان اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2197

نام و نام خانوادگي: حسن محمودي نشلي

نام پدر: رمضان

شماره شناسنامه: 0

رشته: خون وسرطان اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2198

نام و نام خانوادگي: مجيد نادري

نام پدر: مهدي

شماره شناسنامه: 2723

رشته: خون وسرطان اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2199

نام و نام خانوادگي: اميرعباس هدايتي اصل

نام پدر: هدايت

شماره شناسنامه: 4468

رشته: خون وسرطان اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي ايران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2200

نام و نام خانوادگي: لادن افشارخاص

نام پدر: محمدحسين

شماره شناسنامه: 4378

رشته: اعصاب اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2201

نام و نام خانوادگي: بي تا جبلي

نام پدر: محمداسماعيل

شماره شناسنامه: 1036

رشته: اعصاب اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2202

نام و نام خانوادگي: عليرضا رونق

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 53

رشته: اعصاب اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2203

نام و نام خانوادگي: سپيده طبرستاني

نام پدر: مجتبي

شماره شناسنامه: 5523

رشته: اعصاب اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2204

نام و نام خانوادگي: احمد اهنگران

نام پدر: حسين جان

شماره شناسنامه: 651

رشته: جراحي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2205

نام و نام خانوادگي: مرجان جودي مشهد

نام پدر: حسن

شماره شناسنامه: 455

رشته: جراحي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2206

نام و نام خانوادگي: مهرداد حسين پور

نام پدر: عباسعلي

شماره شناسنامه: 195

رشته: جراحي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي اصفهان

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2207

نام و نام خانوادگي: سيدمحمدوحيد حسيني

نام پدر: سيدمهدي

شماره شناسنامه: 346

رشته: جراحي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شيراز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2208

نام و نام خانوادگي: صادق صادقپوررودسري

نام پدر: غلامرضا

شماره شناسنامه: 171

رشته: جراحي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: مردود

شماره كارت: 2209

نام و نام خانوادگي: مرتضي محمودي

نام پدر: ابراهيم

شماره شناسنامه: 362

رشته: جراحي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2210

نام و نام خانوادگي: بابك ميرسلطاني

نام پدر: ابوالقاسم

شماره شناسنامه: 1970

رشته: جراحي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2211

نام و نام خانوادگي: محمد والي بلوچ

نام پدر: حاجي

شماره شناسنامه: 266

رشته: جراحي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2212

نام و نام خانوادگي: شاهرخ اميري عزيزابادي

نام پدر: عزيزاقا

شماره شناسنامه: 4

رشته: روانپزشكي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2213

نام و نام خانوادگي: مژگان خادمي

نام پدر: عبدالرحمن

شماره شناسنامه: 419

رشته: روانپزشكي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2214

نام و نام خانوادگي: فروغ رياحي

نام پدر: محمدعلي

شماره شناسنامه: 227

رشته: روانپزشكي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي تهران

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2215

نام و نام خانوادگي: زهرا سپهرمنش

نام پدر: محمداقا

شماره شناسنامه: 41335

رشته: روانپزشكي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2216

نام و نام خانوادگي: حسين فاكر

نام پدر: محمدرضا

شماره شناسنامه: 12968

رشته: روانپزشكي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2217

نام و نام خانوادگي: پيمان هاشميان

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 21618

رشته: روانپزشكي اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: فقطشفاهي قبول

شماره كارت: 1

نام و نام خانوادگي: علي نادري

نام پدر: يوسف

شماره شناسنامه: 622

رشته: خون وسرطان اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 2

نام و نام خانوادگي: فرزاد كمپاني

نام پدر: عبدالمحمد

شماره شناسنامه: 18806

رشته: خون وسرطان اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: قبول

شماره كارت: 3

نام و نام خانوادگي: محمدعلي مولوي

نام پدر: احمد

شماره شناسنامه: 350

رشته: خون وسرطان اطفال

دانشگاه: علوم پزشكي اهواز

نتيجه: مردودشفاهي

شماره كارت: 4

نام و نام خانوادگي: شاهين ميرمحمدصادقي

نام پدر:

شماره شناسنامه: 0

رشته: جراحي پلاستيك ترميمي سو

دانشگاه: علوم پزشكي شهيدبهشتي

نتيجه: مردود

همچنین بررسی کنید

جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون دوره‌های تكميلی تخصصي (فلوشيپ) را اعلام كرد

تجهيز بخش‌های آموزش دستياری با دستگاههای راديولوژی منوط به نظر دبيرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی شد