خانه / سايتهاي پزشكي / لیست دانشگاه های علوم پزشکی درایران همراه با شماره تلفن و فکس، ایمیل و نشانی کامل پستی

لیست دانشگاه های علوم پزشکی درایران همراه با شماره تلفن و فکس، ایمیل و نشانی کامل پستی

 ليست دانشگاههاي علوم پزشكي در ايران همراه با شماره تلفن، ایمیل و نشانی کامل                         

 

 

  

نشاني /سايت اينترنت

دورنگار

تلفن 

كد

دانشگاه

رديف

خيابان علم الهدي -جنب بيمارستان امير كبير
http:// www.arakmu.ac.ir 
Email:arakmu@ac.ir       

3134766

3135760

0861

  اراك

1

اردبيل – ميدان شهدا

2251053

2232051
3351020

0451

اردبيل

2

اروميه – انتهاي خيابان جهاد
http://www.umsu.ac.ir

221841 232296 0441

اروميه

3

ميدان آزادي – خيابان هزارجريب
http://www.mui.ac.ir 

6685145
6688864
6685141
6685142
0311

اصفهان

4

اهواز-شهرك دانشگاهي
http://www.aums.ac.ir

335200
339092
335024
0611

اهواز

5

بزرگراه شهيد همت
http://www.iums.ac.ir

8052235 8052234 021

ايران

6

ميدان شهيد كشوري – خيابان آزادي 

3334080 3334060 0841

ايلام

7

بابل – خيابان گنج افروز

2290181
2130069
2229015 0111

بابل

8

بندرعباس – خيابان استانداري http://www.hums.ac.ir

36617 34275-6
31991
0761

بندرعباس

9

بوشهر -خيابان معلم -روبروي ستاد نماز جمعه

2523123
2526154
2526741
2523121-2 0771

بوشهر

10

خيابان معلم -بهداري شهرستان

30076 30075 0561

بيرجند

11

خيابان دانشگاه – ساختمان مركزي دانشگاه
http://www.tbzmed.ac.ir

3342761 3346147 0411

تبريز

12

انتهاي غربي خيابان طالقاني
http://www.tums.ac.ir

6419537 6405666 021

تهران

13
http://medicine.mainpage.net  8007598 8009720 021

تربيت مدرس

14

خيابان شهيد مطهري – جاده قديم لار 

31520 31523
41991
0791

جهرم

 15

خيابان امام خميني – سارمان مركزي دانشگاه 

36310 36962 03531

رفسنجان

 16
  زابل 3222069 2222035 054200

زابل

17

دكتر شريعتي – كميته مركزي دانشگاه
http://www.zdmu.ac.ir

20884 28110 0541

زاهدان

17

زنجان – بلوار آزادي
http://www.zums.ac.ir

39624 25010 0241

زنجان

18

جاده تهران – مقابل اداره پليس
mu-sabzevar@hbi.dmr.or.ir

1523 27090
26700
40994
0571

سبزوار

19

سمنان – بلوار مولوي 

3112379 20112 0231

سمنان

20

خيابان شهدا 

34090 31850 02731

شاهرود

21

بلوار آيت ا… كاشاني – كميته مركزي دانشگاه 

334588 330061 0381

شهركرد

22

بزرگراه شهيد چمران – اوين – جنب بيمارستان طالقاني
http://www.sbmu.ac.ir

2400052 2401022 021

شهيد بهشتي

 23

خيابان زند – 20 متر قبل از ساختمان مركزي دانشگاه
http://www.sums.ac.ir

59317-
52599
332366 071

شيراز

24

اوين – خيابان دانشگاه شهيد بهشتي – خيابان كودكيار http://www.behzisty.org 

2400110 2403054
2403055
021

علوم بهزيستي

25

بلوار رضوانيه

27091 27093 0731

فسا

26

بلوار شهيد باهنر

3331007 3344268 0281

قزوين

27

دانشگاه علوم پزشکی قم
قم – خیابان شهید لواسانی

http://www.muq.ac.ir

7706470 7727171 0251

قم

28

ميدان پانزده خرداد – جنب اداره پست 

mn-kashan@hbi.dmr.or.ir

556112 443026 0361

كاشان

29

سنندج – خيابان آبيدر  

3232800 3234900 0871

كردستان

30

بلوار جمهوري اسلامي – اداره مركزي دانشگاه
http://www.kmu.ac.ir

213514 213025-26 0341

كرمان

31

بلوار شهيد بهشتي – ساختمان مركزي دانشگاه
http://www.kums.ac.ir

58045 54434
56433
0831

كرمانشاه

32

از طرف ساري 5 كيلومتر قبل از گرگان – روبروي تپه راهنمايي 

2224540 2224551 0171

گلستان

33

خيابان امام خميني – ميدان فرمانداري 

3815 2328 053572

گناباد

34

رشت – خيابان نامجو – روبروي استاديوم شهيد عضدي
http://www.gums.ac.ir

3229429 3221282
3222460
0131

گيلان

35

خرم آباد – خيابان معلم 

22030
3114078 0661

لرستان

36

ساري – ميدان امام – سه راه جويبار -ابتداي بزرگراه بسيج 

546835 2262370
2262140
0151

مازندران

37

خيابان دانشگاه – روبروي دپارتمان پزشكي – سازمان مركزي دانشگاه
http://www.mums.ac.ir

841006 8412081-
8413006
0511

مشهد

 38

چهارراه شريعتي – ابتداي بلوار آيت ا..كاشاني
http://www.umsha.ac.ir

220773 220683-4 081

همدان

39

خيابان مطهري 

2225689 2227229 0741

ياسوج
 

40

صفاييه – خيابان بوعلي – كميته مركزي دانشگاه
http://www.ssu.ac.ir

8245446 8245445 0351

يزد

41