لیست دانشگاه های علوم پزشکی درایران همراه با شماره تلفن و فکس، ایمیل و نشانی کامل پستی

 لیست دانشگاههای علوم پزشکی در ایران همراه با شماره تلفن، ایمیل و نشانی کامل                         

 

 

  

نشانی /سایت اینترنت

دورنگار

تلفن 

کد

دانشگاه

ردیف

خیابان علم الهدی -جنب بیمارستان امیر کبیر
http:// www.arakmu.ac.ir 
Email:arakmu@ac.ir       

۳۱۳۴۷۶۶

۳۱۳۵۷۶۰

۰۸۶۱

  اراک

۱

اردبیل – میدان شهدا

۲۲۵۱۰۵۳

۲۲۳۲۰۵۱
۳۳۵۱۰۲۰

۰۴۵۱

اردبیل

۲

ارومیه – انتهای خیابان جهاد
http://www.umsu.ac.ir

۲۲۱۸۴۱ ۲۳۲۲۹۶ ۰۴۴۱

ارومیه

۳

میدان آزادی – خیابان هزارجریب
http://www.mui.ac.ir 

۶۶۸۵۱۴۵
۶۶۸۸۸۶۴
۶۶۸۵۱۴۱
۶۶۸۵۱۴۲
۰۳۱۱

اصفهان

۴

اهواز-شهرک دانشگاهی
http://www.aums.ac.ir

۳۳۵۲۰۰
۳۳۹۰۹۲
۳۳۵۰۲۴
۰۶۱۱

اهواز

۵

بزرگراه شهید همت
http://www.iums.ac.ir

۸۰۵۲۲۳۵ ۸۰۵۲۲۳۴ ۰۲۱

ایران

۶

میدان شهید کشوری – خیابان آزادی 

۳۳۳۴۰۸۰ ۳۳۳۴۰۶۰ ۰۸۴۱

ایلام

۷

بابل – خیابان گنج افروز

۲۲۹۰۱۸۱
۲۱۳۰۰۶۹
۲۲۲۹۰۱۵ ۰۱۱۱

بابل

۸

بندرعباس – خیابان استانداری http://www.hums.ac.ir

۳۶۶۱۷ ۳۴۲۷۵-۶
۳۱۹۹۱
۰۷۶۱

بندرعباس

۹

بوشهر -خیابان معلم -روبروی ستاد نماز جمعه

۲۵۲۳۱۲۳
۲۵۲۶۱۵۴
۲۵۲۶۷۴۱
۲۵۲۳۱۲۱-۲ ۰۷۷۱

بوشهر

۱۰

خیابان معلم -بهداری شهرستان

۳۰۰۷۶ ۳۰۰۷۵ ۰۵۶۱

بیرجند

۱۱

خیابان دانشگاه – ساختمان مرکزی دانشگاه
http://www.tbzmed.ac.ir

۳۳۴۲۷۶۱ ۳۳۴۶۱۴۷ ۰۴۱۱

تبریز

۱۲

انتهای غربی خیابان طالقانی
http://www.tums.ac.ir

۶۴۱۹۵۳۷ ۶۴۰۵۶۶۶ ۰۲۱

تهران

۱۳
http://medicine.mainpage.net  ۸۰۰۷۵۹۸ ۸۰۰۹۷۲۰ ۰۲۱

تربیت مدرس

۱۴

خیابان شهید مطهری – جاده قدیم لار 

۳۱۵۲۰ ۳۱۵۲۳
۴۱۹۹۱
۰۷۹۱

جهرم

 ۱۵

خیابان امام خمینی – سارمان مرکزی دانشگاه 

۳۶۳۱۰ ۳۶۹۶۲ ۰۳۵۳۱

رفسنجان

 ۱۶
  زابل ۳۲۲۲۰۶۹ ۲۲۲۲۰۳۵ ۰۵۴۲۰۰

زابل

۱۷

دکتر شریعتی – کمیته مرکزی دانشگاه
http://www.zdmu.ac.ir

۲۰۸۸۴ ۲۸۱۱۰ ۰۵۴۱

زاهدان

۱۷

زنجان – بلوار آزادی
http://www.zums.ac.ir

۳۹۶۲۴ ۲۵۰۱۰ ۰۲۴۱

زنجان

۱۸

جاده تهران – مقابل اداره پلیس
mu-sabzevar@hbi.dmr.or.ir

۱۵۲۳ ۲۷۰۹۰
۲۶۷۰۰
۴۰۹۹۴
۰۵۷۱

سبزوار

۱۹

سمنان – بلوار مولوی 

۳۱۱۲۳۷۹ ۲۰۱۱۲ ۰۲۳۱

سمنان

۲۰

خیابان شهدا 

۳۴۰۹۰ ۳۱۸۵۰ ۰۲۷۳۱

شاهرود

۲۱

بلوار آیت ا… کاشانی – کمیته مرکزی دانشگاه 

۳۳۴۵۸۸ ۳۳۰۰۶۱ ۰۳۸۱

شهرکرد

۲۲

بزرگراه شهید چمران – اوین – جنب بیمارستان طالقانی
http://www.sbmu.ac.ir

۲۴۰۰۰۵۲ ۲۴۰۱۰۲۲ ۰۲۱

شهید بهشتی

 ۲۳

خیابان زند – ۲۰ متر قبل از ساختمان مرکزی دانشگاه
http://www.sums.ac.ir

۵۹۳۱۷-
۵۲۵۹۹
۳۳۲۳۶۶ ۰۷۱

شیراز

۲۴

اوین – خیابان دانشگاه شهید بهشتی – خیابان کودکیار http://www.behzisty.org 

۲۴۰۰۱۱۰ ۲۴۰۳۰۵۴
۲۴۰۳۰۵۵
۰۲۱

علوم بهزیستی

۲۵

بلوار رضوانیه

۲۷۰۹۱ ۲۷۰۹۳ ۰۷۳۱

فسا

۲۶

بلوار شهید باهنر

۳۳۳۱۰۰۷ ۳۳۴۴۲۶۸ ۰۲۸۱

قزوین

۲۷

دانشگاه علوم پزشکی قم
قم – خیابان شهید لواسانی

http://www.muq.ac.ir

۷۷۰۶۴۷۰ ۷۷۲۷۱۷۱ ۰۲۵۱

قم

۲۸

میدان پانزده خرداد – جنب اداره پست 

mn-kashan@hbi.dmr.or.ir

۵۵۶۱۱۲ ۴۴۳۰۲۶ ۰۳۶۱

کاشان

۲۹

سنندج – خیابان آبیدر  

۳۲۳۲۸۰۰ ۳۲۳۴۹۰۰ ۰۸۷۱

کردستان

۳۰

بلوار جمهوری اسلامی – اداره مرکزی دانشگاه
http://www.kmu.ac.ir

۲۱۳۵۱۴ ۲۱۳۰۲۵-۲۶ ۰۳۴۱

کرمان

۳۱

بلوار شهید بهشتی – ساختمان مرکزی دانشگاه
http://www.kums.ac.ir

۵۸۰۴۵ ۵۴۴۳۴
۵۶۴۳۳
۰۸۳۱

کرمانشاه

۳۲

از طرف ساری ۵ کیلومتر قبل از گرگان – روبروی تپه راهنمایی 

۲۲۲۴۵۴۰ ۲۲۲۴۵۵۱ ۰۱۷۱

گلستان

۳۳

خیابان امام خمینی – میدان فرمانداری 

۳۸۱۵ ۲۳۲۸ ۰۵۳۵۷۲

گناباد

۳۴

رشت – خیابان نامجو – روبروی استادیوم شهید عضدی
http://www.gums.ac.ir

۳۲۲۹۴۲۹ ۳۲۲۱۲۸۲
۳۲۲۲۴۶۰
۰۱۳۱

گیلان

۳۵

خرم آباد – خیابان معلم 

۲۲۰۳۰
۳۱۱۴۰۷۸ ۰۶۶۱

لرستان

۳۶

ساری – میدان امام – سه راه جویبار -ابتدای بزرگراه بسیج 

۵۴۶۸۳۵ ۲۲۶۲۳۷۰
۲۲۶۲۱۴۰
۰۱۵۱

مازندران

۳۷

خیابان دانشگاه – روبروی دپارتمان پزشکی – سازمان مرکزی دانشگاه
http://www.mums.ac.ir

۸۴۱۰۰۶ ۸۴۱۲۰۸۱-
۸۴۱۳۰۰۶
۰۵۱۱

مشهد

 ۳۸

چهارراه شریعتی – ابتدای بلوار آیت ا..کاشانی
http://www.umsha.ac.ir

۲۲۰۷۷۳ ۲۲۰۶۸۳-۴ ۰۸۱

همدان

۳۹

خیابان مطهری 

۲۲۲۵۶۸۹ ۲۲۲۷۲۲۹ ۰۷۴۱

یاسوج
 

۴۰

صفاییه – خیابان بوعلی – کمیته مرکزی دانشگاه
http://www.ssu.ac.ir

۸۲۴۵۴۴۶ ۸۲۴۵۴۴۵ ۰۳۵۱

یزد

۴۱