خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / مقررات بهداشتي نانوائيها ، آرايشگاهها و ميوه فروشيها

مقررات بهداشتي نانوائيها ، آرايشگاهها و ميوه فروشيها

مقررات بهداشتي نانوائيها ، آرايشگاهها و ميوه فروشيها

 نانوائيها :
 کليه کارگران و متصديان موظفند کارت بهداشت معتبر در محل کار خود داشته باشند .

 سرپرست نانوايي موظف است که قبل از استخدام اشخاص کارت بهداشت آنان را مطالبه و در محل کار نگهداري نمايد .

 کارگران موظفند رعايت کامل بهداشت فردي را نموده و به دستورهايي که توسط کارشناس بهداشت داده مي شود عمل نمايند .

 کارگران خميرگير ملبس به کلاه و روپوش سفيد مي باشند و روپوش ساير کارگران بايد به رنگ روشن و تميز باشد .

 متصديان موظفند جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس کارگران خود تهيه نمايند .

هر کارگر موظف به داشتن حوله تميز اختصاصي مي باشد .

 کارگراني که به نحوي از انحا با طبخ و تهيه مواد غذايي سروکار دارند در حين کار حق دريافت بهاي کالاي فروخته شده را شخصا” از مشتري نخواهند داشت .

 جعبه کمکهاي اوليه موجود و در محل مناسبي نصب گردد .

 کارگراني که با پخت سروکار دارند موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمايند .

 کف بايد از جنس قابل شستشو صاف و بدون فرورفتگي و داراي شيب مناسب به طرف   کف شوي باشد .

ساختمان ديوار بايستي نسبت به ورود جوندگان و حشرات مقاوم بوده و صاف و بدون فرورفتگي و شکاف و برنگ روشن ( حتي الامکان کاشي يا سنگ)  باشد .

 سقف صاف « مسطح » بدون ترک خودگي و شکستگي و تميز باشد .

 درها و پنجره ها بدون ترک خوردگي و شکستگي بوده و مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

آب مصرفي مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد .

 سيستم فاضلاب بهداشتي باشد .

 وضع و تعداد دستشوييهاي بهداشتي ، متناسب و داراي صابون مايع باشد .

 براي کارگران بايد دستشويي و مستراح مجزا در محل مناسب و با شرايط بهداشتي موجود باشد .

 دستگاه سوخت و مواد سوختي بايد بنحوي باشد که احتراق به صورت کامل انجام گيرد .

 قفسه ويترين گنجه ها تميز و مجهز به در و شيشه بوده و قابل نظافت باشد و فاصله کف آنها از زمين از ۲۰ سانتيمتر کمتر نباشد .

 پيشخوان و ميزکار سالم و روکش آن از جنس قابل شستشو باشد .

 انبار مواد غذايي قابل تميز کردن بوده و مرطوب نباشد .

 تهويه بايد به نحوي صورت گيرد که هواي داخل نانوايي سالم و عاري از بو باشد .

 کارگران در هنگام کار به هيج وجه سيگار مصرف نکنند .

 نور طبيعي و يا مصنوعي بايد طوري باشد که باعث ناراحتي چشم نگردد .

 براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي لازم بشود .

 پشه و مگس و ساير حشرات و جوندگان بهيچوجه نبايد در داخل نانوايي ديده شود .

 زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل حمل ، مجهز به کيسه زباله و به تعداد و اندازه کافي موجود بوده و بعد از تخليه شسته شود .

 ايجاد هر گونه حوص ، حوضچه يا پاشوي که در آن آب به صورت راکد باشد ممنوع است .

 سطح ميزها بايد صاف ، تميز ، سالم وبدون درز بوده و روکش از جنس قابل شستشو باشد .

 ظروف خميرگير بايد صاف تميز و بدون درز باشد نصب شيرآلات بالاي ظرف خميرگير الزامي است .

 استفاده از کاغذهايي که تميز نباشد و همچنين روزنامه و امثال آن جهت پيچيدن مواد غذايي ممنوع است .

آرايشگاهها :
 کليه کارگران و متصديان موظفند کارت بهداشت در محل کار خود داشته باشند .

 کارگران موظفند رعايت کامل بهداشت فردي را نموده و بدستورهايي که توسط کارشناس بهداشت داده مي شود عمل نمايند .

 روپوش کارگران به رنگ روشن و تميز باشد .

 متصديان موظفند جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس کارگران خود تهيه نمايند .

هر کارگر موظف بداشتن صابون وحوله تميز اختصاصي مي باشد .

 جعبه کمکهاي اوليه موجود و در محل مناسب نصب گردد .

 .کف بايد از جنس قابل شستشو صاف و بدون فرو رفتگي و داراي شيب مناسب به طرف   کف شوي باشد.

 ساختمان ديوار بايستي از ورود جوندگان و حشرات در امان و صاف و بدون فرو رفتگي و شکاف باشد .

 درها و پنجره ها بدون ترک خوردگي و شکستگي بوده و از ورود حشرات جلوگيري بعمل آورد .

 سقف صاف مسطح بدون ترک خوردگي و شکستگي تميز باشد .

 آب مصرفي مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد .

 سيستم فاضلاب بهداشتي باشد .

 وضع و تعداد دستشوييها بهداشتي و مناسب باشد .

 قفسه ويترين گنجه ها تميز و مجهز به در و شيشه بوده و قابل نظافت باشد و فاصله آنها از زمين از ۲۰ سانتيمتر کمتر نباشد .

 تهويه به نحوي صورت گيرد که هميشه هواي داخل اماکن سالم و عاري از بو باشد .

 در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل آرايشگاه بيشتر از ۳۰ درجه سانتيگراد نباشد .

 نور طبيعي و يا مصنوعي طوري باشد که باعث ناراحتي چشم نگردد .

 براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي پيش بيني هاي لازم انجام شود .

 زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل حمل و بتعداد و اندازه کافي موجود بوده و بعد از تخليه شسته شده و مجهز به کيسه زباله باشد .

پشه و مگس و ساير حشرات و جوندگان در داخل آرايشگاه ديده نشود .

 کليه وسايل مورد استفاده از قبيل پيش بند ، شانه ، برس ، قيچي و امثال آنها پس از    تميز کردن ضدعفوني گردد .

کليه حوله هاي مصرفي ، روزانه در محل مناسب شسته ، ضدعفوني و خشک گردد .

 در صورت لزوم همواره از تيغ يک بار مصرف استفاده شود .

 سطح ميزها صاف « تميز » سالم و بدون درز بوده و روکش از جنس قابل شستشو باشد .

 صندلي و نيمکتها سالم و تميز باشد .

ميوه فروشيها :
 کليه کارگران و متصديان موظفند کارت بهداشت در محل کار خود داشته باشند .

 کارگران موظفند رعايت کامل بهداشت فردي را نموده و بدستورهايي که توسط بازرس داده مي شود عمل نمايند .

 متصديان موظفند جايگاه محفوظ مناسبي به منظور حفظ لباس کارگران خود تهيه نمايند

 جعبه کمکهاي موجود و در محل مناسبي نصب گردد .

 کف بايد از جنس قابل شستشو ، صاف ، بدون دررفتگي و داراي شيب مناسب به طرف   کف شور ، باشد. 

 ساختمان ديوار بايستي از ورود جوندگان و حشرات در امان ، صاف ، بدون فرو رفتگي و شکاف باشد .

ديوارها به رنگ روشن و وضع آن مناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع کار باشد .

 سقف بايد صاف مسطح بدون ترک خوردگي و شکاف و تميز باشد .

 درها و پنجره ها بدون ترک خوردگي و شکستگي بوده و از ورود حشرات جلوگيري بعمل آورد .

آب مصرفي مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد .

 سيستم فاضلاب بهداشتي باشد .

وضع و تعداد دستشويي مجزا و در محل مناسب و شرايط لازم ساخته شود ( وجود صابون مايع يا جامد الزامي است ) .

قفسه و ويترين و گنجه تميز و مجهز به در و شيشه بوده و قابل نظافت باشد و فاصله کف آنها از زمين از ۲۰ سانتيمتر کمتر نباشد .

 پيش خوان و ميزکار سالم و روکش آن از جنس قابل شستشو باشد .

 تهويه به نحوي صورت گيرد که هواي داخل فروشگاه سالم و عاري از بو باشد .

 نور طبيعي يا مصنوعي طوري باشد که باعث ناراحتي چشم نگردد .

 براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي پيش بيني هاي لازم بشود .

 زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل حمل بتعداد و اندازه کافي موجود بوده و بعد از تخليه شسته و به کيسه زباله مجهز باشد .

 پشه ، مگس و ساير حشرات و جوندگان بهيچوجه نبايد در داخل فروشگاه ديده شود .

 از کاغذهاي تميز براي پيچيدن مواد غذايي استفاده گردد .

همچنین بررسی کنید

خطرات انجام چند وظیفه ی سنگین به طورهمزمان

جامعه ی مدرن امروزی کسانی را که می توانند چند کار را همزمان با هم …

آفت‌‌کش کلورپیریفوس (Chlorpyrifos) به مغز جنین آسیب می‌رساند

تحقیقات جدید نشانگر آن است که آفت‌‌کش کلورپیریفوس به مغز جنین آسیب می‌رساند. کارشناسان با …