خانه / بهداشت محیط و حرفه ای / مقررات بهداشتی ساختمان ها خوابگاه ها اماکن عمومی نانوائي ها ، آرايشگاه ها و ميوه فروشي ها ( مرجع کامل اطلاعات )

مقررات بهداشتی ساختمان ها خوابگاه ها اماکن عمومی نانوائي ها ، آرايشگاه ها و ميوه فروشي ها ( مرجع کامل اطلاعات )

مقررات بهداشتی ساختمان ها خوابگاه ها اماکن عمومی  نانوائي ها ، آرايشگاه ها و ميوه فروشي ها

مقررات بهداشتي محيط ساختمانها :
مقررات بهداشتي آبدارخانه ها :

 کارکنان آبدارخانه موظفند کارت بهداشتي معتبر داشته باشند .

 کارکنان آبدارخانه بايد ملبس به روپوش با رنگ روشن بوده و بهداشت فردي را کاملا” رعايت نمايند .

 هر يک از کارکنان آبدارخانه بايد حوله و صابون اختصاصي داشته باشند .

 وجود کمد لباس براي هر يک از کارکنان آبدارخانه الزامي است .

 استعمال دخانيات در آبدارخانه ممنوع مي باشد .

 وجود جعبه کمکهاي اوليه با تمام وسايل و لوازم مروبطه در آبداخانه الزامي مي باشد .

 وجود کپسول اطفا حريق و ارائه آموزش کافي براي پرسنل مربوط جهت استفاده از آن در آبدارخانه الزامي است .

 سيستم فاضلاب بايستي بهداشتي باشد .

 کف آبدارخانه بدون فرو رفتگي و داراي شيب مناسب باشند .

 در و پنجره ها سالم و مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

 سقفها بدون شکاف و تميز باشد .

 شيرهاي برداشت آب بايد سالم و بدون نقص باشد .

 ساختمان ديوار از جنس مقاوم ، قابل نظافت به رنگ روشن و بدون شکاف و ترک باشد .

 قفسه نگهداري ظروف بايد تميز و قابل نظافت بوده و فاصله کف آن از زمين حداقل ۲۰ سانتيمتر باشد .

 سيستم روشنايي کافي و بدون نقص باشد .

 آبدارخانه بايستي داراي تهويه مناسب و کافي باشد .
 

سرويسهاي بهداشتي:


 

 تهويه بايد به نحوي صورت گيرد که هميشه هواي داخل توالت و دستشويي سالم و عاري از بو باشد .

 داراي نور و روشنايي کافي و بدون نقص باشد .

 کف بايد بدون فرو رفتگي ، شکاف و داراي شيب مناسب و همواره تميز و پاکيزه باشد .

 سقف بدون شکاف و تميز باشد .

 ساختمان ديوار از جنس مقاوم قابل شستشو و تميز باشد .

 در و پنجره ها سالم و مجهز به توري سيمي باشد .

 سيستم فاضلاب سالم و بهداشتي باشد ( عدم گرفتگي لوله ، عدم نشت فاضلاب از لوله ها و عدم پوسيدگي لوله هاي      فاضلاب )

 شيرهاي برداشت آب و شيلنگ مربوطه سالم و بدون نقص باشد .

 دستشويي مي بايست مجهز به ظرف مخصوص محتوي صابون مايع باشد .

استفاده از توالت و دستشويي هاي صاف و صيقلي از جنس مناسب که همواره تميز باشد الزامي است .

انجام منظم ضدعفوني سرويسها ضروري مي باشد .

 پرده محافظ ورودي در دستشويي هاي خواهران بايستي مرغوب و تميز باشد .

توالت بايد مجهز به سيقون و داراي شتر گلو باشد .

 توالت بايد داراي سطح زباله درپوش دار ، قابل شستشو ، تميز و مجهز به کيسه زباله باشد .
 

جمع آوري زباله در سطح دانشگاه :


 

سطلهاي زباله داراي درپوش ، قابل شستشو و تميز باشد .

 سطلهاي زباله مجهز به کيسه زباله باشد.

حمل کيسه زباله تا انبار موقت جمع آوري زباله بايستي بنحو مناسب و به دور از ريخت و پاش صورت گيرد .

انبار موقت جمع آوري زباله مناسب باشد .

 زباله ها روزانه از محل توليد و انبار موقت زباله جمع آوري و از محيط دانشگاه خارج شود .

 انبار موقت جمع آوري زباله روزانه نظافت و ضدعفوني شود .

 کارگر نظافتچي به هنگام نظافت انبار موقت زباله و جمع آوري زباله بايستي داراي وسايل ايمني ( ماسک و دستکش     … ) باشد .

 زباله ها حتي الامکان در مبدا بايد تفکيک گردد ( زباله خشک شامل کاغذ ، نان خشک ، پلاستيک و …. ) از زباله تر    جا شوند

 شرايط بهداشتي ساير مکانها

 ( نمازخانه ، آمفي تئاتر ، کتابخانه ، کلاس ، آزمايشگاه و …. )

 تهويه مناسب و نور کافي باشد ( هود آزمايشگاه و دستگاه تهويه سالم باشد ) .

 کليد و پريز و کليه وسايل برقي از ايمني کامل برخوردار باشند .

 پنجره ها جهت جلوگيري از ورود حشرات مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

 رنگ آميزي ديوارها مناسب باشد .

 موکت يا کف پوش مناسب و تميز باشد .

 ميز و صندلي در آزمايشگاه و کلاسها مناسب باشد .

 مهر نماز سالم ، تميز و در محل مخصوص قرار گيرد . پرده نمازخانه سالم و تميز باشد .

 آزمايشگاهها بايستي داراي ايمني کامل از قبيل وجود کپسول اطفا حريق ، دوش آب و  مجهز به جعبه کمکهاي اوليه      باشد .

 کليه شيرهاي گاز و وسايل مربوطه سالم بوده و از ايمني کافي برخوردار باشد .

 در موارد کار با دستگاهها و مواد پرتوزا مقررات ابلاغ شده از طرف سازمان انرژي اتمي رعايت گردد.

 جهت استفاده از وسايل اطفا حريق و جعبه کمکهاي اوليه پرسنل مربوطه بايد آموزش لازم را ببينند .

 تمام مکانهاي فوق مي بايست داراي سطل زباله درپوشدار ، قابل شستشو و تميز و مجهز به کيسه زباله باشند .

مقررات بهداشتي غذاخوريها و بوفه ها
بهداشت فردي :

 کليه کارگران موظفند کارت بهداشت معتبر در محل کار خود داشته باشند .

 سرپرستان موظفند که قبل از استخدام اشخاص کارت بهداشت آنان را مطالبه و در محل کار نگهداري نمايند .

 کارگران موظفند اصول بهداشت فردي را کاملا” رعايت نموده و به دستورهايي که توسط کارشناس بهداشت داده مي      شود عمل نمايند.

 کارگران رستوران بايد ملبس به کلاه ، دستکش ، روپوش وکفش مناسب و کاملا” تميز و بهداشتي باشند .

 متصديان موظفند جايگاه مناسبي جهت قراردادن لباس کارگران خود تهيه نمايند .

 هر کارگر موظف به داشتن صابون و حوله تميز اختصاصي مي باشد .

 کارگراني که به نحوي از انحا با طبخ و توزيع مواد غذايي سر و کار دارند در حين کار حق دريافت بهاي کالاي فروخته    شده را شخصا” از دانشجو نخواهند داشت .

 براي کارگران مي بايست حمام ، دستشويي ، توالت مجزا و مناسب از نظر کيفي و کمي وجود داشته باشد .
 

بهداشت محيط :
 

 کف بايد از جنس قابل شستشو – صاف – و بدون فرو رفتگي و داراي شيب مناسب باشد .

 ديوارهاي ساختمان با رنگ مناسب ، بدون شکاف و قابل شستشو ( تا ارتفاع مناسب بر حسب نوع کار ) باشد .

 سقفها بايد مسطح بدون ترک خوردگي ، شکاف و هميشه تميز باشد .

 درها و پنجره ها طوري تعبيه شوند که بتوانند از ورود حشرات جلوگيري نمايند  و مجهز به توري سيمي ضد زنگ         باشند .

 آب مصرفي تميز و مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد .

 لوله کشي آب گرم و سرد در مجتمع غذاخوري و آب گرم در طول مدت انجام کار وجود داشته باشد .

 سيستم فاضلاب بهداشتي باشد ( کف شور مناسب ، شيب کافي ، درپوش و … )

 وجود کپسول اطفاء حريق و جعبه کمکهاي اوليه و ارائه آموزشهاي لازم به پرسنل الزامي است .

 ايجاد هر گونه حوض و حوضچه يا پاشوي که در آن آب به صورت راکد باشد ممنوع است .

 زباله دان درپوش دار ضد زنگ قابل حمل و داراي کيسه زباله ، به تعداد و اندازه کافي موجود بوده و بعد از تخليه شسته شود و محلي مناسب براي نگهداري زباله ها تعبيه گردد .

 دستگاههاي پخت غذا با ميزان و کيفيت پخت غذاها تناسب داشته باشد .

 جدار داخلي ظروف مسي بايد کاملا” سفيد کاري شده باشد .

 سيخهاي کباب و وسايل کار از جنس مناسب سالم ضد زنگ و تميز باشد .

 تخته گوشت خردکني سالم و تميز باشد .

 وجود دستگاههاي سردکننده و گرم کننده هوا ( آشپزخانه ، سالن غذاخوري ) الزامي است .

 در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل غذاخوري ، نبايد بيش از ۳۰ درجه باشد .

 وجود نور کافي در محلهاي آشپزخانه ، رستوران ، سلف سرويس ، انبار و ساير اماکن الزامي است .

 تهويه هواي آشپزخانه و رستوران به خوبي صورت گرفته به طوري که فضا عاري از بو و بخارات باشد .

 ميزهاي مناسب کار در آشپزخانه وجود داشته باشد . ( سطح ميزها بايد صاف ، تميز ، سالم و بدون درز بوده و روکش آن از جنس قابل شستشو باشد ) .

 استفاده از مواد ضدعفوني کننده جهت وسايل کار ، ظروف غذاخوري ، محيط کار و مواد غذايي الزامي است .

 ظروف بايد در ظرفشويي سه مرحله اي ( شستشو – ضدعفوني – آب کشي ) يا توسط دستگاههاي اتوماتيک شسته شود 

 درها و پنجره هاي آشپزخانه و غذاخوري مجهز به توري ضد زنگ باشد .

 تعداد و ظرفيت هر ظرفشويي بايد مناسب و مجهز به آب گرم و سرد باشد .

 ظروف پس از شستشو بايد با وسيله تميز و عاري از آلودگي خشک گردد .

 محل مناسب براي نگهداري ظروف ( ويترين يا گنجه مخصوص ) در نظر گرفته شود .

 قفسه ويترين و گنجه تميز ، مجهر به در و شيشه بوده و قابله نظافت باشد و فاصله کف آنها از زمين از ۲۰ سانتيمتر کمتر نباشد .

 ظروف مناسب غذاخوري ( ليوان ، قاشق ، چنگال و سيني ) به تعداد کافي وجود داشته باشد و از استفاده مجدد آنها قبل از شستشو خودداري گردد .

 استفاده از قندان ، نمکدان و نوشابه بدون سرپوش ممنوع است .

 براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني لازم بشود ( کليه شيرها و شيلنگهاي گاز و وسايل گازسوز با دقت کنترل شوند . )

 ايجاد محلهايي با سکوبندي مناسب براي نگهداري پياز و سيب زميني ، نان خشک ، نمک سنگ و وجود سرخانه هاي مناسب مواد غذايي الزامي است .

 پشه و مگس و ساير حشرات و جوندگان به هيچ وجه نبايد در داخل اماکن ديده شوند .

 سمپاشي محيط آشپزخانه و رستوران و  انبار مواد غذايي به طور منظم در زمانهاي تعطيلي غذاخوري و بوفه ( تابستان ايام بين دو ترم ) انجام شود .

 وجود دستگاههاي آب سردکن در داخل رستوران سلف سرويس و هر مکان ديگري که نياز باشد الزامي است .

 ميز و صندلي مناسب غذاخوري به تعداد لازم وجود داشته باشد .

 دستشويي و توالت مناسب جهت رستوران موجود باشد .

 براي پيچيدن مواد غذايي از کيسه نايلون تميز و مخصوص استفاده شود .
 

 مقررات بهداشتي غذا و تغذيه در غذاخوريها و بوفه ها

  بهداشت مواد غذايي :

 مواد اوليه غذايي موجود در انبار و سردخانه داراي کيفيت مناسب ، شماره پروانه و تاريخ مصرف معتبر باشد .

 اصول بهداشتي در پاک کردن مواد غذايي خصوصا سبزيها ، حبوبات و برنج رعايت شود .

 جوانه و قسمتهاي سبز سيب زميني و هويج ، به هنگام آمادهسازي جدا شود .

 در صورت استفاده از ميوه ها و سبزيها ، انگل زدايي و ضدعفوني صورت گيرد .

 در پخت سبزيها ابتدا آب را جوش آورده ، سپس سبزي را حرارت دهيد .

 تا حد امکان از سرح کردن مواد غذايي پرهيز شود ( سبزيها فقط تا زمان تغيير رنگ حرارت داده شود ) .

 اصول بهداشتي در پاک کردن و شستشوي گوشت و مرغ رعايت شود .

 جهت ذوب شدن مواد غذايي منجمد ، اين مواد ۲۴-۱۲ ساعت قبل از استفاده ، در يخچال بالاي صفر نگهداري شود .

 گوشت و ساير مواد غذايي تا حد امکان به تکه هاي کوچک تقسيم شود تا حرارت به عمق آن برسد .

 گوشت و مرغ يخ زده را بايد در فريزر که برودت آن ۱۸ درجه سانتي گراد يا پايين تر است نگهداري کرد .

از مصرف مجدد روغني که يکبار حرارت ديده خودداري شود . ( روغن سوخته علاوه بر     بد کردن مزه غذا سرطان زاست )

 به هنگام طبخ و استفاده از روغن ، از حرارت کم استفاده نموده و در سرخ کردن حتما” از روغن جامد استفاده شود .

 چنانچه آب پخت غذاها بايد دور ريخته شود ( آب پز کردن ) از آب کمتري براي طبخ استفاده شود .

 بلافاصله بعد از پخت غذا مصرف شود .

 باقيمانده غذاي پخته را بايد خنک نموده ( با استفاده از شيلنگ آب ، سطح خارجي ديگ را خنک نماييد ) و به سردخانه ( ۱۰- درجه سانتي گراد  ) منتقل گرديده و حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد مصرف گردد .

 از تماس غذاهاي خام و پخته جدا خودداري گردد .

 غذاهاي باقيمانده را قبل از استفاده کردن به دقت حرارت دهيد .

 افزودن سبزي به برنج ، پس از آبکش کردن برنج صورت گيرد .

 در پخت خورش ها از ادويه ، ليموعماي و آب ليمو استفاده گردد ، مصرف نمک محدود گردد و افزودنيهاي غيرمجاز به هيچوجه استفاده نشود . 

بهداشت انبار و سردخانه :
 انبارهاي مورد استفاده در محلي ساخته شوند که حشرات و آفات انباري به آن راه نيابند .

انبارها خنک و خشک باشد و نظافت آنها به آساني صورت گيرد .

 انبار داراي هواکش مناسب باشد و دماي آن حداکثر ۲۰ درجه سانتي گراد باشد .

 کف انبار و ديوارها تا ارتفاع ۵/۱ متر از جنس قابل شستشو باشد .

 مساحت انبار با حجم موادي که انبار مي شوند مناسب باشد .

 سقف ، ديوار و کف انبار صاف به رنگ روشن و بدون درز و ترک خوردگي باشد .

 در و کليه پنجره هاي بازشو به توري سيمي ضد زنگ مجهز باشد .

 مواد غذايي با رعايت فاصله ۲۰ سانتيمتر از کف و ۵۰ سانتيمتر از ديواره هاي جانبي انبار نگهداري شود .

 سردخانه مجهز به ترمومتر قابل کنترل و درجه برودت استاندارد باشد .

 سردخانه ها مجهز به ترمومتر قابل کنترل و درجه برودت استاندارد باشد .

 سردخانه ها مجهز به پالت و قفسه باشد .

 مواد غذايي خام و پخته درون ظرف دردار ، جداگانه نگهداري شود .

 کليه يخچالها و فريزها به طور مرتب برفک زدايي و شستشو شوند .

 نظافت و بهداشت وسايل خنک کننده و سردخانه ها رعايت شود .

 کارکنان براي ورود به داخل سردخانه از کفش مخصوص سردخانه استفاده نمايند .

 از انباشتن مواد غذايي فاسد و تاريخ گذشته در فريزر ، سردخانه و انبار اکيدا خودداري گردد .

 مواد غذايي حتي الامکان در قطعات کوچکتر و يا با مقدارهاي کمتر در سردخانه نگهداري گردد به نحوي که سرماي لازم به عمق آن نفوذ نمايد .

بهداشت ابزار و دستگاههاي آشپزخانه
 ابزار آشپزخانه طوري در محل قرار داده شوند که امکان دسترسي به تمام قسمتهاي آن جهت نظافت وجود داشته باشد .

 وسايل مورد نياز آشپزخانه از جنس مناسب و بهداشتي انتخاب گردد و استاندارهاي لازم را دارا باشد .

 سطح ميزها بدون درز و ترک بوده و با فولاد ضد زنگ  يا پلاستيکهاي مخصوص قابل تعويض پوشيده شود .

 در صورت استفاده از سطوح چوبي ، چوب مورد استفاده بايد بسيار محکم و صاف بوده و بدون خلل و فرج باشد .

 تمام سطوح پس از پايان کار بوسيله آب و يک مادهضد عفوني کننده کاملا تميز شود .

 کليه ابزار کار اعم از ديگ وابکش و ملاقه و سيخهاي کباب و… پس از پايان کار تميز شده و در جاي مناسب قرار گيرد

 در صورت استفاده از ظروف مسي مانند ديگ و آبکس بايد به طور مرتب آنها را قلع اندود نموده و از کاربرد ظروف مسي زنگ زده جدا خودداري شود .

 در نظافت و بهداشت ماشينها ( چرخ گوشت ، خردکن ، پوست کن و همزن و … ) دقت کامل نموده و آنها را پس از پايان کار تميز و ضدعفوني کرده و تنها در موقع استفاده ، قطعات آنها را وصل نمود .

 محل آماده سازي مواد خام ، از محل پخت غذا جدا باشد .

 حوضچه مخصوص شستشوي سبزيجات وجود داشته باشد .

 حوضچه مخصوص پاک کردن مرغ وجود داشته باشد . 

 مقررات بهداشتي خوابگاهها
  راهروها و اتاقها :
 کف قابل شستشو ، بدون فرو رفتگي ، داراي شيب مناسب و تميز باشد .

 سقف بايد صاف ، بدون ترک خوردگي ، تميز و بدون فرورفتگي و داراي رنگ آميزي مناسب باشد .

 نور طبيعي يا مصنوعي طوري تامين شود که باعث ناراحتي چشم نگردد .

 کپسول اطفا حريق جهت جلوگيري از حريق وجود داشته و پرسنل مربوطه آموزش لازم را ببينند .

 تهويه ساختمان بايد مناسب و کافي باشد .

 کليه پنجره ها بايد مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

 درها و پنجره ها بايد سالم و تميز و بدون ترک خوردگي و شکستگي باشد .

 سمپاشي به نحو مطلوب صورت گرفته و هيچگونه حشره اي نبايد در خوابگاه ديده شود .

 اتاقها مجهز به کمد و تخت ، به تعداد کافي ، سالم و تميز باشد .

 مساحت اتاق متناسب با تعداد افراد ساکن در آن باشد .

 پنجره اتاق داراي پرده مناسب و تميز باشد .

سرويسهاي بهداشتي :
 تهويه بايد به نحوي صورت گيرد که هميشه هواي داخل توالت ئ دستشويي سالم و عاري از بو باشد .

 وسايل نو و روشنايي بدون نقص باشد .

 کف بايد بدون فرو رفتگي ، داراي شيب مناسب و تميز باشد .

 سقف بايد بدون شکاف و تميز باشد .

 ساختمان ديوار بياد از جنس مقاوم ، قابل شستشو و تميز باشد .

 در و پنجره ها و شيشه ها سالم و مجهز به توري سيمي ضدزنگ باشد .

 شيرهاي برداشت آب و شيلنگ بايد سالم و بدون نقص باشد .

 از توالت و دستشويي صاف از جنس کاشي يا سراميک که همواره تميز و پاکيزه باشد استفاده شود .

 تعداد سرويسهاي بهداشتي ( توالت و دستشويي ) متناسب با جمعيت ساکن باشد .

 سيستم فاضلاب ( از نظر گرفتگي لوله ، سالم بودن لوله هاي فاضلاب ، استفاده از     سيفون و … ) بهداشتي باشد و ضد عفوني روزانه انجام شود .

 توالتها داراي سطل زباله درپوش دار ، تميز ، مناسب و مجهز به کيسه زباله باشد .

 سمپاشي به نحو مطلوب صورت گرفته و هيچگونه حشره اي نبايد در سرويس بهداشتي ديده شود .

حمام
 تعداد حمامها بايد به تعداد کافي و متناسب با جمعيت ساکن باشد .

 کف بدون فرورفتگي ، داراي شيب مناسب و همواره تميز باشد .

 سقف بايد بدون شکاف و تميز باشد .

 ديوار بايد از جنس مقاوم ، قابل شستشو و تميز باشد .

.حمام بايد از وسايل روشنايي کافي و بدون نقص برخوردار باشد .

 دوشها و شيرهاي آب بايد سالم و بدون چکه باشند .

 تهويه بايد به نحو مطلوب صورت گيرد و فضاي حمام عاري از بو و بخارات باشد .

 ضدعفوني دوشها و محوطه حمام بايد روزانه انجام شود .

 سيستم فاضلاب ( از نظر گرفتگي لوله ، استفاده از سيفون ، عدم پوسيدگي لوله هاي فاضلاب و … ) بهداشتي باشد .

 حمامها داراي سطل زباله درپوش دار ، تميز و مناسب و مجهز به کيسه زباله باشد .

 سمپاشي به نحو مطلوب صورت گرفته و هيچگونه حشره اي نبايد در حمامها ديده شود .

آشپزخانه :
 سقف و کف بدون فرورفتگي ، قابل شستشو و همواره تميز باشد .

 ساختمان ديوار بايد از جنس مقاوم قابل شستشو و همواره تميز باشد .

 تهويه به نحوي انجام گيرد که هواي داخل آشپزخانه سالم باشد .

 پنجره ها بايد مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

 آشپزخانه بايد از وسايل کافي و بدون نقص برخوردار باشد .

 از سطلهاي زباله درپوش دار مناسب با کيسه پلاستيکي در آشپزخانه استفاده شود .

 شيرهاي آب بايد سالم و بدون چکه باشند .

 سيستم فاضلاب ( از نظر گرفتگي لوله ، استفاده از سيفون ، عدم پوسيدگي لوله هاي فاضلاب و … ) بهداشتي باشد .

 ضدعفوني محيط آشپزخانه به طور روزانه انجام شود .

 وسايل پخت مناسب و همواره تميز باشد .

 سمپاشي به نحو مطلوب صورت گرفته و هيچگونه حشره اي نبايد در آشپزخانه ديده شود .

 يخچال به تعداد کافي و مناسب که همواره تميز بوده وجود داشته باشد .

 ظرفشويي به تعداد کافي ، سالم و مناسب باشد .

 از آب سردکن به تعداد کافي ، سالم ، تميز و مناسب استفاده شود .

سيستم جمع آوري زباله :
 از سطل زباله مناسب ، درپوش دار و تميز استفاده شود

 تفکيک زباله صورت گيرد . ( زباله خشک شامل ، نان خشک ، مواد پلاستيکي ، کاغذ ، فلزات و … از زباله تر جدا شود ) .

 سطل زباله مجهز به کيسه زباله باشد .

انبار موقت جمع آوري زباله مناسب ، قابل شستشو و داراي شيب مناسب باشد .

انبار موقت زباله روزانه نظافت و ضدعفوني شود .

 ريخت و پاش در اطراف انبار موقت زباله نبايد وجود داشته باشد .

 تعداد سطل زباله و انبار موقت زباله متناسب با حجم زباله باشد .

 زباله ها از محل جمع آوري و انبار موقت زباله ، روزانه حمل و از محوطه خوابگاه خارج گردد .
               مقررات بهداشتي نانوائيها ، آرايشگاهها و ميوه فروشيها

نانوائيها :
 کليه کارگران و متصديان موظفند کارت بهداشت معتبر در محل کار خود داشته باشند .

 سرپرست نانوايي موظف است که قبل از استخدام اشخاص کارت بهداشت آنان را مطالبه و در محل کار نگهداري نمايد .

 کارگران موظفند رعايت کامل بهداشت فردي را نموده و به دستورهايي که توسط کارشناس بهداشت داده مي شود عمل نمايند .

 کارگران خميرگير ملبس به کلاه و روپوش سفيد مي باشند و روپوش ساير کارگران بايد به رنگ روشن و تميز باشد .

 متصديان موظفند جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس کارگران خود تهيه نمايند .

هر کارگر موظف به داشتن حوله تميز اختصاصي مي باشد .

 کارگراني که به نحوي از انحا با طبخ و تهيه مواد غذايي سروکار دارند در حين کار حق دريافت بهاي کالاي فروخته شده را شخصا” از مشتري نخواهند داشت .

 جعبه کمکهاي اوليه موجود و در محل مناسبي نصب گردد .

 کارگراني که با پخت سروکار دارند موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه کار استحمام نمايند .

 کف بايد از جنس قابل شستشو صاف و بدون فرورفتگي و داراي شيب مناسب به طرف   کف شوي باشد .

ساختمان ديوار بايستي نسبت به ورود جوندگان و حشرات مقاوم بوده و صاف و بدون فرورفتگي و شکاف و برنگ روشن ( حتي الامکان کاشي يا سنگ)  باشد .

 سقف صاف « مسطح » بدون ترک خودگي و شکستگي و تميز باشد .

 درها و پنجره ها بدون ترک خوردگي و شکستگي بوده و مجهز به توري سيمي ضد زنگ باشد .

آب مصرفي مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد .

 سيستم فاضلاب بهداشتي باشد .

 وضع و تعداد دستشوييهاي بهداشتي ، متناسب و داراي صابون مايع باشد .

 براي کارگران بايد دستشويي و مستراح مجزا در محل مناسب و با شرايط بهداشتي موجود باشد .

 دستگاه سوخت و مواد سوختي بايد بنحوي باشد که احتراق به صورت کامل انجام گيرد .

 قفسه ويترين گنجه ها تميز و مجهز به در و شيشه بوده و قابل نظافت باشد و فاصله کف آنها از زمين از ۲۰ سانتيمتر کمتر نباشد .

 پيشخوان و ميزکار سالم و روکش آن از جنس قابل شستشو باشد .

 انبار مواد غذايي قابل تميز کردن بوده و مرطوب نباشد .

 تهويه بايد به نحوي صورت گيرد که هواي داخل نانوايي سالم و عاري از بو باشد .

 کارگران در هنگام کار به هيج وجه سيگار مصرف نکنند .

 نور طبيعي و يا مصنوعي بايد طوري باشد که باعث ناراحتي چشم نگردد .

 براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي بايد پيش بيني هاي لازم بشود .

 پشه و مگس و ساير حشرات و جوندگان بهيچوجه نبايد در داخل نانوايي ديده شود .

 زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل حمل ، مجهز به کيسه زباله و به تعداد و اندازه کافي موجود بوده و بعد از تخليه شسته شود .

 ايجاد هر گونه حوص ، حوضچه يا پاشوي که در آن آب به صورت راکد باشد ممنوع است .

 سطح ميزها بايد صاف ، تميز ، سالم وبدون درز بوده و روکش از جنس قابل شستشو باشد .

 ظروف خميرگير بايد صاف تميز و بدون درز باشد نصب شيرآلات بالاي ظرف خميرگير الزامي است .

 استفاده از کاغذهايي که تميز نباشد و همچنين روزنامه و امثال آن جهت پيچيدن مواد غذايي ممنوع است .

آرايشگاهها :
 کليه کارگران و متصديان موظفند کارت بهداشت در محل کار خود داشته باشند .

 کارگران موظفند رعايت کامل بهداشت فردي را نموده و بدستورهايي که توسط کارشناس بهداشت داده مي شود عمل نمايند .

 روپوش کارگران به رنگ روشن و تميز باشد .

 متصديان موظفند جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس کارگران خود تهيه نمايند .

هر کارگر موظف بداشتن صابون وحوله تميز اختصاصي مي باشد .

 جعبه کمکهاي اوليه موجود و در محل مناسب نصب گردد .

 .کف بايد از جنس قابل شستشو صاف و بدون فرو رفتگي و داراي شيب مناسب به طرف   کف شوي باشد.

 ساختمان ديوار بايستي از ورود جوندگان و حشرات در امان و صاف و بدون فرو رفتگي و شکاف باشد .

 درها و پنجره ها بدون ترک خوردگي و شکستگي بوده و از ورود حشرات جلوگيري بعمل آورد .

 سقف صاف مسطح بدون ترک خوردگي و شکستگي تميز باشد .

 آب مصرفي مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد .

 سيستم فاضلاب بهداشتي باشد .

 وضع و تعداد دستشوييها بهداشتي و مناسب باشد .

 قفسه ويترين گنجه ها تميز و مجهز به در و شيشه بوده و قابل نظافت باشد و فاصله آنها از زمين از ۲۰ سانتيمتر کمتر نباشد .

 تهويه به نحوي صورت گيرد که هميشه هواي داخل اماکن سالم و عاري از بو باشد .

 در فصل گرما حداکثر درجه حرارت داخل آرايشگاه بيشتر از ۳۰ درجه سانتيگراد نباشد .

 نور طبيعي و يا مصنوعي طوري باشد که باعث ناراحتي چشم نگردد .

 براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي پيش بيني هاي لازم انجام شود .

 زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل حمل و بتعداد و اندازه کافي موجود بوده و بعد از تخليه شسته شده و مجهز به کيسه زباله باشد .

پشه و مگس و ساير حشرات و جوندگان در داخل آرايشگاه ديده نشود .

 کليه وسايل مورد استفاده از قبيل پيش بند ، شانه ، برس ، قيچي و امثال آنها پس از    تميز کردن ضدعفوني گردد .

کليه حوله هاي مصرفي ، روزانه در محل مناسب شسته ، ضدعفوني و خشک گردد .

 در صورت لزوم همواره از تيغ يک بار مصرف استفاده شود .

 سطح ميزها صاف « تميز » سالم و بدون درز بوده و روکش از جنس قابل شستشو باشد .

 صندلي و نيمکتها سالم و تميز باشد .

ميوه فروشيها :
 کليه کارگران و متصديان موظفند کارت بهداشت در محل کار خود داشته باشند .

 کارگران موظفند رعايت کامل بهداشت فردي را نموده و بدستورهايي که توسط بازرس داده مي شود عمل نمايند .

 متصديان موظفند جايگاه محفوظ مناسبي به منظور حفظ لباس کارگران خود تهيه نمايند

 جعبه کمکهاي موجود و در محل مناسبي نصب گردد .

 کف بايد از جنس قابل شستشو ، صاف ، بدون دررفتگي و داراي شيب مناسب به طرف   کف شور ، باشد. 

 ساختمان ديوار بايستي از ورود جوندگان و حشرات در امان ، صاف ، بدون فرو رفتگي و شکاف باشد .

ديوارها به رنگ روشن و وضع آن مناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع کار باشد .

 سقف بايد صاف مسطح بدون ترک خوردگي و شکاف و تميز باشد .

 درها و پنجره ها بدون ترک خوردگي و شکستگي بوده و از ورود حشرات جلوگيري بعمل آورد .

آب مصرفي مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد .

 سيستم فاضلاب بهداشتي باشد .

وضع و تعداد دستشويي مجزا و در محل مناسب و شرايط لازم ساخته شود ( وجود صابون مايع يا جامد الزامي است ) .

قفسه و ويترين و گنجه تميز و مجهز به در و شيشه بوده و قابل نظافت باشد و فاصله کف آنها از زمين از ۲۰ سانتيمتر کمتر نباشد .

 پيش خوان و ميزکار سالم و روکش آن از جنس قابل شستشو باشد .

 تهويه به نحوي صورت گيرد که هواي داخل فروشگاه سالم و عاري از بو باشد .

 نور طبيعي يا مصنوعي طوري باشد که باعث ناراحتي چشم نگردد .

 براي جلوگيري از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالي پيش بيني هاي لازم بشود .

 زباله دان درپوش دار ، زنگ نزن ، قابل حمل بتعداد و اندازه کافي موجود بوده و بعد از تخليه شسته و به کيسه زباله مجهز باشد .

 پشه ، مگس و ساير حشرات و جوندگان بهيچوجه نبايد در داخل فروشگاه ديده شود .

 از کاغذهاي تميز براي پيچيدن مواد غذايي استفاده گردد .

همچنین بررسی کنید

خطرات انجام چند وظیفه ی سنگین به طورهمزمان

جامعه ی مدرن امروزی کسانی را که می توانند چند کار را همزمان با هم …

آفت‌‌کش کلورپیریفوس (Chlorpyrifos) به مغز جنین آسیب می‌رساند

تحقیقات جدید نشانگر آن است که آفت‌‌کش کلورپیریفوس به مغز جنین آسیب می‌رساند. کارشناسان با …