خانه / طرح پزشك خانواده / تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامين اجتماعی

تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامين اجتماعی

تفاهم نامه مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه و تامين اجتماعی در 24/5/1385

باسمه تعالي 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                         وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

شماره:5664/8ب.تاريخ:24/5/1385تفاهم نامه برنامه بيمه روستاييان و پزشك خانواده  پيرو تفاهم‌نامه‌هاي شماره 900/1000 به تاريخ 20/1/84 و شماره 3898/100 به تاريخ 9/3/84 و تفاهم نامه مورخ خرداد 1385 اجراي برنامه بيمه روستايي با محوريت پزشك خانواده موارد زير براي اجرا بين دانشگاههاي علوم پزشكي و ادارات كل بيمه خدمات درماني استانها در نه ماهه آخر سال 1385 تفاهم مي‌گردد:

 1-   ستاد مشترك هماهنگي برنامه بيمه روستايي با محوريت پزشك خانواده به منظور تقويت نظام ارجاع و توسعه كمي و كيفي خدمات سلامت در سطح اول نظام پايش و ارزشيابي را با تيمي مشترك في‌مابين دوبخش، سازماندهي خواهد كرد. 2-   ميانگين سرانه سالانه خدمات سطح اول بازاي کل جمعيت روستايي و عشايری ساکن در مناطق روستايی ثبت نام شده (غير از بيمه شدگان ساير سازمانهای بيمه گر شامل: تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و بيمه هاي خصوصي و …) مبلغ 100000 ريال تعيين مي‌گردد.

اين سرانه برحسب ضريب محروميت شهرستانهاي كشور در دامنه‌اي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد، مشخص مي‌شود.     

تبصره 1:  ميزان تخصيص سرانه تعيين شده براي سطح اول در صورت تائيد عملكرد ارائه خدمات متناسب با ميزان تخصيص كل اعتبار به روستاييان از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواهد بود. تبصره 2:  سرانه مورد اشاره در اين بند صرف پرداخت هزينه‌هاي بكارگيري اعضاء تيم پزشك خانواده (پزشك، ماما، پرستار)، تأمين اقلام دارويي مورد نياز سطح اول (25%)، هزينه‌هاي راديولوژي (5/3%)، هزينه‌هاي آزمايشگاهي (5/4%) و ساير هزينه‌هاي پشتيباني، مديريت و استقرار برنامه بيمه روستاييان خواهد بود. درصورت تعيين تكليف نشدن هريك از خدمات توسط شبكه بهداشت و درمان، مبلغ همان خدمت ازكل سرانه كسر مي شود.تبصره 3:  خدمات دارويي براساس ليستي كه متعاقبا” ارسال خواهدشد، ارائه مي گردد. 3-    ادارات كل بيمه خدمات درماني استانها پس از استقرار پزشك، ماما و پرستار و تأمين خدمات دارويي نسبت به عقد قرارداد با مراكز بهداشت / شبكه‌هاي شهرستانها (مطابق با فرمت پيوست) متناسب با ضريب محروميت آن شهرستانها اقدام خواهند كرد.        

 تبصره 4: جذب پرستار به جاي ماما در موارد نبود ماما با هماهنگي اداره كل بيمه خدمات درماني استان مربوطه، مجاز مي‌باشد. 4-   سازمان بيمه خدمات درماني مؤظف است چك‌ليست برنامه نظارتي خود از مراكز بهداشتي درماني مجري برنامة بيمه روستايي و پزشك خانواده را به اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برساند.5-      ارائه خدمات سلامت سطوح دوم و بالاتر با اولويت مراكز دولتي است.   6-    در مورد تحت پوشش قراردادن شهرهاي زير 20000 نفر، اولويت اول با شبكه‌هاي بهداشتي درماني در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني با سرانه تعيين شده در بند 2 اين تفاهم نامه است.7-   در مناطقي كه بازاي هر 4000 نفر يك پزشك جذب نشود و يك پزشك جمعيت بيشتري را تحت پوشش قراردهد (در صورتي كه كليه اقدامات دانشگاه علوم پزشكي و سازمان بيمه خدمات درماني جهت جذب پزشك به نتيجه نرسد) مطابق شيوه دريافتي پزشك در دستورعمل اجرايي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده عمل شود و براي پوشش جمعيت از 4000 تا حداكثر 6000 نفر، حداكثر 25% به دريافتي پزشك خانواده اضافه مي‌گردد. 8-   در مراكز بهداشتي درماني بسيار محروم كه اسامي آنها متعاقباً اعلام مي‌شود، براي جذب پزشك مي‌توان از قراردادهاي اقماري استفاده كرد. حقوق پزشکان و ماماها/پرستاران اين مراکز از محل افزايش سرانه اي كه به اين مناطق تعلق خواهد گرفت، تامين مي شود. 9-   مراكز بهداشتي درماني در سه استاني كه اسامي آنها تا پايان مرداد ماه توسط ستاد تعين شده در بند يك اين تفاهم نامه اعلام خواهدشد، موظفند در شش ماهه دوم سال 1385 ضمن اجراي مفاد تفاهم نامه حاضر نسبت به ارسال كليه نسخ شامل برگهاي ويزيت و درخواست دارو و پاراكلينيك پزشكان خانواده به ادارات بيمه خدمات درماني آن استانها به همراه ليست اسمي بيمه شدگان اقدام نمايند.10- ميزان كسورات براي قراردادهاي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده (پزشك، ماما و پرستار) توسط سازمان تامين اجتماعي فقط براساس حداقل دريافتي قانون كار سال 1385 تعيين گردد.11- مفاداين تفاهم نامه از تاريخ اول تير تا پايان سال 1385 برای تمامی دانشگاههای علوم پزشکی و ادارات کل بيمه خدمات درمانی استانها لازم الاجرا می باشد و پس از مدت ياد شده مجدداً توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان بيمه خدمات درماني مورد ارزيابي و در صورت نياز مورد تجديدنظر قرار خواهد گرفت. درمورد سه ماهه اول سال 1385 بايد براساس مفاد تفاهم نامه مورخ خرداد 1385 عمل کرد.        

 دكتر كامران باقري لنكراني                                                                              مهندس پرويز كاظمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                                                           وزير رفاه و تأمين اجتماعي  

همچنین بررسی کنید

مديرمركز توسعه شبكه وزارت بهداشت ایران ، از ثبت نام پزشكان و اعضاي تيم سلامت برنامه پزشك خانواده در سه استان كشور خبرداد

آغاز ثبت نام از پزشكان و اعضاي تيم سلامت از 15 مهرماه دكتر محمد شريعتي، …

پزشک عمومی مورد نیاز برای برنامه پزشک خانواده به تفکیک شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی در خرداد ماه 89

اعلام نیازهای واحدهای تابعه به پزشک عمومی ( خانواده ) به تفکیک شهرستان و مرکز …