خانه / شاخص هاي بهداشتي / جمعيت کشور ایران برحسب جنس و سن- 40 سال تا 75 سال-( آبان 1375 )

جمعيت کشور ایران برحسب جنس و سن- 40 سال تا 75 سال-( آبان 1375 )

جمعيت برحسب جنس و سن: ‌آبان 1375

سن مرد و زن مرد زن

40 ساله

657933 338424 319509

41 ساله

587826 302757 285069
42 ساله  544417 276454 267963

43 ساله

528565 265986 262579

44 ساله

493345 247441 245904
45 ساله  512666 254403 258263

46 ساله

397125 194397 202728

47 ساله

399772 197206 202566

48 ساله

360932 176236 184696

49 ساله

342545 167916 174629

50 ساله

373499 181327 192172

51 ساله

313456 156632 156824

52 ساله

313787 160485 153302

53 ساله

272048 138960 133088

54 ساله

256288 131217 125071

55 ساله

295029 147092 147937
56 ساله  263397 137731 125666

57 ساله

258890 136402 122488

58 ساله

268876 142705 126171
59 ساله  280536 153321 127215

60 ساله

354311 190787 163524

61 ساله

256516 140623 115893

62 ساله

264097 143594 120503

63 ساله

264023 144460 119563

64 ساله

243999 134038 109961
65 ساله  286394 150955 135439

66 ساله

202353 108779 93574
67 ساله  193240 102957 90283

68 ساله

202567 108534 94033

69 ساله

191819 105964 85855

70 ساله

242147 129565 112582

71 ساله

184773 103359 81414
72ساله  160829 89024 71805

73ساله

143759 78741 65018

74ساله

115001 62329 52672

نامشخص

32356 18880 13476

مأخذ مركز آمار ايران. (‌ر. پ)‌.

همچنین بررسی کنید

طبق آمارکشور ایران ، در يك سال گذشته از هر ‪ ۸۰۰‬مورد مرگ روازنه ‪ ۳۶۰‬مورد آنها بر اثر بيماري‌هاي قلبي و عروقي بوده است.

دانلود شاخص های مرتبط با جمعیت روستايي ایران طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۱